Home > Yüksek Lisans Programları > Hukuk (Türler) > Çankaya > Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Çankaya Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Bölüm Tanıtımı

  Artık günümüzde herkesin bir hukuk diploması vardır. Gerek kamu sektörü, gerek özel sektör ihtisas yapmış, derinliğine bilgisi olan eleman aramaya başlamıştır. Bu durum hukukçular arasında ihtisaslaşmak için yarış başlatmıştır.

  Kamu hukuku Yüksek Lisans programı bu ihtiyacı karşılamak amacıyla açılmıştır. Bu programda Kamu Hukukunun bir dalında uzmanlaşmak isteyenlerin iş hayatlarında önünün açılmasına, mesleklerinde ilerlemelerine, Kamu hukuku mantıklarının geliştirilmesine, Kamu hukukunda bilimsel kariyer yapmak isteyenlere yardımcı olunmasına çalışılmaktadır.

  Programda Kamu Hukukunun ve Uluslararası ilişkilerin gelişmesine paralel olarak İdare Hukuku, İdari Yargı Hukuku, Devletler Umumi Hukuku, Ceza Muh. Usulü Hukuku, Ceza Hukuku, Anayasa Hukuku, Avrupa Birliği (Kurumsal Yapı) Hukuku, Karşılaştırmalı Türk-Alman Ceza Hukuku, Tıp Ceza Hukuku, Hukuk ve Politika derslerine yer verilmiştir. Öğrencinin özgürlük içinde ilgi alanına göre ders seçme olanağı vardır.

  Öğrenci ilgi alanına göre yukarıda adı geçen derslerden birinden yüksek lisans tezi yazarak daha sonra doktora yapma olanağına sahip olmaktadır.

  DERS LİSTESİ

  HUK 531     İdare Hukuku    
  HUK 532     İdari Yargı Hukuku    
  HUK 561     Devletler Umumi Hukuku    
  HUK 512     Ceza Muh. Usulü Hukuku    
  HUK 513     Ceza Hukuku    
  HUK 572     Anayasa Hukuku    
  HUK 592     Avrupa Birliği (Kurumsal Yapı) Hukuku    
  HUK 576     Karşılaştırmalı Türk-Alman Ceza Hukuku    
  HUK 578     Tıp Ceza Hukuku    
  HUK 574     Hukuk ve Politika    
  HUK 590     Seminer    
  HUK 599     Tez    
  HUK 591     Uzmanlık Alanı Dersi    

  DERS İÇERİKLERİ


  HUK 531 İdare Hukuku 303
  Bağlı yetki-Takdir Yetkisi ve Yerindelik Kavramı
  Bağlı yetkinin konu ögesiyle ilişkisi- İdari işlemin diğer unsurları bakımından incelenmesi. Takdir yetkisi ile bağlı yetki arasında farklar-Takdir yetkisi ile ilgili yargısal inançlar ve doktrin-Yerindelik ve takdir yektisi ilişkisi-Anayasa ve yasal düzenlemelerde yerindelik ve takdir yektisi bağlamında örnekler-Danıştay ve yerindelik-Sonuçlar ve sorunlar.

  HUK 532 İdari Yargı Hukuku 303
  İdari yargıda dava açma süresi ve sorunlar
  Dava açma süresi (Genel olarak)-Süre gerekir mi? Süre ne olmalı?-Genel adalet yargısındaki dava açma süreleriyle idari yargıdaki sürelerin karşılaştırılması-İYUK ve AYİM. Yargısındaki dava açma süresindeki düzenlemelerin karşılaştırılması ve değerlendirilmesi-Sonuçlar ve sorunlar.

  HUK 561 Devletler Umumi Hukuku 303
  Uluslararası Deniz Hukuku ve Türkiye'nin Deniz Sorunları
  Uluslararası Deniz Hukuku (Genel Bilgiler)-Tanım ve kaynaklar (Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi)-Kişiler-Alanlar-Türkiye'nin deniz sorunları: Kıta sahanlığı, Karasuları, Ege Denizi Adaları, Münhasır Ekonomik Bölge-Türk Boğazları.

  HUK 512 Ceza Muhakameleri Usulü Hukuku 303
  Ceza Muhakemesi Hukuku'nda "Koruma Tedbirleri"
  Tutuklama- Yakalama- Zorla getirme(İzhar)- El koyma- Arama-Diğer koruma tedbirleri (Yurt dışına çıkma yasağı; işten el çektirme; kimlik tespiti; vücudun muayanesi v.s.)

  HUK 513 Ceza Hukuku 303
  Hukuka aykırılık
  Genel olarak Hukuku aykırılık kavramı-Hukuka aykırılığı kaldıran sebeplerin hukuki esası-Ceza hukukunda hukuka uygunluk sebepleri-Ceza kanununda yer almayan hukuka uygunluk sebepleri: Hakkın icrası; mağdurun rızası-Örf ve adet gereği veya kıyas yoluyla yaratılan hukuka uygunluk sebepleri-Ceza kanununda yer alan hukuka uygunluk sebepleri: Kanun hükmünü icra; yetkili makamın emrini yerine getirme; meşru müdafaa; zaruret hali; hukuka uygunluk sebeplerinde sınırın aşılması; hukuka uygunluk sebeplerinde hata.

  HUK 572 Anayasa Hukuku 303
  Anayasa Mahkemesi
  Bu programda, Anayasa Mahkemesinin kuruluşu, görevleri, kararların çeşitleri, kesinliği ve bağlayıcılığı, karar örnekleri üzerinden incelenecek, sorunlar tartışılıcaktır. Programın öngördüğü ikinci inceleme alanı, Anayasa Mahkemesinin siyasal partileri kapatma kararları ve bu kararların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karşısındaki durumudur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce Sözleşmeye aykırı bulunan Anayasa Mahkemesi kararının sözleşmeye uygunluğu nasıl sağlanabilecektir? Sorusunun yanıtı aranacaktır. Ayrıca Anayasa Mahkemesinin, Yüce Divan, Siyasi Parti Kapatma ve milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ve milletvekili sıfatının düşmesine ilişkin yargılama biçimi ve AİHS açısından "adil yargılanma hakkı" konuları karar örnekleri üzerinden incelenecektir.

  HUK 592 Avrupa Birliği (Kurumsal Yapı) Hukuku 303
  1. Avrupa Topluluk Hukuku - Tarihsel Gelişim
  2. Giriş 09.05.1950 Schuman Planı-Avrupa Kömür Çelik Birliği-Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Euratom-Gümrük Birliği-Tek Pazar-Avrupa Birliği.
  3. Kaynaklar. Topluluğu Yaratan Hukuk Kaynakları (Birincil Kaynaklar)- Topluluğun yarattığı Hukuk Kaynakları(İkincil Kaynaklar)
  4. Topluluk Kurumları ve Organları-Avrupa Parlementosu-Avrupa Konseyi-Avrupa Komisyonu-Avrupa Adalet Divanı-Danışma Kurulu, Ekonomik Sosyal Komite vb. Gibi yardımcı nitelikteki kurumsal yapılar.
  5. Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri açısından Kurumsal ve Yapısal Değerlendirme.

  HUK 576 Karşılaştırmalı Türk-Alman Ceza Hukuku 303
  Ceza Hukukun temel konularından olan kast, taksir, teşebbüs, iştirak ve içtima gibi konular karşılaştırmalı olarak incelenmesi.

  HUK 578 Tıp Ceza Hukuku 303
  Son yıllarda hızla gelişmekte olan hekimin taksire dayalı sormluluğu hasta hakları, cerrahi operasyon ve tedavide rıza gibi konuların ayrıntılarıyla incelenmesi.

  HUK 574 Hukuk ve Politika 303
  Hukukun yaratılmasında politikanın rolü ve hukukun politik işlevinin incelenmesi

  HUK 590 Seminer

  HUK 599 Tez


  HUK 591 Uzmanlık Alanı Dersi 040


Hukuk (Türler) ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |