Makine Eğitimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Marmara Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Makine Eğitimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Program tanımları
  MAKİNE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
   

  Programın Amacı
  Makine Eğitimi Bilimi ve Teknolojisi alanında çağdaş teknolojik değişim ve gelişmeleri takip edebilen, uluslararası standartlarda yeni teknolojileri bilen ve uygulayan elemanları yetiştirmek, akademik ve endüstri alanlarında üstün nitelikli, yeni teknolojilerin üretilmesine, tanıtılmasına ve yayılmasına katkıda bulunacak elemanları ülkemizin hizmetine sunmaktır.   

  Programın Dili : Türkçe

  Bilimsel Hazırlık Programı Gerektiren Bilim Alan ve Dalları
  Farklı bilim dallarından mezun olmuş öğrenciler, fark derslerinin sayısının üçü aşması halinde Bilimsel Hazırlık Programı’na alınırlar.

  Bilimsel Hazırlık Programı’nda 2 yarıyılda toplam 30 kredi saatinden fazlasını gerektiren dallardan mezun olmuş öğrenciler lisansüstü programlara alınmazlar.

  DERS İÇERİKLERİ

  UYGULAMALI MATEMATİK MODELLEME I-II
  Matematik modelleme; verilen fiziksel veya diğer bilgi ve verinin matematik forma çevrilmesi, verilen fiziksel durumların diferansiyel denklemlerinin türetilmesi, uygun matematik yöntemlerin seçilmesi ve tatbiki ile çözümün elde edilmesi, ve matematik çözümün yorumlanması. Fiziksel olaylarda genel tanımlar ve parametreler; kütle transferinin uygulanması, bağıl ve taşınım akıları, Fick difüzyon kanunu, difüzyon katsayısı, faz diyagramları, katılaşma, sıvı ve katı fazlarda difüzyon süreçleri. Korunum denklemleri; çok bileşenli bir karışımda süreklilik denkleminin türetilmesi,   gradyent ve diverjansın fiziksel yorumu, gerilme şeklinde momentum denklemi, gerilme-şekil değiştirme hızı bağıntıları, çok bileşenli bir sistemde enerji denklemi. Korunum denklemlerinin tatbikatı; simültane kütle ve ısı transferi problemleri, iletim, taşınım, ışınım, difüzyon, Laplace denklemi, Poisson denklemi, serbest ve zorlanmış mekanik ve elektriksel titreşimler, dalga denklemi.

  SİSTEM TASARIMI I-II
  Mühendislik tasarımı; bir mühendislik projesinin değerlendirilmesi ve planlanması. Çalışabilir bir sistemin tasarımı. Ekonomi; şimdiki değer, gelecek değer, potansiyel yatırımların değerlendirilmesi, amortisman. Denklem uydurma; matematik modelleme, simultane denklemlerin çözümü, polinomla temsil etme, Lagrange enterpolasyonu, üstel formlar, en küçük kareler yöntemi. Isıl ekipmanların modellenmesi. Sistem simülasyonu, simülasyon sınıfları, enformasyon-akım diyagramları, ardışık ve simültane hesaplar, başarılı ikame, çok denklem ve bilinmeyenli Newton-Raphson yöntemi. Optimizasyon süreçleri; Lagrange çarpanları, kısıtsız ve kısıtlı optimizasyon, duyarlılık katsayısı. Çok değişkenli kısıtsız optimizasyon; kafes arama, bir değişkenli arama, en fazla eğim yöntemi. Kısıtlı optimizasyon. Dinamik programlama. Geometrik programlama; zorluk derecesi, kısıtsız ve kısıtlı optimizasyon. Lineer programlama, simpleks algoritması.

  İLERİ TERMODİNAMİK I-II
  Termostatiğin prensip ve kavramlarının esası. Mühendislik sistemlerinin ikinci kanun esasları, oluşum denklemleri, özellik bağıntıları ve bunların sıkıştırılabilir sistemlere uygulanması , yüzey kavramı, elastik katı, kimyasal reaksiyonlar, termodinamik kararlılık . Tersinmez işlemlerin termodinamiği, istatistiki termodinamiğin metotları ve uygulamaları.

  İLERİ ÖLÇME TEKNİĞİ I-II
  Hata ve belirsizlik analizi. X, γ ve lazer (Laser) ışınlarının özellikleri, elde ediliş yöntemleri ve uygulama alanları. Ultrasonik dalgaların piezoelektrik yöntemi ile elde edilişi    ve malzeme muayenesine uygulanış yöntemi.

  Hız ve ivme ölçümünün matematiksel modeli ve bu ölçüm araçlarının çalışma prensibi.Fotoelektrik ve manyetik yöntemlerle CNC tezgahlarında tabla hareketinin kontrolü.Piezoelektrik ve indüktif yöntemlerle çalışan yüzey pürüzlülük araçlarının çalışma prensibi ve yüzey pürüzlülüğün ölçülmesi. LVDT ( Doğrusal değişimli diferansiyel transformatör) devreleri kullanılarak yapılan sıvı derinliği, debi v.b . ölçüm teknikleri. İndüktif algılayıcılar ve özel strain-gage'lerle metal,beton, asfalt gibi malzemelerde oluşan gerilmelerin ölçülmesi.

  BİLGİSAYAR DESTEKLİ İMALAT I-II
  CAD/CAM tanımı, İmalat ile ilgili ön bilgiler,CNC takım tezgahlarının elemanları, çalışma sistemleri, kullanılan takımlar, takım seçimi, paket program(MasterCAM) kullanılarak takım yolunun oluşturulması, program kodları,programlama, hazırlanan programlardan bazılarının CNC tezgahlarında imalatı, imalatta robotların kullanılması ,beş serbestlik dereceli bir robotun programlanması, bilgisayarda katı modelleme   Bir değişkenli , prototipleme metotları.

  SONLU ELEMANLAR ANALİZİ I-II
  Sonlu elemanlar analizine giriş. Varyasyonel formüllasyon ve yaklaşık çözüm. Bir boyutlu, ikinci ve dördüncü mertebeden denklemler. İki boyutlu ikinci mertebeden denklemler. Mesh üretimi, sınır şartlarının ithali. İkinci mertebeden çok değişkenli denklemler. Zamana bağlı problemlere giriş. Düzlemde lastik-plastik problemlere giriş. Mükemmel ve gerçek elastik- plastik malzeme özellikleri ile uygulama .

  ELASTİSİTE I-II
  Gerilme ve şekil değiştirme analizi. Temel denklemler. Elastisitede düzlem problemler. Kirişlerde burulma ve eğilme. Varyasyonel yöntemler, minimum potansiyel enerji ve tamamlayan enerji teoremleri. Varyasyonel yöntemlerle yaklaşık çözümler

  PLASTİK PARÇA TASARIMI VE ÜRETİMİ I-II
  Malzeme cinsine göre çekme payları ve toleransların belirlenmesi. Delikler, radyüsler,   vidalar ve kaburgaların tasarımı. Üretilecek parçaların kullanımları sırasında; aşınma, dış yüklerin büyüklüğü ve süresi, sıcaklık etkileri, kimyasal ve nemli ortamlardan etkilenmesinin göz önünde bulundurularak tasarımlarının yapılması. Ürünün estetiği, ergonomik olması ve optimum maliyetinin tasarımda dikkate alınması. Plastik Tasarımı yapılan parçaların üretiminde kullanılan kalıp ve makinelerin   tanıtılmaları. Plastik malzeme ve kalıpların özelliğine   göre sıcaklık, basınç ayarlarının tespiti. Plastik parçaların özelliklerine göre   kalıplama, soğutma, kalıp kapanma   ve açılma sürelerinin hesaplanması .

  UYGULAMALI AKIŞKANLAR MEKANİĞİ I-II
  Temel akış bilgileri. Türbülans. Temel denklemler. Navier-Stokes denklemleri, süreklilik ve momentum denklemleri, enerji denklemleri. Türbülanslı akışın genel davranışları.Jet ve iz akış ölçümleri ve teknikler.

  GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ I-II
  Giriş. Güneş enerjisi ve diğer enerji kaynaklan. Güneş açıları ve atmosfer dışında güneş ışınımı. Yeryüzüne gelen güneş ışınımı. Düz güneş kollektörleri. Düz güneş toplayıcılarının ısıl analizi. Güneş enerjisinin depolanması. Güneş enerjili sıcak su sistemleri. Hava ısıtmalı güneş kollektörleri. Güneş enerjisi ile soğutma. Güneş pişiricileri. Güneş pilleri. Güneş enerjisinin diğer uygulamaları .

  MOTORLU TAŞIT EMİSYONLARI I-II
  Motorlu taşıt kaynaklı kirleticiler kirlenen ortam yönünden sınıflandırılması, hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, gaz, katı, sıvı atıklar.

  Emisyon ölçüm yöntemleri, seyir çevrimleri , motorlu taşıt emisyonlarının oluşumu    ve kontrol edilmesi, nitrojen oksitler, hidrokarbon ve karbonmonoksit, katalilik konvertör, termal reaktörler dizel oksidasyon filitresi.

  Buji ile ateşlemeli motorların emisyonları ve oluşumu, partikül emisyonu.

  PLASTİK DEFORMASYON I-II
  Üretimde metallerin deformasyon işlemleri. Metal   şekillendirme işlemlerinin tanıtımları, sınıflandırması ve çeşitleri. Kompleks gerilme durumu ve akma kriterleri .Metallerin şekillendirmesinde sürtünme ve sıcaklığın   etkileri. Şekillendirme makinelerinin prensipleri. Kapalı kalıpta dövmenin tanıtılması .Kapalı kalıpta dövme işleminde CAD/CAM    uygulamaları. Çubuk, boru ve profillerin sıcak ekstrüzyonda CAD/CAM uygulamaları. Saç ve profillerin haddelenmesi. Çubuk, tel, profil ve boruların çekilmesi. Metallerin şekillendirme simülasyonunda FEM uygulamaları.

  İLERİ MALZEMELER VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR I-II
  Elyaf esaslı kompozitler; Superplastik malzemeler. İleri malzemelerin temel malzeme kriterlerinin elde edilmesi; şekillendirme özellikleri. İleri malzemelerin dizaynı ve mukavemet hesapları. Örnek şekillendirme problemleri.

  MEKATRONİK SİSTEMLERİN TASARIMI VE UYGULAMASI I-II
  Mekatronik nedir, Kullanım alanları ve kapsadığı konular, Mekatronik sistem elemanlan. Otomasyon, Otomasyon Piramidi. Pnömatik ve Elektropnömatik hatırlatma. PLC ve temel elemanlan, Programlama metotları, tek ve çok iş elemanlı devrelerin PLC ile kontrolü, Lojik devreler, Zamanlayıcılar, Sayıcılar, Karşılaştırma elamaları. MPS ünitesi üzerinde PLC kontrollü sistem uygulamaları.

  İLERİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ I-II  
  İleri (yüksek) Üretim Teknolojisinin tanımı. tarihçesi, otomasyon çeşitleri (aparatlar ve tezgahlar, Robotlar, otomatik kalite kontrol (muayene), otomatik proses kontrol v.b.), otomatik üretim sistemleri (otomatik montaj sistemleri, esnek üretim sistemleri, otomatik depolama ve geri alına sistemleri) Bilgisayar Destekli Tasanın (CAD), Bilgisayar Destekli İmalat (CAM), Bilgisayar Bütünleşik İmalat (CIM), Japonların Üretim Sistemleri ve Japonya dışına uygulanışı. Tam Zamanında Üretim (ЛТ), Geleceğin Fabrikalarının karakteristikleri, Üretim Teknolojisi seçimi (ileri-orta-geri teknoloji), Otomasyon alternatifleri içinden en uygun seçimin yapılması için kullanılan metotlar.

  TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ I-II          
  Bu derste Toplam Kalite Yönetimi ile ilgili olarak aşağıdaki konular incelenmekte ve öğrencilere   Toplam Kalite Yönetiminin uygulanabilirliği ile ilgili bilgiler verilmektedir. Ders, özellikle şu ana başlıkları ihtiva etmektedir; Şirketin kültürel değişimi, gelişme vizyonu ve değişime karşı direncin minimize edilmesi. Kalitenin değerlendirilmesi, kalite eğitimine olan ihtiyacın tespiti, kalite prosesine çalışanların katılımı. Tam zamanında üretim (JIT) ve kalite arasındaki ilişkiler, Otomasyonda toplam kalite yönetiminin uygulanması Kaliteyi etkileyen temel faktörler, Klasik anlamda kalite kontrol ile TKY arasındaki farklılıklar. Kalite ekonomisi ve imalat sektöründe TKY nin uygulanabilirliği, bir işletmede TKY nasıl uygulanabilir gibi konular öğrencilere verilmektedir .

  YATIRIM PLANLAMASI I-II
  Yatırım planlaması ile ilgili kavramlar, yatırımın evreleri, yatırımın türleri. Yatırım projelerinin değerlendirilmesi, işletme seviyesinde proje değerlendirme amaçları, proje düzenleme ve uygulaması ile ilgili yönetim çalışmaları. Yatırım projelerinin düzenlenmesinde ekonomik açıdan yanılacak çalışma ve değerlendirmeler. Gelecekteki gelişmelerin tahmini, kuruluşun Pazar payının tahmini ve fiyatlandırma. Kapasitenin belirlenmesi, kapasitenin belirlenmesinde teknik ve mali etkenler.Yatırım projelerinin ekonomik açıdan değerlendirilmesi

  ÜRETİM EKONOMİSİ I
  Üretim ve ekonomi, Ekonomik Kararlar; Başabaş noktası analizi, Risk analizi, Karar süreci, Karar ağacı, Zamanın para değeri;   Ödeme dönemi diyagramları; Tek ödemeli dönem, Çoklu ödeme dönemi, Anuite, Fayda-Maliyet analizi, Ekonomik Üretim; Malzemeler, Makineler, Personel, Hata ekonomisi, operasyon maliyetlerinin minimizasyonu, Sebep-Sonuç Analizleri, Stok Yönetimi, Ekonomik Sipariş Miktarı, Ekonomik Üretim Miktarı, ABC Stok sınıflandırma sistemi, Prodüktivite ölçümü, Üretim işlemlerinde risk analizleri, Kalite güvencede risk.  

  ÜRÜN GELİŞTİRME I-II   
  Dizayn kalitesi, Geleneksel ürün geliştirme prosesi, Ürün yaşam çevrimi, Dizayn prosesi, Müşteri yönlendirmeli ürün geliştirme prosesi, Ürün planlama, Eş zamanlı ürün geliştirme prosesi, Ürün geliştirme ekipleri, Müşterilerin sesini tespit etmede kullanılan veri toplama teknikleri, Ürün geliştirme çalışmalarında kullanılan araç ve teknikler, Kalite fonksiyonu açınımı (QFD), Üretilebilirlik için dizayn (DFM), Montaj için dizayn (DFA), Çevre için dizayn (DFE), Altı sigma.

  STRATEJİK YÖNETİM I
  Stratejik yönetimin temel kavramları ve prensipleri, İşletmelerde Stratejik analizler, SWOT analizi, Baslıca İşletme Stratejileri, Stratejik planlama, Stratejilerin Uygulanması, Stratejilerin Kontrolü, Strateji ve Rekabet, Stratejik Üretim Planlaması ve Yönetimi, Stratejik Kalite Yönetimi, Strateji ve Organizasyon, Strateji ve Sinerji, Stratejik Planlama ve diğer yönetim teknikleri.

  OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ I-II
  Hessian matrisi yardımıyla çok değişkenli fonksiyonların optimizasyonu için gerek ve yeter şartlar, kısıtsız ptimizasyon tekniği olan Nelder-Mead, kısıtlı optimizasyon teknikleri Sumt (Sequential Unconstrained Minimization Techniques) ve Frank-Wolfe, Lineer Programlama, Simpleks Algoritması, Non-Lineer Programlama, Dinamik Programlama, Ulaştırma Problemleri, Atama Problemleri, Pert-Cpm, Uygulamalı örnekler ve bunların bilgisayar ortamında simulasyonu.

  ÖLÇME SİSTEMLERİ VE TASARIMI I-II
  Ölçme sistemlerinin tanıtılması, algılayıcılar çeşitleri ve kullanım yerleri , çeşitli uygulamalar için ölçme sistemi tasarımının gerçekleştirilmesi, mekatronik sistemlerde ölçmeler, ölçme neticelerinin değerlendirilmesi  

  İÇTEN YANMALI MOTORLAR TERMODİNAMİĞİ I-II
  İçten yanmalı motorların önemli özelliklerinin gelişimi. yeni bir motor tasarımında ana kriterler, içten yanmalı motorların gerçek çevrimlerinin termodinamiği, emme süreci, sıkıştırma süreci, yanma süreci, genişleme süreci, egzoz süreci, indike parametreler, efektif parametreler, motorun esas boyutları, sonuçların değerlendirilmesi ve örnekler.

  MOTORLU TAŞITLARDAN KAYNAKLANAN GÜRÜLTÜ VE KONTROLÜ I-II
  Ses kavramı (sesin oluşumu, sesin yayılması ve iletimi), duyma ve gürültünün fizyolojik etkileri. Ses ve titreşim ölçüm cihazlarının kullanımı. Kipsel çözümleme ve sayısal sinyal işleme. Motorlu taşıtlarda gürültü kaynakları (motor gürültüsü, tekerlek gürültüsü, aerodinamik gürültü, güç aktarma elemanlarının gürültüsü). Kaynak belirleme, ses aktarımı, havada ve yapıda taşınan gürültüler. Akustik malzemeler ve yapılar. Gürültü ve titreşim denetimi.

  İŞ GÜVENLİĞİ VE RİSK ANALİZİ I
  Performans iyileştirip, yasalara uyup, kazaları azaltarak riski yönetmek,   Tehlikenin saptanması, risklerin belirlenmesi ve risk kontrolü için planlama, TS-OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetimi programı, yapısı ve sorumluluklar, operasyonel kontrol, kontrol ve düzeltici faaliyetler, iç tetkik ve sürekli iyileştirme, TS-OHSAS 18001’in   oluşturulmasında ISO 9001 ve ISO 14001 ile ilişiklendirme, acil durum hazırlığı ve sorumluluklar, performans ölçümü, izleme ve iyileştirmeler.

  UYGULAMALI SAYISAL YÖNTEMLER            I-II
  Bir değişkenli nonlineer denklemlerin çözümü; yarıya bölme yöntemi, lineer enterpolasyon yöntemi, Newton-Raphson yöntemi, basit iterasyon x=g(x) tekniği. Enterpolasyon polinomları; sonlu fark tabloları, enterpolasyon polinomu uygulamaları, Lagrange polinomu, eşit aralıklı olmayan x-değerleriyle enterpolasyon, iki boyutlu polinom enterpolasyonu. Sayısal fark ve entegrasyon; sayısal türev formülleri, yamuk-trapez kaidesi, Simpson 1/3 kaidesi, Simpson 3/8 kaidesi.   Analitik yöntemlerle lineer denklem takımlarının çözümü; lineer denklem sistemleri, Gauss eliminasyonu ve geri ikame. İteratif tekniklerle lineer denklem takımlarının çözümü; Jacobi iterasyonu, Gauss-Seidel iterasyonu, relaksasyon yöntemi. Nonlineer denklemlerin çözümü; Newton yöntemi, sanki-Newton yöntemi. Adi diferansiyel denklemlerin çözümü; başlangıç değer problemleri, kendiliğinden başlayan yöntemler, Taylor serisi yöntemi, Euler yöntemi, değiştirilmiş Euler yöntemi, Runge-Kutta yöntemi, çok adımlı yöntemler, Milne yöntemi, Adams-Moulton yöntemi. Adi diferansiyel denklemler için sınır değer problemleri; atış yöntemi, sonlu fark yöntemi, türevli sınır değer şartları, karakteristik değer problemleri. Kısmi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü; kısmi diferansiyel denklemleri ihtiva eden fiziksel problemler, eliptik kısmi diferansiyel denklemler, Laplace denklemi, Poisson denklemi, türevli sınır şartları, düzensiz bölgelerde ızgara, dik olmayan kartezyen koordinatlarda Laplasyen operatörü, üç boyutlu Laplasyen operatörü. Parabolik kısmi diferansiyel denklemler, açık-sonlu fark yöntemi, Crank-Nicholson yöntemi, türevli sınır değer şartları, iki veya daha büyük boyutlu parabolik denklemler. Hiperbolik kısmi diferansiyel denklemler; sonlu farklarla dalga denkleminin çözümü, d’Alembert çözümü, karakteristikler yöntemi. Eğri uydurma;    en küçük kareler tekniği, kübik kama, eksponansiyel formlar.

  ISI İLETİMİ I-II
  Değişik geometrilerde kararlı, kararsız ve çok boyutlu ısı iletimi formülasyonları değişkenlere ayırma, integral transformasyonlar, yaklaşık çözümler, numerik ve grafik yollar kullanarak çözüm metotları. Zamana bağlı ısı iletimi .  

  MAKİNE ELEMANLARININ OPTİMUM TASARIMI I-II
  Makine elemanlarının tasarımı, temel terminoloji, optimum tasarım problemlerinin formülasyonu, çeşitli makine elemanlarının tasarımı için tasarım değişkenlerinin belirlenmesi, maliyet fonksiyonu, kısıtlayıcılar, minimizasyon, maksimizasyon ve uygulamaları.

  BİYOMEKANİK VE FİKSATÖR TASARIMI I-II
  Biyomekanik temel kavramları, temel anatomik yapı, mekanik kuralların biyolojik sistemlere uygulanması, mekanik büyüklüklerin tanımlanması, değişik fiksatörler, malzemeleri ve tasarım kriterleri, kemik kırıklarında kullanılan fiksatörlerin test standartları, test cihazları tasarımı, test uygulamaları.

  DENEYSEL GERİLME ANALİZİ I-II
  Gerilme ve uzama dönüşüm denklemleri. Şekil değiştirme ölçme yöntemleri. Elektrik dirençli uzama telleri. Montaj ve performans. Kayıt sistemleri. Uzama teli verilerinin incelenmesi. Rozetlerle kuvvet, basınç ve tork ölçümü.

  HIZLI TALAŞ KALDIRMA TEKNİKLERİ I
  Talaşlı İmalat Kesme Teorileri, Kesme Parametreleri, İlişkileri ve Ölçülmesi, CNC Takım tezgahları ve Yüksek Hız CNC Takım Tezgahları, Kısımları ve Özellikleri, Yüksek Hızda kullanılabilecek kesici takım geometrileri ve tutucuları, yüzey kalitesi artırıcı ve maliyeti düşürücü etkilerin belirlenmesi, uygulamalar.

  METAL KESME TEORİ VE UYGULAMALARI I-II
  Takım tezgahları ve talaş kaldırma yöntemleri, talaş kaldırma mekaniği, talaş kaldırma olayında sürtünme ve sıcaklık dağılımı, takım ömrü ve takım aşınması, talaş kontrolü, kesme kuvvetlerinin ölçülmesi ve dinamometreler, yüzey pürüzlüğünün tanımlanması ve ölçümü, işlenebilirlik, ekonomik talaş kaldırma yöntemleri.

  BİLGİSAYAR DESTEKLİ PLASTİK ÜRÜN TASARIMI I-II
  Plastik İşleme Laboratuarı yapılan üretimin tasarımının yapılması. Öğrencinin bilgi ve yeteneğini arttıracak mamullerin bilgisayarda tasarımı, hazır paket programlar–solidworks- ile ürünün modify edilmesi, animasyonun yapılması. Mühendislik analizlerinin değerlendirilmesi. CNC tezgahlara hazır hale getirilmesi. İç ve dış piyasanın ihtiyaçlarına ve açık – rekabete hazır şartlarda yeni ürünlerin belirlenmesi, bunların tasarımlarının hazır hale getirilmesi ve yeni motivasyonların belirlenmesi.

  BİLGİSAYAR DESTEKLİ İŞ KALIPLARI TASARIMI I-II
  İş kalıplarının sınıflandırılması ve uygulama alanları. İş Kalıplarında kullanılan malzemeler. Delme, Bağlama, Bileşik, Montaj, Ölçme ve Kontrol iş kalıpları. Bağlama (Rijit ,esnek)   sistemleri. İş kalıplarının bilgisayar kullanılarak tasarımları.

  BİLGİSAYAR DESTEKLİ DÖVME KALIPLARI TASARIMI I-II
  Dövmede kompleks şekiller. Preform tasarımı. Çapak tasarımında amprik metotlar. Dövmede; gerilme ve kuvvetin amprik ve kayma düzlemleri metotları ile hesaplanması. Örnek dövme parçalarında gerilme, sürtünme faktörü ve kuvvetin hesaplanması. Bilgisayar destekli kapalı kalıp tasarımının yapılması.

  İLERİ İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNİĞİ I-II        
  Giriş, Isı transferi ,akışkanlar mekaniği ve termodinamik temel bilgileri, Psikrometri,Isıtma ve Soğutma yükü hesabı, Sogutucu Akışkanlar ve Soğutma Sistemi elemanları, Kontrol Sistemi, İklimlendirme Sistemleri ve uygulamaları

  YENİ ENERJİ KAYNAKLARI   I-II          
  Giriş. Jeotermal kaynakların jeolojik ve termodinamik yapısı. Dünyada jeotermal enerji uygulamaları. Jeotermal ısıtma sistemleri ve dizayn kriterleri. Türkiye'de jeotermal aramalar, ısıtma sistemi uygulamaları ve ekonomisi. Jeotermal enerji uygulamalarında kullanılan eşanjörler. Jeotermal enerjinin kullanımındaki sorunlar. Biyogazın elde edilmesi. Biyogaz tesisleri. Biyogazın kullanım yerleri. Biyogaz tesislerinde enerji gereksinimi. Biyogazın depolanması. Değişik uygulamalar. Türkiye'deki biyogaz uygulamalarının sistematik analizi. Rüzgar enerjisi kaynakları. Rüzgar özellikleri. Türkiye rüzgar enerjisi potansiyeli. Rüzgar enerjisi çevrim sistemleri. Rüzgar makinelerin sınıflandırılması. Türkiye'deki uygulamalar. Kombine güneş ve rüzgar enerjisi sistemleri. Kombine güneş enerjisi ve biyogaz sistemleri. Kombine jeotermal ve güneş enerjisi uygulamaları.

  YANMA I-II  
  Stoikiometrik bağıntıların gözden geçirilmesi, yakıtların analizi, yakıtın kapalı formülünün belirlenmesi, yanma tipleri, hava-yakıt oranları, reaksiyon denklemleri, genelleştirilmiş reaksiyon denklemi, yakıtların karakteristik büyüklükleri, teorik tam yanma, tam yanma, kısmi yanma, yanma ürünleri. Termokimyasal denge, adyabatik alev sıcaklığı, reaktiv sistemlerde kimyasal denge, basitleştirilmiş denge ve alev sıcaklığı hesabı, kompleks denge hesabı, kompleks alev sıcaklığı hesabı. Reaksiyon kinetiği; reaksiyon hızı ve reaksiyon hız sabiti, sıcaklık ve konsantrasyona bağlılık, Arrhenius ifadesi, genel reaksiyon denklemleri, moleküler çarpışma teorisi, Boltzmann kanunu ve reaksiyon kinetiği bağıntısı. Eksplozyon teorileri; tutuşma sıcaklığı ve tutuşma gecikmesi, ısıl eksplozyon teorisi, zincir reaksiyonu teorisi. Kompleks kinetik süreçlerin modellenmesi, çok bileşenli reaktif sistemler için korunum denklemleri. Alev olayları; ön karışımlı yanıcı gazlarda alev, laminer akımda yanma dalgası, türbülanslı alevler. Difüzyon alevleri; Burke-Schuman problemi, Stefan akım problemi, bir yakıt damlasının buharlaşması ve yanması, Ön karışımlı gazlarda deflagrasyon ve detonasyon dalgaları; Rankine-Hugoniot bağıntıları, Chapman-Jouguet noktaları. Yanma ile oluşan hava kirlenmesi, is teşekkülü ve dönüşümü, çevre- yanma ilişkileri.  

  ALTERNATİF YAKITLARIN İÇTEN YANMALI MOTORLARDA KULLANIMI I-II
  İçten yanmalı motorlarda alternatif yakıtların kullanımının tarihsel perspektifi. Yakıtların moleküler yapısı ve analizi. Yakıt özelliklerinin yanma ve egzoz emisyonları üzerine etkileri. Karışımların özellikleri. Reaksiyon denklemleri ve kimyasal analizleri. Gaz yakıtların (LPG ve doğal gaz) benzinli motorlarda kullanılmasınınyanma ve performan üzerine etkileri. Biodizel üretimi ve alternatif yakıt olarak dizel motorlarında kullanımı. Alkol benzin (metanol, etanol) karışımlarının teknik yönleri ve buji ateşlemeli motorlarda çevre kirliliğine etkileri. Sıvı hidrojen, güneş kollektörü ve bor madeninden yakıt hücresi üretimi. Elektrkli araç teknolojisi.

   

  PAKET PROG.KUL. SONLU ELEMANLAR ANALİZ UYG. I-II
  Sonlu elemanlar analizi ve analitik modellemenin karşılaştırılması. Çok kullanılan sonlu eleman kodları ve karşılaştırılması Lineer Statik analiz, yayılı yükler, koordinat sistemi dönüşümü FEA’ de simetri, modelleme detayları, mesh oluşturma Basit bir elastik problemin BASIC programa diliyle yazılmış açık programının incelenmesi ve hazırlanması Commercial kodlara giriş; ANSYS ve MARC-Mentat FEA ile problem çözümlerinin incelenmesi hata arama ve convergence Örnek 2-D mekanik problem çözümü Örnek 3-D mekanik problem çözümü

  SİSTEM DİNAMİĞİ KONTROL I-II
  Dinamik sistemlerin modellenmesi ve analizi konusuna giriş. Sistem   analizi ve dizaynı için gerekli   background verilmesi. Laplace Transformu, nonlineer sistemlerin lineerleştirilmesi. Mekanik sistemlerin hareket denklemlerinin elde edilmesi. Elektrik sistemlerinin Matematik modellerinin elde edilmesi, M. Modellerin durum uzayında elde edilmesi . Lineer dinamik sistemlerin zaman donem analizleri, bu sistemlerin basamak analizleri. Rampa ve impuls cevaplarının elde edilmesi.Geribeslemeli kontrol sistemleri blok diyagramları otomatik kontrol çeşitleri.Geçici cevaba analizleri geçici cevap özellikleri ve özelliklerin geliştirilmesi

  PROJE YÖNETİMİ I-II
  Proje yapısı, Proje yöntemi ve hat yöntemi ilişkisi, Proje yönetiminde belirsizlik ve risk, beklenmeyenler, proje ömrü, raporları, iş dağılım yapısı, Gant şeması, planlama ve programlama, şebeke(ağ) modelleri, Kritik yol metodu, Pert Tekniği, Pert/Maliyet, maliyetler, bütçe, projelerin fiyatlandırılması,  maliyet planlama analizi, Projelerin tamamlanması

  KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ I-II
  İşletmelerin verimliliğini artırarak rekabet edebilirliğini sağlamak amacıyla TKY' nin yanısıra çok önemli bir diğer faktör de uygun bir sistemin yerleştirilmesidir.

  Bu derste ana başlıklar altında şu konular incelenmektedir. Kalite Güvence Sistemi nedir, niçin uygulanır. ISO 9000 Standartlar serisinin elemanları nelerdir?Bir Kalite Güvence Sistemi nasıl kurulur? Kalite Güvence sisteminin oturtulmasında çok önemli bir yere sahip olan kalite el kitabı nasıl hazırlanır ve hangi maddeleri içerir? Audit nedir, Auditor kimdir, görevleri nelerdir? Bir işletmenin KGS alabilmesi için hangi şartları yerine getirmesi gerekir?

  ORGANİZASYON VE İŞ MÜKEMMELLİĞİ I-II
  Organizasyon kavramı ve tanımı, organizasyon tasarımında ve oluşturulmasında iç ve dış faktörlerin etkileri.Mekanistik ve organik yapıların mukayese edilmesi. İş analizinin, is tanımının ve iş özelliklerinin yapının içerisindeki rolü ve iş mükemmelliğinin oluşturulabilmesi için gerekli faaliyetler. Modern organizasyonlarda koordinasyon tipleri. Çalışanların verimliliğinin artırılması için çevresel faktörler. İş mükemmelliği için değişim yönetimi.

  KALİTE TEKNİKLERİ I
  Kalite gelişimi, Ürün tasarımı, Kalite geliştirme araç ve teknikleri; beyin fırtınası, akış diyagramları, sebep-sonuç diyagramı, histogram, çetele diyagramları ve örnekleme, pareto grafiği, kontrol diyagramları ve proses yeteneği, dağılma diyagramı, afinite diyagramı, ilişkiler diyagramı, ağaç diyagramı, proses analiz çalışmaları, matris diyagramı, matris-veri analizi, ok diyagramları (aktivite ağ diyagramları), hata türleri ve etki analizi (FMEA), hata ağacı analizi, Poka – Yoke (hata önleme), kalite geliştirme araç ve teknikleri ile ilgili uygulamalar.

  KALİTE YÖNETİMİNDE İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER I-II
  Kalite yönetim sistemi, istatistiğin konusu ve yöntemi, kalite yönetiminde istatistiğin rolü, kalite yönetiminde grafiksel araçlar, olasılık kavramı, merkezi eğilim ölçüleri, değişkenlik nedenleri ve dağılımlar, istatistik tahmin, karar kuramı ve hipotez testleri, güvenilirlik, örnekleme ve örnekleme yöntemleri, istatistiksel proses kontrol (İPK), istatistiksel deney tasarımı (DOE) ve Taguchi metodu, SPSS paket programının kullanımı.

  YAPAY ZEKA TEKNİKLERİ I-II
  Heuristik Optimizasyon, Genetik Algoritmalar, Fuzzy (Bulanık) Kontrol, Neural Networks (Yapay Sinir Ağları), Uzman Sistemler, Algoritmalar ve Performansının ölçümü. Uygulamalı örnekler ve bunların bilgisayar ortamında simülasyonu.  

  İÇTEN YANMALI MOTORLARDA KARIŞIM OLUŞTURMA TEKNİKLERİ I-II
  Benzin motorunun yakıt sistemi,   emme manifolduna ve silindire doğrudan püskürtme.   Püskürtme sistemi, enjektör özellikleri, yakıt demetinin oluşumu ve etkili parametreler, parçalanma, damlacık buharlaşması, ateşleme ve yanma. Püskürtme karakteristiğinin, hava hareketlerinin ve yanma odası geometrisinin karışım oluşmasına etkisi. Karışım oluşumunun motor performansı yakıt tüketimi ve emisyonlar üzerindeki etkisi.

  Dizel motorunun yakıt sistemi,   dizel motorunda yanma odası tipleri, hava hareketleri. Püskürtme sistemi, enjektör meme geometrisi, püskürtme gecikmesi, yakıt jetinin parçalanması, yakıt demetinin oluşumu, parçalanma, damlacık çap dağılımının belirlenmesi, damlacık buharlaşması, tutuşma gecikmesi, tutuşma ve yanma. Püskürtme karakteristiğinin, hava hareketlerinin ve yanma odası geometrisinin karışım oluşmasına etkisi. Karışım oluşumunun motor performansı yakıt tüketimi ve emisyonlar üzerindeki etkisi

  TAŞIT AERODİNAMİĞİ I-II
  Akışkanlar mekaniği ve aerodinamik problemlerinin temel denklemlerin gösterilmesi. Sürtünmeli ve sürtünmesiz akış. Rüzgar tünelleri ve dış aerodinamiğe uygulamaları. Hesaplamalı aerodinamik. Sayısal ve deneysel sonuçların karşılaştırılması. Sürüklenmenin   azaltılması için aerodinamik tasarım. Motor soğumasının aerodinamiği. Akışkan-yapı etkileşimleri. Aerodinamik gürültü.

  ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL I
  Değişik departmanların ve servisin organizasyonu, Fabrika yerleşiminin prensipleri, İmalat teknikleri, Girdi ve çıktıların tespiti,   İşgücü, malzeme, ekipman ve servis düzeninin kontrolu, Satış ve operasyonlarının planlanması, Ana üretim çizelgelemesi, Malzeme ihtiyaç planlaması, Kapasite planlama ve yönetimi, Üretim faaliyetinin kontrolu, ÜPK için tedarikçi zinciri yönetimi, basit stok kontrol sistemleri, Periyodik yığın miktarı kontrolu, kalite kontrol prensipleri.

Teknoloji ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |