Kimya Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Ayazağa Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Kimya Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır. Kimya, Kimyagerlik, Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Eczacılık, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya Öğretmenliği, Çevre Mühendisliği mezunları tercih edilir.Bitirme ödevi yapıldıysa mülakata getirilmesi gerekmektedir.
 • Program tanımları
  Kimya Yüksek Lisans Programı

  Ders Listesi


  Zorunlu Dersler    
  Ionic Equilibria   
  Quantum Chemistry
  Makrosiklik Bileşiklerin Kimyası
  Organik Reaksiyon Mekanizmaları I
  Atomik Spektroskopi
  Spektroskopi I
  Group Theory And Its Chemical Applications
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi
  Coordination Chemistry
  Electroanalytical Methods
  Kromatografi   
  Kimyasal Kinetik
  Atomik Spektroskopi
  Organik Reaksiyon Mekanizmaları 2
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi

  Seçmeli  Dersler  
  Spectroelectrochemistry   
  NMR Theory and Applications in Organic Chemistry I   
  Liquid Crystals
  Research technıques ın chemıstry   
  Applied Biochemistry
  Stereochemistry   
  Konformasyonel Analiz
  İyon Değiştiriciler ve Uygulamaları
  İleri Organik Kimya 1
  Çevre Analitik Kimyası
  Matematik
  Doğal ve Sentetik Makromoleküller
  Medicinal Natural Products
  Computational Chemistry
  Physical Organic Chemistry
  Organometallic Chemistry
  Organic Chemistry of Polymers
  NMR Theory and Applications in Organic Chemistry II
  Catalysts in Organic Synthesis
  Kapiler Elektroforez Teori ve Uygulamaları
  Bioinorganic Chemistry
  Atomic Emission Techniques
  Industrial Electrochemistry
  Anorganik Reaksiyon Mekanizmaları
  İyon Değiştiriciler ve Uygulamaları
  Spektroskopi II
  Organik yapı analizi
  İleri Organik Kimya II
  Arkeolojik Kimya
  Yüzey Aktif Maddelerin Endüstriyel Uygulamaları   

  Ders İçerikleri


  Ionic Equilibria(İyonik Dengeler)
  Denge durumu. Denge sabitleri. Denge sabitlerinin Ölçülmesi. Denge Hesaplamalarında Kullanılan Matematik Yöntemler. Basit ve kompleks asit, baz, tuz dengeleri. Tampon ve keskinlik indeksleri, Dağılım ve Oluşum eğrileri. Çökelme dengeleri. Oksidasyon-Redüksiyon dengeleri. Kompleks dengeleri. İdeallikten sapma düzeltmeleri(iyonik girişim ve pH skalasının genişletilmesi).

  Quantum Chemistry (Kuantum Kimyası)
  Schrödinger denklemi. Basit sistemlerin kuantum mekanik çözümleri. Kutudaki parçacık modeli. Serbest parçacık modeli. Tünelleme. Kuantum mekanik işlemciler. Özfonksiyonlar ve özdeğerler. Harmonik sarkaç modeli ve çözümleri. İki atomlu moleküllerin titreşim hareketleri. Tek elektronlu sistemler. Katı döneç ve moleküllerin dönme hareketleri. Kuantum mekanik postulatlar ve teoremler. Varyasyon prensibi. Pauli prensibi. Lineer olmayan varyasyon yöntemi. Hidrojen ve Helyum atomik sistemleri. Atomik orbitallerin doğrusal birleşimi modeli ve hidrojen molekül iyonu. İki atomlu ve aynıçekirdekli moleküllerin moleküler orbitalleri. Baz fonksiyonları.

  Makrosiklik Bileşiklerin Kimyası
  Giriş. Tanımlar, tarihi gelişim. Makrosiklik bileşiklerin genel sentez yöntemleri. Seyreltik çalışma ve template etki. Makrosiklik bileşiklerde ev sahibi-konuk etkileşimleri. Taç eterler, kriptandlar ve alkali metallerle etkileşimleri. Ftalosiyaninler, porfirinler ve doğal analogları. Kaliksarenler, kavitandlar, katanenler, taç eterlerin S lü analogları. Makrosiklik bileşiklerin uygulamaları. Supramoleküler etkinin genel değerlendirilmesi.

  Organik Reaksiyon Mekanizmaları I
  Moleküler orbital teori. Hibritleşme. Moleküller arası kuvvetler. Elektronegativite. İndüktif ve alan etkisi. Delokalize kimyasal bağlar ve mezomeri. Tautomeri. Rezonans. Elektrofil. Nükleofil. Stereokimya. Optikçe aktivite ve çirallik. Asitler ve bazlar. Mekanizma tayini.

  Atomik Spektroskopi
  Atom vektör modeli. Spin-orbital momentum etkileşmesi, eşleşmeler, atom term sembolleri, eşdeğer olmayan elektronlar için term sembollerinin bulunması, eşdeğer elektronlar için term sembollerinin bulunması, atomik terimlerin bağıl enerjileri, elektronik geçiş seçim kuralları, elektromanyetik radyasyon ve özellikleri, ışın madde etkileşmeleri. Spektrofotometrelerin parçalarının özellikleri. Atomik absorpsiyon spektroskopisinin teorisi. Aletler , analiz teknikleri, girişimler ve düzeltilmeleri.

  Spektroskopi I
  Işık madde etkileşmesi. Radyasyon teori ve spektroskopinin temel prensipleri. Elektronik spektroskopi: Fotoelektron spektroskopi. Mor ötesi-görünür bölge (UV-Vis) spektroskopisi.
  Floresans ve fosforesans spektroskopisi. UV-spektroskopinin uygulamaları: Analitik uygulamalar ve yapı analizi. Kızılötesi (Infrared spekroskopisi)nin teorik ve deneysel esasları. IR spektoskopinin uygulamaları

  Group Theory And Its Chemical Applications
  Simetri çalışmaları ve nokta grupları, grupların gösterimleri, karakter çizelgeleri ve indirgenemeyen gösterimler, grup teori ve kuantum mekaniği arasındaki ilişki. Moleküler orbital teorisi, kristal alan teorisi, hibrid orbitalleri, moleküler titreşimler üzerine uygulamalar.

  Seminer
  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Coordination Chemistry (Koordinasyon Kimyası)
  Geçiş metalleri ve karakteristik özellikleri. Ligand türleri. Adlandırma. Koordinasyon sayısı. Koordinasyon bileşiklerinde izomerlik. Geçiş metal komplekslerinde kimyasal bağlar. Değerlik bağ kuramı, kristal alan kuramı,magnetik özellikler, molekül orbitali kuramı. Koordinasyon bileşiklerinin elektronik spekrumu, Tanabe-Sugano diagramları. Sentez yöntemleri. Koordinasyon bileşiklerinin termodinamik yönden incelenmesi, koordinasyon bileşiklerinin kinetiği.

  Electroanalytical Methods (Elektroanalitik Yöntemler)

  Prosese giriş ve elektrotlara genel bir bakış. Hücrelerin termodinamikleri ve potansiyelleri.
  Elektrot reaksiyonlarının kinetikleri. Göç ve difüzyon ile kütle transferi. Potansiyel kontrollü mikroelektrot teknikleri. Basamaklı potansiyel yöntemleri. Kronoamperometri. Potansiyel kontrollü mikroelektrot teknikleri- Potansiyel tarama yöntemleri. Döngülü voltametri. Akım kontrollü mikroelektrot teknikleri. Zorlanmış konveksiyon içeren yöntemler. Hidrodinamik yöntemler. İmpedans yöntemleri. Bulk elektroliz metotları. Elektrokimyasal mikrobalans teknikleri.   

  Kromatografi

  Kromatografiye giriş ve temel kavramların tanıtılması. Kromatografi tekniklerine giriş . TLC, Kağıt k., kolon kromatografisi. Kromatografik ayrım teorisi ve matematiksel ifadeleri. Gaz kromatografisi, injeksiyon sistemleri, kolonlar, dedektörler. Gaz kromatografisi, Numune hazırlama, injeksiyon yöntemleri, kalitatif analiz. Gaz kromatografisi - kantitatif analiz , preparatif çalışma.
  HPLC, injeksiyon sistemleri , pompa sistemleri , kolonlar ve dedektörler. Preparatif çalışma.

  Kimyasal Kinetik
  Giriş, Kinetik sonuçların analizi. Kinetik kanunları ve metodları. Arrhenius Kanunu. Çarpışmanın Kinetik Teorisi. Kimyasal dengenin istatistiksel mekanizması. Reaksiyon hız teorisi. Aktivasyon enerjisi. Elementel reaksiyonların mekanizmaları. Çözeltide elementel reaksiyonlar. Homojen kataliz. Yüzeyde ve katı fazda reaksiyonlar. Komplex reaksiyonlar.

  Atomik Spektroskopi

  Atom vektör modeli. Spin-orbital momentum etkileşmesi, eşleşmeler, atom term sembolleri, eşdeğer olmayan elektronlar için term sembollerinin bulunması, eşdeğer elektronlar için term sembollerinin bulunması, atomik terimlerin bağıl enerjileri, elektronik geçiş seçim kuralları, elektromanyetik radyasyon ve özellikleri, ışın madde etkileşmeleri. Spektrofotometrelerin parçalarının özellikleri. Atomik absorpsiyon spektroskopisinin teorisi. Aletler , analiz teknikleri, girişimler ve düzeltilmeleri.

  Organik Reaksiyon Mekanizmaları 2

  Organik reaksiyon mekanizmalarının tanıtılması ve sınıflandırılması. Doymuş karbon atomunda nükleofilik sübstitüsyon. Çoklu bağlara katılma reaksiyonları. Eliminasyon reaksiyonları. Doymamış karbondaki katılma ve sübstitüsyon reaksiyonları. Aromatik sübstitüsyon reaksiyonları.

  Seminer
  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Spectroelectrochemistry (Spectroelectrokimya)
  Çift tabaka ve çift tabaka teorisi. Adsorbsiyon ve adsorbsiyon teorisi. İnsitu teknikler. Insitu elipsometri. Yüzey plazmonları. Yansıma spektroskopisi. Yüzey analizinde Raman spektroskopisi. FTIR. Mössbauer spektroskopisi. X- ışını kırınımı. X- ışını absorbsiyon yöntemleri. Taramalı tünelleme mikroskopi. Ex situ X-ışını fotoelektron spektroskopi. Amaçları ve gelişim hedefleri.

  NMR Theory and Applications in Organic Chemistry I (NMR Teori ve Organik Kimyada Uygulamaları I)

  Çekirdek magnetic rezonans teori, giriş. Çekirdek spini ve magnetik alan etkileşmeleri. F. Bloch teorileri. Sürekli NMR. Fourier transform NMR. Puls NMR teknikleri. Dinamik NMR.
  Relaksasyon zamanlarının ölçülmesi. Kimyasal kayma. Çekirdek spinlerinin eşlenmesi.

  Liquid Crystals (Sıvı Kristaller)

  Mezojenik özelliklere giriş. Sıvı kristallerin sınıflandırılması. Sıvı kristallerin optik özellikleri. Sıvı kristallerin kimyası. Sıvı kristaller ve biyolojik yapılar. Polimerik sıvı kristaller. Termokromik kolesterik sıvı kristaller. Mezofazların gösterim endüstrisinde uygulanışı.

  Research techniques in chemistry (Kimyada araştırma teknikleri )

  Bilimsel Çalışmaya Başlama Tekniği. Klasik ve Modern Literatür Araştırmaları. Laboratuvar Çalışmasında Dikkat Edilecek Konular, Kimyasal Maddelerin Tanınması ve Araştırılması, Laboratuvar Kullanım prensipleri ve Kuralları. Makro ve Mikro Ölçekli Araştırma Teknikleri, Saflaştırma Teknikleri, Isıtma-Soğutma Teknikleri, Ekstraksiyon Teknikleri. Deney Düzeneklerinin Seçilmesi ve Hazırlanması, Normal Basınçta Çalışması Teknikleri, Yüksek ve Düşük Basınç Altında Çalışma Sistemleri, İnert Atmosferde Çalışma Teknikleri. Kromatografik Yöntemlere Kısa Bakış. Spektroskopik Yöntemlerin önemi. Çalışma Raporu Hazırlanması.

  Applied Biochemistry

  Hücre ve organellerin yapı ve fonksiyonları. Karbohidrat, amino acid, protein, nükleik asit ve lipid gibi makromoleküller. Protein yapı ve fonksiyonu, proteinlerin analizi ve saflaştırılması, protein yapısının incelenmesi. Enzim kinetiği ve regülasyonu, enzimlerin karakterizasyonu, gıda, yem, textile tıp ve deterjan endüstrisinde enzimler. Santrifüj teknikleri: direrensiyel ve yoğunluk gradient santrifüj. Kromatografik teknikler: adsorpsiyon, jel filtrasyon, iyon değişim ve afinite kromatografi, HPLC. Elektroforetik teknikler: PAGE-SDS ve izoelektrik fokuslama, 2D-PAGE, kapiler elektroforez. Moleküler biyoloji tekniklerine giriş: DNA elektoforezi ve DNA dizi analizi. Moleküler klonloma ve gen analizi.

  Stereochemistry (Stereokimya )

  Giriş. Molekül Geometrisi. Yapısal Tayinler. Simetri kavramı ve Gösteri grupları. Stereoizomerlik, Diastereomerler. Konformasyon ve konfigürasyon. Asimetrik Karbon, özellikleri ve fiziksel yöntemler.Grup Teori uygulamaları. Stereokimyada denel metodlar.

  Konformasyonel Analiz

  Giriş (Konformerlerin gösterimi). Moleküllerde enerji değişimleri. Bağ gerilmesi, Bağ açısı değişimi, Bağ dönmesi, Non-Bounded etkileşimler. Asiklik bileşiklerin konformasyonunun kimyasal reaksiyonlara etkileşimler. Asiklik bileşiklerin konformasyonunun kimyasal reaksiyonlara etkileri. Konformasyonel analizde fiziksel metodlar. X-Işını Difraksiyonu, Elektron Difraksiyonu, IR, Raman, NMR, UV Spektra, Termodinamik Metodlar, v.s. Doğal ürünlerin konformasyonel analizi.
  Stereoidler, Terpenoidler, Alkoloidler, Polisakkaritler, Proteinler. Sentetik makromoleküllerin konformasyonel analizi, Makromoleküllerin taktisitesi, Heliks Zincir Konformasyonu.

  İyon Değiştiriciler ve Uygulamaları

  İyon değiştirici reçinelerin sentezi. Genel özellikleri. Stabiliteleri. Değişim reaksiyonlarının
  Dengesi, tersinirliği. Reçinenin bir şekilden diğerine dönüştürülmesi, kapasitesi. Şişme, Donnan
  Dengesi. Katalizör etkisi. İyon değişimi dengesi, iyon değişiminin kinetiği. Kromatografik olmayan uygulamalar. İyon değişimi kromatografisinin teorisi, tekniği, uygulamaları. Az kullanılan
  İyon değiştiriciler. Kararlı komplekslerin ayrılması ve komplekslerin stabilite sabitlerinin iyon değişimi ile ölçülmesi.

  İleri Organik Kimya 1
  Dersle ilgili temel stereokimyasal kavramların hatırlatılması. Yeniden düzenlenme reaksiyonlarının tanıtılması ve sınıflandırılması. Elektronca eksik atoma göç reaksiyonları. Pentakoordine karbokatyona göç. Serbest radikal merkeze radikal göçü. Elektronca zengin karbona katyonik göç. Perisiklik reaksiyonlar ve sigmatropik göçler.

  Çevre Analitik Kimyası
  Doğal ortam. Ekolojik devir. Toksik maddelerin sınıflandırılması ve dağılımı. Örnek stratejisi ve Örnek hazırlama. Metod seçimi. Kombine teknikler(LC-GC, GC-MS, GC-AES, HPLC-MS, v.b.). Elementel analiz ve kimyasal türlerin belirlenmesi. Zenginleştirme yöntemleri. Organik mikro kirleticilerin analizi. Biotanın analizi, Sedimentlerin analizi. Su analizi. Hava analizi. Çevre analizlerinde kalite güvencesi, standart referans materyallerin geliştirilmesi ve sertifikasyon, ISO 14000.

  Matematik


  Doğal ve Sentetik Makromoleküller
  Protein, seluloz, lignin, doğal kauçuk v.b. nin yapısal ve kimyasal özellikleri. Biyolojik önemi. Enzim katalizli organik reaksiyonlar ve biyolojik uyumlu makromoleküller. Sentetik polimerlerin sınıflandırılması ve kimyasal yapıları. Sentetik polimerlerin genel elde yöntemleri ve endüstriyel uygulama alanları.

  Medicinal Natural Products (Tıbbi Doğal Ürünler)

  Doğal Ürünlerin Tarihçesi ve Doğal Ürünlerin Asimetrik Sentezlerine Giriş ve Asimetrik Sentezler. Birincil Metabolitler ve türevleri ile İkincil Metabolitler (terpenler, steroidler, flavonoidler ve alkaloitler) ve türevlerinin Asimetrik Sentezleri.
  Doğal veya doğal orijinli yarı sentetik/sentetik ilaç veya diğer bazı sağlık ürünlerinin keşfindeki yeni yaklaşımlar ve teknolojiler (nano teknolojileri de içeren), Doğal kaynaklardan ilaç olma potansiyeline sahip maddelerin izolasyonu ve yapı tayininde kullanılan yeni yöntemler. İlaçların yapı-aktivite ilişkilerine dayanarak mekanizmalarının araştırılması, ilaç keşfinde biyoteknolojik yaklaşımlar ve yeniliklerin sunulması.
  Doğal ürünlerin ilacın yanı sıra biyomedikal ürünlerdeki potansiyeli ve Türkiye’de bu alanda yapılan ve yapılabilecek çalışmaların sunulması. Antioksidanlar, gıda tamamlayıcıları ve doğal kozmetik bileşikler başta olmak üzere doğal ürünlerin (kara ve deniz bitkilerinin ve organizmalarının) değerlendirilebileceği kimya ve ilgili endüstri kollarındaki profilin ortaya konması.

  Computational Chemistry (Hesaplamalı Kimya)

  Moleküler Mekanik. Hidrojen molekül iyonu. Potansiyel Enerji yüzeyleri. Born-Oppenheimer Yaklaştırması. Atomik orbitallerin doğrusal birleşimi modeli. Hidrojen molekülü. Valans bağ modeli. Moleküler orbital modeli. Elektron yoğunluğu. İç uyumlu alanlar teorisi. Koopman teoremi. Açık kabuk yöntemleri. Sınırlandırılmamış HartreeFock yöntemi. Diferansiyel örtüşme modelleri. Atomik orbitaller ve orbital seçimleri. Ab-initio kuantum mekanik yöntemler. Yarı-deneysel kuantum mekanik yöntemler. Elektron korelasyonu. Kimyasal problemlere uygulamalar.

  Physical Organic Chemistry
  Giriş. Kimyasal yapı ve bağlanma. Molekul orbital teori. Moleküler geometri.
  Molecüler stereokimya. Organic reaktivite.Kimyasal kinetik. Kimyasal termodinamik ve aktivasyon enerjisi. Molekülar spektroskopi. Molekül dizaynı ve dinamiği hesapları.

  Organometallic Chemistry (Organometal Kimyası )

  Organometalik kimyaya genel bakış. Bağlanma ve yapının temeli. 18- elektron kuralı. Karbonil ligandı. Lineer pi sistemler, siklik pi sistemler. Organometalik reaksiyonlar: metal ve ligandın değişimi ile oluşan reaksiyonlar. Homojen katalizler. Metal-karben komplekslerinin yapısı. Metal-karbin komplekslerinin yapısı. Biyoorganometalikler. Organolantanitler. Fulleren-metal kompleksler. Organometalik komplekslerin spektral karakterizasyonu. Organometalik kimyanın uygulama alanları.

  Organic Chemistry of Polymers (Polimerlerin Organik Kimyası)

  Polimerleşme reaksiyonlarının sınıfladırılması. Karbonil katılma-ayrılma. Karbonil katılma- yer değiştirme. Nükleofilik yerdeğiştirme. Çoklu bağlara katılma. Radikal birleşme. Aromatik elektrofilik yer değiştirme. Zincir büyüme polimerleşmesi. Serbest radikaller. Heterojen polimerleşme. Polimerlerin reaksiyonları.

  NMR Theory and Applications in Organic Chemistry II
  Yüksek Alan NMR Spektroskopisi. Fourier transform NMR ve Puls teknikleri. NMR spektrometresi Organik Bileşiklerde Kimyasal Kayma. Çekirdek Spinlerinin eşlenmesi. Bilgisayarda Kimyasal Kayma ve Spin-spin eşlenmesi. Dinamik NMR. Yapı Analizinde NMR. Carbon-13 NMR. 2D NMR yöntemlerine bakış. Stereokimyada NMR yöntemleri.

  Catalysts in Organic Synthesis (Organik Sentezlerde Katalizörler )
  Giriş. Kataliz yapılar ve mekanizmalar. Elektron kuralı, oksidasyon basamağı ve sentezler için organometalik kataliz tasarımı. Organik sentezlerde; Coupling reaksiyonları, karbonilasyon, alken ve alkin insersiyon reaksiyonları. - allil kompleksleri. Dien, dienil ve aren kompleksleri.Halka isomerizasyonu ve halka oluşturan katılma reaksiyonları.

  Kapiler Elektroforez Teori ve Uygulamaları
  CE genel prensipleri . Ayırıma etki eden faktörler: İyon mobilitesi, çözelti ph'ı, iyonik kuvvet, elektrolit ilave maddeleri. Elektroosmos. Elektroosmatik akım profili, voltaj kaynağı, alan şiddeti, elektroforetik mobilite elektrolit konduktivitesi, elektrodlar. Kapiler kolonlar : Kolon iç yüzeyi kaplama yöntemleri. Ayırma parametreleri: göç zamanı, zon genişlemeleri, teorik plato sayısı, resolusyon . İnjeksiyon yöntemleri; hidrodinamik injeksiyon, elektrokinetik injeksiyon, örnek matriks etkisi. Deteksiyon yöntemleri: UV, floresan, mass, indirect deteksiyon. CE ile kantitatatif analiz yöntemleri. Kapiler zon elektroforez. Misel elektrokinetik kromatografisi. Kapiler elektrokromatografi. Kapiler jel elektroforez. İzoelektrik focus. Entangled polimer çözeltiler içinde ayırma. Uygulama alanlar: İlaç ve ilaç safsızlıkları, gıda, klinik, adli tıp, biyopolimerler (protein, DNA, karbonhidrat), sentetik polimerler, şiral ayrımları, küçük moleküller.

  Bioinorganic Chemistry (Bioinorganik Kimya)
  Biyokimyaya giriş. Hücre ve biyokimyasal organizasyonu. Metaloporfirinler. Fotosentez ve solunum. Hemoglobin, miyoglobin ve sitokromlar. Mavi bakır proteinleri. Genetik düzenlemede metal iyonlarının rolü. Antikanser ajanı olarak metal kompleksleri. Biyolojik azot fiksasyon kimyası.

  Atomic Emission Techniques (Atomik Emisyon Yöntemleri)

  Atomik emisyon yöntemleri: Inductively Coupled Plasma (ICP), doğru akım plasma, elektrik ark, doğru akım arkı ve alternatif akım arkı, kıvılcım, laser uyarma (teorisi, aletler, uygulamaları ve girişimler). X-Işınları spektroskopik yöntemler: X-ışını floresans, X-ışını kırınım, elektron mikroprob (teorisi, aletler, uygulamaları ve girişimler). Elektron spektroskopisi: X-ışınları fotoelektron spektroskopisi (ESCA veya XPS), Ultraviolet fotoelektrik spektroskopisi (UPS), Auger spektroskopisi (AES), İyon nötralizasyon spektroskopisi (INS), Electron cramp spectroscopes (EIS), (teorisi, aletler, uygulamaları ve girişimler). Radyoaktif yöntemler: Radyoaktif izotoplar, bozunma prosesleri, izotopik seyreltme yöntemleri, nötron aktivasyon yöntemleri ( teorisi, aletler, uygulamarı ve girişimler).

  Industrial Electrochemistry ( Endüstriyel Elektrokimya )
  Elektrokimyaya genel bakış. I. Türden piller. II. Türden piller. Yakıt Pilleri. Elektrokaplama. Şekillendirme. Parlatma. Metallerin Ekstraksiyonu ve temizlenmesi. Elektrokimyanın diğer uygulamaları. Elektrokimyasal polimerizasyon ve uygulamaları.

  Anorganik Reaksiyon Mekanizmaları
  Giriş. Kimyasal kinetik. Kare düzlemsel komplekslerde ligand sübstitüsyon reaksiyonları. Düzgün dört yüzlü komplekslerde sübstitüsyon reaksiyonları. Werner tipi komplekslerde sübstitüsyon reaksiyonları.Organometalik sübstitüsyon reaksiyonları. Yükseltgen katılma indirgen ayrılma. Geçiş metalli homojen katalizörler. Oksidasyon - redüksiyon reaksiyonları- elektron transferi.

  İyon Değiştiriciler ve Uygulamaları

  İyon değiştirici reçinelerin sentezi. Genel özellikleri. Stabiliteleri. Değişim reaksiyonlarının
  Dengesi, tersinirliği. Reçinenin bir şekilden diğerine dönüştürülmesi, kapasitesi. Şişme, Donnan
  Dengesi. Katalizör etkisi. İyon değişimi dengesi, iyon değişiminin kinetiği. Kromatografik olmayan uygulamalar. İyon değişimi kromatografisinin teorisi, tekniği, uygulamaları. Az kullanılan
  İyon değiştiriciler. Kararlı komplekslerin ayrılması ve komplekslerin stabilite sabitlerinin iyon değişimi ile ölçülmesi.

  Spektroskopi II

  Kütle Spektroskopisinin temel prensipleri. Moleküllerin kütle / yük oranına göre sınıflandırılmasında kullanılan iyonlaştırma teknikleri. Molekül ağırlığı belirlenmesi ve parçalanma spektrumu yardımıyla bileşim formüllerinin belirlenmesi. Modern iyonlaştırma tekniklerinin uygulamaları.
  (NMR) Nükleer Magnetik Rezonans Spektroskopi teorisi ve aletinin işleyiş prensibi.
  Proton NMR (H-NMR) ve uygulamaları. Carbon-13 NMR. Çift Rezonans teknikleri (Spin dekapling SD), bağlı proton testi, dağılım tersliği. İki boyutlu NMR, Homo ve hetero nükleer çift rezonans (COSY, HETCOR). Spektroskopinin analitik uygulamaları. Kimyasal yapı analizi.

  Organik yapı analizi
  Giriş, temel kavramlar. UV Spektroskopisi, kalitatif-kantitatif belirlemeler. IR Spektroskopisi, fonksiyonlu grup frekansları ve yapısal analiz. NMR spektroskopisi-1: 1H NMR. Giriş, enstrumantasyon, temel kavramlar. Kimyasal kayma, yapı-k. kayma ilişkileri , Spin-spin etkileşmeleri, spin sistemleri ve analizleri. NMR spektroskopisi-2: 13C NMR. Temel kavramlar, kimyasal kaymalar.
  NMR spektroskopisi-3: İki boyutlu NMR: Temel kavramlar, COSY, HETCOR, vb. ve yorumları. NOE-fark spektrumları. Kütle spektroskopisi: İyonlaşma ve kütle analizi, parçalanma ve iyon kimyası-yapı ilişkisi: EI-MS, CI-MS ve FAB.

  İleri Organik Kimya II
  Heterosiklik Bileşiklere genel bakış. Üç üyeli heterosiklik bileşikler: olsiranlar sentezi ve reaksiyonları. Dört üyeli heterosiklik bileşikler: oksetanlar, Laktamlar sentezleri ve reaksiyonları. Beş üyeli heterosiklik bileşikler: Pirol, Furan, Tiyofen reaksiyonları ve sentezleri. Altı üyeli heterosiklik bileşikler: Piridin Pirilyum Reaksiyonlrı ve sentezleri. Kondense heterohalkalı bileşikler: Kinolin.

  Arkeolojik Kimya
  Antikitenin toplanması. Eski eserlerin karakterizasyonunda kullanılan kimyasal ve enstrümental Yöntemler. Kaynak çalışmaları. Arkeolojik malzemeler kimyası ve teknolojileri. Obsidianlar, yapı malzemeleri, seramikler, camlar, sırlar, emaye, metaller ve paralar, pigmentler, Boyar maddeler ve mürekkepler. Arkeolojik malzemelerin bozunması, restorasyonu ve korunması. Arkeolojik alanların jeolojik muayenesi. Eski zaman iklim ve çevre koşullar. Eskinin doğruluğunun saptanması.

  Yüzey Aktif Maddelerin Endüstriyel Uygulamaları   

  Yüzey aktif maddelerin sınıflandırılması. Yüzey aktif maddelerin organik kimyası ve fiziksel davranışları. Yüzey aktif madde Geliştirmek üzere yeni yaklaşımlar. Bio yüzey aktif maddeler, Polimerik yüzey aktif maddeler, Ticari organik ultraince film Oluşturulması ve uygulamaları. Anyon aktiflerin endüstriyel uygulamaları. Noniyonik aktiflerin endüstriyel uygulamaları. Katyonik ve Amfoterik aktiflerin endüstriyel uygulamaları. Karışık yüzey aktif madde uygulamaları, mineral flotasyonda kullanımı, tarıma ait uygulamalarda kullanımı, kağıt ve karton endüstrisinde kullanımı, yol konstrüksiyon ve tamirinde kullanımı, seramic işlemlerinde kullanımı.

Kimya ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |