Home > Yüksek Lisans Programları > Beşeri Bilimler > Çankaya > İnsan Hakları Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

İnsan Hakları Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İnsan Hakları Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  İnsan Hakları Tezsiz Yüksek Lisans programına başvurmak için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve lisan düzeyinde akademik ortalamalarının tam notun yüzde 65’inin üzerinde olması gerekmektedir.
 • Program tanımları
  Mezuniyet Koşulları

  İnsan hakları Tezsiz Yüksek Lisans diploması alabilmesi için öğrencinin,
  a) danışmanının gerekli görebileceği lisans derslerini alması,
  b) zorunlu dersleri almaları,
  c) toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az 10 yüksek lisans dersinden ve kredisiz bir dönem projesi dersinden oluşan programı başarıyla tamamlaması,
  böyle bir diplomaya sahip olandan hakim olması beklenen insan hakları literatürünü okuması ve bu konulara ilişkin uygulama deneyimi kazanması gerekir.
  Öğrencinin alacağı lisans derslerinin ancak ikisinin (6 kredi), danışmanının önerisi ve anabilim dalı başkanının onayıyla yüksek lisans kredileri arasında sayılabilir.


  DERS İÇERİKLERİ

  İHA 601 İnsan Haklarının Antropolojik Temelleri
  Bu derste, eğitilende insan olma bilincinin oluşmasına yardımcı olmak amacıyla, eğiticinin insanlığın ortak mirası olan insan başarılarından nasıl malzeme oluşturabileceği tartışılacaktır.

  İHA 602 İnsan Haklarının Bilgisel Temelleri
  Bu derste, insan haklarının ilkeler olarak özellikleri, türetilme yolları ve diğer epistemolojik sorunları tartışılacaktır.

  İHA 611 Etik ve İnsan Hakları
  Bu derste bilgisel bir alan olarak etik üzerinde durulacak, sorunları örneklendirilerek ele alınacak ve bu temel üzerinde insan haklarının etik boyutları gösterilecektir.

  İHA 612 Yurttaşlık, Hakları ve Sorumlulukları
  Bu derste yurttaş ve yurttaşlık hakları kavramları çeşitli boyutları ve tarihsel arka planıyla incelenecek ve yurttaş olma bilincinin kazandırdığı "bakış"ın özelliği, bunun da insan haklarının korunmasıyla ilgisi tartışılacaktır.

  İHA 621 İnsan Hakları: Kavramı ve Çeşitleri
  Bu derste yurttaş ve yurttaşlık hakları kavramları çeşitli boyutları ve tarihsel arka planıyla incelenecek ve yurttaş olma bilincinin kazandırdığı "bakış"ın özelliği, bunun da insan haklarının korunmasıyla ilgisi tartışılacaktır.

  İHA 622 İnsan Hakları, Hukuk ve Devlet
  Bu derste, hukukun türetilmesinin öncülleri olarak ve devletin örgütlenmesinin temel ilkeleri olarak insan hakları tartışılacaktır.

  İHA 631 İnsan Hakları Açısından Değerlendirme Sorunu
  Bu derste toplumsal ilişkilerin düzenlenmesinin ve devletin örgütlenmesinin temel ilkeleri olarak insan haklarını tek tek durumlara uygulama sorunu araştırılıp tartışılacaktır.

  İHA 632 İnsan Haklarının Korunması
  Bu derste insan haklarını korumanın farklı yolları üzerinde durulacak ve bu korumada kişiden, kültürden, eğitimden ve diğer nedenlerden kaynaklanan sorunlar ile bunları aşma yolları tartışılacaktır.

  İHA 652 İnsan Hakları Belgeleri ve Koruma Mekanizmaları
  Bu derste, çeşitli uluslararası ve bölgesel kuruluşların oluşturdukları belli başlı belgeler tanıtılacak ve bu belgelerde yer alan hakların yaşama geçirilmesinde karşılaşılan sorunlar üzerinde durulacaktır.

  İHA 661 İnsan Hakları Düşüncesinin Gelişimi
  Bu derste, insan hakları düşüncesinin tarihsel gelişimi gözden geçirilecek ve bunun insan hakları ilkelerini türetme sorunuyla ilgisi gösterilecektir.

  İHA 662 Demokrasi Düşüncesinin Gelişimi ve İnsan Hakları
  Bu derste, antikçağdan günümüze dek demokrasi düşüncesinin gelişiminin ana aşamaları gözden geçirilecek ve günümüzde demokratik yönetimlerde insan haklarının korunmasında karşılaşılan sorunlar tartışılacaktır.

  İHA 663 Aydınlanma ve İnsan Hakları
  Bu derste, Kant'ın aydınlanma tanımından hareket edilerek, aydınlanma düşüncesinin ürünü olan fikirlerin özellikleri üzerinde durulacak ve insan hakları fikrinin gelişmesine katkıları ile kamu hayatına etkileri gösterilecektir.

  İHA 671 Türkiye’de İnsan Hakları
  Bu dersin sonunda öğrenci
  - Türkiye’de insan haklarının gelişimi bakımından anayasa hareketlerinin yerini ve önemini kavrayacak,
  - I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş savaşı yıllarında yaşanan kimi olayların insan hakları bakımından nasıl tahlil edilebileceğini görecek,
  - Cumhuriyet hukukunun gelişimi ile insan hakları alanının birbiriyle ilişkisi kavrayacak,
  - çok partili hayata geçiş ve izleyen askeri müdahaleler karşısında insan hakları alanının yaşadığı sorunları ve insan hakları mücadelesini görecektir.

  İHA 681 İnsan Hakları Sorunları I
  Bu derste, insan haklarıyla ilgili olarak karşılaşılan ve öğrenci grubunun özellikleri gözönüne alınarak ders sorumlusu tarafından seçilen teorik sorunlar tartışılacaktır.

  İHA 682 İnsan Hakları Sorunları II
  Bu derste, insan haklarının uygulanmasıyla ilgili olan ve öğrenci grubunun özellikleri gözönüne alınarak ders sorumlusu tarafından seçilen sorunlar tartışılacak ve uygulamalar yapılacaktır.

  İHA 692 İnsan Hakları Semineri (Dönem Projesi Dersi)
  Bu derste, öğrenci, dönem projesini hazırlamak üzere danışmanıyla çalışacaktır.


Beşeri Bilimler ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |