İtalyan Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İtalyan Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • PROGRAMIN ADI
  İTALYAN DİLİ VE EDEBİYATI BİLİM DALI / BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI
   
  • PROGRAMIN TÜRÜ         
       
        YÜKSEK LİSANS
   
  • PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
             
              Bilim Dalı Başkanı          :    Yrd. Doç.Dr .Esin GÖREN
              Anabilim Dalı Başkanı    :   Prof. Dr. Ayşe Dilek Erbora
   
  • PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU BÖLÜM VE FAKÜLTE  
   
  BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI   / EDEBİYAT FAKÜLTESİ
   
              Anabilim Dalı Başkanı    :    Prof. Dr. Ayşe Dilek Erbora
        Fakülte Dekanı                 :    Prof. Dr. Korkut Tuna
   
  • OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ
   
   
   1. EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI
   
  20. yüzyılda birbirinden farklı yönler izleyen çeşitli eleştiri kuram ve yöntemleri üzerinde durulan bu derste öğrencilerin yapısalcılık, göstergebilim, fenomenoloji , yorumbilim , alımlama estetiği gibi edebiyat eleştiri            yöntemlerini öğrenmesi amaçlanmaktadır.  
   
   1. ÇAĞDAŞ İTALYAN YAZARLARI
   
   
    Bu ders çerçevesinde 20. yüzyıl İtalyan edebiyatının başlıca yazarları ve onların yapıtları üzerinde genel bir bakışın oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda Luigi Pirandello , Italo Svevo , Umberto Eco , Italo Calvino gibi yazarların yapıtları bağlamında kuramsal okumalara ve uygulamalı çalışmalara yer verilmektedir.
   1. GÖSTERGEBİLİMDE KURAM
   
   
  Sözlü ya da sözsüz göstergelerin, anlam kurulmasında ve yeniden kurulmasındaki işlevlerini irdeleyen bu bilim dalının, edebiyat metinlerini okuma, anlama ve yorumlama yöntemi olarak temel yaklaşımın ve çözümleme modeli olarak 1960�lı yıllardan günümüzde dek uzanan zaman diliminde geçirdiği evrelerin kuramsal olarak ele alınmaktadır.   
  Bu anlamda, öğrencilerin anlam ve anlatımda göstergeleri çözümleme yetisi kazandıracak bilgiler aktarılacaktır.
   
   1. İKİDİLLİLİK VE ÇEVİRİ EDİNCİ:
   
  Bu ders kapsamında çeviri edinci bağlamında ikidilliliğin konumunun incelenmesi      öngörülmektedir. Bu bağlamda ikidilli yetişen insanların dil edinci, çeviri edinci için gerekli   seviye gibi tartışmalar çerçevesinde temel dilbilimsel sorunlar ve farklı diller arasında   karşılaştırmalar yapılarak genel bir bakışa varılması öngörülmektedir.   
   
          
   1. İTALYAN ROMANI
   
   
  Bu ders kapsamında, İtalyan yazın geleneğinde roman türünün 19. yüzyılın son çeyreğinden başlayarak 20. yüzyıldan günümüze dek uzanan dönem çerçevesindeki gelişimi üzerine kuramsal genel bir bakış sağlanarak roman kurgusu ve estetiği üzerine yazılan kuramsal yapıtların ışığında İtalyan romanından örnekler öğrenciler tarafından uygulamalı olarak incelenmektedir.
   
   1. TÜRKÇE VE ÇEVİRİ
   
   
  Bu ders kapsamında, çevirinin sözcük ve sözdizimsel bağlamda Türkçe�nin gelişimi üzerine etkileri ve katkıları üzerinde durulmakta, yaşanan süreçte ortaya çıkan sorunlar ve gelişmelerle ilgili karşılaştırmalı ve uygulamalı olarak çalışmalar yapılmaktadır.
   
   
   
   1. GÖSTERGEBİLİMDE UYGULAMA
   
    Paris Göstergebilim Okulu�nun geliştirdiği göstergebilimden yola çıkılarak   edebiyat yapıtının metiniçi ve metinlerarası             düzlemlerde incelenmesini amaçlayan bu derste, öğrencilerin bir edebiyat yapıtına         bilimsel anlamda yaklaşabilmeleri için seçtikleri anlatı metinlerini çözümlemeleri ve          bu uygulama yoluyla yapıtın altısal/betisel/anlamsal düzeylerde incelemeleri            sağlanmaktadır.
   
   
  • PROGRAMIN AMAÇ KAPSAM VE TARİHÇESİ
   
  İtalyan Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 1977-1978 yılında, dört yıllık İtalyan Dili ve Edebiyatı Lisans öğretimini başlatmıştır. Yüksek Lisans programı ilk kez   1986 - 1987 yılında başlamış ve Türkiye�de ilk olarak Ankara Üniversitesi, Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi�nde başlatılmış olan İtalyan Dili ve Edebiyatı Lisans ve Yüksek Lisans programlarının yanında İstanbul Üniversitesi�nde yerini almıştır. Böylelikle, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde İtalyan Dili ve Edebiyatı alanında Lisans ve Yüksek Lisans düzeyinde öğrenci yetiştiren, diploma veren iki   programdan biri olmuştur. Avrupa Birliği�ne üye olma çabası içindeki ülkemizde İtalyanca dilini, kültürünü, edebiyatını derinlemesine bilen nitelikli, kariyer yapan bilim adamlarının yetiştirilmesi Yüksek Lisans Programının amaçlarının başında gelmektedir. İtalyan Dili ve Edebiyatı Lisans programını tamamlayan ve akademik kariyer yapmak isteyen ya da İtalyan dili ve edebiyatı üzerine bilgilerini bilimsel düzeyde ilerletmek amacındaki herkese açık olan Yüksek Lisans programının amacı, Türk bilim dünyasına yeni araştırmacılar kazandırmaktır. Son beş yıl içinde Türkiye'nin İtalya ile giriştiği kültürel ve ticari işbirliği Yüksek Lisans programında yeni ders içeriklerine ve disiplinlerarası araştırma konularına öncelik verilmesine neden olmuştur. Önümüzdeki yıllarda da, Avrupa Birliği Ortak Başvuru Metni gözetilerek hazırlanan ders programlarında öğrenim/öğretim sürecinin eyleyenleri ve bu sürecin eyleyenleri arasındaki etkileşim, öğretim sürecinde amaçlar, bu amaçların gerçekleştirilmesinde kullanılacak yöntem ve teknolojiler incelenerek İtalyan Üniversiteleriyle denklik sağlanmaya çalışılacaktır. Böylelikle, T.C. sınırları dahilinde yapılan bir Yüksek Lisans programı içeriğiyle Avrupa ülkelerindeki Yüksek Lisans programları arasında paralellik kurulması amaçlanmaktadır.
   
               
  • MEZUNİYET SONRASI ÇALIŞMA ALANLARI
   
  Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, İtalyan Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora programından mezun olan öğrenciler İtalyanca öğretmenliği, akademik kariyerin yanı sıra, genel anlamda edebiyat ve diğer sosyal bilimler alanında çalışma imkanı bulabilirler.  
   
   

İtalyanca ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |