Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Galatasaray Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  BAŞVURU KOŞULLARI 1- Mezuniyet Koşulu Yüksek lisans giriş sınavına kabul edilmek için adayların, başvuracakları anabilim dallarının uygun gördüğü dört yıllık bir yükseköğretim kurumundan mezun olmaları gerekmektedir. 2- ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Koşulu Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES), başvuracakları programın öngördüğü türde yeterli puanı veya ilanda belirtilen uluslararası sınavlardan birinden, muadil bir puanı almış olmak gereklidir. 3-Yeterli Yabancı Dil Bilgisi Koşulu Adayların Enstitü tarafından yapılacak, programın gerektirdiği Yabancı Dil Yeterlik Sınavından en az 60 puan almaları gerekmektedir.Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 55 puan alanlar ile Uluslararası kabul gören ve Senato tarafından uygun görülen bir sınavdan eş değer puan alanlar ilgili yabancı dil sınavından, Galatasaray Üniversitesi mezunları da Fransızca yabancı dil yeterlik sınavından muaftır. 4-Yüksek Lisans Programlarına yatay geçiş için başvuracak adayların bir yüksek lisans programında en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olmaları ve Enstitü programlarına ön şart olarak ileri sürülen yabancı dil yeterlik seviyesine sahip olmaları gerekir.
 • Program tanımları
  İletişim olgusu, henüz oldukça yakın dönemlere kadar, sosyal bilimlerin, ya da kimi durumlarda teknolojiyi inceleyen bazı alanların dahilinde, onların kavram ve yöntemleriyle incelenmiştir. Ancak, yüzyılımıza damgasını vuran olguların başında iletişim ve onun en belirgin yansımalarından biri olan kitle iletişimi geldiğinden, başta yüksek öğretim ve bilimsel araştırmaya gerekli yatırımı yapan ülkeler olmak üzere, küresel düzeyde iletişim bilimlerinin temelleri atılmıştır.

  Nitekim bugün, artıları ve eksileriyle bir küreselleşmeden söz edilebiliyorsa, bu iletişimin ve iletişimi sağlayan medyanın gelişmesi sayesinde gerçekleşmiştir. Buna paralel olarak, üzerine düşünülmeye başlandığı günden itibaren medya ve iletişim, sadece kendi alanını oluşturmada değil, diğer sosyal bilimleri de yeni kavramlarla ve yeni yöntemsel yönelimler çerçevesinde çalışmaya itmiştir. En önemli sosyoloji ekollerinin, demokrasilerin gelişmesi ve çeşitlenmesiyle karmaşıklaşan siyasal bilim akımlarının medya ve iletişim olgusu çevresinde oluştuğu artık herkesçe kabul görmektedir.

  İşte bu nedenle, tanımı gereği, bugün yalnızca sosyal bilimlerin değil doğa bilimleri ve temel bilimlerin de gerek duyduğu disiplinlerarasılık ve çokdisiplinlilik, medya ve iletişim çalışmalarının kökeninde yer alır ve onları giderek daha zengin bir kapsama oturtur. Öte yandan, toplumlar yeni iletişim biçimlerini ve medyadaki değişimleri keşfettikçe, bu olgular üzerine düşünmek, çalışmak ve sonuçta insanlara ve insanlığa en fazla hizmet edecek olan iletişim biçimlerine katkıda bulunmak için yeni kuramsal çerçevelere ve yöntemlere gerek duyulur. Şüphesiz bunların keşfi, giderek çeşitlenen alanlarda yetkin bilimsel çalışmaları yapacak ve birikimlerini yeni kuşaklara aktaracak araştırmacıların, bilim adamları ve kadınlarının varlığını gerektirir.

  Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans programı bu gereksinimleri karşılamak üzere, bilimsel araştırmaya ve akademik etkinliklere yönelecek gençleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  Bir yandan, söz konusu alanlarda yer etmiş kuramsal ve yöntemsel donanımı aktaran, güncel sorunları ve soruları tartışan, öte yandan uluslararası ilişkilerden  siyasal bilime, sosyolojiden antropolojiye, medya ve iletişim çalışmalarında aydınlatıcı olan bilimsel katkıları göz ardı etmeyen ders kapsamı ve yetkin öğretim kadrosuyla, yarının araştırmacı, hatta kuramcılarını hazırlamak, bu programın en temel hedefidir. .

  Anabilim Dalı Başkanı
  Prof.Dr.Özden CANKAYA

  Program Koordinatörü
  Yrd.Doç.Dr.Özlem DANACI YÜCE

  Öğretim Üyeleri
  Prof. Dr.Dilruba ÇATALBAŞ ÜRPER
  Prof.Dr. Merih ZILLIOĞLU
  Prof. Dr. Özden CANKAYA
  Doç.Dr. Dr.Hülya UĞUR TANRIÖVER
  Doç.Dr.Nilgün TUTAL CHEVİRON
  Yrd.Doç.Dr. Dr.Nazlı ÜLBAY AYTUNA
  Yrd.Doç.Dr.Özlem DANACI YÜCE

  Ders Programı

  Ders Adı                                                                   Kredi      Seçmeli/Zorunlu     Dönem

  Toplumsal değişim, İletişim ve Medya                   3+0             Zorunlu             Senelik

  Uluslararası İletişim ve Medya                               2+0             Seçmeli             Senelik

  Medya ve İletişim Kuramları                                   3+0             Zorunlu           1.Dönem

  İletişim Hukuku ve sorunları                                   3+0             Zorunlu           1.Dönem

  Medya ve İletişim Çalışmalarında Yöntem             3+0             Zorunlu           1.Dönem

  İletişim Antropolojisi                                               2+0             Seçmeli           1.Dönem

  Küreselleşme,İletişim ve Kültürlerarasılık             2+0             Seçmeli           1.Dönem

  Sinemanın Toplumbilimsel Çözümlemesi                3+0            Seçmeli            1.Dönem

  Kültür Endüstrileri ve Medyanın Ekonomi Politiği   3+0            Zorunlu            2.Dönem

  Seminer / İletişim ve Medya Araştırmaları             0+0            Zorunlu            2.Dönem

  Siyasal Kültür ve Medya                                           3+0            Zorunlu            2.Dönem

  İletişim ve Teknoloji                                                 2+0            Seçmeli            2.Dönem

  Film Eleştiri, Analiz
                                                    3+0            Seçmeli            2.Dönem

Medya ve i̇letişim çalışmaları ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |