Home > Doktora Programları > Kimya Mühendisliği > Çankaya > Kimya Mühendisliği Doktora Programı - Çankaya - Ankara

Kimya Mühendisliği Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Gazi Universitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Kimya Mühendisliği Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Doktora ALES Puanı : 65 Yabancı Dil (ÜDS) Puanı : 55 Lisans ve/veya Yüksek Lisans Not Ortalaması : 2.5 / 4.0 Lisans, 3.0 / 4.0 Yüksek Lisans Referans Mektubu : Var Niyet Mektubu : Var Lisans Sonrası Doktora ALES Puanı : 80 Yabancı Dil (ÜDS) Puanı : 55 Lisans Not Ortalaması (En az 3,5/4,0) : 3.9 / 4.0 Referans Mektubu : Var Niyet Mektubu : Var
 • Program tanımları
  KİMYA MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA PROGRAMI

  DERS İÇERİKLERİ


  KM 501 Su ve Atık Su Teknolojisi ( 3+0 )

  İçme ve endüstriyel suların hazırlanması. Evsel ve endüstriyel atıksuların sınıflandırılması. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma yöntemleri. Yasal sınırlamalar ve yönetmelikler.

  KM 504 Korozyon ( 3+0 )
  Korozyon Teorisinin esasları. Pourbaix diyagramları. Korozyonda deneysel teknikler. Pasiflik. Korozyon tipleri. Çeşitli ortamlarda korozyon. Korozyon kontrolü, kaplama katodik ve anodik koruma, inhibitörler.

  KM 507 Kimya Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler ( 3+0 )
  Adi ve kısmi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri için ileri teknikler. Regresyon teknikleri. Kimya mühendisliği sistemlerine uygulamalar.

  KM 509 Optimizasyon ( 3+0 )
  Tek ve çok değişkenli arama yöntemleri. Doğrusal programlama. Kısıtlamalı ve kısıtlamasız optimizasyon. Uygulama projeleri.

  KM 511 Taşınım Olayları ( 3+0 )
  Taşınım özellikleri. Momentum, enerji ve kütle aktarım olaylarının benzer metotlarla incelenmesi. Taşınım olaylarının benzer mekanizmaları, laminer ve türbülant akımda hız, sıcaklık ve konsantrasyon dağılımları, fazlar arası aktarım.

  KM 513 Kimya Mühendisliği Matematiği ( 3+0 )
  Vektör ve tensörler. Determinantlar ve matrisler, Adi ve kısmi diferansiyel denklemlerin ileri analitik çözüm yöntemleri. Kimya mühendisliği problemlerine uygulamalar.

  KM 515 İleri Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği ( 3+0 )
  Kompleks homojen ve heterojen reaksiyonların kinetiği. Katalitik reaksiyonlarda seçicilik. Reaktörlerde sıcaklık etkileri ve kararlılık. Borulu reaktörlerde eksenel ve radyal yönde sıcaklık değişmeleri. Eksenel ve radyal dağılım. Katalitik ve katalitik olmayan çok fazlı, sabit ve akışkan yataklı reaktörler.

  KM 516 Kataliz ( 3+0 )
  Katalizörlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri. Katalitik sistemlerde kütle ve ısı transferi. Gözenekli katılarda difüzyon, etkinlik faktörü. Katalitik reaksiyonların mekanizmaları. Katalizörlerin deaktivasyonu.

  KM 517 İleri Termodinamik ( 3+0 )
  Termodinamik kanunların tekrarı. Akışkanların termodinamik özelliklerinin hesaplanması ve buhar diyagramları. Kimya mühendisliği proseslerinin termodinamik analizi.

  KM 521 Kimya Mühendisliğinde Faz Denge Hesapları ( 3+0 )
  Hal denklikleri, termodinamik fonksiyonlar ve denge. Fugasite ve aktivite katsayıları, entalpi ve entropi değişim hesapları. Faz dengesinde deneysel metodların temel prensipleri. Bilgisayar uygulamaları.

  KM 522 Yakıt Teknolojisi ( 3+0 )
  Yakıtların oluşumu, bileşimi ve özellikleri. Kömürün karbonizasyonu. Petrol rafinasyonu. Petrol ürünleri ve özellikleri. Sentetik sıvı yakıt üretimi. Doğal gaz. Sentetik gaz yakıtlar. Yakıtların taşınması, depolanması ve yakılması.

  KM 524 Hava Kirliliği ve Kontrolu ( 3+0 )
  Hava kirleticiler, kaynakları, oluşumu, çevreye etkisi, atmosferde dağılım modelleri. Hava kirliliğini kontrol teknolojisi ve tasarımı. Standart ve yönetmelikler. Proje çalışmaları.

  KM 526 İleri Proses Kontrol ( 3+0 )
  İleri kontrol sistemlerinin analizi ve tasarımı. Çok devreli kontrol sistemleri, ileri beslenme ve oran kontrolü. Çok değişkenli kontrol sistemlerinin tasarımı. Bilgisayar destekli proses kontrol.

  KM 531 Enerji ve Enerji Teknolojisi ( 3+0 )
  Enerji ve Enerji türleri. Fosil yakıtlara dayalı enerji teknolojisi, enerji dönüşümünün çevresel etkileri, biyolojik karbon dengesi. Yenilebilir enerji kaynakları. Jeotermal enerji, güneş enerjisi. Yeni enerji kaynakları, nükleer enerji, rüzgar enerjisi vb. Enerji dönüşüm sistemlerinde termodinamik ve ekonomik analizler.

  KM 532 Kristal Kimyası ( 3+0 )
  Kristal matematiği, fiziği ve kimyanın temel yasaları. Kristal yapı taşlarının özellikleri. Kristal iç yapısı. X-ışınları difraktometre metodu ile kristal belirlenmesi.

  KM 533 İleri Membran Teknolojisi ( 3+0 )
  Giriş; Membranların Mekanizması ve Karakteristikleri: Membranların Hazırlanması; Memhran Prosesler: Membranlarda Kütle Transferi; Konsantrasyon Polarizasyonu; Modu. Dizaynı ve Karakteristikleri; Mernbranlarda Kirlenme Potansiyeli ;BasınçlaYönlendirilen Membran Proseslerinin Özel Uygulamaları; Membran Kullanımının Ekonomik Boyutu

  KM 535 Polimer Esasli Kompozitler (3+0)
  Yüksek performanslı mühendislik polimerlerin genel tanıtımı ve özellikleri. Polimerizasyon mekanizmaları. Polimer kompozit malzemelerin sınıflandırılması. Matris-takviye arabirim mekanizmaları. Polimer kompozit malzemelerin termal ve mekanik davranıştan. Elyaf takviyeli polimer kompozit malzemelerin üretim teknikleri

  KM 536 Akışkanlaştırma ve Akışkan Yataklar ( 3+0 )
  Gaz ve sıvı akışkanlaştırmanın temel prensipleri, rejimleri ve karakterizasyonu. Katı tanelerin karışımı ve taşınımı. Kabarcıklı ve sirkülasyonlu akışkan yataklar. Taşkın yataklar. Üç fazlı akışkan yataklar. Akışkan yataklarda ısı ve kütle transferi, kimyasal reaksiyonlar. Endüstriyel uygulamalar. Modelleme teknikleri.

  KM 537 İleri Akışkan Mekaniği ( 3+0 )
  Viskoz ve viskoz olmayan akış. Navier-Stokes denkleminin çözümü. Sınır tabakası. Turbulansa giriş. Sürüklenme. Akım ayrılması. Reoloji 'ye giriş.

  KM 538 İleri Isı Aktarımı ( 3+0 )
  Çok yönlü kondüksiyon, doğal ve zorlanmış konveksiyon, kaynama ve yoğunlaşma. Isıl ışınım. Isıl sınır tabakası analizi.

  KM 539 İleri Kütle Aktarımı ( 3+0 )
  Difuzyon ve konveksiyonla kütle aktarımı. Çok bileşenli sistemler için temel korunum prensipleri ve aktarım mekanizmaları. Kütle aktarım teorileri. Sınır tabakaları. Ara yüzey kütle aktarımı. Kimyasal reaksiyonlu kütle aktarımı.

  KM 542 Bilgisayar Destekli Tasarım ( 3+0 )
  Kimyasal proseslerin bilgisayar destekli tasarımında kullanılan temel prensipler ve teknikler. Termodinamik özelliklerin modelleri. Regrasyon. Temel işlem ekipmanlarının ve reaktörlerin modellenmesi. Akım şeması oluşturulması. Proje çalışmaları.

  KM 543 Yanma ( 3+0 )
  Yakıtların özellikleri ve seçimi. Yanmanın esasları ve termokimyasal kinetiği. Alev ilerlemesi ve kararlılığı. Homojen ve heterojen yanma. Brülör, fırın ve diğer yakma sistemlerinin tasarımı. Baca tasarımı.

  KM 545 Biyokimyasal Prosesler ( 3+0 )
  Mikrobiyolojik sistemlerin yapısı, aktarım olayları ve reaksiyomların kinetiği. Fermantasyon, atık arıtma ve diğer biyokimyasal proseslere uygulamalar.

  KM 546 Zeolit Bilimi ve Teknolojisi ( 3+0 )
  Zeolitlerin yapısal, fiziksel ve kimyasal özellikleri. Zeolit türleri ve karakterizasyon yöntemleri. Zeolit sentezi. Zeolitlerde iyon değişimi. Moleküler elek zeolitlerde difüzyon ve adsorpsiyon. Zeolit katalizörler. Uygulama alanları ve kullanıma yönelik yeni gelişmeler.

  KM 550 Proses Analizi ( 3+0 )
  Kimya mühendisliği eğitiminde bilgisayar kullanımı ve bilgisayar uygulamalrının prensipleri. Proses analizi. Yazılım programlarında kimya mühendisliği uygulamaları. Nümerik derleme ve mühendislik programlaması . Veri tabanı programlaması, elektronik kimya mühendisliği el kitabı bilgilerinin hazırlanması, " spread sheet " analizi ve kimya mühendisliği tasarım problemlerine uygulamalar.

  KM 552 Proses Simulasyonu ( 3+0 )
  Proses analizi temel prensiplerine giriş. Kimya mühendisliğinde modelleme ve simülasyon teknikleri. Klasik mühendislik problemlerine bilgisayar uygulamaları. Taşınım olaylarının sınıflandırılması ve popülasyon denkliği modelleri. Derleme, elektronik el kitabı bilgileri, veri tabanı sistemleri ve maliyet optimizasyonu içeren kimya mühendisliği tasarım problemleri ile ilgili nümerik örnekler ve bunların bilgisayarla çözümleri.

  KM 556 İleri Malzeme Teknolojisi (3+0)
  Polimer, seramik ve metal malzemelerin tanıtımı. Parçacık ve elyaf bazlı metal ve seramik kompozit malzeme üretimleri. Yüzey hazırlama teknikleri. Dolgu ve takviye elemanlarının üretim teknolojileri ve kompozit malzemelerde kullanım alanları. Biyo, nano ve akıllı malzemelerin kullanım alanları

  KM 570 İleri ayırma İşlemleri ( 3+0 )
  Ayırma işlemlerinde akım şemasının geliştirilmesi. Çok bileşenli sistemlerin ayrıştırılmasında kimya mühendisliği prensiplerinin uygulanması. Adsorpsiyon, desorpsiyon, membran ve diğer yeni ayırma teknikleri.

  KM 571 İleri Gözenekli Malzemeler ( 3+0 )
  Gözenekli malzeme tanımı ve sınıflandırılması. Gözenekli malzemelerde aktarım mekanizmaları ve taşınım parametrelerinin belirlenmesi. Karakterizasyon yöntemleri. Sentez yöntemleri. Doğal ve sentetik zeolitler. MCM tipi malzemeler. Kil mineralleri ve kil esaslı malzemeler. Seramik malzemeler ve ileri seramik malzemeler. Endüstriyel uygulamalar.

  KM 572 Hidrojen Teknolojisi ( 3+0 )
  Hidrojenin özellikleri, hidrojen üretim teknikleri, çeşitli enerji kaynaklarından hidrojen üretimi, biyolojik yöntemlerle hidrojen üretimi, hidrojenin kullanım alanları, hidrojen emniyeti, hidrojenin depolanması ve taşınması, hidrojen enerjisi sistemleri, çevresel faktörler, ulusal ve uluslar arası perspektifler.

  KM 573 Elektrokimya Mühendisliğinin Esasları ( 3+0 )
  Elektrokimyasal sistemleri analiz etmek için gerekli olan temeller ve denklikler, elektrokimyasal sistemlerin termodinamiği, elektrot kinetiği ve kütle transferi, deneysel elektrokimyasal teknikler ve uygulamaları, voltametrik yöntemler, endüstriyel elektrokimyasal uygulamalar, elektrik motorları ve klor alkali işlemleri, enerji depolama, elektroliz, korozyon, elektrokimyasal tekniklerin paket programlar sayesinde simülasyonu.

  KM 574 Yakıt Hücresi Teknolojisi ve Uygulamaları ( 3+0 )
  Yakıt hücrelerine giriş. Yakıt hücrelerinin avantajları dezavantajları, önemi ve kullanım alanları. Yakıt hücrelerinin çalışma prensibi. Elektrokimyasal prosesler ve elektrik üretimi. Yakıt hücrelerinin çeşitleri, sıcaklığa ve yakıtlarına göre sınıflandırılmaları. Yakıt hücrelerinde kullanılan yakıtlar, özellikleri, avantaj ve dezavantajları. Yakıt hücrelerinin yapısı ve temel elemanları. Hidrojen ile çalışan yakıt hücrelerinin yapısı, çalışma prensibi ve uygulamaları. Hidrojenin üretimi, depolanması ve kullanımı.

  KM 698 Doktora Seminer ( 2-0 ) 2
  Doktora öğrencilerinin araştırma konularını seminer şeklinde takdimi.

  KM Petrokimya Sanayinde Gelişmeler ( 3+0 )
  Petrokimya endüstrisinde ana ham maddeler, ara ürünler ve son ürünler. Üretim metodları.

Kimya Mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |