Biyoloji Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Marmara Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Biyoloji Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Program tanımları
  BİYOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  Programın Amacı

  Programımız, “Hayat Bilimi” olarak tanımlayacağımız Biyoloji’nin çeşitli konularında Yüksek Lisans ve Doktora yapmak isteyen öğrencilere seçenekler sunmaktadır.

  Programın Dili: Türkçe

  Bilimsel Hazırlık Programı Gerektiren Bilim Alan ve Dalları                  

  Farklı bilim dallarından mezun olmuş öğrencilerin fark derslerinin sayısının 3’ü aşması halinde Bilimsel Hazırlık Programı’na alınırlar.

  Bilimsel Hazırlık Programı’nda 2 yarıyılda toplam 30 kredi saatinden fazlasını gerektiren dallardan mezun olmuş öğrenciler lisansüstü programlara alınmazlar.

  DERS İÇERİKLERİ 

  PROTEİN ANALİZ YÖNTEMLERİ
  Sodyum dodesil sülfat (SDS), İzoelektrikfokus teknikleri, Çift yönlü protein yürütme, Kromotografik ve immünolojik analiz yöntemleri hakkında öğrencileri bilgilendirme, Bu metodların uygulanması ve bilimsel amaçlarla kullanılması.
   
  DENİZ BALIKLARI SİSTEMATİĞİ                    
  Denizlerde yaşayan çenesiz, kıkırdaklı ve kemikli balıkların sınıflandırılması, Türkiye denizlerinde bulunan balıkların tanınması, yaşam ortamları ve denizlere göre dağılımı.

  GIDA MİKROBİYOLOJİSİ
  Mikroorganizmalar ve gıda, Gıdalarda indikatör organizmalar ve spesifik patojenler arasında ilişkiler, Gıda muhafaza ilkeleri, Gıdalarda patojen mikroorganizmalar ve muhafaza yöntemleri, Fermantasyon mikrobiyolojisi ve fermente gıdalar.

  BİTKİ TAKSONOMİSİNİN PRENSİPLERİ
  Taksonominin anlamı ve amacı, Bitki sistemetiğinin tarihçesi, Sistematik kategoriler, Sistematikte kullanılan karakterler (morfolojik, anatomik, palinolojik, embriyolojik, sitolojik ve fitokimyasal karakterler) ve bu karakterlerin açıklanması, Bitkilerde adlandırma, Adlandırma kuralları, Tür ve türe bağlı alt birimlerin adlandırılması, Yeni bir türün adlandırılması ve yayınlanması, Tipus ve tipus çeşitleri, Taksonomik kategorilerde aktarma, Ayırma, Birleştirme, Taksonomik terminoloji.
   

  TÜRKİYE’DE ORMAN EKOSİSTEMLERİ VE SİNTAKSONOMİSİ
  Akdeniz bölgesinde ve iklimindeki orman ekosistemleri, Pinaceae familyasına ait cinsler ve türler: Pinus brutia, P. pinea, P. pallasiana, P. sylvestris, Abies cilicica, Cedrus libani ormanları, Türkiye’deki   yayılışları, Fagaceae familyasına ait cins ve türler (Quercuslar ). Karadeniz bölgesinde oseyanik iklimdeki orman ekosistemleri: Carpinus betulus, Carpinus orientalis, Fagus orientalis, Castanea sativa ormanlarının Türkiye’deki yayılışları C) Türkiye’de yayılış gösteren Pinaceae ve Fagaceae familyalarına ait ormanların   ekolojisi, floristik, sosyolojik ve coğrafik özellikleri.

  TOPRAK BİYOLOJİSİNDE ÖZEL KONULAR
  Toprak florası, Toprak bakterilerinin sınıflandırılması, Morfolojik grup, Besin grupları, Fizyolojik gruplar, Toprak bakterilerinde ölçüm (yoğunluk biomas, dağılış), Toprak Faunası, Nematodlar, Annelidler ve Arthropodların genel özellikleri, Toprağın toprak mikroflorası ve faaliyetine etkisi, Enerji faktörleri, Kimyasal faktörler, Su faktörü.  

  DÜNYA ÇÖLLERİ VE FLORASI
  Çöl olayının tanımı ve çeşitleri, Çöllerin genişliği, Sınıflandırılması,   İnsanların çöller üzerine etkileri, Çöl iklimlerinin genel özellikleri, Çöllerde hayat, Morfolojik görünüş, Çöl iklimlerinin biyolojik özellikleri, Çöllerdeki insanlar, Populasyon, Habitat,   Çöllerin ekonomik olarak değerlendirilmesi.   

  BOTANİK TERMİNOLOJİSİ
  Bitkinin genel görünüşüyle ilgili terminoloji, Yaşam süresiyle ilgili terminoloji, Eşey durumuyla ilgili terminoloji, Yaprakla ilgili (dizilişleri, tipleri, damarlanma şekilleri, bileşik yapraklar, yaprak uçları vs.) terminoloji, Tüy örtüsü ile ilgili terminoloji, Çiçek ile ilgili (çiçek parçaları, çiçek durumları vs.) terminoloji, Meyve ile ilgili (meyve yapısı, tipleri vs.) terminoloji, Tohum ile ilgili terminoloji.

  TÜRKİYE’NİN ÇİÇEKLİ BİTKİLERİ I
  (GYMNOSPERM VE DİKOTİLLER)      
  Türkiye Florası üzerinde yapılan çalışmaların tarihçesi, Türkiye’nin coğrafi bölümleri, Topoğrafik yapısı ve iklimi, Floranın plan ve düzeni, Türkiye’nin fitocoğrafik bölgeleri, [EURO-Siberian bölge, Mediterranean bölge, Iran-Turanian bölge], Bu bölgelerin karekteristik bitkileri ve endemizim.

  Uygulama: Floranın kullanılması, Peridophyta ve gymnospermaelerin tayin edilmesi.

  POLEN MORFOLOJİSİ
  Polen nedir, Polenin morfolojik yapısı ve polen morfolojisinde kullanılan terminoloji, Jerminal zon, Strüktür, Skuluptür (Ornementasyon), Gymnospermlerin polenleri, Angiosperm polenleri, Polenin kimyasal içeriği, Homejen polenler, Heterojen polenler, Melezlerin polenleri, Polenlerin gelişimi (Evrimi), Polen etüdü, L-O Analiz.

  BİTKİ STRES FİZYOLOJİSİ                                                                      
  Stres nedir, Hangi faktörler hangi bitkiler için stres yaratır, Bitkilerde stres faktörlerinin morfolojik göstergeleri nelerdir, Anatomik yapının şekillenmesinde stres faktörlerinin etkisi nedir, Stres mekanizmaları hangi biyokimyasal değişimlere yol açar, Yapraklarda şeker ve lipid mekanizmaları nasıl ilişkilenir, Stres toleransı nedir, Çevresel etkiler ölçülebilir mi, Toprak tipleri ve su tutma kapasiteleri arasındaki ilişki ve bitki gelişimine etkileri.

  BİTKİ FİZYOLOJİSİNDE DENEYSEL VE İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER
  Çalışma yapılacak konu, Bitkilerin seçimi ile ilgili ön bilgi taraması, Deneysel materyallerin planlanması, İşleme sokulması, Deney düzeneklerinin kurulması, Gelişigüzel yerleştirme, Deney düzeneklerinin analizleri, Büyüme analizleri, Bilgisayar ve çözümlemeler, Verilerin işleme sokulması, İstatistiksel yöntemler.

  LİKEN BİYOLOJİSİ
  Liken yapısında yer alan (fotobiyont) alglerin biyolojik yapısı ve özellikleri. Liken oluşturan (likenleşmiş mantarlar)(mikobiyont) biyolojik yapısı ve özellikleri. Liken simbiyozu (ortak yaşam). Büyüme ve gelişme. Liken fizyolojisi; solunum, fotosentez, besin ve mineral maddelerin döngüsü, biyokimyası ve sekonder metabolitler. Liken ekolojisi ve biyocoğrafik yayılışları. Sistematik ve sınıflandırma.

  EKONOMİK BOTANİK     
  Faydalı bitkilerin ekonomik değerlendirmeleri

  MİKROORGANİZMA GENETİĞİ                       
  Prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin kromozomları, DNA’nın replikasyonu, Genetik bilginin transkripsiyonu ve translasyonu,Mutasyonlar ve   mutantlar, Mutasyonların moleküler temelleri, Mutasyona neden olan etkenler, Ames testi, Genetik rekombinasyon, Genetik transformasyon, Transdüksiyon, Plasmidler, Konjugasyon, Transpozonlar ve İnsersiyon sıraları.

   
  MİKOLOJİ

  Giriş, Sistematiği, Fungusların bölümlerine ait anahtarlar, Myxomycota, Cıvık funguslar ve benzer organizmalar, Eumycota, Giriş, Mastigomycotina (Zoosporik Funguslar), Zygomycotina, Ascomycotina (Ascomycetes), Basidiomycotina (Basidiomycetes), Deuteromycotina   (Fungi Imperfecti ).
   
  BİTKİ HASTALIKLARI
  Bitki hastalıkları, Bulaşıcı hastalıklar ve bulaşıcı olmayan hastalıklar, Bulaşıcı hastalıklara sebep olan etmen ve etkenler.

  TEMEL BAKTERİYOLOJİ            
  Bakterilerin fonksiyonu, Morfoloji, Yapı ve çevresi. Thallophyta, Bacteriophyta, Microtatobiotes, Virales (Viruslar, Viral enfeksiyonlar, Bitki virusları), Rickettsiales, Chlamydiales, Schizomycetes, Eubacteriales, Pseudomonadales, Chlamydobacteriales, Actinomycetales, Myxobacteriales, Spirochaetales, Hyphomicrobiales, Caryophanales, Beggiatoales, Mycoplasmatales, Bakteriyal hastalıklar.

  İLERİ MİKOLOJİ    
  Giriş, Mikoloji’nin esasları, Mantarların sınıflandırılması, Mantar hücresi kimyası, Mantarlarda molekül mimarisi, Mantar metabolizması, Mantar büyümesi, Besinlerin alınması, Fizik çevre ve büyüme, Spor oluşumu: Çevre faktörleri, Spor oluşumunun biyokimyası, Spor dinlenmesi ve çimlenmesi, Singami olayı, Fungisid’ler, Mantar saprofitliği, Mantar parazitliği, Mantarın saldırma düzeneği, Maddelerin bozunması ve bunun önlenmesi, Mantarların endüstride kullanılması, Mantar kültür koleksiyonlarının muhafazası.

  STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYONUN TEMELLERİ
  Sterilizasyon   ve dezenfeksiyonla ilgili kavramlar, Isı, ışık ve filtrasyonla sterilizasyon, Kimyasal yöntemlerle mikroorganizmaların kontrolü, Antiseptikler, Dezenfektanlar, Sentetik antibakteriyel ajanlar, Antibiyotikler ve antibiyotiklerin etki mekanizmaları, Prokaryotlardan   elde edilen antibiyotikler, Virüslerin kontrolü, Mantarların kontrolü, Antimikrobiyal maddelere karşı ilaç direnci, Yeni antimikrobiyal maddelerin araştırılması

  MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULLANILAN YÖNTEMLER
  Proteinlerin analizi ve miktar tespiti, Elektroforetik ayırma, (SDS-PAGE ve çift yönlü elektroforez), İzoelektrik odaklama (IEF), Proteinlerin izolasyonu ve çeşitli kromatografik yöntemlerle saflaştırılma yöntemleri, Separasyon değerlendirilmesi, Analitik işlemlerde verimlilik, Enzimatik analiz ve aktivite belirleme yöntemleri, Moleküler biyolojide kullanılan bakteri ve fajlar, DNA’nın saflaştırılması ve analizi, RNA’nın saflaştırılması ve analizi, Nükleik asitlerin elektroforezi, Rekombinant DNA molekülünün yapılması, Rekombinant klonların geliştirilmesi ve tanımlanması, DNA sequansı yapımı, Klonlanan DNA’nın mutagenezi, Memeli hücrelerine DNA’nın tanınması,   Gen izolasyonu ve analizi, Nükleik asit immobilizasyonu ve Hibridizasyon analizi, PCR ile DNA zincir reaksiyonları, İmmünolojik yöntemler; Western–Blot, Southern–Blot, ELISA, SPR, Bağlanma analizleri, Biyomolekül analiz teknikleri, DNA-Protein etkileşimleri, Droglar, Antibiyotikler, Anti-fungal ilaçlar, Anti-neoplastik (Kanser) ilaçları, Shark cartilage ve Kanser.

  BİYOLOJİK TERİMLER VE UYGULAMALI İNGİLİZCE I
  Biyolojik terimlerin detaylı bir şekilde kavratılması, İngilizce yazılmış kitap, dergi ve makaleleri okuma, anlama, anlatma ve anlaşılır bir Türkçe ile yazabilme yeteneğinin kazandırılması.

  TERATOLOJİ I
  Teratolojinin tarihsel geçmişi, Tıbbi ve kimyevi teratolojik maddeler, Kullanılmakta olan test teknikleri, Yeni metodlar, Güvenilir test sistemleri, Hamile bayanların ve gelecek nesillerin korunması.

  İHTİYOLOJİ
  Balıkların sınıflandırılması, Evrimi, Dış morfolojisi, İç morfolojisi (anatomi), Fizyolojisi (Hareket, Beslenme, Büyüme, Dolaşım, Solunum, Boşaltım, Osmoregülasyon, Üreme vb.), Ekolojisi ve coğrafik dağılımı.

  HÜCRE ÇEKİRDEĞİ, KROMATİN   VE KROMOZOMLAR
  İnterfaz nukleusunun ince yapısı, Nukleus zarının ince yapısı ve görevi, Nukleus porları, Nukleus laminası kromatinin moleküler yapısı ve kromozom oluşturma mekanizması, Kromozom nomenklatürü ve kromozom morfolojisi.
   
  BİTKİ DOKU KÜLTÜRLERİ

  Bitki doku kültürü önemi ve tarihçesi, doku kültürü laboratuarı ekipmanları ve materyallerin hazırlanması, bitki doku kültürü sistemleri (Kallus kültürleri, hücre süspansiyon kültürleri, protoplast kültürü, embriyo kültürü, anter kültürü), Bitki rejenerasyonu (organogenez, somatik embriyogenez)

  SİTOPLAZMİK ORGANELLER I                        
  Endoplazmik retikulum (kimyasal yapısı, fizyolojik rolleri, biyogenez), Golgi apareyi, Lizozomlar, Mitokondriler.

  TOPRAKTAKİ BİTKİ PATOJENLERİ                
  Giriş, Toprak, Su, Sıcaklık, Toprak havalanması, Konukçu gelişmesi ve baskı, Mantar gelişmesini durdurma olayı, Kök çevresi ortam, Tohum çevresi ortam, Topraktaki gazlar, Antibiyotikler.

  TÜRKİYE’NİN BİYOLOJİK ZENGİNLİKLERİ            
  Bitki ve hayvanların genetik kaynakları,   Bitki grupları, Endemik bitkiler, Bitkilerden yararlanma, Yaygın bitki formasyonları, Ormanlar ve milli parklar, Omurgasızlar ve genel değerlendirmeleri, Tatlı su faunası, Deniz faunası ve belirlenen tür sayıları, Sürüngenler ve çeşitleri, Türkiye’nin kuşları ve genel özellikleri.

  SİTOLOJİK VE EMBRİYOLOJİK ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
  Işık mikroskobu çalışmaları için ezme preparasyon ve daimi preparasyon teknikleri, Bir bitkinin somatik kromozomlarının   analizi (karyotip analizi) ve polen ana hücrelerinde mayoz analizi, Polenlerde canlılık testleri ve polen mitozu ezme preparasyon tekniği ile dişi organdaki gelişim evreleri.

  BİTKİ SÜKSESYONU VE KLİMAKS İNCELEME METODU            
  Süksesyon tanımı, Süksesyon çeşitleri, Fenolojik değişimler, Sekonder süksesyon, Primer süksesyon, Hidroser, Subser, Süksesyon araştırma metotları, Klimax tanımı, Klimax’ı belirleme özellikleri, Klimax çeşitleri, Subklimax,    Disklimax, Potansiyel klimax.

  TOPRAK BİYOLOJİSİ       
   Toprak populasyonu ve onun değeri, Bakteriler, Actinomycetes, Funguslar, Algler ve Cyanobacteria, Toprak faunası, Toprakta transformasyonlar, Karbon devri, Organik kalıntıların ayrışmaları, Saf substratların azalması, Humusun ayrışması, Metan formasyonu ve oksidasyon, Azot devri, Organik nitrojen ihtiva eden bileşiklerin ayrışması, Nitrifikasyon, Denitrifikasyon, Simbiyotik olmayan azot fiksasyonu, Simbiyotik azot fiksasyonu, Azot fiksasyonunun mekanizması, Organik sülfür ihtiva eden bileşiklerin ayrışması, Assimilasyon, Diğer transformasyonlar, Toprak organizmalarının etkileşimi.

  TÜRKİYE’NİN ÇİÇEKLİ BİTKİLERİ II                                                   
  Türkiye Florası adlı eserin kullanılması, Türkiye florasının önemli olan familyaları, Özellikleri, Kapsadıkları cins ve türler bunların yayılış alanları ve genel özellikleri, Özellikle üzerinde bilimsel çalışma yapılması düşünülen familyalar.

   
  BİTKİLERDE GELİŞME VE STRES FİZYOLOJİSİ                
  Stres faktörlerine genel bakış, Su stresi ile fizyolojik ve morfolojik tepkimeler, Toprak yapısı ve su alım arasındaki ilişkiler, Toprak suyunun alınmasında toprak yapısının önemi, Topraktaki tuzluluğun mineraller ile ilgisi ve bitki gelişimi üzerine etkileri, Hava kirliliği, endüstriyel kirlenmenin bitki üzerindeki olumsuzlukları, İklim değişimleri ve bitki yetişme alanları arasındaki etkileşimler.

  BİTKİLERDE FİZYOLOJİK VE BİYOKİMYASAL ORGANİZASYON
  Bitki hücre yapısı ve teoriler, Kök sistemleri, Çözünmüş organik maddelerin taşınması, Mineral gereksinmesi ve alımı, Karbonhidrat kimyası (yedek ve yapısal karbonhidratlar), Büyüme ve farklılaşma sorunları, Tohum uyuşukluğu, Çimlenme, Vejetataif büyüme, Çevresel etkilere uyum, Mikrotubül ve mikrofilamentlerin bölünmedeki fonksiyonları, Enzim aktivitesinin düzenlenmesi, Su fazlalığına direnç, Öncü vakuoller, Bitki doku analizleri, Bitki üreticiliği, Bitki hücre genişlemesi, Edilgen taşıma.

  VEJETASYON EKOLOJİSİ
    “Vejetasyon” nedir, Kökeni, Gelişimi, Vejetasyon araştırmalarında temel bilgiler, Çevre ve özellikleri, “Bitki Birliği (Asosiyasyon)” ve Özellikleri, Vejetasyonun örneklenmesi, “Örneklik alan (Kuadrat)” ve tipleri,   Biyolojik tipler (Hayat formları), Biyolojik spektrum ve önemi, Bitki Formasyonları (Vejetasyon Tipleri), Formasyon’ların özellikleri ve adlandırılmaları, Vejetasyonun özellikleri, Bolluk, Örtüş, Yoğunluk, Sosyabilite, Dağılış ve yayılma, Tekerrür (Frekans), Vejetasyonun yapısı, Yatay yapı, Dikey yapı, Canlılık durumu, Bulunuş, Sabitlik, “Minimal Alan” kavramı, Anlamı ve önemi, Vejetasyonun sınıflandırılması, “Süksesyon” ve tipleri, “Klimaks” ve tipleri, Vejetasyon ekolojisi araştırma metodları (Bu konuların uygulamaları da olup, arazide yapılacaktır).

  EKOSİSTEMATİK  
  Giriş, Habitatlar ve bu habitatların özellikleri, Ortamsal ilişkiler, Biyotik ilişkiler, İklimsel ilişkiler, Edafik ilişkiler, Mekân ilişkileri, Zaman İlişkileri, Adaptif Özellikler, Hayat formları (Biyolojik Tipler), Diyaspor tipleri, Fidelite, Vitalite (Canlılık, hayatiyet), Yaprak büyüklüğü, Pollinasyon (Tozlaşma)   (Bu sayılan özelliklerin, çeşitli bitki topluluklarında incelenmesine dayanan uygulamalar da yapılacaktır).

  LİKENOLOJİDE TAYİN VE İNCELEME YÖNTEMLERİ
  Liken materyali toplama yöntemleri. Materyalin kurutulup saklanması. Herbaryum materyali olarak saklama. Herbaryum zarflarının hazırlanması. Liken terminolojisi. Kesit alma ve inceleme metodları. Basit kimyasal testler uyguylanması. Tayin anahtarlarının   cins ve tür seviye tesbitinde kullanılması.
   
  MİKROBİAL EKOLOJİ
  Doğada mikroorganizmalar, Mikrobial ekolojide yöntemler, İdentifikasyon ve sayım, Nukleik asit araştırmaları, Flourescent antikorlar ve canlı sayıları, Akuatik habitatlar, Karasal çevreler, Derin deniz mikrobiyolojisi, Kaplıca menfezleri, Metanogenesis ve syntrofi, Biojeokimyasal devreler, Azot, kükürt ve demir devri, Bitki mikroorganizma etkileşimi, Kök nodül bakterileri ve baklagiller ile simbiyotik yaşam, Mikrobiyal hastalıklar epidemiyolojisi. Mikrobial toksinler, Kirlenme (Polusyon) mikrobiyolojisi.

  İLERİ MİKROBİYOLOJİ
  Giriş, Mikrobiyoloji ve diğer bilimler ile ilgisi, Mikroorganizmaların insan hayatını etkilemesi, Mikrobiyolojinin tarihçesi ve öncüleri, Mikroorganizmaların sınıflandırılması, Protist’ler, Prokaryot’lar, Bakteri’ler, Riketsiya’lar, Virüs’ler.

  ZEHİRLİ BİTKİLER
  Giriş, Zehirlilik prensipleri, Alkaloid’ler, Glikozid’ler, Nitrat’lar ve Nitrit’ler, Tanen’ler, Zehirli mantarlar, Zehirli Bitkiler.
   
  ACTINOMYCETES
  Giriş, Actinomycetes, Bulunuşu   ve yapısı, Sınıflandırma, Fizyolojik özellikler ve biyokimyasal yapılar, Actinomycete’ler ve doğal işlemler.

  TERATOLOJİ II
  Teratolojinin tarihsel geçmişi, Tıbbi ve kimyevi teratolojik maddeler, kullanılmakta olan test teknikleri, Yeni metodlar, Güvenilir test sistemleri, Hamile bayanların ve gelecek nesillerin korunması

  TEZ VE MAKALE YAZIM TEKNİĞİ                            
  Makale, kitap, dergi okuma tekniği, Not alma tekniği, Tez ve makale düzeni, Verilerin açıklanması tartışılması.

  İLAÇ AKTİF MADDELERİ   
                     
  İlaçların elde ediliş kaynakları, Kimyasal yapı ve ilaç etkisi arasındaki ilişki, İlaçların sınıflandırılması, Sinir sistemine etki eden ilaçlar, Metabolizma ve endokrin sistemi üzerine etkili ilaçlar, Dokulardan salgılanan mediatörler ve bunların üzerinde etkili olan ilaçlar, Vitaminler ve vitamin kombinasyonları, İmmunolojik sistemi etkileyen ilaçlar, İmmunomodülatörler, Kemoterapetik droglar, Antibiyotikler, Anti-fungal ilaçlar, Anti-neoplastik (Kanser) ilaçları, Shark Cartilage ve kanser.

  MOLEKÜLER İMMUNOLOJİ VE İMMUNOLOJİK YÖNTEMLER  
  İmmün sistemin hücreleri, Lenfosit sistem, antijen reseptör molekülleri, Antikor yanıtta hücre işbirliği, antijen tanıma, İmmün sistemin gelişimi, Bağışıklıkta gelişme, Immünoglobulin yapısı, Virüse, bakteriye ve mantara karşı bağışıklık, Timör bağışıklığı, Bağışıklık yetersizliği, AIDS’te immün sistem, Transplantasyon, otobağışıklık ve hastalıkları, Bağışıklığın genetik kontrolü, İmmün cevapta düzenleme, İmmünolojik teknikler; ELISA ile antijen tespiti, Hibridoma tekniği ile monoklonal antikor üretimi, Monoklonal antikor saflaştırması, Tavşanda poliklonal antikor üretimi, İmmünoglobulin saflaştırması, Antijen-antikor etkileşimi, Radioimmün testi, İmmünoblotlama (Western–Blot, Southern–Blot), Immuno çökeltme, ELISA, SPR, Biyomolekül etkileşim analizi (BIA) Antikorun antijen etkileşimi ölçümü ve değerlendirilmesi.

   
  BİYOLOJİK TERİMLER VE UYGULAMALI İNGİLİZCE II
  Biyolojik terimlerle birlikte öğrencilerin İngilizce dergi, makale, kitap ve gazete yazılarını anlama, anlatma, anlaşılır bir Türkçe ile yazabilme, Aynı şekilde Türkçe yazıları İngilizce ifade edebilme yeteneğinin kazandırılması
   
  DENİZ MEMELİLERİ
  Balinalar, yunuslar ve domuz balıkları, Mysticeti ve Odontoceti olarak adlandırılan iki subordoyu içeren Cetacea ordosunda sınıflandırılırlar. İki subordo, 5 farklı familyaya ayrılan 20 türü içerir. Akdenizde yaşayan türlerin sınıflandırılması. Akdenizde mevcut deniz memelileri, yerel adları, tanımlamaları, habitat, yiyecek ve beslenmeleri ve davranışları.

  LİMNOLOJİ

  Suyun yeryüzünde dolaşımı, İç sulara genel bakış, Göllerin jeolojik yapısı, morfolojisi ve suyun zonasyonu, Suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri, İç sulardaki canlı topluluklar, Göllerde yaşam ve evolusyon, Akarsu tipleri, Akarsularda zonasyon, Fizikokimyasal ve biyolojik özellikleri, Kirli sular, Örnek alma.
   
  BİTKİ HORMONLARI
  Bitki hormonlarının çeşitleri, Kimyasal yapı ve biyosentez mekanizmaları, Etki tarzları ve bir bitkinin gelişim evrelerindeki örneğin kök, gövde gibi organların gelişiminde, çiçeklenmede, senesens ve absisyon olaylarında, dormanside, meyvelenmedeki etkileri incelenecektir.

  BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ
  Bitkilerin önemi, bitki genomu: bitki genlerinin organizasyonu ve anlatımı, bitkilere gen aktarım yöntemleri, biyoteknolojik yöntemlerle transgenik bitkilerin geliştirilmesi, antisens RNA teknolojisi.

  SİTOPLAZMİK ORGANELLER II
  Koloroplatslar (kimyasal yapısı, fizyolojik rolleri, biyogenez), sentrioller, peroksizomlar, nukleus, nukleoplazma, nukleus zarı, nucleous, kromozomlar.

  ELEKTRON MİKROSKOPİSİ TEKNİKLERİ
  Elektron mikroskopisi tarihçesi, kuruluş prensipleri, şematik yapısı, tipleri (SEM-TEM), sitolojide elektron mikroskobu, elektron mikroskopide preparasyon tekniği, biyolojik materyale uygulanan preparasyon tekniği, elektron mikroskobu için fiksasyon ve boyama, ultramikrotomi, bıçakların hazırlanması, gridler, kesitlerin kontrastlanması.

Biyoloji ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |