Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Kültür Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Bahçelievler - İstanbul

 • Program tanımları
  Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Yüksek Lisans Programı

  İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü, yaşam boyu mimarlık eğitimini sürdürecek olan bireye düşünme, sorgulama, yanıt arama ve yeniden yapılandırma sorumluluğu ve becerisi kazandırmak çerçevesinde yapılandırılmıştır.
   
  Bu eğitim anlayışının devamını oluşturacak yüksek lisans programlarında ise, kuram ve uygulama bağlamında gerekli birikimle donatılmış araştırmacı ve uygulayıcılar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bilimsel yöntemlerle araştırma yapabilme becerisi kazandırılması yanında, bilgiye erişme, erişilen bilgiyi değerlendirip yorumlayabilme yeteneğinin kazandırılması da hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, ulusal ve uluslararası düzeyde gereksinim duyulan ileri teknoloji, modern sanat ve ileri bilgi birikimiyle donatılmış nitelikli mezunlar verilmesi bütün programlarımızın amacını oluşturmaktadır. Öğretim dili Türkçe ve İngilizce’dir.

  DERS PROGRAMI

  Tarihi Çevre Değerlendirme               
  Anadolu Uygarlıkları  
  Osmanlı Mimarlığı      
  Restorasyonda Strüktür Sorunları       
  Mimarlıkta Fotogrametri
  Koruma ve Restorasyon Teknolojisi   
  Koruma Projesi I
  Koruma Projesi II   
  20. Yüzyıl Türkiye Mimarlığı  
  Avrupa Mimarlığı       
  Koruma Teknik ve Yöntemleri
  Mimari Rölöve Yöntemleri
  Koruma Kuramı
  Dünya Kültür Mirası ve İstanbul
  Restorasyon ve Korumada Çağdaş Araçlar ve Bilgisayar Uygulamaları
  Sit Koruma Örnekleri
  Kent Morfolojisi
  Geleneksel Strüktürel Sistemler ve Sorunları
  Tarihi Yapılarda Malzeme Sorunları
  Tarihi Yapılarda Malzeme Sorunlarının Çözümü
  Korumada Araştırma Kaynak ve Yöntemleri
  Dönem Projesi
  Seminer
  Yüksek Lisans Tez Çalışması

  DERS İÇERİKLERİ

  FAR001 Tarihi Çevre Değerlendirme
  Tarihi çevre kavramı, Tanımlar, Sit tanımı ve sınıflandırması, Tarihi çevreyi belirleyen öğeler, Birliktelik değeri, Kentsel odaklar, Yerleşim siluetleri, Kıyı yerleşmeleri, Arkeolojik alanlar, yaşayan tarihi kentler, Kırsal yerleşmeler, Peyzaj değerlendirmesi, Tarihi çevrelerdeki bozulmanın nedenleri, Plansızlık ve planlamadan kaynaklanan hatalar, Doğal ve yapay yıpranma, İşlevsel ve ekonomik eskime, Çözümleme, araştırma ve saptama, Kentsel rölöve, Tipoloji çalışmaları, Kentsel koruma planlama ve uygulama, Koruma yöntemleri, Tarihi binalarda iyileştirme, İşlevlerin değerlendirilmesi, Tarihi çevrede yeni yapılaşma, Altyapı kentsel donatı, Planlama ve uygulama aşamasında kullanıcı katılımı, Eğitim ve planlama sürecinde alınacak önlemler, Türkiye’de koruma planlaması, uygulama sorunları, yasal çerçeve ve finansman modelleri, Yerel ve bölgesel çözümler aranması.   
   
  FAR002 Anadolu Uygarlıkları
  Paleolitik dönem’den itibaren Anadolu’nun tarih öncesi çağları, Hititler, Lidya, Frigya, Urartu ve Yunan uygarlıkları, Hellenistik dönem, Roma Dönemi, Anadolu’nun Yunan ve Roma arkeolojisi, Anadolu’nun Hıristiyan Çağı, İlk örneklerinden itibaren Bizans mimarlığı, Anadolu’nun Türk dönemi: erken beylikler, Anadolu Selçuklu ve Anadolu beylikleri dönemi mimarlıkları, Tüm uygarlıklarda kültür ve sanat, uzak ve yakın yakın uygarlıklarla ilişkiler, Yapım teknolojisi ve önemli mimari eserler. 
   
  FAR003 Osmanlı Mimarlığı 
  Osmanlı Devletinin kuruluşu, kronolojik ve coğrafi olarak gelişme ve küçülmesine bağlı dönemleri, Siyasi, ekonomik, kültürel verileri, sanat ve mimarlık ortamı, Batı ve doğu ile olan siyasi ilişkileri, sanat ve mimarlık etkileşimi, Mimarlık dönemleri: erken Osmanlı, klasik, geç klasik dönemler, 18. yüzyıl, Lale Devri, 19. yüzyıl batılılaşma hareketleri ve mimarlığa olan etkileri, ulusal mimarlık dönemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarındaki toplum yapısı, Dönemin önemli mimarları ve yapıları.
   
  FAR004 Restorasyonda Strüktür Sorunları 
  Yapı strüktürünün tanımı ve türleri, Geleneksel strüktür ve çağdaş strüktür hakkında genel bilgiler, Strüktür bozuklukları ve nedenleri, Strüktürü bozulmuş yapılarda gerilme ve deformasyon ölçmeleri ve ölçme aletleri hakkında genel bilgiler, Strüktürün iyileştirilmesi yöntemleri, İskeleler ve destekleme işlemleri, Strüktürün askıya alınması, Üst yapı strüktürünün desteklenmesi, Alt yapının desteklenmesi.
   
  FAR005 Mimarlıkta Fotogrametri  
  Mimarlık fotogrametrisinin günümüzdeki yeri, içeriği ve işlevleri, Optik-mekanik ve sayısal kameralar, Fotogrametrik değerlendirme yöntemleri ve donanımları, İki ve üç boyutlu fotogrametri, Uygulama (mimari bir objenin fotoğrafının çekimi, değerlendirilmesi ve çizimi).
   
  FAR006 Koruma ve Restorasyon Teknolojisi
  Restorasyon yöntem ve tekniklerinin kuramsal çerçevede değerlendirilmesi, Koruma ve restorasyonun temel yöntemleri, Öge restorasyonu, Malzeme ve yapım teknolojisi
  çözümlemesi, Disiplinlerarası restorasyon, Restorasyonda geleneksel malzeme ve tekniklerin kullanılması, Yapıları acil koruma önlemleri, Kagir ve koruma yöntemleri, Kagir taşıyıcı sistemde koruma ve restorasyon teknikleri.
   
  FAR007 Koruma Projesi I 
  Korunması gerekli yapının tarihi araştırılması, Çözümlemeli rölövelerin hazırlanması, Özgün yapısal ayrıntıların belirlenmesi, Koruma sorunlarının belirlenmesi, Öngörülen işlevlerin yapıya uygunluğunun sorgulanması, Restorasyon kararlarının belirlenmesi ve projelendirme.
   
  FAR008 Koruma Projesi II 
  Korunması gerekli yapı çevresinin mekansal çözümlemesi, Sokak siluetlerinin hazırlanması, Kentsel ölçekte koruma sorunlarının belirlenmesi, Tek yapı ölçeğinde analitik rölöve, Özgün yapısal ayrıntıların belirlenmesi, Yeni işlev önerilerinin sorgulanması, Tek yapı ve çevre ölçeğinde koruma kararlarının belirlenmesi ve projelendirme.
   
  FAR009 20. Yüzyıl Türkiye Mimarlığı 
  Cumhuriyet’in devraldığı mimari miras, Milli mimari olarak adlandırılan düşünce ve tasarım önerileri çerçevesinde modernizm kavramının irdelenmesi, Cumhuriyet dönemi yapım programları, öncelikleri, eğitim ve örgütlenme sorunları, Başlıca çalışma ve yapıtlarıyla mimarların tanınıp irdelenmesi.
   
  FAR010 Avrupa Mimarlığı 
  Ortaçağdan başlayarak çağdaş mimarlık akımlarının ortaya çıktığı 20. yüzyıl başlarına değin Avrupa’da mimarlığın gelişimi, Erken hıristiyanlık dönemi, Romanesk dönem, Gotik dönem, Rönesans dönemi, Barok dönemi, Rokoko dönemi, Aydınlanma dönemleri, Her dönemin mimarlık üslubu yapısal ve bezemesel açıdan incelenerek mimarlık kuramlarının tanıtılması ve toplum yapısıyla mimari ürün arasındaki ilişkilerin araştırılması. 
   
  FAR011 Koruma Teknik ve Yöntemleri 
  Restorasyon uygulamaları, Uluslararası tüzükler ve Türkiye’de geçerli olan yasa ve yönetmelikler; Venedik Tüzüğü’nün koruma teknikleri konusundaki yöneltici maddelerinin ışığında uygun tekniğin seçimi ve kullanılabilecek teknolojiler, Anıtları incelemek ve hasarları saptayabilmek için kullanılan yeni teknolojiler, Sağlamlaştırma, bütünleme, yenileme, yeniden yapma, temizleme ve taşıma yöntemleri, Türkiye’nin zengin arkeolojik mirasının korunması, Dünyadan ve Türkiye’den seçilen dünya mirası sitlerinden örneklerle arkeolojik restorasyonlarda kullanılan geleneksel ve yeni teknikler ile yaklaşımlar.
   
  FAR 012 Mimari Rölöve Yöntemleri 
  Mimari rölöve yöntemleri, Klasik rölöve, Fotogrametrik rölöve, Sayısal kameralar; özellikleri ve kullanımı, 2D değerlendirme, 3D değerlendirme, Geniş alanlarda rölöve çalışmaları, GPS ölçümleri, GIS uygulamaları.
   
  FAR013 Koruma Kuramı (3+0) 3
  Tarihi çevre ve anıt korumanın tarihsel evrimi, Endüstri devrimi sonrası tepkiler, 19. yüzyıl sonu koruma kültleri, Konservasyon ve stilistik rekompozisyon, Onarım amacıyla yıkım ve anti restorasyon kuramı, 20. yüzyıl başı koruma kuramı, analitik yaklaşım, Belgeleme ve malzeme, Strüktür çözümlemelerinin önemi, 20. Yüzyılın ilk yarısındaki kabuller, toplantıların sonuç bildirgeleri ve Venedik tüzüğü, Amsterdam bildirgesi ve çevre koruma ilkeleri, Lozan ve arkeolojik korumanın ilkeleri, 20. yüzyıl sonu koruma kültü, Otantiklik, Değişen ölçütler ve mimari korumada otantiklik, Bergen ve Nara Konferansları, Yeniden kullanım.
   
  FAR014 Dünya Kültür Mirası ve İstanbul  
  İstanbul’un tarihi gelişimi ve mimari özellikleri; UNESCO Dünya Miras Listesi ve İstanbul; İstanbul’un tarihi gelişimi çerçevesinde anıtsal yapılar ve korunmalarıyla ilgili görüşler; Istanbul’un tarihi bölgeleri ve uluslararası sit koruma ilkeleri çerçevesinde korunmalarıyla ilgili sorunlar (Tarihi yarımada, Üsküdar, Kadıköy, Galata, Beyoğlu, Boğaz köyleri vb.)
   
  FAR015 Restorasyon ve Korumada Çağdaş Araçlar ve Bilgisayar Uygulamaları  
  Restorasyon ve korumada kullanılan çağdaş araçlar, bu araçların kullanımı ile elde edilen bilgilerin bilgisayar ortamına aktarılarak değerlendirilmesi; Rölöve çizimlerinin oluşturulması ve malzeme sorunlarının saptanmasına yönelik olarak çeşitli bilgisayar programlarının ve ilgili araçların kullanımı.
   
  FAR016 Sit Koruma Örnekleri 
  Türkiye'deki tarihi çevrelerin genel ve bölgesel özellikleri; Bu özelliklerin belirli örnekler üzerinde incelenmesi; Tarihi çevre koruma çalışması yapılmış yerleşmelerden seçilen örneklerde yapılan uygulamaların tartışılması; Yabancı ülkelerden başarılı kent koruma örneklerinin irdelenmesi.
   
  FAR017 Kent Morfolojisi
  Kentsel mekanın tanımı ve temel kavramlar; Kentsel tasarım teori ve metodolojileri; Bunlar içinde kentsel morfolojik yaklaşımların yeri ve içerikleri; Kentsel morfoloji ve mimari tipolojide temel kavramlar; Bu alanda hakim olan İngiliz, İtalyan ve Fransızekollerinden örnek çalışmalar; Bir kentsel mekanın iki aşamalı olarak önce ortak grup çalışması ile ardından bireysel olarak analiz edilmesi.
   
  FAR018 Geleneksel Strüktürel Sistemler ve Sorunları 
  Geleneksel strüktürel sistemlerin tanıtılması; Bu sistemlerin avantaj ve dezavantajlarının irdelenmesi; Geleneksel strüktürel sistemlerde sıklıkla görülen problemler; Strüktürel problemlerin saptanması ve belgelenmesinde kullanılan yöntemler; Strüktürel sistemlerin problemlerinin giderilmesinde ve iyileştirilmesinde kullanılan yöntemler.
   
  FAR019 Tarihi Yapılarda Malzeme Sorunları 
  Tarihi yapılarda kullanılan malzemeler; Malzemelerin türlerine göre ve yapıdaki konumlanmalarına göre problemlerinin saptanmasında ve belgelenmesinde kullanılan yöntemler; Malzeme koruma ve restorasyonda kullanılan teknik ve yöntemler.
   
  FAR020 Tarihi Yapılarda Malzeme Sorunlarının Çözümü
  Tarihi yapılardaki malzemelerin ve problemlerinin tespitine yönelik analizlerin laboratuvar ortamında gerçekleştirilmesi; Malzeme restorasyon tekniklerinin uygulamalı olarak tanıtılması.
   
  FAR021 Korumada Araştırma Kaynak ve Yöntemleri
  Restorasyon ve koruma çalışmalarında, tarihi yapı / çevrenin değerlerinin ve geçirdiği evrelerin saptanmasına yönelik olarak yapılması gereken araştırma çalışmalarının kaynak ve yöntemlerinin tanıtılması / öğretilmesi.
   
  FAR101 Dönem Projesi 
  Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri tarafından yapılır.
   
  FAR102 Seminer 
   
  FAR103 Yüksek Lisans Tez Çalışması

Mimarlık ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |