Home > Yüksek Lisans Programları > Uluslararası İlişkiler > Çankaya > Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı'nda açılan Yüksek Lisans programına, H.Ü. Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde sayılan şartları yerine getiren adaylar aşağıdaki koşullarla başvurabilirler. Adayların , Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi eğitimi veren Bölümler ile eşdeğerliliği Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Akademik Kurulunca kabul edilen dört yıllık lisans diploması veren Bölümlerden mezun olmaları gerekir. Birinci ve ikinci maddede belirtilen koşullarla programa kabul edilen adaylar, Anabilim Dalı Akademik Kurulu'nun gerek görmesi durumunda, Lisans programından Lisansüstü programa hazırlık dersler almak zorundadırlar. Bilimsel Hazırlık programındaki dersler Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nın temel dersleridir. Adayın Hazırlık Programında hangi dersleri alacağını Anabilim Dalı Akademik Kurulu belirler. Yüksek Lisans programına başlayabilmek için adayın bu derslerden en az “B” notu ile başarılı olması gerekir. Adayların ÜDS, KPDS gibi sınavlardan 75, uluslararası geçerliği olan TOEFL ve IELTS gibi sınavlardan da Üniversitemiz Senatosunun belirlediği başarı taban puanını almış olmaları gerekmektedir.
 • Program tanımları
  Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı

  Öğrenciler programda yer alan derslerden toplam 24 kredilik ve kredisiz seminer dersi ile uzmanlık alanı derslerini almak zorundadır. 24 kredilik derslerin 6 kredisini Anabilim Dalı Akademik Kurulu kararıyla başka bir Anabilim Dalı’ndan alabilirler.

  Derslerini tamamlayan öğrenciler Anabilim Dalı'nın belirleyeceği tez danışmanları yönetiminde İngilizce dilinde bir tez hazırlamak ve tez sınavında başarılı olmak durumundadır.

  DERS LİSTESİ

  Fall Semester            
  INT 600     Special Issues    
  INT 601     International Relations Theory    
  INT 605     Turkish Foreign Policy    
  INT 633     Water Politics    
  INT 635     Middle East Politics     
  INT 637     Research Methods    
  INT 641     Russian Politics     
  INT 643     US Foreign Policy     
  INT 645     International Trade Theory and Policy    
  INT 649     Theory of Economic Integration    
  INT 651     Transboundary Population Movements and World Politics    
  INT 653     Peace Studies    
  INT 655     Asia-Pacific Affairs    
                                 
  Spring Semester            
                 
  INT 600     Special Issues        
  INT 608     Balkan Politics        
  INT 622     Seminar    
  INT 630     International Security    
  INT 632     European Integration and EU    
  INT 634     Conflict Resolution    
  INT 640     Current Isssues in World Politics     
  INT 644     Nationalism and Ethnicity in Foreign Policy Making
  INT 648     Politics of Caucasus and Central Asia     
  INT 650     Globalization and World Politics
  INT 652     History of Diplomacy    
  INT 654     Economics of Natural Resources     
  INT 656     Issues in International Law 
  INT 658     Politics of International Economy     

  DERS İÇERİKLERİ

  INT 600 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin uzmanlık isteyen alanlarda yapacağı çalışmaları içerir ve kendi alanlarında uzmanlaşmış öğretim üye ve görevlerince verilir.

  INT 601 Uluslararası İlişkiler Kuramları
  Dersin konusunu uluslararası ilişkiler disiplinine ilişkin kuramlar ve kuramsal yaklaşımlar oluşturmaktadır. Bu çerçevede ele alınacak kuramlar ve kuramsal yaklaşımlardan bazıları idealist, gerçekçi ve davranışçı kuramlar ile güce dayalı siyaset yaklaşımı ve bu yaklaşımın temel kavramlarıdır (güç dengesi ve ulusal çıkar gibi).

  INT 605 Türk Dış Politikası
  Dersin konusunu kuruluşundan bugüne Türk dış politikasının temel özellikleri, Türkiye’nin komşularıyla, komşu olmayan devletlerle ve bölgelerle, uluslararası kuruluşlarla ilişkileri oluşturmaktadır.

  INT 608  Balkan Politikaları
  Dersin içeriğini modern Balkan ülkelerinin doğuşu ve evrimi; uluslararası politikanın bir alt sistemi olarak Balkanlar; Balkan devletlerinin dış politikaları; Balkanlarda uluslararası ilişkilerin belli başlı konuları oluşturmaktadır.

  INT 622  Seminer
  Öğrencilerin araştırma yöntemlerini öğrenme, rapor yazma ve sunma becerilerini geliştirmek amacıyla Programa kabul edilen öğrencilerin tamamından alanla ilgili teorik ya da güncel konularda bir ödev hazırlamaları ve sunmaları istenir.

  INT 630  Uluslararası Güvenlik
  Günümüz uluslararası güvenliğine kapsamlı bir giriş; temel kuram ve kavramların kısaca gözden geçirilmesi: Uluslararası Güvenlik mimarisinin dönüşümü ve yeni tehditlerin ortaya çıkması; ampirik sorunlar ve önemli gelişmelerin analizi.

  INT 632  Avrupa Bütünleşmesi ve AB
  2. Dünya savaşı sonrası Avrupa’daki bütünleşme girişimleri; Kömür ve Çelik Birliği’nden Avrupa Toplulukları’na ve Avrupa Birliğine Avrupa entegrasyonunun gelişimi; AB kurumlarının ve ortak politikaların incelenmesi; Türkiye-AB ilişkileri.

  INT 633 Su Politikaları
  Su konusunun, nüfus, ekonomik ve sosyal kalkınma, temiz su kaynakları üzerindeki muhtemel ihtilaflar, uluslararası ve sınırı aşan su kaynaklarının durumunun uluslararası hukuk çerçevesinde değerlendirilmesi; Birleşmiş Milletlerin ve diğer uluslararası organizasyonların sınırı aşan sularla ilgili kararları.

  INT 634  Çatışma Çözümü
  Bu dersin içeriğini, çatışmanın tanımlanması, unsurları, aşamaları, tarafları, çatışma türleri, çatışmanın çözümlenmesi, uzlaştırma faaliyetleri, çatışmanın çözümlenmesi becerileri (iletişim, grup dinamikleri, kültürel farkındalık gibi), sorun çözme gibi konuların açıklamalı ve tartışmalı bir biçimde ele alınarak öğretilmesi oluşturur.

  INT 635 Orta Doğu Politikaları
  Modern Orta Doğu’nun doğuşu ve evrimi; uluslararası politikanın bir alt sistemi olarak Orta Doğu; Orta Doğu devletlerinin dış politikaları ve Orta Doğu’da uluslararası ilişkilerin belli başlı konuları.

  INT 637 Araştırma Yöntemleri
  Niteliksel ve niceliksel araştırma yöntemleri, ölçme problemleri, veri toplama ve sınıflandırma teknikleri ve değerlendirme; araştırma metodlarının formüle edilmesi ve uygun araştırma planının seçilmesi.

  INT 640  Dünya Politikasında Güncel Konular
  Dünya politikasının geniş bir yelpaze içinde yer alan güncel konularının incelenmesi, gözden geçirilmesi: Uluslararası terörizm, milliyetçilik, etnik çatışmalar, silahlar ve silahların kontrolü, barışı koruma ve insancıl müdahale, çevre ve doğal kaynaklar.

  INT 641 Rusya Politikası
  Dersin konusunu günümüz Rusya'sının siyasi ve kurumsal yapısının yanı sıra Çarlık Rusya'sı öncesi, Çarlık dönemi, Sovyet dönemi ve sonrası ile ilgili genel bir tarihi arka plan vermek oluşturmaktadır. Derste incelecek konuların bazıları şöyledir: Rusya’nın ekonomik transformasyonu, bölgesel politikalar, dış politika, basın özgürlüğü, sosyal düzen, din ve kültür politikaları, vb.

  INT 643  ABD Dış Politikası
  20. yy Amerikan dış politikasının çerçevesi, amaçları ve işleyişi; tarihsel ve analitik değerlendirilmesi; çıkar grupları, elitler, siyasi partiler ve kamuoyu; ABD ve yeni dünya düzeni 

  INT 644  Dış Politikada Milliyetçilik ve Etnisite
  Ulus, devlet, ulus devlet, milliyetçilik ve vatanseverlik gibi kavramların ortaya çıkarabileceği muhtemel analitik problemler; insanların, etnik, milli, etno-milliyetçi çizgilerde gruplaşma eğilimleri; Soğuk Savaş ardından dünyanın en tehlikeli ve kontrol edilmesi en zor çatışmalarına neden olan etnisite temelli politikalar ve milliyetçilik; etnik kimliğin doğası; SSCB’nin dağılmasından bu yana etnik kimliğin bazı önemli küresel olaylardaki rolü; Balkanlar’da ve Afrika’da soykırım ve etnik temizlik; Afganistan’da iç savaş.

  INT 645  Uluslararası Ticaret Kuramı ve Politikası
  Uluslararası ticareti statik ve dinamik ortamlarda açıklamaya çalışan kuramlar; Ricardio ve Heckscher-Ohlin modellerinde karşılaştırmalı üstünlükler; yeni uluslararası ticaret teorileri; ticaret politikasının araçları: koruma, stratejik ticaret politikası, rant arama, lobicilik, kaçakçılık teorileri vb. 

  INT 648  Kafkasya ve Orta Asya Politikaları
  Orta Asya ve Kafkasya bölgesi üzerinde Rus ve Sovyet döneminin etkisi; komünizm sonrası “modernleşme” sürecinin bölgedeki etkileri, geçiş döneminin genel bölge siyaseti, ulus-devlet oluşturma süreci ve planlı ekonomiyi pazar ekonomisine dönüştürme sürecine olan etkileri ve bölgenin genel uluslararası politika açısından yeri ve önemi.

  INT 649  İktisadi Bütünleşme Kuramı
  İktisadi ve siyasi bütünleşmenin evreleri; Gümrük Birliği kuramı ve ayrımcı ticaret düzenlemelerinin statik ve dinamik etkilerinin analizi; çeşitli bölgesel bütünleşme örnekleri.

  INT 650  Küreselleşme ve Dünya Politikaları
  Dünya politikasında küreselleşmenin farklı özellikleri ve küreselleşmeye farklı bakış açıları; küreselleşmenin uluslararası sistem üzerindeki sosyal, ekonomik ve siyasi etkileri; dünya politikalarının küreselleşme sürecinden etkilenmesinin analizi.

  INT 651  Sınır Aşan Nüfus Hareketleri ve Dünya Politikası
  Uluslararası göçü farklı bakış açılarıyla incelemek, Uluslararası göçe ilişkin başlıca kuramsal çalışmalar, II. Dünya Savaşı sonrası gelişmeler ve etkileri, II. Dünya Savaşı sonrası iltica rejimi ve Uluslararası göç hareketleri, Soğuk Savaş sonrası dönemdeki gelişmeler, insan kaçakçılığı ve ticareti.

  INT 652  Siyasi Tarih
  Uluslararası İlişkilerin ortaya çıkışı olarak da kabul edilebilecek sayılabilecek uluslararasında diplomatik ilişkilerden ilk örnekler, Orta Doğu’da toprağa dayalı uygarlıkların üstünlükleri, Antikite ve Orta Çağ, Fransız ve Amerikan Devrimleri, liberalizmin, milliyetçiliğn, sosyalizmin öncüleri.

  INT 653  Barış Çalışmaları
  Barış çalışmalarını akademik bir disiplin olarak ele alan bu ders, barış ve savaşa yönelik felsefi konuları da içeren tartışmaları kapsamaktadır. Çatışma, şiddet ve barış problemlerine önerilen teorik ve pratik yaklaşımların ele alındığı bu derste, istikrar, değişim, düzen ve adalet gibi kavramlar da incelenecektir.

  INT 654  Doğal Kaynaklar Ekonomisi
  Doğal kaynakların kullanımı alanında değerlendirilen kuramsal konular, temel kavramlar, yöntemler ve ulusal ve uluslararası aktörler, dünyada ve Türkiye’de doğal kaynaklara ilişkin politika ve uygulamalar.

  INT 655  Asya Pasifik Politikaları
  Bu derste Asya-Pasifik Bölgesi ile ilgili çeşitli konular incelenecektir. Üzerinde durulacak başlıca ülkeler Çin, Japonya, Kuzey ve Güney Kore, Hindistan ve Güneydoğu Asya (Asean) ülkeleridir. Derste öğrencilerin bilgi tabanları ve ilgi alanları dikkate alınarak bölgenin uluslararası ve ülke içi politikaları, Asya siyasi-iktisadı, demokratikleşme ve insan hakları konuları, çevre sorunları, kadın sorunları, Asya sosyolojisi, Asya kültürü ve dini, ve bölge tarihi konularından bir kısmı seçilerek işlenecektir.

  INT 656  Uluslararası Hukuk
  Uluslararası hukuktaki gelişmeler; uluslararası hukukun kaynakları; uluslararası hukukun temel konuları ve akımlar; devletler özel hukuku.

  INT 658 Uluslararası İktisat Politikası

Uluslararası İlişkiler ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |