Home > Yüksek Lisans Programları > Hukuk (Türler) > Çankaya > Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Çankaya Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Bölüm Tanıtımı

  Özel Hukuk Yüksek Lisans Programının amacı, belirli alanlarda uzmanlaşmayı sağlayacak şekilde bir eğitim vermek, böylelikle katılımcılar için yeni kariyer olanakları yaratmak ve bilimsel açıdan bir artı değer üretmektir. Bunun yanı sıra, yeni gelişmekte olan hukuk disiplinleri hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi yoluyla, lisans öğrenimindeki eksikliğin giderilmesi de amaçlanmaktadır.

  Programda hukuk biliminde yaşanan hızlı değişime uyum sağlayabilmeye imkân verecek nitelikte seçmeli ve zorunlu olmak üzere toplam yedi ders, bir seminer sunulmaktadır. Öğrenci tam bir serbesti içinde, ilgi alanlarına göre ders seçebilme imkânına sahip olmaktadır. Programda yer alan dersler özellikle, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Rekabet Hukuku, Fikrî ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Sigorta Hukuku alanlarında meydana gelen değişim ve gelişmeleri izlemeye imkân sağlamaya ve söz konusu alanlardaki hukuksal sorunları akla ve adalete uygun düşecek tarzda çözebilme yeteneğini geliştirmeye yönelik hazırlanmıştır.

  Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı tezli olup, öğrencilerin yüksek lisans eğitiminden sonra doktora programına devam etmesine de imkân sağlamaktadır.

  DERS LİSTESİ


  HUK 511     Kusursuz Sorumluluk Hukuku    
  HUK 521     Çek Hukuku    
  HUK 523     Ayni Teminat Sözleşmeleri    
  HUK 525     Üçlü borç İlişkileri    
  HUK 516     Özel Hukukta Yorum    
  HUK 518     Sigorta Hukukunda Zenginleşme Yasağı    
  HUK 524     Eser Sözleşmesi    
  HUK 586     Rekabet Hukuku    
  HUK 571     Tüketici Hukuku    
  HUK 590     Seminer / Dönem Ödevi    
  HUK 591     Uzmanlık Alanı Dersi    
  HUK 599     Tez

  DERS İÇERİKLERİ


  HUK 515 Teminat Sözleşmeleri 3 0 3
  Var olan bir borcun ödenmesini güvence altına almak amacıyla yapılan akitlerdir. Bu sözleşmelerin temelinde, aslında başka bir ilişki nedeniyle ortaya çıkan ana borcun ödenmesini teminat altına alma amacı vardır. Teminat sözleşmeleri kanunda düzenlenmiş isimli sözleşmeleri kapsadığı gibi; kanunda düzenlenmemiş isimsiz sözleşmeleri de kapsar. Ders içeriğini başlıca teminat sözleşmeleri olan kefalet, rehin, ticari işletme rehni, garanti, banka teminat mektubu akitleri oluşturacaktır.

  HUK 514 Yeni Sözleşme Türleri 3 0 3
  Yeni sözleşme türleri, genellikle günlük yaşamdaki ve ticaret hayatındaki gelişmeler sonucunda, tarafların gereksinimlerini karşılamak amacıyla, sözleşme özgürlüğü ilkesine dayanarak yaptıkları sözleşmeler sonucunda ortaya çıkmışlardır. Bu sözleşmelirin pek çoğu kanunlar tarafından düzenlenmemiş olan isimsiz sözleşmelerdir. Bununla birlikte içlerinde finansal kiralama sözleşmesi gibi kendine münhasır bir kanunla (Finansal Kiralama Kanunun) düzenlenmiş sözleşmelere de rastlamak mümkündür. Ders içeriğini leasing (finansal kiralama), factoring, franchising, tek satıcılık, tek elden satın alma gibi sözleşmeler oluşturacaktır.

  HUK 521 Çek Hukuku 3 0 3
  • Türk Ticaret Kanundaki Yeri
  • Tarihi Gelişimi
  • Hukuki Mahiyeti
  • Şekli
  • Şekil Eksikliği ve Sonuçları
  • Muhatap olma ehliyeti (Kabul Yasağı)
  • Devri
  • Ödeme
  • Ödemeden imtina
  • Sahte ve tahrip edilmiş çek
  • Müddetler
  • Karşılıksız çek
  HUK 571 Tüketici Hukuku 2 0 2
  Tüketicinin korunması hukuku kapsamında, öncelikle tüketici kavramı, tüketicinin korunmaya olan ihtiyacı, bu hususun özel bir kanınla düzenlenmesi gereği, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketiciyi korumaya yönelik tedbirler, tüketici hakları gibi konular incelenecektir.

  HUK 516 Özel Hukukta Yorum 3 0 3

  I- Kanunun Yorumu
      A- Yorum Kavramı
      B- Yorum Çeşitleri
      C- Yorumda Dayanılacak Unsurlar
          1- Kanun Metni
          2- Kanunun sistematiği
              a- Sistematik unsur
              b- Şekli yorum metodları
              c- Anayasaya uygunluk
          3- Amaçsal Unsur
          4- Gerçeğe Uygunluk Unsuru
          5- Tarihi Unsur
      D- Yorum Türleri
      E- Yorum Çeşitleri
          1- Daraltıcı Yorum
          2- Genişletici Yorum
  II- Yorum ve Takdir Yetkisi Arasındaki İlişki
  III- Yorum ve Boşluk Doldurma Arasındaki İlişki
   

  HUK 518 Sigorta Hukukunda Zenginleşme Yasağı 3 0 3
  • Mal Sigortasının Temel Prensipleri
  • Aşgın Sigorta
  • Müşterek Sigorta
  • Kısım Kısım Sigorta
  • Çifte Sigorta
  • Zenginleşme Yasağı
  • Sonuçlar
  HUK 586 Rekabet Hukuku 3 0 3
  Piyasa ekonomilerinde işlerliğin sağlanması ve korunmasının temelinde yatan kavram rekabettir. Yani piyasalarda işlerliğin sağlanabilmesi, öncelikle sağlıklı bir rekabet sürecinin varlığına bağlıdır. Bu nedenle kişileri ya da işletmeleri değil doğrudan doğruya bir kurum olarak rekabet kavramını koruyacak hukuksal düzenlemelere gereksinim vardır. Türk Rekabet Hukuku'nu düzenleyen temel yasa 4054 sayılı RKHK'un ve Rekabet Kurulu'nun Kanunun kendisine tanıdığı yetkiye dayanarak çıkartmış olduğu Tebliğlerin incelenmesi oluşturacaktır.

  HUK 517 Tahkim Hukuku 3 0 3
  Milli ve milletlerarası tahkim kavramları, bu kavramların birbirinden ayrılması, tahkime ilişkin genel ve özel düzenlemeler ile milletlerarası anlaşmalar, hakem tayini, tahkim yargılaması, hakem kararı ve bu kararın icra edilmesi bu ders kapsamında incelenecek konular arasında yer almaktadır.

  HUK 571 Tüketici Hukuku 2 0 2
  Tüketicinin korunması hukuku kapsamında, öncelikle tüketici kavramı, tüketicinin korunmaya olan ihtiyacı, bu hususun özel bir kanınla düzenlenmesi gereği, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketiciyi korumaya yönelik tedbirler, tüketici hakları gibi konular incelenecektir.

  HUK 590 SEMİNER DERSİ
   Hukuk (Türler) ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |