Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Yeditepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  Başvuru için koşullar: 1. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmak, 2. En az 55 ALES (Sözel ya da Eşit Ağırlık) puanı almış olmak, 3. Mülakat sınavında başarılı olmak.
 • Program tanımları
  Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Tezsiz yüksek Lisans Programı Türk Eğitim Sistemi temel prensipleri içerisinde, Atatürk ilke ve inkılapları ışığında Türkiye Cumhuiyeti Devleti’ni ve Türk Ulusu’nu çağdaş uygarlık seviyesinin en üstüne çıkarmayı hedefleyen gençler yetiştirecek öğretmenler kazandırmayı amaçlamaktadır.

  Programın ana hedefi, modern sınıflarda gereksinim duyulan yetkin, donanımlı, alanında gerekli uzmanlık eğitimini almış, değişebilecek koşullara, yeni gelişmelere uyum sağlayabilecek bir öğretmen profili yaratarak, geleceğin eğitim ve öğretimini etkili bir biçimde ileri götürmektir.

  Programda yer alan dersler, Yüksek Öğretim Kurulu’nun alan öğretmeni yetiştirmeye yönelik “Tezsiz Yüksek Lisans”  Programında bulunan deslerin aynı olup, özellikle deneyim ve uygulama derslerine özel önem verilerek; gerçekten sahasının uzmanı, örnek Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

  Tezsiz Yüksek Lisans Programının eğitim süresi bir yıldır.

  DERS PROGRAMI

  I.DÖNEM (GÜZ)
  TED 511      EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ     (2-0-0) 2
  TED 513      GELİŞİM PSİKOLOJİSİ     (2-0-0) 2
  TED 535      PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM     (2-0-0) 2
  TED 522      SINIF YÖNETİMİ     (2-0-0) 2
  TETR 543     ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ     (3-0-2) 4
  TETR 502     OKUL DENEYİMİ     (1-0-4) 3
  TED 541      ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME     (2-0-0) 2

  II.DÖNEM (BAHAR)
  TED 514        ÖĞRENME ÖĞRETİM KURAM VE YAKLAŞIMLARI     (2-0-0) 2
  TED 504        REHBERLİK     (2-0-0) 2
  TETR 583      SEÇMELİ DERS     (2-0-0) 2
  TETR 579      ALAN EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA PROJESİ     (2-0-2) 3
  TETR  572     ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI     (2-0-2) 3
  TETR  581     ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI     (2-0-6) 5

  Birinci Dönem (GÜZ)

  TED 511 Eğitim Bilimine Giriş
  Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

  TED 513 Gelişim Psikolojisi
  Gelişimle ilgili temel kavram ve ilkeler, gelişim kuramları, gelişim dönemleri, çocukluk ve ergenlik dönemlerinin bedensel, bilişsel, kişilik ve ahlak gelişimi, ergenlik dönemi sorunları ve bunlarla baş etme yolları.

  TED 522 Sınıf Yönetimi
  Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).

  TETR 543 Özel Öğretim Yöntemleri
  Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller, İlgili Öğretim Programının incelenmesi (amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik vb.), ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.

  TETR 502 Okul Deneyimi
  Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.

  TED 541 Ölçme ve Değerlendirme
  Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.

  TED 535 Program Geliştirme ve Öğretim
  Temel kavramlar, eğitimde program geliştirmenin kuramsal temelleri (tarihi, felsefi, psikolojik ve toplumsal temeller), eğitim programı tasarımı ve modeller, program geliştirme süreci (planlama, tasarı hazırlama, deneme-değerlendirme, programa süreklilik kazandırma). Öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlaması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkilendirilmesi, eğitim ve öğretimde yeni yönelimler (etkin öğrenme, çoklu zeka, yapılandırmacılık, yaşamboyu öğrenme, yaratıcı düşünme, vb.), öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları.
   
  İkinci Dönem (BAHAR)

  TED 514 Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları
  Temel kavramlar (kuram, ilke, yasa, yöntem, teknik, strateji, taktik, stil, biçem, model ve yaklaşım), öğrenme kuramları, öğretme kuramları, açıklayıcı ve kuralcı öğretim kuramları, alanda çalışan kuramcılar, yöntemden stratejiye geçiş, öğrenme stratejileri, öğrenme stratejileriyle ilgili sınıflamalar, öğretim stratejileri, öğretim stratejileriyle ilgili sınıflamalar, stil-strateji etkileşimi, öğrenme öğretme stilleri ve stil odaklı öğretim tasarımı, etkin öğretim hizmetini sağlamada kullanılabilecek strateji örnekleri, problemlere dayalı öğrenme, proje tabanlı öğrenme, öykü tabanlı öğrenme, senaryo tabanlı öğrenme, vb. yaklaşımlar ve bu yaklaşımlara dayalı örnek uygulamalar

  TED 554 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
  Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı ve işleyişi, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.

  TETR 579 Alan Eğitiminde Araştırma Projesi
  Özel Alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.

  TETR 572 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
  Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirme, öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, internet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.

  TETR 581 Öğretmenlik Uygulaması
  Her hafta bir günlük plan hazırlama, uygulama okulunda hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmenin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, uygulama çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.

  TETR 583 Seçmeli Ders (Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi)

  TED 504 Rehberlik
  Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.
   

Orta Öğretim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |