Home > Yüksek Lisans Programları > Özel Hukuk > Etimesgut > Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı - Etimesgut - Ankara

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Başkent Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Etimesgut - Ankara

 • Program tanımları
  ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  DERS LİSTESİ

  Tezli

  1. Yarıyıl(5 dersten 4’ü seçilecektir)

  Ders Kodu     Ders Adı    
  HUK 519     Tenkis Davası     3 0 3
  HUK 515     Yatırım Ortaklıkları ve Yatırım Fonları     3 0 3
  HUK 521     Reklam Hukuku     3 0 3
  HUK 509     Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Yolları I     3 0 3
  HUK 573     Uluslararası Usul Hukuku     3 0 3

  2. Yarıyıl
  Ders Kodu     Ders Adı    
  HUK 576     Kişilik Haklarındaki Gelişmeler     3 0 3
  HUK 540     Rekabet Hukuku Açısından Fikri Mülkiyet Hukuku     3 0 3
  HUK 542     Sigorta Sözleşmeleri Hukukundaki Son Gelişmeler     3 0 3
  HUK 510     Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Yolları II     3 0 3
  HUK 598     Seminer      

  3. Yarıyıl
  Ders Kodu     Ders Adı    
  HUK 599     Tez Dersi      

  4. Yarıyıl
  Ders Kodu     Ders Adı    
  HUK 599     Tez Dersi     

  DERS İÇERİKLERİ

  HUK 516 Tenkis Davası
  Tenkis davasının tarafları, süresi, şartları; uygulamada tenkis davasından doğan sorunlar değerlendirilecektir.

  HUK 515 Yatırım Ortaklıkları ve Yatırım Fonları
  Yatırım ortaklıkları ve yatırım fonlarının kuruluşu ve yönetimi, bu ortaklıkların işletebilecekleri portföyün konusu ve niteliği, Sermaye Piyasası Kurulu denetimi ele alınacaktır.

  HUK 521 Reklâm Hukuku
  Avrupa Hukukunda reklamlara ilişkin düzenlemeler, Türk hukukunda öncelikle haksız rekabet ve tüketici hukuku ve diğer yasal düzenlemeler açısından reklamlar, aldatıcı ve karşılaştırmalı reklamlar ile televizyon ve ürün reklamları, sponsorluk, haksız rekabet ve tüketici hukukunda müeyyideler ile özdenetim.

  HUK 509 Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Yolları I
  Müzakere, uzlaştırma ve tahkim gibi yargı dışı uyuşmazlık çözüm yollarından oluşan Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün (ADR) faydaları, amaçları, tarihçesi, “adalete ulaşma hareketi” kapsamında ADR’nin mukayeseli hukuktaki gelişimi, genel özellikleri, uygulaması, sözleşmelere koyulan ADR şartları ve ADR yollarının işleyişi incelenecek; Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin konuyla ilgili tavsiye kararları ve Avrupa Birliği Müktesebatında uzlaştırmaya ilişkin olarak yapılan düzenlemeler ışığında, Medeni Usul Hukukunda ADR yolları üzerinde durulacaktır.

  HUK 573 Uluslararası Usul Hukuku
  Uluslararası yetki, adlî yardım, tebligat, derdestlik; yabancı ülkelerde delil toplanması ve Türk Mahkemelerinde bunların değerlendirilmesi; tanıma ve tenfiz; uluslararası geçici hukukî himaye önlemleri ile bu konulara ilişkin AB düzenlemeleri incelenecektir.

  HUK 543 Kişilik Haklarındaki Gelişmeler
  Kişilik haklarındaki, özellikle tıbbî teknolojideki gelişmelere uygun olarak ortaya çıkan müdahaleler konu edinilmiş olup, bu konudaki yeni müesseseler ve çözüm yolları anlatılacaktır.

  HUK 540 Rekabet Hukuku Açısından Fikri Mülkiyet Hukuku
  Avrupa ve Türkiye’de fikrî mülkiyet hakları, bu hakların kapsamı (patent, marka, tasarım, entegre devre topoğrafyaları, telif hakları, veri tabanları bilgisayar programları vs.), Gümrük Birliği’ndeki fikrî mülkiyet ve rekabet hukuku, fikrî mülkiyet hakları açısından Türk rekabet hukukunda rekabet kısıtlamaları, hâkim durumun kötüye kullanılması, birleşme ve devralmalar ile muafiyet sistemi; rekabet hukuku ihlâllerinde müeyyideler.

  HUK 542 Sigorta Sözleşmeleri Hukukundaki Son Gelişmeler
  Türk Ticaret Kanunu’nun beşinci kitabını oluşturan, sigorta sözleşmesi ile ilgili kuralların yeniden, hatta ayrı bir kanun olarak düzenlenmesi uzun süredir gündemdedir. Bu yönde, Adalet Bakanlığı’nın eşgüdümünde yeni bir Türk Ticaret Kanunu Tasarısı (taslağı) hazırlanmıştır. Mevcut kanunun ve tasarının bölümler hâlinde çağdaş gelişmelerin araştırılarak değerlendirilmesi, dersin temel amacıdır. Derste özellikle, konu ile ilgili Avrupa Birliği’ndeki çalışmalar da incelenecektir.

  HUK 510 Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Yolları II
  ADR yollarından müzakere ve uzlaştırmanın (arabuluculuk) işleyiş usulü, temel özellikleri ve uzlaştırıcılara ilişkin etik kurallar incelenecek, örnek uzlaştırma toplantıları yapılacak, uzlaştırma tutanağı düzenlenecek; Türk Hukukunda ADR’ye ilişkin düzenlemelerden Avukatlık Hukukunda uzlaşma (uzlaştırıcı avukatlık), Ceza Muhakemesi Hukukunda uzlaştırma ve İdarî Usul Kanunu Taslağında ADR yolları üzerinde durulacak; Mahkeme kökenli ADR, aile hukukunda uzlaştırma ve online uyuşmazlık çözümü üzerinde inceleme yapılacaktır.

Özel Hukuk ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |