Home > Yüksek Lisans Programları > Avrupa Çalışmaları > Etimesgut > Avrupa Birliği Yüksek Lisans Programı - Etimesgut - Ankara

Avrupa Birliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Başkent Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Avrupa Birliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Etimesgut - Ankara

 • Program tanımları
  AMAÇ
  Türkiye – Avrupa ilişkileri uzun bir geçmişe dayanmaktadır. Bu çerçevede Osmanlı İmparatorluğu’ndan başlayan bir süreç içinde Türkiye’nin yüzünü Avrupa’ya döndüğü söylenebilir. Avrupa ile bütünleşme beklentisinin yoğunlaştığı bu süreçte Avrupalı olmanın toplumsal, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları ülkemiz açısından önem taşımaktadır. Dünyanın en başarılı bütünleşme örneği olan AB’nin yukarıda belirtilen boyutlar çerçevesinde kavranması ve araştırılması programın temel amaçları arasında yer almaktadır.

  YÖNTEM

  AB konusunda önemli çalışmalar ortaya koymuş olan akademisyenlerden ve AB’nin çeşitli kurumlarında yer ve görev almış uzmanlardan oluşan geniş öğretim kadrosundan zaman zaman konuya bağlı olarak misafir konuklardan da yararlanılacaktır.

  Öğrenciler 2 yıllık yüksek lisans programında toplam 7 ders ve geniş seçme olanaklarından 4 seçimlik ders alacaklardır.

  AB konusunda yoğunlaşmak isteyen öğrencilere yüksek lisans tezi yazma olanağı sunulmaktadır.

  EĞİTİM

  - Başkent Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, amaçladığı bu ilkeleri gerçekleştirecek bir eğitim ortamını yaratmaktadır.

  - Enstitü’nün çok yönlü, nitelikli ve seçkin akademik kadrosu, öğrencilerle yoğun bir etkileşim süreci içinde öğretimi gerçekleştirmektedir.

  - Uluslararası iletişim bağlantılı bilgisayar laboratuarı, görsel eğitim araçları, süreli yayın ve kitaplardan oluşan referans kütüphanesi, bu ortamı besleyen önemli alt yapılardır.

  - Başkent Üniversitesi, akademik kusursuzluğu, uygulama ve deneyim birikimi ile bütünleştirmek için, iş dünyasının yanı sıra düşünce ve siyaset dünyasının tanınmış isimlerini de konferanslara davet etmekte, öğrencilerine onlarla tanışma ve tartışma fırsatını vermektedir.

  Avrupa Birliği Yüksek Lisans Programı tezli ve tezsiz olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Öğrenciler ilk üç dönem aynı eğitimi almaktadırlar. Tezli Yüksek Lisans yapmak isteyen öğrenciler Program’ın dördüncü döneminde Dönem Projesi ve 1 Seçmeli Ders yerine tez çalışmalarını yürütmektedirler.
   
  DERS PROGRAMI

  I. SINIF

  Birinci Yarıyıl
  Avrupa Birliği Siyasi Tarihi
  Avrupa Birliği - Türkiye İlişkileri I
  Araştırma Yöntemleri

  İkinci Yarıyıl
  Karşılaştırmalı Politika
  Bölgesel Entegrasyon Kuramları
  Avrupa Birliği – Türkiye İlişkileri II
     
  II. SINIF

  Üçüncü Yarıyıl

  Avrupa Birliği Müktesebatı ve Katılım Müzakereleri
  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders
     
  Dördüncü Yarıyıl
  Dönem Projesi
  Seçmeli Ders
     
  SEÇMELİ DERSLER
  Avrupa Birliği’nin Kurumsal Yapısı
  Avrupa Dış Politikası
  Avrupa Birliği Genişlemesi
  Avrupa Birliği Ortak Politikaları I
  Uluslararası İktisadi Kuruluşlar
  Avrupa Güvenliği
  Avrupa Birliği Ülkelerinin Ekonomik Gelişme Dinamikleri
  Avrupa Birliği Ortak Politikaları II
  Avrupa Birliği Demokrasisi
  Avrupa Kimliği
  Avrupa Birliği’nde Güncel Konular
     

  DERS İÇERİKLERİ

  SİBU 501 Avrupa Birliği Siyasi Tarihi
  2. Dünya Savaşı sonrasındaki siyasal durumun analizinden başlanmakta, Avrupa fikrinin gelişimi ve AET’den AB’ye giden kurumsal gelişme süreci ekonomik, siyasal, toplumsal ve kültürel boyutları ile incelenmektedir.

  SİBU 503 Avrupa Birliğinin Kurumsal Yapısı
  AB’nin politikalarını belirleyen, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu gibi kurumların yapısı ve çalışma biçimleri incelenecektir.

  SİBU 504 AB – Türkiye İlişkileri I
  AB-Türkiye ilişkilerinin gelişimi, birliğin niteliksel değişimi ve bunun ilişkilere etkisini de dikkate alan tarihsel bir perspektif içinde Ortaklık Anlaşması’ndan üyelik başvurusuna kadar olan dönemi kapsayacak şekilde incelenmektedir.

  SİBU 505 AB – Türkiye İlişkileri II
  SİBU 504 dersinin devamıdır. Üyelik başvurusundan itibaren, Gümrük Birliği’nin gerçekleştirilmesi, Lüksemburg ve Helsinki zirveleri gibi önemli gelişmeler ışığında AB – Türkiye ilişkileri incelenmektedir.

  SİBU 507 Karşılaştırmalı Politika
  Farklı siyasal ve iktisadi gelenekleri ve örgütlenmeleri olan bazı Avrupa ülkeleri karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. Bu dersin amacı birliğin arka plandaki benzerliklerine ve farklılıklarına işaret etmektir.

  SİBU 508 Avrupa Dış Politikası
  AB, derinleşme süreci içerisinde ekonomik alanda sağladığı gücü siyasal alanda da genişletmeyi hedeflemektedir. Son yıllarda gelişme gösteren Ortak Dış Politika gerçekleştirme yolları incelenmektedir.

  SİBU 512 Avrupa Birliği Genişlemesi
  AB’nin önünde tarihi bir fırsat olan Avrupa kıtasının barış yoluyla bütünleşmesi incelenmektedir. Genişlemeyi mümkün hale getiren Lüksemburg zirvesi, AB’ye katılmak isteyen Doğu Avrupa ülkelerinin ve AB ülkelerini bir araya  getiren Avrupa Konferansı, katılım süreci ve adaylar için hazırlanan yıllık düzenli raporlar araştırılacaktır. Ayrıca 15 ülkeden oluşan birliğin 13 ülkenin daha katılımını karşılayabilmek için gerçekleştirdiği değişimler incelenmektedir.

  SİBU 511 Avrupa Güvenliği
  İkinci. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’nın güvenliğinden NATO sorumluydu. Gelişen ve güçlenen Avrupa kendi güvenliğini kendi ordusuyla sağlamayı hedeflemektedir. Bu dersin kapsamını söz konusu ortak güvenlik sürecinin incelenmesi oluşturmaktadır.

  SİBU 513 AB Ülkelerinin Ekonomik Gelişme Dinamikleri
  AB ülkelerinde ekonomik yapı; nüfus yatırım, araştırma-geliştirme ve büyüme; tarım, sanayi ve hizmetler, endüstriyel politikalar, bölgesel gelişme, Birlik üyeleri arasında gerilim yaratan ekonomik gelişmeler ve ülke politikaları incelenmektedir.

  SİBU 515 Avrupa Birliği Ortak Politikaları II
  Endüstriyel politikalar, emek ve sermaye dolaşımı politikası, para birliği, gümrük politikası, mali kuruluşlar (Avrupa Yatırım Bankası), AB- Türkiye ilişkileri incelenmektedir.

  SİBU 516 Avrupa Birliği Demokrasisi
  AB’nin gerek kendi bütünleşme süreci içinde, gerekse çevre ülkelerde demokratik uygulamaların gelişmesi, yaygınlaşması, ve kurumsallaşması için izlediği politikalar incelenir.

  SİBU 517 Araştırma Yöntemleri
  Bu ders sosyal bilimlerde araştırma prensipleri ve bu araştırmalar için gerekli araçlara odaklanmaktadır. Donemin ilk yarısında ele alınan konular sosyal bilimlerdeki temel kavramlar ve konular olacak. Daha sonra dikkatimizi araştırma yöntemlerine çevireceğiz. Öğrenciler bu yöntemlerden birini seçerek bir araştırma projesi hazırlayacak ve bunu donemin sonunda sınıfın geri kalanına sunacaklardır.
   
  SİBU 518 Avrupa Kimliği
  Avrupalı kimliği hangi tarihsel kaynaklardan ve geleneklerden ve nasıl Kurulmaktadır? Avrupalı kültürler ve Avrupa Kültürü arasındaki potansiyel gerilim, Avrupa kimliği kurulurken nasıl çözülmektedir? Tek kültürlü müdür? Avrupa kimliğinin çeşitli boyutları ve Avrupa’nın çok-kültürlülüğü incelenmektedir.

  SIBU 519 Avrupa Birliği Müktesebatı ve Katılım Müzakereleri
  Bu derste Avrupa Birliği’nin müktesebatı incelerek, Birliğin hukuki yapısı anlaşılmaya çalışılacak; ayrıca AB’nin geçmişten günümüze aday ülkelerle gerçekleştirdiği katılım müzakerelerinin temel nitelikleri üzerinde durulacaktır.

  SİBU 521 Avrupa Birliği’nde Güncel Konular
  Avrupa Birliğinin Beşinci Genişlemesi ertesinde ortaya çıkan yeni durum çerçevesinde genişleme süreci ile ilgili güncel gelişmeler ve sorunlar ele alınacaktır. Bu dersin öncelikli amacı, AB'nin geleceği, katılım müzakereleri ve Türkiye'nin AB'ne üyeliğinin muhtemel etkileri ile ilgili konularda araştırma ve tartışma ortamının yaratılması ve öğrencilerin derse aktif katılımının özendirilerek, konu ile ilgili olarak süregelen yorum/öneri/çalışmaların sınıf ortamında sentezlenmesi
   
  SİBU 550 Dönem Projesi
  Öğrenciler AB alanında ilgilendikleri bir konu üzerinde dönem araştırması yapacaklardır.

  SİBU 599 Tez
  Öğrenciler AB alanında ilgilendikleri bir konu üzerine yüksek lisans tezi yazacaklardır.

  EKON 509 Uluslararası İktisadi Kuruluşlar
  Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve bağlı kuruluşları, Dünya Ticaret Örgütü, Birleşmiş Milletler kuruluşları (UNCTAD, UNDP, UNIDO, FAO), Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), OPEC, İslam Konferansı Örgütü (OIC), İslam Kalkınma Bankası v.b. uluslararası kalkınma bankaları ve AB arasındaki ilişkiler incelenmektedir.

  EKON 510 Bölgesel Entegrasyon Kuramları
  Bölgesel entegrasyon kuramları, NAFTA gibi AB dışındaki bölgesel entegrasyonlar da göz önüne alınarak incelenmektedir.

  EKON 514 Avrupa Birliği Ortak Politikaları I
  Kömür-Çelik Topluluğu’ndan başlayarak ortak politikaların orijini; tarım politikası, bölgesel kalkınma politikası, sosyal politikalar (Avrupa Sosyal Fonu), Avrupa Kalkınma Fonu, çevre politikası incelenmektedir.

Avrupa Çalışmaları ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |