Organik Kimya Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Marmara Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Organik Kimya Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Program tanımları
  ORGANİK KİMYA

  Programın Amacı
  Organik Kimya ve Polimer Kimyası konularında öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini arttırmak, gerek endüstride gerekse bilimsel araştırmalarda kariyer yapmak üzere hazırlamaktır. 

  Programın Dili : Türkçe

  Bilimsel Hazırlık Program Gerektiren Bilim Alan ve Dalları
  Kimya Mühendisliği, Biyoloji, Fizik, Eczacılık, Malzeme Bilimi

  Farklı bilim dallarından mezun olmuş olan öğrencilerin almaları gereken fark derslerinin sayısının 3’ü aşması halinde Bilimsel Hazırlık Programı’na alınırlar. Bilimsel Hazırlık Programı’nda 2 yarıyılda toplam 30 kredi saatinden fazlasını gerektiren dallardan mezun olmuş öğrenciler lisansüstü programına alınmazlar.

  ORGANİK KİMYA DERS İÇERİKLERİ


  İLERİ REAKSİYON MEKANİZMALARI I
  Organik Kimya’da karşılaşılabilecek nükleofilik substitusyon ve elektrofil katılım reaksiyonları, aromatik halkada gerçekleştirilen reaksiyonlar. Bazı örnek makalelerin reaksiyonlarının incelenmesi

  POLİMER KİMYASI VE UYGULAMALARI
  Bu ders kimya, kimya mühendisliği ve malzeme bilimlerinde öğrenim yapan lisans ve yüksek lisans öğrencilerine uygundur. Bu dersin amacı polimer kimyasının temel bilgileri ve polimerizasyon yöntemleri (radikal, iyonik,   basamaklı polimerizasyon, halka-açılma polimerzasyonu gibi) ile prensiplerin kazandırılmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda, endüstriyel yönden önemli olan bazı polimerlerin sentezleri üzerinde durulacaktır.

  REAKTİF ARA ÜRÜNLER
  Karbenler, Nitrenler ve Dehidroaromatlar gibi araürünlerin reaksiyon esnasında oluşumu ve bunların diğer reaktantlarle verdikleri ürünler, mekanizmalarının tartışılması.

  ORGANİK KİMYADA TEORİK YÖNTEMLER
  Valans Bağ Teorisi, Moleküler Orbital Teorisi (Schrödinger Denklemi, LCAO Yöntemi), Hükel Teorisi ve Uygulamaları (Seküler Determinant Çözümlenmesi; Delokalizasyon   Enerjisi, Yük Yoğunluğu, Bağ Mertebesi, Serbest Valans İndeksi Hesaplamaları; Frost   Çemberi; Alternant-Nonalternant Sistemler), PMO Teorisi (Orbital Etkileşimleri ile Organik Tepkimelerin Yorumlanması), Orbital Simetrisi (Woodward-Hoffmann Yaklaşımları: Elektrosiklik, Siklokatılma ve Sigmatropik Tepkimeler, Korelasyon Diyagramları), Simetri ve Grup Teorisi (Simetri Elemanları ve İşlemleri, Schoenflies Point Grupları, Karakter Tabloları, Simetri Uygulamaları)

  POLİMER KARAKTERİZASYONU
  Spektroskopik, mekanik, fiziko-kimyasal ve ışık saçılımı tekniklerini kapsayan çeşitli metodlar ile polimerlerin karakterizasyonu.   Polimerlerin molekül ağırlıklarının ve molekül ağırlığı dağılımlarının tespit edilmesi.   Polimerlerde mikroyapıların incelenmesi, örneğin taktisite, dallanma ve ağ yapılar.

  STEREO KİMYA
  Sterokimyanin temel kavramları, rasemik karışimların resülüsyonu, stereoizomerlerin hazırlanması, asimetrik sentezler, Stereoizomerlerin belirlenmesinde yapı belirlemede kiroptik metotların kullanılması.

  HESAPSAL ORGANİK KİMYA
  Hesapsal Yöntemler (SCF Metodu, Ab initio MO Yöntemleri, Semiempirik Yöntemler) , MOPAC, GAUSSIAN, SPARTAN Programlarının Kullanımı (İnput Hazırlama, Geometri Optimizasyonu, Enerji Minimizasyonu) Konformasyonel ve Stereoelektronik Etkiler, Potansiyel Enerji Yüzeyleri Reaksiyonlarda Geçiş Konumlarının Modellenmesi (Frekans Hesapları) Reaksiyon Termokimyası, Kimyasal Reaksiyonlar ve Reaktiflik Bilgisayar ile uygulamalar (Ödevler   verilecek)

  ORGANİK KİMYADA ÖZEL KONULAR I
  Güncel literatürden organik kimya ile ilgili bazı özel konular

  POLİMER FOTOKİMYASI
  Fotokimyanın temel prensipleri, uyarılmış hal ve moleküller arası enerji transferi, Radikal ve Katyonik Fotobaşlatıcılar, Fotokimyasal yolla başlatılmış polimerizasyon reaksiyonları, Blok ve Aşı Kopolimerlerinin fotokimyasal yolla sentezi, Polimerlerde fotokimyasal kararlılığın sağlanması, Fotoresist sistemler, fotokimyasal yolla hazırlanan yapıştırıcılar ve UV-ışınları ile kaplama hazırlanması tekniğinde son gelişmeler işlenecektir.

  ORGANİK YÜZEY KAPLAMALAR VE TEKNİKLERİ
  Organik, organik-inorganik hibrit kaplma ve uygulamaları

  ORGANİK SPEKTROSKOPİ VE UYGULAMALARI
  NMR, Kütle, Infra Red ve UV-VIS gibi modern spektroskopik tekniklerin kısaca prensiplerinin verilmesi ve bunlarla ilgili uygulmaların örneklerle açıklanması.

  DOĞAL ÜRÜNLER KİMYASI
  Doğal ürünler tanımı, önemi, doğal ürünlerin izole edilmesinde kullanılan yöntem ve teknikler. Flavonoid bileşikler, Terpenoid Bileşikler; monoterpenler, seskiterpenler,   triterpenlerin izole edilmesi, özellikleri, ve tanımlanması.

  ORGANİK KİMYADA ÖZEL KONULAR II
  Güncel literatürden organik kimya ile ilgili bazı özel konular

  POLİMER KİMYASINDAKİ SON GELİŞMELER
  Polimer kimyasındaki teknoloji ve bilimsel gelişmeler.

Kimya ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |