Home > Doktora Programları > Beşeri Bilimler > Çankaya > İnsan Hakları Doktora Programı - Çankaya - Ankara

İnsan Hakları Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İnsan Hakları Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  İnsan Hakları doktora programına başvurabilmek için adayların insan haklarında bir yüksek lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir.İnsan Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden, mezuniyet tezi insan haklarıyla ilgili olanlar da bu programa başvurabilirler. Bu durumda adayların yüksek lisans tezini de başvuru evrakıyla birlikte sunmaları gerekmektedir. Bu tür başvuruları kabul etme yetkisi Anabilim Dalının Akademik Kurulu’na aittir. Tezsiz bir yüksek lisans programından mezun olan adayların İHA 703 İleri Araştırma Yöntemleri I ve İHA 704 İleri Araştırma Yöntemleri II dersleri almaları zorunludur.
 • Program tanımları
  İnsan Hakları Doktora Programı

  Diploma Koşulları İnsan Hakları Doktora Diploması alabilmek için, öğrencinin en az 24 kredilik bir programı başarıyla tamamlaması; böyle bir diplomaya sahip olanlardan hakim olması beklenen insan hakları literatürünü okuması; ulusal ile uluslararası düzeydeki ilgili gelişmeleri izlemek amacı güden çalışmalar yapması veya ortak çalışmalara katılması; İngiliz, Alman, Fransız dillerinden birini bir tartışmaya katılabilecek derecede bildiğini, doktora tez çalışmalarına başlamadan önce yapılacak bir sınavla göstermesi; danışmanının gerekli göreceği diğer çalışmaları yapması ve bir tez hazırlayıp bunu başarıyla savunması gerekir.
    
  DERS İÇERİKLERİ

  İHA 700 Özel Konular
  Anabilim/Ana sanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, alanın ileri ve özgün konularını içerir. Bu kapsamda alanla ilgili yayın ve makaleler incelenerek analiz ve sentezler yapılır. Seçilen konularda çalışmalar ve araştırmalarda bulunularak raporlar hazırlanır. Bu dersler ilgili Anabilim/Ana sanat Dallarının öğretim üye ve görevlilerince yürütülür.

  İHA 701 İnsan Haklarına İlişkin Kriter Sorunu
  Bu derste, bir hakkı insan hakkı yapan özellikler tartışılacak, varolan kriterler sorgulanacak ve olanaklı kriterler araştırılacaktır.

  İHA 702 İnsan Haklarına İlişkin Belli Başlı Anlayışlar
  Bu derste, insan haklarına ilişkin günümüzde belli başlı anlayışlar serimlenecek ve bu anlayışlar, insan haklarını anlamada ve korumada yarattıkları farklı sonuçlar açısından karşılaştırılıp değerlendirilecektir.

  İHA 703 İleri Araştırma Metot ve Teknikleri I
  Bu derste, insan hakları araştırmalarının amaçlarına göre izlenecek yolların özellikleri, insan haklarına ilişkin teorik araştırmalarda yöntem sorunları, disiplinlerarası araştırma olarak uygulamalı araştırmalarda yöntemler ve teknikler tartışılacak ve uygulama yapılacaktır.

  İHA 704 İleri Araştırma Metot ve Teknikleri II
  İHA 703’ün devamı

  İHA 711 Uluslararası Yargı Organlarının Kararlarında İnsan Hakları
  Bu derste, çeşitli uluslararası veya bölgesel yargı organlarının kararlarında dayanılan, açıkça ifade edilmiş veya edilmemiş insan hakları içerikleri ve bunların alınan kararları belirleme biçimleri tartışılıp değerlendirilecektir.

  İHA 721 Tek Tek Haklar: İçerikleri ve Sorunları I
  Dersi yürütenin seçeceği temel haklardan “yaşama hakkı, düşünce özgürlüğü, çalışma hakkı, beslenme hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkı v.b. haklardan? birinin yaygın ve yaygın olmayan anlaşılma biçimleri serimlenecek ve bu anlaşılma biçimlerinin hakların korunması için yarattıkları sonuçlar karşılaştırılıp değerlendirilecektir.

  İHA 722 Tek Tek Haklar: İçerikleri ve Sorunları I
  İHA 721’in devamı.

  İHA 723 Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeler Karşısında Yaşama Hakkı ve Sorunları
  Bu derste, doğa bilimlerindeki gelişmelerin ve bunları izleyen teknolojideki gelişmelerin yaşama hakkının kullanılmasında yol açtığı sorunlar örneklendirilecek ve bu sorunlar etik ve insan haklarıyla ilgilerinde tartışılacaktır.

  İHA 724 Grup Hakları ve Sorunları
  Bu derste, mevcut literatürde ve insan hakları belgelerinde “grup hakları?, “kolektif haklar?, “halkların hakları? v.b. adlarla yer alan hakların kavramsal içeriklerinin belirlenmesine çalışılacak ve bu haklar hukuksal ile siyasal bakımlardan tartışılacaktır.

  İHA 725 Sosyal, Ekonomik ve Siyasal Hakların Kişi Hakları Olarak Özellikleri
  Bu derste, sosyal, ekonomik ve siyasal hakların farklı ülkelerdeki ilgili yasal düzenlemelerine dayanılarak, bu hak türlerinin özellikleri tartışılacaktır.

  İHA 726 “Kültürel Haklar" Kavramları ve Sorunları
  Bu derste, “kültürel haklar" teriminin, ilgili uluslararası belgelere dayanılarak kavramsal içeriğinin açıklığa kavuşturulmasına çalışılacak ve farklı anlama biçimlerinin pratik için yarattığı farklı sonuçlar değerlendirilecektir.

  İHA 731 İnsan Hakları Belgeleri ve Koruma Mekanizmaları Oluşturma ve Sorunları
  Bu derste, mevcut insan hakları belgelerindeki sorunlardan hareket edilerek, insan hakları belgeleri oluşturmada dikkat edilecek noktalar tartışılacak ve yeni gelişmeler ışığında mevcut koruma mekanizmaları değerlendirilecektir.

  İHA 732 İnsan Haklarını Güvence Altına Almayı Amaçlayan Kurumlar
  Bu derste, insan haklarının korunması için oluşturulan ombudsman, insan hakları kurulları ve diğer bu gibi düzenlemeler, çeşitli ülkelerdeki örneklerine dayanılarak gözden geçirilecek ve insan haklarının korunmasında ve ihlallerinin önlenmesindeki rolleri incelenecektir.

  İHA 743 İnsan Haklarına Dayalı Hukuk Oluşturma ve Sorunları
  Bu derste, her düzeydeki hukukun temel öncülleri olarak insan haklarından hukuk normları oluşturma koşulları örneklere dayanılarak tartışılacak ve bu normlar, başka öncüllerden türetilen hukuk normlarıyla karşılaştırılacaktır.

  İHA 744 Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarında İnsan Hakları
  Bu derste, başta yürürlükteki Anayasa olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Anayasaları ve seçilecek bir veya iki yasa, insan hakları bakımından incelenecektir.

  İHA 761 İnsan Haklarına İlişkin Pratiğe Yansıyan Teorik Sorunlar
  Bu derste insan haklarına ilişkin pratiğe yansıyan bazı sorunlar örneklere dayanılarak incelenecek ve bundan çıkarılacak sonuçlar değerlendirilecektir.

  İHA 792 İnsan Hakları Semineri
  Bu seminerde, doktora öğrencilerinin, ilgi duydukları alanda, mevcut ihtiyaçlara göre tez konuları saptamalarına yardımcı olabilecek metinler ve belgeler incelenecektir.

Beşeri Bilimler ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |