Astronomi ve Uzay Bilimleri Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Astronomi ve Uzay Bilimleri Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  ASTRONOMİ ve UZAY BİLİMLERİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI


   Yüksek Lisans ( Güz )

          
  AUB     501     Atmosfer Modelleri     Model Atmospheres     
  AUB     502     Yıldızların Evriminin Fiziği I     Physics of Stellar Evolution I     
  AUB     503     RGU Fotometrisi ve Galaksi Modelleri     RGU Photometry and Galaxy Models
  AUB     507     Büyüme Eğrisi Yöntemi ile Atmosfer Analizi     Atmosphere Analysis via Curve of Growth     
  AUB     510     Zorunlu     Güneş Aktivitesi     The Solar Activity     
  AUB     512     Zorunlu     Yakın Çift Sistemler I     Close Binary Systemes I     
  AUB     515     Bilimsel Makale Hazırlama     Preparation of Scientific Paper     
  AUB     517       Yıldız Maddesinin Özellikleri     Properties of Stellar Matter     
  AUB     520     Tayfsal ve Fotometrik Verilerin İndirgenmesi     Reduction of Spectroscopic and Photometric Data     
  AUB     521     Özel Yıldızlar - I     Peculiar Stars - I     
  AUB     524     Fotometrik Sistemler Arasındaki Dönüşümler     The Transformation between Photometric Systems     
  AUB     527     Fiziksel Ölçümlerde Hata Analizi     Error Analysis in physical measurements
  AUB     528     Seminer     Seminar         
  AUB     529     Yıldızların Sınıflandırılması     Classification of Stars                 

  Yüksek Lisans ( Bahar )
          
  AUB     500     Orta ve Dar Band Fotometrisi     Intermediate and Narrow Band Photometries
  AUB     513     Yakın Çift Sistemler II     Close Binary Systemes II     
  AUB     516     Astronomik Görüntü ve Veri Analizi I     Astronomical Image and Data Analysis
  AUB     519     Seçmeli     Değişen Yıldızların Gözlemleri     Observations of Variable Stars
  AUB     522     Seçmeli     Özel Yıldızlar - II     Peculiar Stars - II     
  AUB     528     Seçmeli     Seminer     Seminar         
  AUB     531     Zorunlu     Galaktik Yıldız Popülasyonları     Galactic Stellar Populations     
  AUB     533     Yıldız Fotosferlerinin Kimyasal Analizi     Chemical Analysis of Stellar Photospheres                 
        
  DERS İÇERİKLERİ
    
  Atmosfer Modelleri
  Model Atmospheres
  3-0-0
  Güz

  Türkçe İçerik: Atmosfer modelleri için denklemler. Yıldız atmosferlerinde konveksiyon. Atmosfer modellerinin karşılaştırılması. Farklı etkin sıcaklık ve yüzey gravitesindeki modeller. Varsayımların duyarlılığı. Güneş atmosferi. Bir Güneş atmosferi modeli. Problemin ifadesi. T
  İngilizce İçerik: The equations for model atmospheres, Convection in stellar atmospheres, Comparison of model atmospheres, Models of different effective temperatures and surface gravities, The solar atmosphere, A model solar atmosphere, Statement of the problem, Calculation of T, Starting values, Numerical integration for P, Numerical integration for x(logP) or x, The density and electron pressure, A test for convection.
            
          
  Yıldızların Evriminin Fiziği I
  Physics of Stellar Evolution I
  3-0-0
  Güz

  Türkçe İçerik: Yıldızlararası ortam ve yıldızların evrimi için deliller. Yıldızların evrimi I. Anakol yolunda evrim.Yıldızların çökmesine ilişkin başlangıç problemlerinin çözümü. Kuasi hidrostatik denge (QHE). Fotonlarla enerji transferi. Enerjinin konvektif transferi. QHE
  İngilizce İçerik: The interstellar medium and evidence for stellar evolution. Stellar Evolution I. On the road to the main sequence. Solving the initial problems of stellar collapse. Quasihydrostatic equilibrium. Energy transfer by photons. Convective transfer of energy. Evolution from the onset of QHE to the main sequence. The Virial Theorem and the maximum mass of main sequence stars.Stellar Evolution II. Away from the main sequence. The Sun on the main sequence. The red giant phase. Quantum mechanics and degenerate states of matter. Between red giants and white dwarfs.
            
  RGU Fotometrisi ve Galaksi Modelleri
  RGU Photometry and Galaxy Models
  3-0-0
  Güz

  Türkçe İçerik: Fotometri sistemlerinde bantların seçimi. Önemli fotometri sistemleri. Renk farkı, Balmer Süreksizliği ve spektrel tip arasındaki bağıntı. Renk farkı ve renk indeksi arasındaki bağıntı. İki renk diyagramında Pop I, Pop II ve Ara Pop II anakol yıldızları ile geç tipten devlerin ayrımı. Kızarma foksiyonu. UBV'den GRU'ya dönüşüm formülleri. Çeşitli galaksi modelleri.
  İngilizce İçerik: Band selection for photometric systems. Fundamental photometric systems. Colour difference, relation between Balmer discontunity and stellar spectra. Relation between colour difference and colour index. Separation of Population I, Population II and Intermadiate Population II main-sequence stars and late-type giants in the two colour diagram. Reddening function. Transformation formulae between RGU and UBV. Different galactic models.
            
  Büyüme Eğrisi Yöntemi ile Atmosfer Analizi
  Atmosphere Analysis via Curve of Growth
  3-0-0
  Güz

  Türkçe İçerik: Gözlemsel ve Teorik Büyüme Eğrileri. D.Menzel, A.Unsöld ve M.Wrubel
  İngilizce İçerik: Observational and theoretical curves of growth. The similarities and diferences between the theoretical curves of growth calculated by D.Menzel, A.Unsöld and M.Wrubel. Determination of the excitation temperature. Determination of the element abundance.
            
  Güneş Aktivitesi
  The Solar Activity
  3-0-0
  Güz

  Türkçe İçerik: Güneş lekeleri, umbra, penumbra; Güneş aktivitesi ve Güneş leke çevrimi; Güneş leke manyetik alanları; parlamalar; prominensler; faküla ve korpüsküler bulutlar; dinamo modeli
  İngilizce İçerik: Sunspots, umbra and penumbra; solar activity and sunspot cycle; sunspot magnetic fields; flares; prominences; faculae and corpuscular clouds; dynamo model
            
  Yakın Çift Sistemler I
  Close Binary Systemes I
  3-0-0
  Güz

  Türkçe İçerik: Temel kavramlar ve terminoloji. Çift yıldızların sınıflandırılması. Yakın çift yıldızların analiz yöntemleri. Fotometrik ve spektroskopik gözlemler. Bir çift sistemin periyodu. Çift sistemlerdeki yıldızların kütleleri ve yarıçapları.
  İngilizce İçerik: Basic concepts and terminology. The classification of binary stars. Methods of analysis for close binary stars. Photometric and spectroscopic observations. The period of a binary system. Masses and radii for stars in binary systems.
            
  Bilimsel Makale Hazırlama
  Preparation of Scientific Paper
  3-0-0
  Güz

  Türkçe İçerik: Bilimsel yazım ve makalenin tanımı. Başlık hazırlanması. Yazarlar ve adreslerinin sıralanışı. Kısa özet-giriş-malzeme (veri, gözlemler) ve yöntemler-sonuçlar-tartışma bölümleri nasıl yazılır? Teşekkürün ifade ediliş biçimi. Kaynaklara atıf yapılması. Etkin tablo tasarımı. Metnin bilgisayarda yazımı. Yazılı metnin gönderimi. Değerlendirme işlemi-editörle iletişim. Yayımlama süreci-düzeltmeler. İngilizce
  İngilizce İçerik: Defination of scientific writing and paper. Preparation of title. Arrange in order of authers and their addresses. How to write the chapters of abstract-introduction-material (data, observation) and method-results-discussion (conclusion)? Manner of acknowledgements statement. Attribution to references (citation). Draft of effective table. Typing of text in computer. Sending of typed-text. Evaluation process-communication with editor. Publishing process-revisions. Usage right and wrong of English-keeping away from of jargon-abbreviations. Ethics-copyrights-permissions. Oral paper. Writing thesis.
            
          

  Yıldız Maddesinin Özellikleri
  Properties of Stellar Matter
  3-0-0
  Güz

  Türkçe İçerik: Radyasyonun varlığı halinde ideal gaz, iyonizasyon, dejenerasyon, hal denklemi, oposite, Nükleer enerji üretimi.
  İngilizce İçerik: The Ideal Gas with Radiation, Ionization, The Degenerate Electron Gas, The Equation of State of Stellar Matter, Opacity , Nuclear Energy Production.
            
  Tayfsal ve Fotometrik Verilerin İndirgenmesi
  Reduction of Spectroscopic and Photometric Data
  3-0-0
  Güz

  Türkçe İçerik: Tayfsal Verilerin Elde Edilme Yöntemleri. Verilerin Temizlenmesi. IRAF Standard Yazılımı İle Verilerin İndirgenmesi. İndirgenen Verilerin Analizi.
  İngilizce İçerik: Recovering of Spectrometric Data, Cleaning Data, Reduction with IIRAF Code, Analysis of Data
            
  Özel Yıldızlar - I
  Peculiar Stars - I
  3-0-0
  Güz

  Türkçe İçerik: O, B, A spektrel sınıfından normal yıldızların görsel, mor ötesi ve kırmızı ötesi bölgelerde spektroskopik ve fotometrik özellikleri. Bu türden özel yıldızlar olarak isimlendirilen Of, Oe, WR, Be, B(e), CNO, He, Bp, Ap, P Cyg, Am, delta Scu, delta Del, Lambda Boo, Ae, Herbig Ae/Be yıldızlarının sınıflandırılma kriterleri. Spektrum anormallikleri, dönme hızları, fotometrik özellikleri, radyal hızları, manyetik alan değerleri, sayıları, çift yıldız olma durumları, atmosfer yapıları.
  İngilizce İçerik: The spectroscopic and photometric peculiarites of normal O, B, A type stars in the visual, UV and IR regions. The clasification criterions of peculiar stars of these type stars as Of, Oe, WR, Be, CNO, He, Bp, Ap, P Cyg, Am, delta Scu, delta Del, lamda Boo, Ae, Herbig Ae/Be, Anomalies of Spectrum, rotation velocities, radial velocities, photometric pecularities, magnetic fields values, populations, binarity, atmospheric structures.
            
  Fotometrik Sistemler Arasındaki Dönüşümler
  The Transformation between Photometric Systems
  3-0-0
  Güz

  Türkçe İçerik: Dönüşümün Gerekliliği. Verilerin Standart Şekle Dönüştürülmesi. Spektrel Tip, Parlaklık Sınıfı ve Metal Bolluğunun Fonksiyonu Olarak UBV-RGU Dönüşüm Formülleri. Farklı Dönüşüm Formüllerinin Karşılaştırılması
  İngilizce İçerik: Necessity of the Transformation. Transformation to the standard form of data. UBV-RGU Transformation Formulae as a Function of Spectrel Type, Luminosity Class and Metallicity. The Comparison of Different Transformation Formulae.
            
  Fiziksel Ölçümlerde Hata Analizi
  Error Analysis in physical measurements
  3-0-0
  Güz

  Türkçe İçerik: Belirsizlik, doğruluk ve hassasiyet kavramları; rölatif belirsizlik hesabı; Belirsizliklerin yayılması, Toplama, Bölme, Çıkarma ve Karekök işlemlerinde belirsizlik hesabı; Bağımlı ve Bağımsız belirsizlikler; Rastgele ve sistematik hatalar; Olası hata; Standart sapma ve ortalamanın standart sapması- tek bir ölçümde belirsizlik olarak standart sapma; Verilerin reddedilmesinde Chauvenet
  İngilizce İçerik: Errors as Uncertainties, Accuracy, Uncertainties, Fractional Uncertainties Propagation of Uncertainties: Sums and Differences, Random and Systematic errors The mean and standard Deviation, The standard Deviation as the Uncertainty in a single Measurement, The standard deviation of the Mean., Rejection of Data, Chauvenet
            
          
  Seminer
  Seminar
  Güz


  Yıldızların Sınıflandırılması
  Classification of Stars
  3-0-0
  Güz

  Türkçe İçerik: 1- Spektrel sınıflandırma: Materyal, Çizgi spektrumunu etkileyen faktörler, Sınıflandırma tekniği, Spektrel sınıflandırma sistemleri. 2- Fotometrik sınıflandırma: Yıldız fotometrisi, Fotometrik sistemler, Geçirgenlik bantlarının seçimi, Yıldızlararası etkiler, Spektrofotometri. 3- Sınıflandırma metodlarının karşılaştırılması: Problem çözme yetkinliği, Bilgi içeriği, Fiziksel parametreler ve sınıflandırma
  İngilizce İçerik: 1- Spectral classification: The materyal, Factors which influence line spectrum, The technique of classification, Spectral classification systems. 2- Photometric classification: Stellar photometry, Photometric systems, Choice of passbands, Interstellar effects, Spectrophotometry. 3- Comparison of classification systems: Problem solving capability, Information content Physical parameters and classification
            
          
  Orta ve Dar Band Fotometrisi
  Intermediate and Narrow Band Photometries
  3-0-0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Walraven fotometrisi. Strömgren fotometrisi. Lindblad yöntemi spektrel sınıflama. Barbier süreksizliği ve Balmer çizgilerinin şiddetleri yardımı ile spektrel sınıflama. Absorbsiyon çizgilerinin şiddetleri yardımı ile spektrel sınıflama
  İngilizce İçerik: Walraven Photometry. Stromgren Photometry. Lindblad Spectral Classification Method. Spectral Classification using Barbier Discontinuity and Strength of Balmer Lines. Spectral Classification using Strength of Absorption Lines.
            
          
  Yakın Çift Sistemler II
  Close Binary Systemes II
  3-0-0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Yakın çift sistemlerde temel fiziksel kavramlar. Çift sistemlerde akresyon. Çift yıldızlar için Roche modeli. Kütle transferi ve kütle kaybı. Yıldız rüzgarları. Çift Yıldızların evrimi.
  İngilizce İçerik: Basic physical concepts in close binary systems. Accretion in binary systems. The Roche model for binary stars. Mass transfer and mass loss. Stellar winds. The evolution of binary stars.
            
          
  Astronomik Görüntü ve Veri Analizi I
  Astronomical Image and Data Analysis I
  3-0-0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Uygulamalar ve metodlara giriş. Süzgeçten geçirme. Kontrollü büküm (dekonvolasyon). Tespit. Görüntü sıkıştırma. Çok kanallı veri. Astronomik veri analizinin entropik turu. Astronomi katalog analizi. Veri depolama ve tekrar kullanımında çoklu çözünürlük. Gerçek gözlemevine doğru.
  İngilizce İçerik: Introduction to application and methods. Filtering. Deconvolution. Detection. Image compression. Multichannel data. An entropic tour of astronomical data. Astronomical catalog analysis. Multiple resolution in data storage and retrieval. Towards the virtual observatory.
            
          
  Değişen Yıldızların Gözlemleri
  Observations of Variable Stars
  3-0-0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Değişen Yıldızların Tanımlanması ve Uygun Gözlem Teknikleri, Teleskop, CCD, Filtre Seçimi, Etkin ve Verimli Gözlem Süreci, Veri kaydedilmesi ve Saklanması, Verilerin İlk İndirgemesi.
  İngilizce İçerik: Definition of Variable Stars. Available Observatson Technics. Telescope, CCD, Selection of Filters, Effective Observation Procedure, Data Storage, Data pre-reduction.
            
  Özel Yıldızlar - II
  Peculiar Stars - II
  3-0-0
  Bahar

  Türkçe İçerik: F, G, K, M spektrel sınıfından normal yıldızların görsel, morötesi ve kırmızı ötesi bölgelerde spektroskopik ve fotometrik özellikleri ve bu türlerden özel yıldızlar olarak isimlendirilen Fp, Fm, Call-Emisyon, RS Cvn, Zayıf-Çizgili, Yüksek Hızlı, Baryum, CN Aorrmallikli, T-Tauri, Karbon, Lityum, Simbiyotik, S-Tipi, Fler, Kahverengi Cüce ve Dejenere Yıldızlar adı verilen Beyaz Cüceler, ZZ Ceti yıldızlarının spektroskopik ve fotometrik verilerden elde edilen özellikleri.
  İngilizce İçerik: The spectroscopic and photometric peculiarites of normal F, G, K, M type stars in the visual, UV and IR regions. The peculiar class of these stars as Fp, Fm, Cal I-emition, RS Cvn, weak line, rapit rotator Barium, CN anomalies, T-Tauri, Carbon, Litium, Symbiotic, S-type, Flare, brown dwarfs, white dwarfs, ZZ Ceti stars and their spectroscopik and photometric peculiarities.
            
          
  Seminer
  Seminar
  Bahar

  Türkçe İçerik:
  İngilizce İçerik:
            
          
  Galaktik Yıldız Popülasyonları
  Galactic Stellar Populations
  3-0-0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Yıldız Popülasyonları ve Yıldız Popülasyonu Çalışmalarının Tarihi. Yıldız Popülasyonu Çalışmalarının Temel Araçları. Basit Yıldız Popülasyonları. Galaktik Yıldız Popülasyonları. İnce Diskin Evrimi. Kalın Diskin Evrimi. Yıldızlar Halosunun Evrimi
  İngilizce İçerik: Stellar Populations and History of Stellar Population Studies. Fundamental Tools of Stellar Population Studies. Simple Stellar Populations. Galactic Stellar Populations. Evolution of the Thin Disk. Evolution of the Thick Disk. Evolution of the Stellar Halo
            
  Yıldız Fotosferlerinin Kimyasal Analizi
  Chemical Analysis of Stellar Photospheres
  3-0-0
  Bahar

  Türkçe İçerik: 1- Giriş - Neleri tayin edebiliriz? 2- Doğrudan hesap yoluyla analiz 3- Ölçekleme bağıntıları 4- Büyüme eğrisi metodu, diferansiyel analiz metodu, sentez metodu 5- Fotometrik bolluk indisleri 6- Güneş'in kimyasal kompozisyonu 7- Yıldızlarda element bollukları 8- Galaktik değişimler 9- Evrime bağlı değişimler 10- Sıra dışı bolluklar
  İngilizce İçerik: 1- Introduction - What can be determined? 2- Diect computational analysis 3- Scaling relations 4- Curves of growth, differential analysis, and the synthesis method 5- Photometric abundance indices 6- The solar chemical composition 7- Stellar abundances 8- Galactic variations 9- Evolutionary changes 10- Abundance peculiarities
            
  Galaksi III
  Galaxy III
  3-0-0
  Güz

  Türkçe İçerik: Galaksinin dönmesine ait formüllerin çıkarılışı. Dönme (rotasyon) eğirisi. Dönme sabitleri. Galaksinin görünmeyen halosu. Samanyolunun kütle modelleri. Diğer galaksilerde yıldız popülasyonları. Samanyolunda dinamik, kinematik ve yoğunluk kanunları. Kinematik ve kimya. Kimyasal bolluk ve yaş.
  İngilizce İçerik: The Formulae of Galactic Rotation. The Rotation Curve. The Rotation Constants. The Dark Halo. Mass Models of the Milky Way. Stellar Populations in Other Galaxies. Dynamics, Kinematics and Density Laws in the Milky Way. Chemical Abundances and Ages.
            
          
  Yıldızların İç Yapı Modelleri
  Model Stellar Interiors
  3-0-0
  Güz

  Türkçe İçerik: Giriş. Nümerik integrasyonla elde edilen iç yapı modelleri. Diferansiyel denklemler. Başlama değerleri. İntegrasyon prosedürü. Radyatif hal. Konvektif hal. Model A : Radyatif zarf ve konvektif kor. Zarftaki logaritmik değişkenler. Model B : Konvektif zarf ve radyatif kor. Sonuçların tartışılması. ,Politropik iç yapı modelleri: n=3
  İngilizce İçerik: e problem, The radiative core, The convective envelope, Discussion of the results. Polytropic model interiors obtained from published tables; General discussion, A model with n = 3 (compare with model A), A model with n = 1.5 (compare with model B) Schwarzschild
            

  Astrofizikte Plazmalar
  Plasmas in Astrophysıcs-I
  3-0-0
  Güz

  Türkçe İçerik: Plazmaların temel özellikleri, Debye kalkanı, Plazma parametresi, Farklı tipte plazmalar Plazma yörünge teorisi, Dik bir kuvvetin etkisi, Gradyent sürüklenme, Eğrisel sürüklenme, Manyetik aynalar, Van Allen kuşağının oluşması, Kosmik ışınları, Astrofizikte tanecik hızlandırması, Yüklü parçacıkların dinamiği, Plazmalarda çarpışmasız prosesler, Soğuk plazmalarda elektromanyetik osilasyonlar, Plazma osilasyonları, Elektromanyetik dalgalar, Landau damping, Manyetik alana paralel elektromanyetik dalga yayılması.
  İngilizce İçerik: Basic properties of plasmas. Debye shielding. The plasma parameter. Different types of plasmas. Plasma orbit theory. The effect of a perpendicular force. Gradient drift. Curvature drift. Formation of Van Allen belt. Cosmic rays. Particle acceleration in astrophysics. Dynamics of charged particles. Collisionless processes in plasmas. Electromagnetic oscillations in cold plasmas. Plasma oscillations. Electromagnetic waves. Landau damping. Electromagnetic waves propagation parallel to the magnetic field.
            
          
  Galaksimizin Şişkin Bölgesi
  Galactic Bulge
  3-0-0
  Güz

  Türkçe İçerik: Galaksimizin merkezine genel bir bakış, Sgr A* radyo kaynağı, R<300 pc içerisindeki çekirdek yapı, R< 7 pc içerisindeki nükleer yapı, minispiral, Aktif Galaktik Çekirdek (AGN) olayları, bir mikro AGN olarak Galaksimiz, Galaksimizin merkezine ait metal bolluğu dağılımı, Galaksimizin merkezi nasıl oluştu.
  İngilizce İçerik: The Galactic Center- A historical overview, the Sgr A radio complex, the Nuclear Bulge (R < 300 pc and R < 7pc), Minispiral, Active Galactic Nüclei, Metallicity Distribution of Galactic Bulge, Formation of Galactic Bulge
            
          
  Seminer
  Seminar
  Güz

            
  Galaksi I
  Galaxy I
  3-0-0
  Güz

  Türkçe İçerik: Çok değişkenli dağılım fonksiyonu. Galaksimizde bulunan bir yıldızın konumu, hızları, oluşum yeri, doğuş zamanı, metal bolluğu, mutlak kadiri. Galaksimizin merkezinden itibaren bir kiloparsek bölge içindeki yapısı: kinematik veriler, metal bolluğu. Yıldız istatistiğinin temel denklemi. Yüksek galaksi enlemlerinde kinematik. Kinematik özelliklerin dinamik sonuçları. Galaksi bileşenlerinin yaşları. Galaksinin oluşumuna ait önemli hususlar.
  İngilizce İçerik: The multivariable stellar distribution function. Position, velocity, formation place, birth time, metallicity and absolute magnitude of a star in the Galaxy. The galactic structure within 1 kpc radius of the galactic centre: Kinematic data, metal abundance. The basic equation of stellar statistics. Kinematics in high galactic latitudes.Dynamic results of kinematic properties. Ages of galactic components. Important criteria regarding galactic formation.
            
          
  Galaksi IV
  Galaxy IV
  2-0-0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Galaksinin kimyasal evrimine ait modeller. Güneş civarındaki kimyasal özellikler. Bölgesel disk yıldızlarının yaş-metallilik bağıntısı. Galaksi düzlemine dik doğrultuda metalilik dağılımı. Bölgesel anakol yıldızlarının bugünkü kütle fonksiyonu. Galakside gaz ve toplam maddenin yarıçap doğrultusundaki dağılımı ve yıldız oluşum hızı. Beyaz cücelerin pulsarların ve sürenovaların bugünkü oluşum hızı. Basit bir kimyasal evrim modeli.
  İngilizce İçerik: The Models of Chemical Evolution of the Galaxy. Chemical Characteristics of the Solar Neighborhood. The Age-Metallicity Relation for the Local Disk stars. Metallicity Distribution Perpendicular to the Local Disk. Present-Day Mass Function of the Local Main-sequence Stars. Radial Distribution of Gas, Total Matter and Star Formation Rate in the Galaxy. The present Birthrates of White Dwarfs, Pulsars and Supernovae. A Simple Model of Chemical Evolution
            
          
  Etkileşen Çift Sistemler
  Interacting Binary Systems
  3-0-0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Çift yıldızların etkinliği, Yakın çift sistemlerde gel-git etkileşmeleri. Sirkülasyon, senkronizasyon ve diferensiyel dönme. Yörünge parametrelerine kütle transferi ve kütle kaybının etkisi. Yakın çiftlerde apsisler çizgisinin hareketi.
  İngilizce İçerik: Activity of binary stars. Tidal interactions of close binary systems. Circularization, synchronization and differential rotation. The effect of mass transfer and mass loss on orbital parameters. Apsidal motion in close binaries.
            
          
  Sıcak Yıldızların Spektroskopisi II
  Spectroscopy of Hot Stars II
  3-0-0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Sıcak yıldızların fotosferleri.Spektrumlarının teorileri ve model atmosferleri.Spektrumları ve statik plan paralel tabakalarının modelleri.Kütle kaybı oranlarını bulma metotları.Kütle kaybı oranları.Atmosferik stabilite.
  İngilizce İçerik: Hot star photospheres.Model atmospheres and the theory of spectra.Models of static plane paralel layers and their spectra.Methods for finding the rate of mass loss.Rate of mass loss.Atmospheric stability.
            
          
  Kataklismik Değişen Yıldızlar
  Cataclysmic Variables
  3-0-0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Kataklismik değişenlerin evrimi. Kataklismik değişenlerin gözlemleri ve sınıflandırma. Kataklismik değişenlerin bileşenleri, yörüngesel hareket ve Roche Modeli. Kataklismik değişenlerin spektrel karakteristikleri. Kataklismik değişenlerde gözlemsel karakteristiklerin fiziksel kökenleri. Kataklismik değişenlerde yığışma diskleri ve patlamalar
  İngilizce İçerik: The evolution of cataclysmic variables. Observations and classificiation of cataclysmic variables. The components of cataclysmic variables, orbital motion and the Roche Model. Spectral characteristics of cataclysmic variables. Physical origins of the observational characteristics of cataclysmic variables. Accretion discs and outbursts in cataclysmic variables
            
          
  Astrofizikte Plazmalar
  Plasmas in Astrophysıcs-II
  3-0-0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Plazmalarda çarpışmalı prosesler, Az iyonize olmuş plazmalarda çarpışmalar ve difüzyon, Manyetik alana karşı difüzyon, Tam iyonize plazmalarda çarpışmalar, Tam iyonize plazmalarda taşınım, Pulsar manyetosferleri, İndüksiyon denkleminin bazı sonuçları, Basınç dengeli plazma kolonu. Plazma kolonlarının stabilitesi. Kuvvetten bağımsız olanlar, hidromanyetik dalgalar, Açısal momentum taşıyıcısı olarak manyetik alan, Manyetik frenleme, Manyetik rüzgarlar, Yığışma disklerinden jetler, Plazmalarda şok dalgaları.
  İngilizce İçerik: Collisional processes in plasmas. Collisions in weakly ionized plasmas and diffusion. Diffusion across magnetic field. Collisions in a fully ionized plasmas. Transport in fully ionized plasmas. Pulsar magnetospheres. Some consequences of the induction equation. Pressure-balanced plasma column. Stability of plasma columns. Force-free fields. Hydrodynamic waves. Magnetic field as a transporter of angular momentum. Magnetic braking. Magnetized winds. Jets from accretion disks. Shock waves in plasmas.
            
          
  Galaksilerde Hafif Element Evrimi
  Light Element Evoluitin in Galaxies
  3-0-0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Galaktik Diskte Hafif Element Üretimi. Gaz Bakımından Zengin Galaksilerde Ağır Elementlerin Karışması. Hafif Elementlerin Galaktik Evrimi. Galaksilerde ve Galaksilerarası Ortamda Hafif Element Evrimi. Çok Fazlı Modellerde Kimyasal Evrim. Yıldız Kaynaklı Nükleosentez. Kimyasal Zenginleşme. Galaksilerde Helyum Evrimi. Galaksilerde Döteryum ve He3 Evrimi. Galaksilerde Lityum Evrimi. Galaksilerde Berilyum ve Bor Evrimi
  İngilizce İçerik: Light Element Production in Galactic Disk. Mixture of Heavy Elements in Gas Rich Galaxies. Galactic Evolution of Light Elements. Light Element Evolution in Galaxies and Intergalactic Medium. Chemical Evolution in Multi Phases Models. Stellar Nucleosynthesis. Being Chemically Rich. He Evolution in Galaxies. D and He3 Evolution in Galaxies. Li Evolution in Galaxies. Be and B Evolution in Galaxies
            

  Seminer
  Seminar
  Bahar

          
  Galaksi II
  Galaxy II
  3-0-0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Terminoloji ve yıldız populasyonu. Galaksinin bileşenleri. Populasyonların özellikleri ve indeksleri. Galaksimizin diğer galaksilerle karşılaştırılması. Yıldızların uzayda dağılımı. Yıldız sayımları ve galaksinin yapısı. Toplam yüzey parlaklığı ölçümleri. Galaksinin yapısını belirleyen önemli cisimler (RR Lyrae yıldızları, küresel kümeler, IRAS kaynakları). Yıldız sayımlarının incelenmesi (modern yıldız sayımı verileri, fotometrik paralaks incelemeleri, sayısal modeller). Galaksinin şişkin bölgesi, halosu, kalın diski. Galaksinin merkez bölgesinin iç kısmı. Yıldızlararası maddenin dağılımı. Spiral yapı.
  İngilizce İçerik: The Terminology of Stellar Populations. The Components of the Milky Way. Population Characteristics and Indices. The Milky Way and Other Galaxies. The Distribution of Stars in Space. Star Counts and Galactic Structure. Integrated Surface-Brightness Measurements. Specific Tracers of Galactic Structure (RR Lyrae Stars, Globular Clusters, IRAS Sources). The Analysis of Star-Count Data (Modern Star-Count Data, Photometric-Parallax Analysis of Star-Count data. Numerical Models of Star-Count Data). The Central Bulge, Halo, Thick Disk of the Milky Way. The Innermost region of the Galactic Center. The Distribution of Interstellar Material. Spiral Structure.

Astronomi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |