Muhasebe ve Finans Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Muhasebe ve Finans Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi çıkışlı öğrencilerle, Sosyoloji, Psikoloji gibi toplum ve davranış bilimleri ve Endüstri Mühendisliği Bölümlerinden mezun olan öğrenciler kabul edilmektedir. Giriş sınavları, İngilizce ve bilimsel yeterlilik ve genel yeterlilik sınavlarından oluşmaktadır. Sınavlar, adayların mesleklerine göre yapılacaktır. Lisans derecesini İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri'nde veya dengi 4 yıllık bölümlerde tamamlamış olanların bilimsel yeterlilik sınavları işletme alanında yapılırken, diğer disiplinlerden aday olanların genel yetenek sınavı GMAT sınavlarının sayısal ve sözel kısımlarına benzer olarak Türkçe yapılacaktır. Yapılacak olan sınavlar sonucunda adaylar, ağırlıklandırılmış puanlarına göre sıralanacak kontenjanın en çok iki katına kadar aday mülakata çağırılacaktır. Tezli Yüksek Lisans programına kabul edilen öğrenciler danışmanların önerecekleri en çok iki dönemlik bir bilimsel hazırlık programı yüklenebileceklerdir.
 • Program tanımları
  Mezuniyet Koşulları

  Tezli programa kaydolan öğrencilerin alanda uzmanlaşabilmeleri için 30 kredi-saatlik dersleri, kredisiz seminer dersi ile birlikte ilk bir yıllık süre içinde tamamlamaları ve ikinci yılda da danışman gözetiminde yüksek lisans tezi hazırlamaları gerekmektedir.

  DERS LİSTESİ


  MAN 600 ÖZEL KONULAR

  MAN 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
  Dersin temel amacı sorun tanımlama; hipotez kurma; örnekleme; işletmecilikte araştırma tasarımı; veri toplama ve veri toplama stratejileri; geçerlilik, güvenirlik ve diğer ölçüm problemleri; veri değerlendirme; işletmecilik araştırmalarında kullanılan özel yöntem ve teknikler; araştırmacı deontolojisi ve uygulamalar konusunda öğrencileri uygulama yapacak düzeye getirmektir. 

  MAN 648 SEMİNER

  MAN 612 YÖNETİM MUHASEBESİ
  Dersin amacı temel yönetim muhasebesi kavramlarını öğretmek, yönetim muhasebesi verisinin maliyetlemede, planlamada ve kontrol amacıyla nasıl kullanıldığını açıklamaktır. Dersin içeriği yönetim, finansal ve maliyet muhasebesi ilişkisinin belirlenmesi, genel maliyetlerin mamul ve hizmet maliyetlerine katılması, faaliyet tabanlı yönetim, standart maliyet, maliyet-hacim-kar analizleri, geçerli maliyetler ve bütçelemedir.

  MAN 613 ULUSLARARASI FİNANSMAN
  Bu dersin sonunda öğrenci, bir işletmeci bakış açısından ileri seviyedeki uluslarası finansman konularını ve prensiplerini açıklayabilecek, bu konudaki geniş kapsamlı terminolojiye hakim olarak  uluslararası finansman konusundaki riskleri analiz edebilme yeteneklerini geliştirebilecektir. Bu ders içerisinde ele alınacak olan belli başlı konular ödemeler dengesi, uluslararası parite koşulları, döviz kuru piyasaları (kredi ve döviz kuru swap’lari, forward ve futures sözleşmeleri ve opsiyonlar), örtülü ve örtüsüz döviz kuru arbitrajları, ve uluslarası finansman krizleridir.

  MAN 614 İLERİ MUHASEBE: SEÇME KONULAR
  Bu  dersin amacı muhasebenin temel kavramları hakkında genel bir bilgi vermek, temel finansal tabloların düzenlenmesi ve yorumlanmasını incelemek ve güncel muhasebe konularını tartışmaktır. Dersin temel konuları muhasebenin temel kavramları, muhasebe uygulamaları, finansal tablolar ve muhasebe standartları gibi konulardır.

  MAN 615 MALİ TABLOLAR ANALİZİ
  Bu dersin amacı finansal raporlama içeriği ve muhasebe politikalarının seçimi ile ilgili bilgiler vermek, finansal raporların faydası, analizi ve karar verme sürecindeki önemini ortaya koymaktır. Dersin içeriğini oluşturan konular finansal tabloların amacı, bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, özkaynak değişim tablosu, net çalışma sermayesi tablosu, konsolide finansal tablolar, finansal tablo analiz yöntemleri (oran analizi), karşılaştırmalı finansal tablo analizi ve enflasyonun finansal tablolar üzerindeki etkisidir.

  MAN 616 YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ
  Bu dersin temel amacı öğrencilere finansal piyasalarda yatırım yapma ile ilgili temel kavramları, araçları ve prensipleri öğretmektir. Öğrenciler öncelikle ders ile ilgili temel kavramları ve teorileri öğreneceklerdir. Bu ders çeşitli örnek olay ve problem çözümleri ile zenginleştirilerek, öğrencilerin yatırım yapma ve portföy oluşturma becerileri geliştirilecektir. Dersin içeriğini yatırım ortamı ve piyasanın oyuncuları, menkul kıymet borsaları, Türkiye’de sermaye piyasası faaliyetleri ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, faiz oranları, yapısı, türleri ve paranın zaman değeri, portföy risk ve getirisi, etkin sınır ve portföy seçimi, sermaye varlıklarını fiyatlama modeli (SVFM), faktör modelleri, arbitraj fiyatlama teorisi, etkin piyasalar hipotezi ve anomaliler, hisse senetleri ve İMKB hisse senedi piyasasında alım satım işlemleri, hisse senetlerinin değerlemesi, tahviller, diğer sabit getirili menkul kıymetler ve bunların değerlemesi, temel analiz, teknik analiz, portföy yönetim stratejileri, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve opsiyon değerlemesi ve davranışsal finans oluşturmaktadır.

  MAN 617 FİNANSAL PİYASALAR
  Bu dersin temel amacı öğrencilere finansal piyasa ve araçları tanıtmak, finansal kurumların çalışma prensiplerini öğretmektir. Öğrenciler öncelikle ders ile ilgili temel kavramları ile finansal piyasa ve kurumların temel amaçlarına ulaşabilmek için hangi varsayımlar ve kısıtlamalar altında hareket edilmesi gerektiğini öğreneceklerdir. Dersin içeriğini finansal kurumların sınıflandırılması, finansal piyasaların türleri, para ve sermaye piyasasası araçları, merkez bankacılığı, ticari bankacılık, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumları, menkul kıymet borsaları ve İMKB, yatırım fonları, sigortacılık kurumları, sosyal güvenlik kurumları, finansal kiralama ve factoring, futures ve opsiyonlar oluşturmaktadır.

  MAN 618 ANONİM ŞİRKETLER MUHASEBESİ
  Bu dersin amacı anonim şirketleri ile ilgili temel bilgiler vermektir. Dersin içeriğini oluşturan konular kapalı anonim şirket, halka açık anonim şirket, kuruluş işlemleri, sermaye arttırımı, iflas ve tasfiye işlemleri, birleşme ve satın almalar, hissedar hakları ve Türkiye’deki yasal uygulama ve mevzuatlardır.

  MAN 619 UYGULAMALI EKONOMETRİ
  Bu dersin amacı bir yüksek lisans öğrencisinin ampirik bir çalışmada uygulaması gereken regresyon analizinin öğretilmesidir; dolayısıyla, iktisadi analizlerin dayalı olduğu temel istatistiki bilgiler de öğretilecektir. Öğrenciler halihazırda söz konusu temel bilgilere sahiplerse istatistik konularının revizyonu ekonometrinin temelinin anlaşılmasında yardımcı olacaktır. Derste çok değişkenli doğrusal ve doğrusal olmayan modeller, model belirleme problemi, çoklu bağlantı problemi, otokorelasyon, gecikmeli modeller, çoklu denklem modelleri ve uygulama metodları ile iktisadi model uygulamaları üzerinde durulacaktır.

  MAN 620 FİNANSAL YÖNETİM
  Bu dersin sonunda öğrenci bir işletmeci bakış açısıyla ileri seviyedeki finansman konularını ve prensiplerini açıklayabilecek, bu konudaki geniş kapsamlı terminolojiye hakim olarak finansman konusundaki riskleri analiz edebilme yetenklerini geliştirebilecektir . Bu ders icersinde kapsanacak temel konular finansal analiz, planlama ve kontrol, bütçelemeye giriş, sermaye kaynakları ve finansal piyasalardır.

Finans ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |