Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Program

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Haliç Üniversitesi - Fındıkzade Yerleşkesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Program - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  # Eşit Ağırlıklı ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) puanı en az 55 olmak. # Lisans diplomasını Psikoloji Bölümünden almış olmak. # Yabancı literatürü anlayabilecek düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmak. (Bu durum geçerliliği kabul edilmiş dil yeterlilik sınav belgesi ile ya da Haliç Üniversitesi'nin Hazırlık Okulu'nun yapacağı sınavda başarılı olma koşulu ile belirlenir.) # Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün öğrenci başvuru koşullarına uymak.
 • Program tanımları
  Ülkemizde gün geçtikçe artan sayıda alanda çalışacak nitelikli psikologa ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak üzere, Haliç Üniversitesindeki mevcut programın yanında, ruh sağlığı alanında mesleki ve etik ilkelere uygun, klinik uygulamalara dönük çalışacak, uzman psikolog yetiştirmek amaçlanmaktadır. Ortaya çıkan bu ihtiyaç doğrultusunda bölümümüzce uygulanmakta olan mevcut programın yanı sıra "Uygulamalı Psikoloji Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans Programı" açılmıştır. Bu programda uygulamaya yönelik derslere ağırlık verilmiştir.

  DERS LİSTESİ

  Görüşme Becerileri
  İleri Psikopatoloji
  Psikolojik Değerlendirme I
  Öğrenme ve Koşullama Kuramları
  Psikolojik Değerlendirme II
  İleri İstatistik Teknikleri
  İleri Araştırma Yöntemleri
  Bilişsel Davranışçı Terapiler
  Psikoterapi Uygulamaları I
  Alan Stajı
  Uzmanlık Tezi
  Psikoterapi Uygulamaları II
  Dönem Projesi
  Nöropsikolojik Değerlendirme
  İleri Gelişim Psikolojisi
  Çocuk Psikopatolojisi ve Terapisi
  Psikoterapi Teknikleri
  Aile Terapisi
  Grup Terapisi
  Davranışta Kültürel Etkiler
  Psikanalitik Kuramlarda Özel Konular
  Sosyal Etkileşimde Bilişsel Süreçler

  DERS İÇERİKLERİ

  ZORUNLU DERSLER

  1. YARIYIL
  UPS 545 Görüşme Becerileri
  Danışanla karşılaşma, görüşme ortamı, ilk görüşme, değerlendirme görüşmeleri, görüşmecinin ve terapistin rol ve sorumlulukları gibi temel ilkelerin değerlendirilmesini içerir. Rol oynama yoluyla görüşme becerisi kazandırılır.

  UPS 541 İleri Psikopatoloji
  Biyopsikososyal model çerçevesinde DSM-IV sınıflandırma sistemindeki tanı kategorileri incelenir ve örnek vakalar üzerinde çalışılır.

  UPS 555 Psikolojik Değerlendirme I
  Psikometrik yaklaşımlar çerçevesinde zeka kuramları, ölçme ve değerlendirme için sonuçları açısından değerlendirilir. Ölçme araçlarından özellikle Wechsler ölçekleri, Resim Çizme Testi, Resimli Sözcük Dağarcığı Testi, CAS gibi testler incelenir. Çeşitli testlerin, özellikle WÇZÖ uygulaması, değerlendirilmesi ve sonuçların rapor edilmesi öğretilir.

  UPS 513 Öğrenme ve Koşullama Kuramları
  Davranış sorunlarının, davranışçı ve bilişsel davranışçı terapilerin anlaşılmasındaki temeli oluşturan öğrenme kuramları ve koşullama ilke ve modelleri incelenir.


  2.YARIYIL
  UPS 556 Psikolojik Değerlendirme II

  Kişiliği ölçme ve değerlendirmeye yönelik test uygulama, yorumlama ve raporlama becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır. Özellikle MMPI, Rorschach ve TAT testleri üzerinde çalışılır.

  UPS 558 İleri İstatistik Teknikleri
  Bu derste görgül araştırmalarla toplanan veriye doğru istatistiksel test ve tekniklerinin seçilmesi, uygulanması ve sonuçlarının yorumlanması doğrultusunda belirtilen bu istatistiklerin istatistiksel paket programlar ile uygulanması, değerlendirilmesi ve tablolaştırılmasını içerir.

  3. YARIYIL
  UPS 553 İleri Araştırma Yöntemleri
  Dersin içeriğini; bir araştırma probleminin belirlenmesi, bilimsel hipotez haline getirilmesi, bağımlı ve bağımsız değişkenlerin belirlenmesi, bu değişkenlerin ve ilgili değişkenlerin kontrol edilmesi, doğru araştırma dizaynının oluşturulması, araştırmanın araçlarının belirlenip verilerin toplanması, verilerin uygun tekniklerle değerlendirilmesi ve sonuçların teknik ve bilimsel yazı yazma biçimine uygun olarak etik değerler çerçevesinde yazılması oluşturur.

  UPS 543 Bilişsel Davranışçı Terapiler
  Bilişsel davranışçı terapi tekniklerinin temel kavram ve yöntemleri işlenir. BDT görüşmelerinin temel yapısı yanında temel inançlar, ara inançlar, kurallar, tutumlar, varsayımlar ve otomatik düşüncelerle çalışma yöntemlerinin ve çeşitli davranış bozukluğu kategorilerinde kullanılan tekniklerin incelenmesini içerir.

  UPS 547 Psikoterapi Uygulamaları I
  Psikoterapi teknikleri derslerinde edinilen kuramsal bilgilerin uygulamalarını içerir. Haliç Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinde ilgili öğretim üyesinin süpervizyonu altında danışanla görüşmeler yapılır.

  UPS 511 Alan Stajı
  Öğrenciler bir ruh sağlığı kliniğinde kurumdaki uzmanın denetiminde vizit, vaka toplantısı ve seminerlere katılarak deneyim kazanırlar.
  UPS 560 Uzmanlık Tezi
  İkinci yarıyıl sonunda öğrenciler tez projesi önerisini hazırlayıp, bölüm kuruluna sunarlar bölüm kurulu tarafından projeleri uygun görülen öğrenciler belirlenen danışmanları gözetiminde çalışmalarına başlarlar.

  4. YARIYIL
  UPS 548 Psikoterapi Uygulamaları II

  Psikoterapi Uygulamaları I'in devamı niteliğindedir. İlgili öğretim üyesinin süpervizyonu altında psikoterapi uygulamaları sürdürülür.

  UPS 550 Dönem Projesi
  Öğrenci ilgi alanına bağlı olarak uygulamalı psikoloji ile ilgili alanlarda (psikopatoloji, kişilik, gelişim,vb.) seçeceği dalda ilgili öğretim üyesinin rehberliğinde vaka çalışması, literatür taraması ve/veya küçük çaplı bir araştırma hazırlar. Öğrencinin hazırladığı çalışma ilgili öğretim üyesi tarafından proje dersi kapsamında başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

  UPS 560 Uzmanlık Tezi
  Öğrenci tez projesini danışmanı gözetiminde yürütür.

  SEÇMELİ DERSLER

  UPS 514 Nöropsikolojik Değerlendirme
  Merkezi sinir sistemi ve beyin-davranış ilişkisinden hareket ederek çeşitli davranış sorunlarında tanıya yönelik olarak kullanılan psikolojik testlerin uygulama, değerlendirme ve yorumu yapılır.

  UPS 562 İleri Gelişim Psikolojisi
  Döllenmeden yaşamın sonuna kadar uzanan zaman içinde organizmada ve davranışlarda görülen değişiklikler incelenir ve gelişim kuramları çerçevesinde bu değişiklikler açıklanır.

  UPS 542Çocuk Psikopatolojisi ve Terapisi
  Çocuk ve ergenlerde psikopatoloji incelenir. Temel tanı kategorileri, atipik çocuk psikolojisi, gelişimsel ve sosyal faktörlerin çocuk ruh sağlığına etkileri ile ebeveyn ve çocuklarda danışma ve tedavi değerlendirilir.

  UPS 546 Psikoterapi Teknikleri
  Kişilik psikolojisinde temel kuramlara dayanan psikoterapi yaklaşımları (psikodinamik, gestalt, insancıl gibi) incelenir.

  UPS 524 Aile Terapisi
  Aile dinamiklerini temel alarak farklı aile terapisi yaklaşımları ve müdahale teknikleri incelenir.

  UPS 540 Grup Terapisi
  Bireysel terapinin etkin bir tamamlayıcısı olan grup terapilerine farklı yaklaşımlar, grubun kendi ilke ve koşulları ve etkileşim biçimleri çerçevesinde incelenir.

  UPS 520 Davranışta Kültürel Etkiler
  Normal-anormal kavramından başlayarak kültürel özelliklerin patolojinin değerlendirilmesini nasıl etkilediği incelenir.

  UPS 532 Psikanalitik Kuramlarda Özel Konular
  Klasik Psikanaliz (Sigmund Freud), Ego Psikolojisi (Anna Freud), Nesne İlişkileri Kuramı (Melanie Klein), Fairbairn, Guntrip, Winnicott, Otto Kernberg ve Heinz Kohut'un; geliştirmiş oldukları kuramlar ve bu kuramlara dair makaleleri derinlemesine ele alınacaktır.

  UPS 536 Sosyal Etkileşimde Bilişsel Süreçler
  Bu ders kapsamında sosyal etkileşimde rol oynayan bilişsel süreçler ele alınmaktadır. Diğer bir deyişle hafıza, dikkat, algı, problem çözme gibi temel bilişsel süreçlerin sosyal bilginin toplanması ve işlenmesinde nasıl kullanıldığı, bireylerin kendilerinin ve etkileşimde bulundukları diğer kişilerin toplum içindeki ve çeşitli sosyal ortamlardaki durumlarını ve davranışlarını nasıl anladıkları/anlamlandırdıkları incelenecektir.

Uygulamalı psikoloji ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |