Fizikokimya Doktora Programı - Kadıköy - İstanbul - Marmara Üniversitesi - I314

Home>Doktora Programları>Kimya>Kadıköy>Fizikokimya Doktora Programı - Kadıköy - İstanbul
 
Fizikokimya Doktora Programı
Metod: Kurumda
Yerleşim yeri:
Program Türü: Doktora Programları
Program ücreti: İsteğe Bağlı
Sponsor Linkler
Loading...

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir
Marmara Üniversitesi

Fizikokimya Doktora Programı - Kadıköy - İstanbul

Ad
Soyad
E-posta adresi
Telefon Numarası
Yerleşim Yeri
Cep telefonu numarası
Yorumlar/ Sorular
* Zorunlu Alanlar

Telefon ya da e-posta yoluyla ücretsiz bilgi almak istiyorum.

İlgili Kurum’dan bir yetkili en kısa zamanda konuyla ilgili daha çok bilgi vermek amacıyla sizinle iletişime geçecek.
Eğer Educaedu Business S.L.’nin kullanım koşulları ve gizlilik politikasını kabul ediyorsanız, bu seçeneği seçiniz.
Lütfen her alanı doğru bir şekilde doldurunuz
Bu sayfayı paylaş - Kimya Doktora Programları:
Fizikokimya Doktora Programı - Kadıköy - İstanbul Fizikokimya Doktora Programı - Kadıköy - İstanbul
Program Tanımları:
FİZİKOKİMYA DOKTORA PROGRAMI

Programın Amacı
Çok geniş çalışma alanı olan fizikokimya dallarında (termodinamik, elektrokimya, kinetik, polimer kimyası, teorik kimya v.s.) araştırmalar yapmak bu dallarda çalışan endüstri ile bir köprü kurarak uygulamalı alanlara da yardım etmek.

Programın Dili : Türkçe

Bilimsel Hazırlık Program Gerektiren Bilim Alan ve Dalları
Farklı bilim dallarından mezun olmuş öğrencilere fark derslerinin sayısı üçü aşması halinde Bilimsel Hazırlık Programı’na alınırlar.

Bilimsel Hazırlık Programı’nda 2 yarıyılda toplam 30 kredi saaatinden fazlasını gerektiren dallardan mezun olmuş öğrenciler lisansüstü programlara alınmazlar. Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Polimer Lisans veya Yüksek Lisans mezunları bu programa girebilirler.

DERS İÇERİKLERİ

İLERİ KİNETİK I
Potansiyel enerji yüzeyleri, Çarpışma hız teorisi, Mutlak hızlar teorisi, Kimyasal dengenin istatiksel mekaniği, Tepkime hızlarının termodinamik formülasyonu, Kinetik izotop etkisi, Elementer gaz tepkimeleri, bimoleküler tepkimeler, unimoleküler tepkime hız teorileri(Lindemann, Hinselwood ve Kassel, Rice, Ramsperger, Slater teorileri) Kompleks gaz tepkime mekanizmaları, Kimyasal kinetikte kullanılan hız ölçme yöntemleri.

HETEROJEN KATALİZ
Katalizör ve önemi, heterojen katalizör, heterojen katalizör mekanizmaları, reaksiyonlardaki uygulamalar

İYON-ÇÖZÜCÜ ARA ETKİLERİ
Born Modeli, Tuz-çözücü etkileşim ısısının deneysel değerlendirilmesi, İyon-dipol modeli, İyon-quadropol modeli, Solvatasyon sayısı, Su ve iyonik çözeltilerin Dielektrik sabiti, İyon-çözücü-elektrolit olmayan maddelerin etkileşimi.

ANYONİK POLİMERİZASYON
Anyonik polimeriazsyonun özellikleri ve tarihçesi. Başlama, büyüme ve sonlanma reaksiyonlarının mekanizmaları; kinetiği. Endüstriyel kullanım örnekleri.

İSTATİSTİK TERMODİNAMİK
Termodinamik kavramlar, Joule –Thomson olayı, Dengesiz sistemlerin termodinamiği

ORGANİK MADDELERİN ELEKTROKİMYASI I  

Elektroorganik reaksiyonların incelenmesinde deneysel faktörler ve yöntemler. Organik elektrokimyasal reaksiyonların incelenmesinde deneysel faktörler ve yöntemler. Organik maddelerin elektrolizinde karşılaşılan problemler. Hidrokarbonların katodik reaksiyonları. Organik halogenürlerin elektrokimyasal indirgenmesi. Nitro bileşiklerinin katodik indirgenmesi. Doymuş karbonil bileşikleri ve türevlerinin eşektrokimyasal reaksiyonları.  

POLİMER ÇÖZELTİLERİ TERMODİNAMİĞİ
Polimer çözeltilerinin özellikleri, Çözeltiler üzerine teoriler, Seyreltik, derişik çözeltiler, Molekül ağırlığı tayinleri.

ORGANİK ELEKTROD REAKSİYONLARININ AYDINLATILMASI
Voltametrinin prensipleri. Akım türleri, tersinirlik, elektrod reaksiyonlarını aydınlatma teknikleri. Birden fazla indirgenme piki veren elektrod reaksiyonlarına eşlik eden kimyasal reaksiyonların ve asidliğin etkileri. Düşük çözünürlükteki kararsız ürün ve ara ürünlerin tayini ve tanınması. Ayrı pik veren kararlı ara ürünlerin tayini ve tanınması. Potansiyel kontrollu elektroliz. Bileşik yapısı ve elektrod reaksiyonları. Voltametride doğrusal serbest enerji (LFER) ilişkilerinin avantajları.  

İYON-İYON ARA ETKİLERİ
Gerçek ve potansiyel elektrolitler, Debye-Huckel teorisi, Aktivite katsayısı ve İyon-iyon etkileri

İLERİ KİNETİK II

Çözelti tepkimeleri, İyonlar arasındaki tepkimeler, basıncın çözelti tepkimelerine etkisi, sübstitüent etkisi, Hammett ve Taft eşitlikleri, Çözeltideki bazı tepkime mekanizmaları, Proton transfer tepkimeleri, Elektron transfer tepkimeleri, Elektron transfer tepkimeleri, Diffüzyon kontrollü tepkimeler, Hızlı tepkime çeşitleri ve hız ölçme yöntemleri.

ORGANİK MADDELERİN ELEKTROKİMYASI II
Karboksilik asid ve türevlerinin elektrokimyasal reaksiyon mekanizmaları. Direkt anodik oksidasyonlar,   İndirekt anodik reaksiyonlar. Elektrokimyasal olarak elde edilen asit ve bazlar. Organometalik bileşiklerin elektrokimyası. Organik ve organometalik bileşiklerin elektroanalitik incelenmesine ait örnekler ve uygulamaları. Organik elektrokimyadan disiplinlerarası bazı seçme konular.

ENDÜSTRİYEL ÖLÇME TEKNİKLERİ
Ölçme ve enstrümanların parçaları, Statik karakteristik, Dinamik karakteristikleri, Sıcaklık ölçümü, Basınç ölçümü, Vakum ve vakum ölçümü, Seviye ölçümü, kaydediciler.

KATYONİK POLİMERİZASYON
Katyonik polimerizasyonun özellikleri ve tarihçesi, başlama, büyüme, sonlanma mekanizmaları, kinetiği, endüstride kullanımı.

METAL-LİGAND KOMPLEKSLEŞME STOKİOMETRİSİNİN TAYİNİ
Kompleks oluşumu ve kompleks oluşumuna pH nin etkisi, yöntemin teorisi, çalışmalarda kullanılacak çözücü ve tampon sistemlerinin seçimi, çalışılacak iyonik şiddet ortamının seçimi ve çalışma çözeltilerinin hazırlanması, ligand ve kompleks türlerine ait piklerin belirlenmesi, oluşan kompleksin stokiyometrisinin belirlenmesi, oluşan kompleksin dissosiasyon sabitinin belirlenmesi.
Kimya ile ilgili diğer programlar: