Sermaye Piyasaları ve Borsa Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Kadir Has Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Sermaye Piyasaları ve Borsa Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Bahçelievler - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  Kabul Şartları 1. Lisansüstü Eğitim Sınavı belgesi ALES E.A. en az 55, (3 yıl geçerlidir) GRE 610 (5 yıl geçerlidir), GMAT 450 puan (5 yıl geçerlidir). 2. Transkript (Mezuniyetteki başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi) 3. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgelerinin aslı ya da noter onaylı fotokopileri. 3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi veya Nüfus Cüzdan Sureti 4. İkametgah Belgesi 5. 5 adet vesikalık fotoğraf 7. Askerlik durum belgesi (Son 3 ay içinde alınmış olmalı) 8. Başvuru formu (Web sitesinde online olarak doldurulacaktır.) 9. Özgeçmiş
 • Program tanımları
  SERMAYE PİYASALARI ve BORSA YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  DERS İÇERİKLERİ

  SP 507 - FİNANS TEORİSİ ve KURUMSAL FİNANSMAN
  Öğrencilere finansal yönetim, finansal planlama, şirket değerlemesi, yatırım analizi ve sermaye maliyeti konusunda temel kurumsal bilgileri güncel örneklerle aktarmak amaçlanmaktadır.

   
  SP 509  FİNANSAL MUHASEBE
  İşletmelerde finansal durumun tespit edilmesine yönelik olarak Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Sandartlarına göre  muhasebe  süreci  ile varlık ve kaynakların değerlemesi ve finansal  tablolar setinin oluşturulması , finansal sonuçların analizi ve yorumu konularında öğrencilere bilgi vermek dersin amacını oluşturmaktadır. Bu amaç kapsamında, muhasebe kayıt  süreci , finansal tabloların formatına uygun düzenlenmesi, finansal analiz tekniklerinin uygulanarak finansal sonuçların analizi ve Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları ayrıntılı olarak incelenmektedir..

   
  SP 502 - ULUSLARARASI PARA-SERMAYE PİYASALARI VE ARAÇLARI
  Finansal piyasalarda yaşanan küreselleşme çerçevesinde, uluslararası finansal sistemin yapısını ve işleyişini incelemek, uluslararası para sistemi, uluslararası menkul kıymet piyasaları ile döviz piyasalarını, uluslararası fon hareketleri ve risk türlerini de  içine alacak şekilde analiz etmek, türev piyasalar ve araçların özelliklerinin tanıtılması ile bunların risk yönetimi amacıyla kullanımına ilişkin pratik uygulama örnekleri ile destekli perspektif oluşturmak ve uluslararası finansal piyasaların işleyişi ile kurumsal yönetişim arasındaki etkileşimi değerlendirmektir.

   
  SP 519- MORTGAGE VE SEKURİTİZASYON
  Tüm Dünya'da olduğu gibi ülkemizde de gayrimenkul sektörü genel ekonomik faaliyetler içinde önemli bir yer tutmaktadır. Ancak gelişmekte olan ülkelerde genel olarak görüldüğü üzere ülkemizde de gayrimenkul finansmanına yeterince önem verilmemiştir. Geleneksel yöntemlerle gayrimenkul ihtiyacı karşılanmıştır. Ancak son dönemlerde yaşanan ekonomik gelişmeler neticesinde artık yeni finansman yöntemleri uygulanabilir hale gelmiştir. Bu gelişmelere paralel olarak Dünya'da uygulanabilen gayrimenkul finansman yöntemlerinin ülkemizde tanınması ve uygun uygulamaların adaptasyonu kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu bağlamda genel olarak gayrimenkul finansmanı, Dünya'daki uygulamalar ve örneklerinin öğrenilmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

   
  SP 511  MODERN YATIRIM TEORİSİ
  Hisse senedi piyasalarında yatırım kararı almada üç teknik kullanılmaktadır. Bunlar; teknik analiz, temel analiz ve modern yatırım teorisi olarak isimlendirilmektedir. Bu derste, öğrencilere Modern Yatırım Teorisine ilişkin teorik bilgilerin detaylı bir şekilde verilmesi hedeflenmektedir. Bu bilgiler; temel istatistiki bilgilerden sonra, Endeks Modelleri, CAPM, APT modellerinin yanısıra bu modellere ilişkin kritiklere yer verilecektir.

   
  SP 513 - ÖRGÜT YÖNETİMİ (TEZSİZ PROGRAMDA ALINAN DERS)
  Yönetim teorileri ve Örgüt teorilerindeki gelişmelerin organizasyon yapılarına  nasıl etkilemektedir.Türk işletmelerinde yönetim organizasyon yapılarının incelenmesini vaka analizleri ile araştırmak.  Bir organizasyonun nasıl tasarlanır. Organizasyon tasarım aşamaları nasıl yönetilir. Modern organizasyon teorileri hakkında bilgi vermektir. Örgütlerle ilgili kuramsallaştırmanın kapsamı ve temel kaygıları; örgütsel etkililik, örgütler üzerindeki bağlamsal etkiler, yapısal ayarlamalar ve örgütsel süreçlerle ilgili konuların tartışılması; örgüt kuramında önde gelen bakış açıları: eleştirel ve post-modern yaklaşımlar; süregelen çekişme ve tartışmaların incelenmesi.Öğrencilerin yönetim ve organizasyon bilgilerini iş dünyasına yansıtabilecek sanal finans ve bankacılık sektörüne yönelik sirket vakaları geliştirmek ve tartışmak.

   
  SP 501 - FİNANS İSTATİSTİĞİ         
  Dersin temel amacı işletmeye ilişkin herhangi bir konuda lineer veya nonlineer regresyon modeli oluşturabilme ve anova çıktısı sonuçlarını yorumlayabilme yeteneği kazandırmaktır  Öğrenciler istatistik metodlar kullanarak kendi araştırma konularındaki sorularını oluşturup, bunlara ilişkin hipotezleri kurup, en uygun sınama testleri ile bilimsel çalışma yapma yeteneği kazanacaklardır.


  SP 510 - TÜREV ÜRÜNLER
  Bu ders kapsamında para, döviz ve sermaye piyasaları, organize ve organize olmayan piyasalar, vadeli piyasa işlemlerinin önemi, forward piyasa işlemleri, swap, futures, option, hedging, arbitraj ve diğer vadeli piyasa işlemleri, türev enstrümanların fiyatlanması, Türkiye'de vadeli piyasa işlemleri incelenecektir.

   
  SP 506 TEMEL ANALİZ ve UYGULAMALARI
  Hisse senedi piyasalarında yatırım kararı almada üç teknik kullanılmaktadır. Bunlar; teknik analiz, temel analiz ve modern yatırım teorisi olarak isimlendirilmektedir. Bu derste, öğrencilere temel analize ilişkin teorik bilgilerin detaylı bir şekilde verilmesi hedeflenmektedir. Bu bilgiler; sektör analizinin yapılması ve firma profilinin hazırlanmasının yanısıra son beş yıla ilişkin finansal rasyo analizlerini de kapsamaktadır. Bu aşamadan sonra, uygulama çalışmalarının bir parçası olarak, öğrenciler sömester4 boyunca edindikleri bu bilgileri önerilen şablonu kullanarak iki farklı temel analiz raporu hazırlayarak gerçek hayata uygulayacaklardır.

   
  SP 514  STRATEJİK YÖNETİM
  Bu derste: (1)örgütsel hedef, misyon, vizyon, strateji ve politika terimleri, (2) SWOT gibi çevre ve işletme analizleri, (3) işletme seviyesi, işletmeler grubu seviyesi ve fonksiyonel seviyede stratejileri tanımlayarak, ve (4) bu stratejilerin gerçekleştirilmesi ve kontrolü üzerinde durularak katılımcılara yeni ufuklar açılması hedeflenmektedir.

   
  SP 518 - TEKNİK ANALİZ
  Hisse senedi piyasalarında yatırım kararı almada üç teknik kullanılmaktadır. Bunlar; teknik analiz, temel analiz ve modern yatırım teorisi olarak isimlendirilmektedir. Bu derste, öğrencilere teknik analize ilişkin teorik bilgilerin detaylı bir şekilde verilmesi ve pratik olarak uygulatılması hedeflenmektedir. Bu bilgiler; genel olarak piyasa analizlerinin  (hisse senedi piyasaları, bono piyasası, emtia piyasası ve vadeli piyasalar) yapılması ve  bu analizlerin ışığında yatırım seçilen piyasanın (ya da  tek bir hissenin ya da emtianın) analizine dayanılarak verilen al/sat kararlarına yönelik  çalışmalardır. 

   
  SP 521  SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE MEVZUATI
  Sermaye piyasası mevzuatını, uygulamadan örnekler ve yurtiçi, yurtdışı örnek olaylarla birlikte değerlendirmek ve yorumlamak, düzenlemelere ilişkin öneriler geliştirmek bu dersin amacını oluşturmaktadır.

   
  SP 508 PORTFÖY YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI
  Portföy Yönetimi temel ve teknik analiz ile birlikte risk yönetimi bilgiside gerektirir. Bu ders öğrencilerin teorik bilgilerini yatırım ortamındaki uygulamalarla güçlendirmeyi hedeflemektedir. Temel analiz tarafında global yatırım ortamını inceleyen araştırma raporlarının tartışılmasını takiben ülke, sektör ve şirket araştırma raporları incelenecek ve Teknik analiz örnekleri sınıfta tartışılacaktır. Portföy Yönetiminde getiri kadar risk yönetimininde önemli olması nedeniyle, risk yönetim yazılımları ile katılımcılar uygulamalı olarak analizler yapabileceklerdir.

   
  SP 512  EKONOMİK ENTEGRASYON
  Günümüzde dünya ekonomisinin iki temel trendin etkisinde olduğu söylenebilir: Küreselleşme ve bölgeselleşme. Bir taraftan dünya ülkeleri arasında birbirine bağımlılığın artmakta olduğu ve ekonomik alandaki bu uluslararasılaşma eğilimlerinin daha ileri ve karmaşık bir küresel boyut aldığı görülmektedir. Pek çok ürünün üretim süreçlerinin aslında birden fazla ülkede gerçekleştiği, dünya çapında yabancı sermaye hareketlerinin artış gösterdiği, sermaye piyasalarının giderek liberalize olduğu bilinen bir gerçektir. Neticede, dünya genelinde izlenen bölgesel ekonomik bütünleşme süreci ve söz konusu bütünleşme modellerinin dünya refahına katkıları, bu konunun teoride ve uygulamada (AB) incelenmesini gerektirmektedir. Bu ders ile yukarıdan belirtilen konuların detaylı olarak incelenmesi hdeflenmektedir.

Sermaye piyasaları ve borsa ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |