İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Yeditepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  Adayların İngiliz Dili Eğitimi veya Uygulamalı Dilbilim ya da benzer alanlarından yüksek lisans derecesi almış olmaları gerekmektedir.Ayrıca İngiliz Dili Eğitimi lisans programlarından mezun olup yüksek lisans derecesine sahip olmayan adaylar, anabilim dalınca belirtilen önkoşul derslerini almak koşuluyla programa kabul edilebilirler. Adayların en az 2 yıllık öğretmenlik deneyimi olması şarttır.
 • Program tanımları
  Programın amaçları:   İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programının amacı doktora adaylarının yabancı dil öğretmeni eğitimi alanında uzmanlaşmalarını ve bu alana katkıda bulunacak araştırma becerilerini edinmelerini sağlamaktır. Programda kuram ve uygulama dengeli bir şekilde sunulmaktadır. Programdan mezun olanların alanda hizmet öncesi ve hizmetiçi öğretmen eğitimi programlarına katkıları olabilir ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğretim üyesi olarak çalışabilirler.  

  Adayların İngiliz Dili Eğitimi veya Uygulamalı Dilbilim ya da benzer alanlarından yüksek lisans derecesi almış olmaları gerekmektedir.Ayrıca İngiliz Dili Eğitimi lisans programlarından mezun olup yüksek lisans derecesine sahip olmayan adaylar, anabilim dalınca belirtilen önkoşul derslerini almak koşuluyla programa kabul edilebilirler. Adayların en az 2 yıllık öğretmenlik deneyimi olması şarttır.

  İngiliz Dili Eğitimi Doktora programı en fazla dört dönem de tamamlanacak en az 38 krediden (yüksek lisans dersleri dışında) oluşur ve dersleri yeterlilik sınavı, doktora tez sunumu ve sözlü savunması takip eder. Programın başarıyla tamamlanması İngiliz Dili Eğitiminde Doktora derecesinin alınmasını sağlar.

  Bilimsel Hazırlık Dersleri
  EDEN 504     İkinci dil edinim kuramları     
  EDEN 509     Dil becerilerinin öğretimine yaklaşımlar     
  EDEN 508     Araştırma yöntemleri     
  EDEN 507     Yabancı dilde sınama ilkeleri     
  EDEN 518     Materyal geliştirmede teknoloji     
  EDEN 505     İngilizce öğretmenlerinin hizmet içi eğitimi ve mesleki gelişimi konularına yaklaşımlar     
   
  DOKTORA DERSLERİ
  EDEN 601     İkidilliliğin Edinimi     
  EDEN 602     İleri Düzey Araştırma Yöntemleri     
  EDEN 603     İngilizce Öğretmeni Eğitimi      
  EDEN 634     Alan Çalışması      
  Seçmeli (Dil Öğretmeni Eğitimi konularında)     
  Seçmeli (Dil Öğretmeni Eğitimi konularında)     
  Seçmeli (Dil Öğretmeni Eğitimi konularında)     
  Seçmeli (Dil Öğretmeni Eğitimi veya uygulamalı dilbilim konularında)     
   
  Seçmeli Dersler
  EDEN 520     Ders Programlarının Desenlendirilmesi ve Materyal Geliştirme     
  EDEN 512     İkinci Dil Ediniminde Toplumsal Dilbilim Konuları     
  EDEN 515     Kültürlererarası İletişim ve Dil Öğretimi     
  EDEN 552     Söylem Çözümlenmesi ve İngilizce Eğitimi     
  EDEN 571     İngilizce Öğretiminde Edebiyat     
  EDEN 643     İngiliz Dili Eğitiminde Eğitim Teknolojisi     
  EDEN 607     İngiliz Dili Eğitiminde Program Değerlendirme     
  EDEN 608     Edimbilim ve Söylem Çözümlemesi     
  EDEN 609     Sınıf Tabanlı Araştırma     
  EDEN 610     Dil Eğitiminde ve Dil Öğretmeni Eğitiminde Nicel Araştırma     
  EDEN 611     Dil Eğitiminde ve Dil Öğretmeni Eğitiminde Nitel Araştırma     
  EDEN 613     İkinci Dil ediniminde Ruhdilbilim Konuları     
  EDEN 612     Hizmet Öncesi ve Hizmet İçi Eğitim Programlarında Klavuzluk   

  BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ

  EDEN 504 İkinci Dil Edinim Kuramları (3+0+0)3
  (Eden 603 için önşart)
  İkinci dil edinimiyle ilgili temel kuramların incelenmesi. Her kuramın ikinci dil gelişimi, birinci ve ikinci dil edinimi arasındaki ilişki ve ikinci dil araştırmaları açısından incelenmesi.
   
  EDEN 507 Yabancı Dilde Sınama İlkeleri (3+0+0) 3
  (Eden 603 için önşart)
  Başarı ve standartlaştırılmış yabancı dil sınama yöntemlerinin incelenip değerlendirilmesi. Dil becerilerinin sınanmasında modüler ve bütüncül sınama yaklaşımları. Sınav hazırlama ve değerlendirme.
   
  EDEN 508 Araştırma Yöntemleri I (3+0+0) 3
  (Eden 602 için önşart)
  Veri toplanması ve analizine dayalı olarak ikinci dil öğrenimi araştırmalarının temel kavram ve süreçlerine giriş.
   
  EDEN 509  Dil Becerilerinin Öğretimine Yaklaşımlar (3+0+0) 3
  (Eden 603 için önşart)
  Dinleme, konuşma, okuma ve yazma gibi dil becerilerinin öğretimiyle ilgili yöntemlerin ve ders malzemelerinin incelenmesi.
   
  EDEN 518 Materyal Gelişiminde Teknolojinin Kullanımı (3+0+0)3
  (Eden 603 için önşart)
  Eğitim teknolojisinin İngilizce öğretiminde uygulanması. Bilgisayar programları, video ve diğer görsel-işitsel teknolojilerin kullanımı, seçimi ve değerlendirilmesi.
   
  EDEN 505  İngilizce Öğretmenlerinin Hizmet-içi Eğitimi ve Mesleki Gelişimi Konularına yaklaşımlar (3+0+0) 3
  (Eden 603 için önşart)
  Yabancı dil öğrenimi alanındaki yeni gelişmelerin irdelenmesi  ve bu gelişmelerin dil öğretmenlerinin hizmetiçi  eğitimi ile ilişkilendirilmesi. Mesleki gelişim tekniklerinin hizmetiçi öğretmen eğitimi ve öğretmenin eğitimi çerçevesinde incelenmesi ve uygulanması.
   
  ZORUNLU DERSLER

  EDEN 601 İkidilliliğin Edinimi (4+0+0) 4
  İkidillilik sürecinin bilişsel, biyolojik ve pedagojik açılardan tanıtılması; ikidilliliğin gelişimi ve sürdürülmesi; daldırma ve iki dil eğitimi gibi eğitim modelleri; bilişsel ve biyolojik açılardan incelendiği araştırmaların tartışılması; erken yaştaki ikidilliliğin Türkiye’deki İngilizce eğitimine uygulanması.
   
  EDEN 603 Dil Öğretmeni Eğitimi (4+0+0) 4
  Dil öğretmeni eğitimi ile ilgili öğrenim kuramlarının analizi; yabancı dil öğrenimi ve öğretimindeki en yeni yaklaşımların incelenmesi ve bunların hizmet öncesi ve hizmetiçi dil öğretmenlerin mesleki gelişimi için uygulanan teknikler açısından incelenmesi.
   
  FLED 680 689, 691-699 Öğretmen Eğitimi ve Uygulamalı Dilbilimde Özel Konular (4+0+0) 4
  Öğretmen eğitimi ve uygulamalı dilbilimdeki özel konuların ileri düzeyde çalışılması

  EDEN 681 İngilizce’nin çocuklara öğretimi

  EDEN 682 CURRICULUM AND SYLLABUS DESIGN IN ELT

   
  EDEN 602 İleri Düzey Araştırma Yöntemleri (4+0+0) 4
  Dil öğretmeni eğitiminde ve uygulamalı dilbiliminde veri toplama ve analizi için kullanılan niceliksel ve niteliksel araştırma yöntem ve tekniklerinin incelenmesi. Araştırma desenlenmesi.
   
  EDEN 634 Alan Çalışması (4+0+0) 4
  İngilizce eğitim ve dil öğretmeni eğitim programlarının değerlendirilmesine yönelik bireysel çalışma.
   
  EDEN 605 Yabancı dil/İkinci Dil Olarak İngilizcede Okuma veYazma Konularına Yaklaşımlar (4+0+0) 4
  Yabancı dil/ikinci dil olarak İngilizcede okuma ve yazma konularında yeni gelişmeler ve yapılan araştırmaların incelenmesi; Yabancı dil/ikinci dil olarak İngilizce okuma ve yazmanın öğrenilmesi/öğretilmesi için müfredat geliştirme.
   
  EDEN 606 Yabancı dil/İkinci Dil Olarak İngilizcede Dinleme ve Konuşma Konularına Yaklaşımlar (4+0+0) 4
  Yabancı dil/ikinci dil olarak İngilizcede dinleme ve konuşma konularında yeni gelişmeler ve yapılan araştırmaların incelenmesi; Yabancı dil/ikinci dil olarak İngilizce dinleme ve konuşmanın öğrenilmesi/öğretilmesi için müfredat geliştirme.
   
  EDEN 690 Doktora Tezi (0+0+0) 0
  Tez danışmanı gözetiminde öğrencinin ilgi alanındaki başlıca bir konu üzerine özgün bir araştırma projesinin tasarlanması ve tamamlanması
   
  SEÇMELİ DERSLER

  EDEN 520  Ders Programlarının Desenlendirilmesi ve Materyal Geliştirme (3+0+0) 3
  Ders programları desenlendirme ilkeleri, uygulama ve değerlendirime; dil öğrenme kuramlarının dil becerilerinin öğretimine yönelik ders malzemelerinin üretiminde kullanımının tarışılması; ders malzeme ve programlarının geliştirilmesi, uyarlanması ve değerlendirmesi.   

  EDEN 512 İkinci Dil Ediniminde Toplumsal Dilbilim Konuları (3+0+0) 3
  Toplum dilbilim paradigmalarının ikinci dil edinimine uyarlanmasının incelenmesi

  EDEN 515 Kültürlererarası İletişim ve Dil Öğretimi (3+0+0) 3
  Kültür, kültürün algılanması ve öğrenilmesi gibi faktörlerin sözlü ve sözsüz iletişimde kültürler arası  farklılıkların ikinci dil öğrenimini nasıl etkilediğinin tartışılması.

  EDEN 552 Söylem Çözümlenmesi ve İngilizce Eğitimi (3+0+0) 3
  Sözlü ve yazılı söylemin toplumdilbilimsel, ruhdilbilimsel ve dilbilimsel açılardan analizi; söylem analizinin ikinci dil öğreniminde ve kullanımında rolü.

  EDEN 571 İngilizce Öğretiminde Edebiyat (3+0+0) 3
  İngilizce dili öğretiminde edebiyatın kullanımıyla ilgili geleneksel yaklaşımların incelenmesi ve değerlendirilmesi; ingilizcenin yabancı dil olarak öğretildiği ortamlarda,iletişimsel yaklaşımın edebiyat öğretimine katkılarının tartışılması.

  EDEN 643 İngiliz Dili Eğitiminde Eğitim Teknolojisi (4+0+0) 4
  Eğitim teknolojisi sistemlerinin İngilizce öğretimine uygulanması. Bilgisayar programları, video ve diğer görsel-işitsel teknolojilerin kullanımı, seçimi ve değerlendirilmesi.

  EDEN 607 İngiliz Dili Eğitiminde Program Değerlendirme (4+0+0)4
  Dil programı ve dil öğretmeni programlarının değerlendirilmesine yaklaşımlar; çeşitli program değerlendirme modellerinin incelenmesi; öğretimin etkililiğinin değerlendirmesinde kullanılan standartlar; öğrencilerin bir dil programı veya dil öğretmeni yetiştirme programını değerlendirmesi.
   
  EDEN 608 Edimbilim ve Söylem Çözümlemesi (4+0+0)4
  Dilin bir etkileşim süreci olarak edimbilim ve söylem çözümlemesine özgü temel kavramlar ve araştırma tekniklerinin sunulması; birinci ve ikinci dil ediniminde karşılaşılan sorunların incelenmesi.
   
  EDEN 609 Sınıf Tabanlı Araştırma (4+0+0)4
  Araştırmacı öğretmen yetiştirmeye yaklaşımların incelenmesi; sınıf tabanlı araştırmaların ayrıntılı tanıtımı ve dil öğretimi ve öğrenimi ile ilişkilendirilmesi;;öğretme ve öğretmenin öğrenmesi konularındaki araştırmalara davranışsal, bilişsel ve yorumlamacı yaklaşımlar; öğrenciler tarafından yapılacak yönlendirilmiş bireysel sınıf tabanlı araştırma.  
   
  EDEN 610 Dil Eğitiminde ve Dil Öğretmeni Eğitiminde Nicel Araştırma (4+0+0)4
  Dil eğitimi ve dil öğretmeni eğitimindeki nicel araştırmayla ilgili kuramsal ve yönteme ilişkin konular, analiz için gerekli araçlar. Öğrencilerin nicelik araştırma projelerine destek.
   
  EDEN 611 Dil Eğitiminde ve Dil Öğretmeni Eğitiminde Nitel Araştırma (4+0+0)4
  Dil eğitimi ve dil öğretmeni eğitimindeki nitel araştırmayla ilgili kuramsal ve yönteme ilişkin konular, analiz için gerekli araçlar. Öğrencilerin nitelik araştırma projelerine destek.

  EDEN 613 İkinci Dil ediniminde Ruhdilbilim Konuları (4+0+0) 4
  İkinci dil ediniminin ruhdilbilimi açısından incelenmesi; öğrencinin ikinci dildeki gelişimi, öğrencinin ikinci dil öğrenimine katkıları gibi faktorlerin incelenmesi.

  EDEN 612 Hizmet Öncesi ve Hizmet İçi Eğitim Programlarında Klavuzluk (4+0+0)4
  Hizmet öncesi ve hizmetiçi öğretmenlerin gözlemlenmesi ve denetlenmesi ile ilgili kuramlar ve araştırmaların analizi; vaka incelemeleri; hizmet öncesi ve hizmet sonrası öğretmen eğitiminde etkili klavuz modellerinin desenlenmesi.

  EDEN 643 İngiliz Dili Eğitiminde Eğitim Teknolojisi (4+0+0) 4
  Eğitim teknolojisi sistemlerinin İngilizce öğretimine uygulanması. Bilgisayar programları, video ve diğer görsel-işitsel teknolojilerin kullanımı, seçimi ve değerlendirilmesi.

   

İngilizce ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |