Home > Yüksek Lisans Programları > İngiliz Dili ve Edebiyatı > Çankaya > İngiliz Edebiyatı ve Kültür İncelemeleri Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

İngiliz Edebiyatı ve Kültür İncelemeleri Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Çankaya Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İngiliz Edebiyatı ve Kültür İncelemeleri Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Bölüm Tanıtımı

  İçinde bulunduğumuz uluslararası iletişim ve küresel bilgi alışverişi çağında, İngilizce, bütün bilgi alanlarında önemli bir öğe haline gelmiştir. Ancak, günümüzde İngilizce okuryazarlık kavramı, dil ve söz bilgisinden öte bir anlam taşır; ifade edilen düşüncelerin çok boyutlu olabilmesi, dili kullanabilme düzeyine bağlıdır. Bu düzey, edebiyat, felsefe, eleştiri kuramı ve kültür incelemeleri yoluyla yükseltilebilir. İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İngiliz Edebiyatı ve Kültür İncelemeleri Yüksek Lisans Programı, bu düzeydeki dil kullanımının yanı sıra kavramsal düşünme, çok yönlü tartışmalar geliştirme ve çözümleyici-bileşimci uslamlama becerisini pekiştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlar. Programın temel çizgisi, edebiyat, felsefe, sanat, tarih ve insan bilimleri alanlarında seçkin İngilizce metinlerin genel bir kültür bağlamı içinde doğru olarak algılanması ve anlaşılmasıdır.

  Dil alanında karşılıklı etkileşim aynı zamanda bir kültür etkileşimidir. Uluslararası alanda, siyasal, toplumsal, bilimsel ve ekonomik ilişkilerin yoğunlaştığı bir çağda, öğrenci, kültürel değişimi ve etkileşimi algılayarak kendi kültürünü ve karşı kültürü daha iyi değerlendirme olanağı bulur.

  Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler birçok alanda çalışma olanağı bulabilirler. Bu alanlardan bazıları şunlardır: Öğretmenlik, radyo televizyon yayıncılığı, editörlük, yayıncılık, sinema, gazetecilik, halkla ilişkiler, uluslararası ilişkiler.

  Eğitim Programı

  ELL 501     Kültür İncelemeleri     3 0 3
  ELL 502     Kadın, Erkek ve Toplumsal Kimlik     3 0 3
  ELL 503     Film İncelemeleri     3 0 3
  ELL 505     Göstergebilim ve Medya İncelemeleri     3 0 3
  ELL 506     Batı Düşünce Geleneği     3 0 3
  ELL 507     Tarih ve Siyaset Stratejileri     3 0 3
  ELL 509     Britanya da Kültürel Çoğulculuk     3 0 3
  ELL 510     Kısa Öykü     3 0 3
  ELL 511     Çağdaş Düşünce İncelemeleri     3 0 3
  ELL 513     İngiliz Parlamento Tarihi     3 0 3
  ELL 514     İngiliz Edebiyatında Temel Metinler     3 0 3
  ELL 515     İngiliz Edebiyatında Akımlar ve Eğilimler     3 0 3
  ELL 516     Başat Temalar ve Motifler     3 0 3
  ELL 517     Shakespeare     3 0 3
  ELL 518     18. Yüzyıl Devrimleri ve İngiliz Toplumu     3 0 3
  ELL 519     Metin Çözümlemesi     3 0 3
  ELL 520     Chaucer     3 0 3
  ELL 521     Dil ve Toplumsal Davranış     3 0 3
  ELL 523     Karşılaştırmalı Tiyatro     3 0 3
  ELL 524     Kültür ve İnsan Hakları     3 0 3
  ELL 525     Kültür ve Küreselleşme     3 0 3
  ELL 526     Çağdaş İngiliz Romanı     3 0 3
  ELL 527     İngiliz Tiyatrosu     3 0 3
  ELL 528     İngiliz Edebiyatı Kaynakları     3 0 3
  ELL 530     Edebiyata Psikolojik Yaklaşım     3 0 3
  ELL 590     Seminer/Dönem Ödevi     Non-credit
  ELL 591     Tez Alanı İle İlgili İncelemeler     0 4 0
  ELL 599     Yüksek Lisans Tezi     Non-credit

  Ders İçerikleri

  ELL 501 Kültür İncelemeleri (3 0 3)
  Kültürün simgesel anlamının araştırılması ve incelenmesi; çeşitli ulusal, etnik ve mesleki alt kültürlerden oluşan dünya kültürünün bir bütün olarak ve alt öğeleriyle incelenmesi; "kültür" kavramının tanımında bulunan ırk, etnik yapı, ulusallık, kadın ve erkeğin toplumsal kimliği , din, ekonomik ve toplumsal konum, tarih, coğrafya, dil gibi konuların yanısıra toplumsal ve düşünsel gelişim biçimlerinin tartışılması.

  ELL 502 Kadın, Erkek ve Toplumsal Kimlik (3 0 3)
  1960'larda başlayan feminist hareketten günümüzdeki "feminizm sonrası" harekete kadar kadın, erkek ve toplumsal kimlik çalışmalarının gelişimi ve çağdaş yaklaşımlar.

  ELL 503 Film İncelemeleri (3 0 3)
  Filmde estetik anlatım; teknik terimler, tarih; sinematografinin incelenmesi ve teknikleri (montaj, salt soyutlama, animasyon, belgesel); kompozisyon, ışık, sesbandı, kamera hareketi ve kurgulama; seçilmiş filmler.

  ELL 505 Göstergebilim ve Medya İncelemeleri (3 0 3)
  Iletişimde imler: sözcükler, el-kol hareketleri, sloganlar, duvar yazısı, reklamlar, müzik, giysi, içki, tören, simge, v.b.; çağdaş medyadaki imler ve göstergeler, bunların göstergebilimsel önemleri, yapıları ve oluşumları.

  ELL 506 Batı Düşünce Geleneği (3 0 3)
  Klasik antik çağdan günümüze kadar Batı düşüncesinin gelişimi; Batı düşünce tarihini oluşturan değişimler, ekoller, akımlar ve etkileşimler; felsefe, siyaset, din, estetik, sanat ve edebiyatın birbirleriyle etkileşimi.

  ELL 507 Tarih ve Siyaset Stratejileri (3 0 3)
  Seçilmiş metinlerle, siyaset alanındaki kuram ve düşüncelerin tarihsel bağlamları içinde araştırılması; başlıca siyasal sistemlerdeki yapılanmalar ve uygulamalar arasındaki benzerlik ve farklılıkların gözlemlenmesi.

  ELL 509 Britanya�da Kültürel Çoğulculuk (3 0 3)
  Britanya'nın, başlıca, daha önceki sömürgelerden gelen göçmenlerin akışıyla, beyaz bir toplumdan, etnik grupların çok olduğu, kültürel çoğulcu bir topluma dönüşmesi; bu dönüşümün yerli beyaz nüfus üzerindeki etkisinin incelenmesi.

  ELL 510 Kısa Öykü (3 0 3)
  Kısa öykünün kökenleri ve tarihi; çağdaş bir tür olarak kısa öykünün özellikleri; farklı ülke yazarlarından seçilmiş metinler.

  ELL 511 Çağdaş Düşünce İncelemeleri (3 0 3)
  19. ve 20. yüzyılların, en önemli ve etkili felsefi, bilimsel ve sanatsal akımlarının incelenmesi.

  ELL 513 İngiliz Parlamento Tarihi (3 0 3)
  İngiliz Parlamento sisteminin gelişimi ve Britanya'yı ilk dönemlerinden günümüze kadar etkileyen kültürler.

  ELL 514 İngiliz Edebiyatında Temel Metinler (3 0 3)
  Geleneksel temel metin kavramının ve öncü akımların bu temel metinlere tepkisinin incelenmesi; 1960'lardan başlayarak gelişen edebiyat kuramı ve eleştirisinin temel metin kavramı üzerindeki etkisinin incelenmesi.

  ELL 515 İngiliz Edebiyatında Akımlar ve Eğilimler (3 0 3)
  Klasik, romantik v.b. çağ ve eğilimlerin İngiliz edebiyatına yansıması; çağdaş Batı edebi ve siyasal akımların İngiliz edebiyatı üzerine etkisi.

  ELL 516 Başat Temalar ve Motifler (3 0 3)
  Temel metinlerin oluşturulmasında etkin olan tarih, dil ve ırk sorunlarından kaynaklanan temalar ve motifler; siyasal değişimin etkileri, edebi geleneklerin aşınması, edebiyat, dil ve yerellik arasındaki ilişki.

  ELL 517 Shakespeare (3 0 3)
  Shakespeare'den seçilmiş yapıtlar, Shakespeare eleştirilerinden seçilmiş metinler.

  ELL 518 18. Yüzyıl D
  Endüstri Devrimi, Amerikan Devrimi ve Fransız Devriminin İngiliz toplumu, kültürü ve edebiyatına etkisi.
  evrimleri ve İngiliz Toplumu (3 0 3)

  ELL 519 Metin Çözümlemesi (3 0 3)
  Edebiyata değişik yaklaşımlar; edebiyat eleştirisi yöntemleri; bu yaklaşım ve yöntemlerden seçilmiş eleştiri metinlerinin edebiyat metinlerine uygulanması.

  ELL 520 Chaucer (3 0 3)
  Chaucer'ın döneminde oluşan toplumsal, kültürel, kurumsal ve siyasal gelişimler; Ortaçağ İngilizcesi'nin yapısal, söz dizimsel ve anlambilimsel özellikleri; modern İngilizce'nin 16. yüzyıldan günümüze kadarki gelişimi; Chaucer'ın dilin gelişimine katkısı; seçilmiş metinlerin incelenmesi.

  ELL 521 Dil ve Toplumsal Davranış (3 0 3)
  Dil ve toplumsal davranış arasındaki etkileşim. Farklı lehçeleri kullanan çeşitli grupların kendilerini ifade etmelerinde dilin işlevi.

  ELL 523 Karşılaştırmalı Tiyatro (3 0 3)
  Çeşitli ülkeler ve dönemlere ait en etkili yazarlar ve yapıtlarının, değişen toplumsal, kültürel ve tarihsel bakış açılarından karşılaştırmalı olarak incelenmesi.

  ELL 524 Kültür ve İnsan Hakları (3 0 3)
  Değişen kültür ortamında insan haklarının oluşumu.

  ELL 525 Kültür ve Küreselleşme (3 0 3)
  Küresel kapitalizm, küresel pazarlar, çokuluslu şirketler, küresel icatlar (internet, kredi kartı); küresel üretim ve işbirliliğinde verimlilik; pazarlama ve kültürün küresel boyutlarda genişlemesi.

  ELL 526 Çağdaş İngiliz Romanı (3 0 3)
  20. yüzyıl romanının incelenmesi; kuramsal ve eleştirel konular.

  ELL 527 İngiliz Tiyatrosu (3 0 3)
  Dinsel içerikli Orta çağ tiyatrosunun seçilmiş oyunlar aracılığıyla incelenmesi; bir tür olarak tiyatronun günümüze kadarki gelişimi.

  ELL 528 İngiliz Edebiyatı Kaynakları (3 0 3)
  İngiliz edebiyatı kaynakları olarak tarih, felsefe, din, etik, siyaset ve bilimle ilgili metinlerin incelenmesi; İngiliz edebiyatına, genel olarak yada belli bir döneme, akıma, yazar yada yazarlar grubuna gönderme yaparak değinmek.

  ELL 530 Edebiyata Psikolojik Yaklaşım (3 0 3)
  Psikoloji alanında temel kavramlar, kuramlar ve eğilimler tanıtılır; seçilmiş edebiyat örnekleri bu kavram, kuram ve eğilimler ışığında incelenir.

  ELL 590 Seminer/Dönem Ödevi (Non-credit)
  Araştırma, veri toplama ve bunların yazılı sunumunun yöntemleri ve teknikleri. Öğrenci danışmanının onayladığı bir konunun incelenmesi ve rapor hazırlanması.

  ELL 591 Tez Alanı İle İlgili İncelemeler (0 4 0)
   
  ELL 599 Yüksek Lisans Tezi (Non-credit)
  Öğrenci danışmanı ve Anabilim Dalı Başkanı'nın onayladığı bir konu üzerinde danışmanca denetlenen, araştırmaya dayalı bağımsız bir çalışma.

   

İngiliz Dili ve Edebiyatı ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |