Fizik Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Yeditepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Fizik Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  Programlara başvuru yapabilmek için ön koşullar aşağıda belirtilmektedir.
  · LES Sınavı Sonuç Belgesi (M.Sc:50 , Ph.D:60 ve 2 yılı aşmamış)
  · TOEFL 550 (yeni system 213) veya KPDS 80 (min.)
  · 4 yıllık program mezunu olmak
  · Transkript (MSc için 2.25/4.00 üzeri tercih nedenidir ve PhD için minimum 3.00/4.00)
  · Farklı bölümlerden mezun öğrencilerin 1 yıl bilimsel hazırlık okumaları gerekebilir.
 • Program tanımları
  Disiplinler arası çalışmanın, işbirliğinin ve küreselleşmenin önem kazandığı günümüz dünyasında mezunların, teknik uzmanlıklarıyla birlikte iş ortamına uyum sağlayabilir ve esnek olmaları da beklenmektedir. Üniversiteler, devlet laboratuarları ve endüstri arasında artmakta olan işbirliği dolayısıyla, mezunların gelişen yüksek teknoloji ve artan bilimsel yönelimin ortaya çıkardığı alanlarda çalışabilir olmaları da gerekmektedir.

  Gelişen Türk endüstrisinin gereksindiği alanların büyük bir kesimine cevap verebilecek yetenek, eğitim ve bilgiye sahip mezunlar yetiştirmeyi amaç edinen Fizik bölümü, Fizik Yüksek Lisans Programında öğrencilerine iki seçenek sunmaktadır:
   
  (i)    Metroloji 
  Kalitenin Bilimi
  Endüstriyel bir bakışla hazırlanan, mezunlarının her türlü endüstriyel üretimde ve devlet laboratuarlarında Fizikçi olarak kolaylıkla iş bulabilmelerini sağlamak amacıyla oluşturulmuş yenilikçi bir Yüksek Lisans Programıdır
   
  “Ölçüm bilimi”
  olan metroloji, standardizasyonun ve kalite kontrolünün temel öğesi olması dolayısıyla endüstride son derece önemli bir gereksinim oluşturmaktadır. Metroloji yollar, köprüler ve binalar kadar, endüstrileşmiş ülkelerin teknik altyapısının en temel ve vazgeçilmez bir parçasıdır.
   
  Metroloji, uluslararası ölçekte, Türk endüstrisinde geliştirilmesine en çok ihtiyaç duyulan alanlardan biri olarak belirlenmiş olup bu konuda yapılacak atılımlar önemle tavsiye edilmektedir. Bunun getirisiyle Türkiye, kalibrasyon laboratuvarları, izlenebilirlik ve akreditasyon gibi metroloji tabanlı alanlarda hızlı bir gelişim süreci içerisine girebilecektir.
  Ölçümlerdeki güvenilirlik, endüstrileşmiş dünyanın vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu nedenle aşağıda belirtilen alanlar Metrolojiden öncelikle etkilenmektedir:
   

  • Üretken endüstrilerin ekonomik başarısı, ürünlerinin ne kadar kaliteli üretildiğine bağlıdır ve ölçüm kalitenin oluşturulmasında anahtar rolü üstlenir.
  • İnsan sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren tıbbi teşhis ve tedaviler, güvenilir ölçümlere dayanır.
  • Doğanın, endüstrinin yaratmış olduğu kısa ve uzun vadeli yıkıcı etkilerden korunması ancak doğru ve güvenilir ölçümlerle sağlanabilir.
  • Teknolojik gelişmelere öncülük eden fizik teorileri, gerektirdikleri sonuçlar en sağlıklı ölçümlerle doğrulandığı müddetçe güvenilirdirler.
  Bu programla Fizik Yüksek Lisans mezunları, Ulusal ve Uluslararası ölçüm izlenebilirliği & ISO standardları (ISO 9001-4, ISO/IEC/EN 17025:2005 ve vb.), ölçümlerin güvenirliği ve belirsizliği konularında, diğer fizik derslerin yanısıra geniş bilgi sahibi olacaklardır.
   
  (ii) Temel Fizik
  Bilimsel Merak ve İleri Fizik
  20. yüzyılda gerçekleşmiş olan fizik devrimleri yeni yüzyılda da mühendis ve fen bilimcileri için vazgeçilmez bir unsur olmaya devam edecektir. Temel fizik programı, bu gerçek gözönünde bulundurularak, teorik, bilgisayarlı veya deneysel fizikle ilgili daha derin bir eğitim ve araştırma olanağı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu program doğayı iyice anlamak için onu denetim altında tutan temel yasaları öğrenmek ya da onları çözmek isteyen öğrenciler tarafından seçilebilir. Bu programı seçen öğrenciler temel ve uygulamalı alanlarda klasik ve modern fizik konularında ileri düzeyde dersler alıp, lisansüstü sonrası öğrenime hazırlanacaklardır.

  FİZİKTE YÜKSEK LİSANS
  KURAMSAL DAL

  1.Dönem

  PHYS 511 ELEKTROMANYETİZMA I
  Statik elektrik ve manyetik alanlar, Sınır değeri problemleri, Zamana bağlı alanlar, Maxwell denklemleri, Seriye çok kutuplu açılım, Işınımın maddeyle etkileşimi, Girişim ve kırınım, Dalga kılavuzları ve kovuklar, Elektromanyetizma ve görelilik.

  PHYS 521 KUANTUM MEKANİĞİ I
  Dalga mekaniğinin temelleri, Schrödinger denklemi, Özdeğerler ve özvektörler, Açısal momentum, Kuantum mekaniğinde matrisler, Simetri, Yaklaşıklık yöntemleri, Saçılma.

  PHYS 531 KLASİK MEKANİK
  Vektörel ve skaler büyüklükler, Koordinat dönüşümleri, Vektörlerin türevleri, Newton yasaları, Gözlem çerçeveleri, Hıza bağımlı kuvvetler, Basit harmonik salınımlar, Alçak, kritik ve yüksek sönümlü devinimler, Dışarıdan sürülen ve eşli titreşimler, Fourier çözümü, Kütle çekimi, Gelgit, Değişimlerin hesabı, Euler denklemi, Lagrange ve Hamilton dinamiği, Genelleştirilmiş bileşenler, Merkezi kuvvetler, Kütle merkezi, Doğrusal ve açısal momentum, Çarpışmalar, Eylemsiz olmayan gözlem çerçevesinde devinim, Merkezkaç ve Coriolis kuvvetleri, Eylemsizlik tensörü, Euler açıları, Simetrik topaç.  

  2. Dönem

  ELEKTROMANYETİZMA II
  Manyetohidrodinamik ve plazma fiziği, Devinen yüklerin ışınımı, Lienard-Wiechert Potansiyelleri, Elektromanyetik dalgaların saçılması, Cherenkov ışınımı, Bremsstrahlung, Çok kutuplu vektör alanları, Elektromanyetik dalgalanmalar, Işınımın sönümü.

  PHYS 522 KUANTUM MEKANİĞİ II
   
  PHYS 518 KRİTİK DÜŞÜNME VE BİLİMSEL YÖNTEMLERE GİRİŞ
  Kritik düşünmeye giriş : Bir savı değerlendirme, Kritik düşünmenin çeşitli örnekleri, (seçenekleri sınırlandırma, tarihe ve popülerliğe çağrı, genelleme, otoriteye çağrı), Kritik düşünme süreçleri, Sokrat tarzı sorgulama.

  Bilimsel yöntem : Karl Popper, Doğrulama ve yanlışlama, Gerçek ile üç dünyanın birbirine karşılık gelmesi, Tümdengelime karşı tümevarım, Bilimsel yöntemin tarihsel gelişimi, Alhazen’in optik kitabı, Sanal tümevarım modeli, Gerçek-inanç-bilim, Hipotezler, Bilimsel yöntem.

  PHYS 580 SEMİNER
   
  3. Dönem
   
  PHYS 600 YÜKSEK LİSANS TEZİ
   
  4. Dönem
   
  PHYS 600 YÜKSEK LİSANS TEZİ
   
   
  FİZİKTE YÜKSEK LİSANS - UYGULAMALI/METROLOJİ DALI

  1.Dönem
   
  PHYS 511 ELEKTROMANYETİZMA I
  Statik elektrik ve manyetik alanlar, Sınır değeri problemleri, Zamana bağlı alanlar, Maxwell denklemleri, Seriye çok kutuplu açılım, Işınımın maddeyle etkileşimi, Girişim ve kırınım, Dalga kılavuzları ve kovuklar, Elektromanyetizma ve görelilik.

  PHYS 541 İSTATİSTİKSEL FİZİK VE TERMODİNAMİK
  Olasılık, Rastgele yürüme, Binome, Gauss ve Poisson dağılımları, Ortalama değer ve standart sapma, İstatistiksel küme, Termodinamik yasaları, Entropi, Entalpi, Carnot döngüsü, Schottky kusuru, Helmholtz özgür enerjisi, Paramanyetizma, Curie yasası, Negatif sıcaklık, İdeal klâsik gaz, Bölüşüm fonksiyonu, Maxwell hız dağılımı, Kuantum istatistiği,Fermi-Dirac, Bose-Einstein, Maxwell-Boltzmann dağılımları, Siyahcisim ışınımı, Planck yasası, Termodinamik fonksiyonları.

  PHYS 551 UYGULAMALI FİZİK
  Fizikte seçme deneyler, RS232 ve IEEE aygıtları kullanılarak yapılan bilgisayar denetimli uygulamalar, Analog elektroniği, Atomik tayf, Optik girişim, Elektron için e/m oranı, Fotoelektrik olayı ve Planck sabitinin ölçülmesi, Elektron spin rezonansı (ESR), X-ışını kırınımı, Radyoaktif bozonma, Gamma ışını spektroskopisi, Laboratuar teknikleri, Veri toplama ve değerlendirme, Sözlü ve yazılı raporlama.
   
  2. Dönem
   
  PHYS 512 ELEKTROMANYETİZMA II
  Manyetohidrodinamik ve plazma fiziği, Devinen yüklerin ışınımı, Lienard-Wiechert Potansiyelleri, Elektromanyetik dalgaların saçılması, Cherenkov ışınımı, Bremsstrahlung, Çok kutuplu vektör alanları, Elektromanyetik dalgalanmalar, Işınımın sönümü.

  PHYS 514 KRİTİK DÜŞÜNME VE BİLİMSEL YÖNTEMLERE GİRİŞ
  Kritik düşünmeye giriş : Bir savı değerlendirme, Kritik düşünmenin çeşitli örnekleri, (seçenekleri sınırlandırma, tarihe ve popülerliğe çağrı, genelleme, otoriteye çağrı), Kritik düşünme süreçleri, Sokrat tarzı sorgulama.

  Bilimsel yöntem : Karl Popper, Doğrulama ve yanlışlama, Gerçek ile üç dünyanın birbirine karşılık gelmesi, Tümdengelime karşı tümevarım, Bilimsel yöntemin tarihsel gelişimi, Alhazen’in optik kitabı, Sanal tümevarım modeli, Gerçek-inanç-bilim, Hipotezler, Bilimsel yöntem.
   
  PHYS 542 İLERİ METROLOJİ
  Ölçümlerdeki belirsizlik ve güvenilirlik, Ulusal ve uluslararası düzeyde metrolojinin altyapısı, İzlenebilir ölçümler ve laboratuar onayları (akreditasyon), Birincil ve ikincil düzey standartlar ve bunların saklanması, Uluslararası karşılaştırmalar, Boyutsal, elektriksel ve fiziksel ölçü aygıtlarının kalibrasyonu, Birincil düzey standartların oluşturulması ve bu alandaki araştırmalar.   

  PHYS 556 STANDARTLAR VE İZLENEBİLİRLİK
  Uluslararası birincil düzey standartlar ve bunların saklanması, Kalibrasyon laboratuarlarında akreditasyon koşulları, Avrupa Güvenilir Laboratuarlar Laboratuarlar Birliği ve yaptığı çalışmalar, ISO 9000 dizisi ve ISO/IEC 17025:2005 gibi normlar, Laboratuar onaylarında gözlemcilerin rolü, CE ve elektromanyetik karşılaştırmalar (EMC), Uluslararası belirsizlik bütçelerinin karşılaştırılması ve ölçümleri.

  PHYS 580 SEMİNER

  3. Dönem
   
  PHYS 600 YÜKSEK LİSANS TEZİ
   
  4. Dönem
   
  PHYS 600 YÜKSEK LİSANS TEZİ
   

Fizik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |