Home > Yüksek Lisans Programları > Hukuk (Türler) > Çankaya > Bilişim Hukuku Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

Bilişim Hukuku Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Bilişim Hukuku Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  “Bilişim Hukuku Yüksek Lisans Programı” programı ülkemizde bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Bilişim sektöründe faaliyet gösteren yetişmiş yönetici teknik elemanların hukuki konulardan son derece uzak olması, buna karşılık her geçen gün bilişim alanının daha çok hukuksal düzenlemeye tabi tutulması karşısında sektörde yönetici adayı olacak kişilere eğitim verilmesi ve artan hukuki uyuşmazlıklarda görev alacak avukatların teknik yönden uzmanlaşmasının sağlanması gerekmektedir. Ayrıca, ülkemiz bilişim hukuku alanında hukuk yaratan bir ülke olmaktan çok uzaktır. Konuya ilişkin düzenlemelerimizin tamamı yurtdışından ithal ettiğimiz yabancı mevzuattan oluşmaktadır. Diğer yandan konuya ilişkin yargıya intikal eden uyuşmazlıklarda görev verilen bilirkişilerin bu alan hakkında yeterli bilgilerinin olmadığı gözlemlenmektedir. Bu amaçla Adalet Bakanlığı tarafından da “adli bilişim uzmanlığı” konusunda düzenleme yapılmaya çalışılmaktadır. Bu düzenlemelerin başlıcası d “Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Kanun Tasarısı”dır. Programımız adli bilişim uzmanlarının da yetişmesini sağlayacak çok yönlü bir programdır.

  Öğretim Üyeleri

  Prof. Dr. Selma ÇETİNER (Başkan)
  Prof. Dr. Harun TEPE
  Prof. Dr. Hakan HAKERİ
  Prof. Dr. Yaşar TONTA
  Doç. Dr. Turhan MENTEŞ
  Doç. Dr. Ali KARAGÜLMEZ
  Doç. Dr. Mehmet YÜKSEL
  Doç. Dr. Mehmet Emin KÜÇÜK
  Yrd. Doç. Dr. Sibel HACIMAHMUTOĞLU
  Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMİRER

  DERS İÇERİKLERİ

  BiH 601  Temel Hukuk
  Kamu Hukuku ve Özel hukuk ayırımındaki kriterler, hukukta kişi kavramı (gerçek ve tüzel kişiler), kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, medeni ehliyet, hâkimin hukuk yaratması ve takdir hakkı,  hukukta delil kavramı, ispat yükü, resmi belgelerle ispat bu dersin konularıdır.

  BİH 602  Genel Ceza Hukuku
  Ceza Hukukuna konu olan temel prensipler ele alınacaktır. Cezai ehliyet, cürüm ve kabahat kavramları, suça teşebbüs, müteselsil suç, suça iştirak gibi konular ele alınacaktır.

  BİH 603  Ticaret Hukuku
  Ticari işletme kavramı, ticari işlemenin rehni ve devredilmesi, tacir kavramı ve tacire bağlanan sonuçlar, marka, tacir yardımcıları, haksız rekabet, ticaret şirketleri bu dersin belli başlı konularıdır.

  BİH 604  Yazılım Temelleri
  Yapısal problem çözme ve çözüm algoritmalarının yukarıdan aşağıya analizi ve dizaynı. Denetleme yapıları, veri türleri, veri giriş ve çıkış biçimlendirme, program yapısı, fonksiyonlar, özyineleme, dosyalar, göstergeler ve dinamik veri yapıları.

  BİH 605  Bilgi Teknolojisi
  Organizasyonlarda kullanılmakta olan donanım, yazılım, veri tabanı yönetim sistemleri, bilgi ağları, güvenlik sistemleri gibi konulara giriş yapılarak, bu teknolojilerin yönetimindeki ilkeler incelenir.

  BİH 606  Bilgisayar Ağları
  Bir ağ kurmak: LAN, WAN, köprüler, yönelticiler, ağ geçitleri, Ethernet; TCP/IP, IP adresleme; sayısal veri iletimi; hata algılama ve düzeltme.

  BİH 607  TCP/ IP ve İnternet
  Paket yapısı, Ağ katmanları, Soket Yapıları, WAN, Güvenlik duvarı incelemesi, Ağ üzerinde Port taraması, ICMP, IPv4, IPv6, Vekil Sunucu Yapıları, E-posta Sunucu Yapıları, Ağ Kodlaması, Paket Değiştirme.

  BİH 608  E-Ticaret
  Sözleşmenin kurulması, sözleşmelere hâkim olan ilkelerle bu ilkelerin elektronik ortamda kurulan sözleşmelerde uygulanması ele alınacaktır. Bu bağlamda elektronik imza incelenecektir.

  BİH 609  Örgütlerde Bilgi Sistemi Yönetimi
  İşlem, işleme sitemleri, yönetim bilişim sistemleri, karar destek sistemleri, üst düzey yönetici bilgi sistemleri gibi bilgi sistemlerinin yapısı, kurulması, işleyişi ve yönetilmesi gibi konular incelenir.

  BİH 610  Bilişim Suçları
  Terim, tanım ve kapsam sorunu, yetkisiz erişim veriye ve sisteme müdahale, bilişim sistemleri aracılığıyla yarar sağlama, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanımı, içerikle ilgili suçlar (pornografi).

  BİH 611  Fikri Mülkiyet Hukuku
  Eser ve eser sahipliği, eser çeşitleri (ilim ve edebiyat müzik vs), işlenme ve derlemeler, fikri haklar, eser sahibi hakki, fikri hakla ilgili borçlar.

  BİH 612 Soruşturma, Kovuşturma ve Kanun Yolları
  Şikayet, Takibi Şikayete Bağlı Suçlu, Uzlaşma, Soruşturma Aşaması, Kovuşturma Aşaması, Tutuklama, Mahkeme Kararlarına Karşı Gidilen Yollar, Mağdur Hakları

  BİH 613  Bilişim ve Etik
  Siber toplum bilgi paylaşım etiği, açık bilgi felsefesi

  BİH 614  Adli Bilişim
  Ceza yargılamasının bilişim suçları açısından incelenmesidir. Özellikle elektronik delillerin ispat hukukundaki yeri, dersin  temel konusudur.  Mahkemenin  bilişim  alanında tedbir niteliğinde vereceği kararlar ve bunların infazı incelenecektir.

  BİH 615  Bilgi Güvenliği
  Güvenlik nesnelerinin özellikleri, güvenlik kurallari, tehtid, risk ve saldiri, veri güvenliği ve kriptoloji temelleri: şifreleme teknikleri, şifreleme standartlari, simetrik şifreleme ile gizlilik, genel anahtar kriptolojisi, mesaj.

  BİH 616  Araştırma Yöntemleri ve Hukuk Literatürü
  Nicel ve nitel araştırma yöntemleri; Veri toplama teknikleri, Verilerin analizi, Araştırma sonuçlarının raporlandırılması, Hukuk bilgi kaynakları erişim yöntemleri.

  BİH 617  Yönetim ve Kontrol Sistemi
  Bir ülkenin ekonomik güç olarak ortaya çıkması, o ülkedeki ortaklıkların verimli ve etkin çalışmasına bağlıdır. Bu, ortaklıkların yapısal özellikleri ile yakından ilgilidir. Bu dersi alan öğrencinin ortaklıkların verimli ve etkin çalışmalarını sağlayacak yapısal özellikleri ve yasal düzenlemeleri tanıması ve uygulaması amaçlanmaktadır.

  BİH 618  İletişim Hukuku
  Öğrencilerin iletişim hukukuna ilişkin temel kavram, kural ve kurumları, fikri haklar alanındaki hukuki düzenlemeleri ve hak arama yollarını öğretmektir.

  BİH 619 Bilirkişilik ve Raporlandırma
  Adli bilirkişilikte rapor hazırlanırken dikkat etmesi gereken hususların yanı sıra, bilirkişilerin hukuki ve cezai sorumlulukları anlatılacaktır.

  BİH 620 Kişilik Hakkı ve Kişiliğin Korunması

  BİH 621 Proje
  Bilişim suçlarının örnek davalarla soruşturma, kovuşturma, mahkeme ve kanun yolları safhalarını raporlandırma konuları anlatılacaktır.

Hukuk (Türler) ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |