Kimya Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Ayazağa Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Kimya Doktora Programı - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır. Kimya, Kimyagerlik, Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Eczacılık, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya Öğretmenliği, Çevre Mühendisliği mezunları tercih edilir.Yüksek Lisans tezinin mülakata getirilmesi gerekmektedir.
 • Program tanımları
  Kimya Doktora Programı

  Ders Listesi


  Transition Metal Chemistry
  Advances in Electrochemistry    
  Design in organic synthesis
  Biosensors and Applications in Chemistry
  Organik Kimyada Seçilmiş Konular
  Fiziko Kimyada Seçilmiş Konular
  Cyclization Reactions with Metals
  Uzmanlık Alan Dersi
  Analitik Kimyada Seçilmiş Konular
  Anorganik Kimyada Seçilmiş Konular
  Biosensors and Applications in Chemistry
  Ftalosiyaninler ve Uygulamaları
  Lantanit ve Aktinit Kimyası    
  Enzimatik analiz yöntemleri    
  Supramolecular Chemistry
  Uzmanlık Alan Dersi


  Ders İçerikleri


  Transition Metal Chemistry (Geçiş Metalleri Kimyası)
  Geçiş Metallerinin Metalik Özellikleri. Değişken Okidasyon Halleri, Kompleksleri,
  Reaktiviteleri. Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri. 1., 2., 3., Sıra Geçiş Elementlerinde Farklılıklar. Skandium Grubu.Titanyum Grubu. Vanadyum Grubu. Mangan Grubu.
  Demir Grubu. Kobalt Grubu. Nikel Grubu. Bakır Grubu. Çinko Grubu.

  Advances in Electrochemistry (Elektrokimyada Gelişmeler)
  Elektrokimyanın yapısı ve temel esasları. İyonik etkileşim. Elektrolitik iletkenlik. Elektrot potansiyelleri ve yarı pil reaksiyonları. Ara yüzey-çift katman-olayı. Membran dengesi, dializ,electrokapilarite. Elektrode prosessleri özellikle organik ve monomerik türler. Elektrokataliz, elektrosentez. Elektrokimyasal ölçüm teknikleri ve bazı teknolojik önemi olan elektrokimyasal sistemler, bioelektrokimya.

  Design in organic synthesis (Organik sentez tasarımı)
  Retro-sentetik analiz ve synton yaklaşımına giriş. Tek ve çift fonksiyonlu retro-parçalanmalar. Seçici reaksiyonların kullanımı. Koruyucu grupların kullanımı. Kondenzasyonlar. Düzenlenmeler. Halkalaşma reaksiyonları. Karbonil bileşikleriyle ilgili tasarımlar. Katalizörlerin kullanımı. Bor reaktiflerinin kullanımı. Aromatik bileşikler.

  Biosensors and Applications in Chemistry
  Biyosensörlerin tanımı ve genel özellikleri. Fizikokimyasal biyosensörler. Elektrokimyasal yöntemler. Potansiyometrik biyosensörler. Amperometrik biyosensörler. Termometrik biyosensörler. Fotometrik Biyosensörler. Piezo-Elektrik biyosensörler. Kimyasal biyosensörler. Biyosensörlerin yapısı. Biyoalıcının seçimi. İleticinin seçimi. Biyoalıcının yerleştirilmesinde çeşitli yöntemler. Enzim sensörler. Enzimler hakkında Genel bilgi. Potansiyometrik enzim elektrotlar. Amperometrik enzim elektrotlar. Termal enzim sensörler. Optik Enzim sensörler. Yarı iletken enzim sensörler. Piezo-Elektrik enzim sensörler. Mikrobiyolojik sensörler. İmmünolojik sensörler. Biyosensörlerin tıp. Gıda endüstrisi. Çevre koruma. Otomotiv. Proses kontrol ve Savunma sanayinde kullanımı.

  Organik Kimyada Seçilmiş Konular

  Organik Kimya araştırma konularında genel eğilimler ,yöntem ve stratejiler.Diazokimyası, Karbon kimyası. Karbonil kimyası. Olefinlere atom transfer katılma reaksiyonları.Serbest radikal kimyası

  Fiziko Kimyada Seçilmiş Konular
  Fiziko Kimya alanında çeşitli alt dallarda araştırma yapan Anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından ortak olarak verilecek olan bu ders, bu sahalardaki dünyadaki en son gelişmeleri kişilerin güncel araştırmaları ile birleştirerek sunacağı bir ders olarak tasarlanmıştır. Bu dersin amacı,fiziko kimya temeli olan öğrencilerin yeni sahalara ve disiplinler arası konulara doğru ufuklarını genişletmek, araştırmacı yeteneklerini geliştirmek, ileri düzeyde sunulacak farklı konulara uyum sağlayabilmek için kapasitelerini zorlamak, kendi kendilerine öğrenme ve sunma becerilerini pekiştirmek ve bunu yaparken kütüphene, bilgisayar, internet gibi yaygın bilgi teknolojilerini kullanmaya teşvik etmektir.

  Cyclization Reactions with Metals (Metallerle Halkalaşma Reaksiyonları)
  Organik sentezde organometalik bileşiklere genel bakış, Doymamış yapılarda paladyum katalizli halkalaşma tepkimeleri; hetero ve karbohalkalı yapıların sentezi, Karmaşık yapılı halka sistemlerinin tek işlemde sentezi, Fischer karben komplekslerinin tanımı ve özellikleri, Fischer karben kompleksleriyle yapılan halkalaşma tepkimeleri, Nükleofilik yan gruplara sahip yapıların nikel katalizli halkalaşma tepkimeleri, Fischer tipi krom karbenlerin nikel kompleksleri içeren halkalaşma tepkimeleri, Pauson-Khand tepkimesi ve siklotrimerizasyon tepkimeleri, Zirkonosen ve titanosen türevlerinin özellikleri ve çeşitli halkalaşma reaksiyonları.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Analitik Kimyada Seçilmiş Konular
  Analitik kimyada gelişen teknikler. Ayırma yöntemlerininin analitik kimyada ki önemi. Ayırma ve zenginleştirme yöntemleri. Eser metal - multielement analizleri ve modern multi-dalgaboylu dedektör sistemleri. Thermal analiz yöntemleri. Elektroanalitik kimya. Analitik kimyada kullanılan Biosensorler. Kemometri. Kapiler elektroforez. Adli ve çevre örneklerinin HPLC ile analizleri. Potoakustik spektroskopi. Membranların analitik kimyadaki kullanımı. Polimerlerin analitik kimyası.

  Anorganik Kimyada Seçilmiş Konular
  Fullerenler. Elekrokromizm. Süper iletkenler. Metal içeren dendrimer bileşikleri. Anorganik elyaflar. Küme yapılar. Kafes yapılar. Karbondioksit kimyası. Geçiş metali-karbonmonoksit bileşikleri. Organometalik bileşiklerin uygulaması. Koordinasyon ligandlarının reaksiyonları. Anorganik bileşiklerin Mössbauer spektroskopisi.

  Biosensors and Applications in Chemistry (Biyosensörler ve Kimyadaki Uygulamaları)
  Biyosensörlerin tanımı ve genel özellikleri. Fizikokimyasal biyosensörler. Elektrokimyasal yöntemler. Potansiyometrik biyosensörler. Amperometrik biyosensörler. Termometrik biyosensörler. Fotometrik Biyosensörler. Piezo-Elektrik biyosensörler. Kimyasal biyosensörler. Biyosensörlerin yapısı. Biyoalıcının seçimi. İleticinin seçimi. Biyoalıcının yerleştirilmesinde çeşitli yöntemler. Enzim sensörler. Enzimler hakkında Genel bilgi. Potansiyometrik enzim elektrotlar. Amperometrik enzim elektrotlar. Termal enzim sensörler. Optik Enzim sensörler. Yarı iletken enzim sensörler. Piezo-Elektrik enzim sensörler. Mikrobiyolojik sensörler. İmmünolojik sensörler. Biyosensörlerin tıp. Gıda endüstrisi. Çevre koruma. Otomotiv. Proses kontrol ve Savunma sanayinde kullanımı.

  Ftalosiyaninler ve Uygulamaları

  Metalli ve metalsiz ftalosiyaninlerin (Pc) sentez ve özellikleri, temizleme ve analizleri. Pc lerin kristal formları, Pc çözeltileri, reaksiyonları, oksidasyon-redüksiyon reaksiyonları. Pc lerin dimerizasyonu ve termal stabilitesi, Pc polimerleri, makrosiklik içeren Pc ler: (On) ve (O) ve (S) köprüleriyle (On) makrosiklik içerenler. (OnNn), (Nn), (Sn), (Nn veon), (Nn vesn) makrosiklik içeren Pc ler. Makrosiklik içeren polimer Pc ler. Makrosiklik içeren ve simetrik olmayan Pc ler. Pc lerin kullanımları: Fotokondüktor olarak fotokip cihazlarında, kimyasal sensör, elektronik display cihazlarında, fotodinamik tümör tedavisinde ve tıpta diğer uygulamaları, optik bilgisayarların okuma ve yazma disklerinde ve diğer ilgili enformasyon depolamalarında, lazer boyası olarak, sıvı kristal olarak kullanımları, fotovoltaik hücre elemanı olarak, sülfür kontrolünde kataliz olarak, doymuş hidrokarbonların düşük sıcaklıkta oksidasyonunda , benzinin oktanını yükseltici olarak.

  Lantanit ve Aktinit Kimyası    
  Lantanit elementlerinin genel özellikleri. Lantanitlerin elektronik konfigürasyonları. Magnetik özellikleri. Lantanit bileşiklerinin sentezi. Koordinasyon sayıları ve stereokimyası. Allotropik modifikasyonları. Lantanit elementlerinin ayrı ayrı incelenmesi. Lantanitlerin ileri teknoloji malzemeleri olarak uygulamaları. Aktinit elementlerinin genel özellikleri. Elektronik konfigürasyonları. Aktinit bileşiklerinde bağ oluşumu. Koordinasyon sayıları ve stereokimyası. Aktinitlerin çözelti kimyası. Aktinit elementlerinin ayrı ayrı incelenmesi. Aktinit bileşiklerinin sentezi. Uranyum kimyası.

  Enzimatik analiz yöntemleri
  Analizde kinetik metodlar. Kataliz. Enzim katalizliği. Enzimlerin genel özellikleri. Enzim inhibitör ve aktivatörleri. Enzim spesifikliği. Enzimatik reaksiyonlar. Enzimatik analizlerin özellikleri. Örneklerin hazırlanması. Kullanılan reaktifler. Enzimatik analizin uygulamalarına ait örnekler. Klinik analizler. Gıda analizleri. Çevre analizleri. İmmobilize enzimler. İmmobilizasyon yöntemleri.

  Supramolecular Chemistry
  Supramoleküler yapıların genel tanımı. Supramoleküllerin sentezi. Supramoleküler reaktivite ve kataliz. Biyoinorganik ve biyoinorganik model bileşikler. Katyon ve anyonlarda evsahibi misafir kimyası. Işığa duyarlı ev sahibi-misafir sistemler. Membranlardan taşınım işlemleri ve taşıyıcı tasarımı. Supramoleküler malzemelerin nonlineer özellikleri. Supramoleküler elektrokimya. Elektronik uygulamalar için supramoleküler sistemler. Supramoleküler ve moleküler cihazlar.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

Kimya ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |