Çeviri Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Okan Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Çeviri Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Tuzla - İstanbul

 • Program tanımları
  Programın Amacı

  Çeviri Yüksek Lisans Programımız Tezli ve Tezsiz seçenekleriyle, ülkemizde görülen nitelikli çevirmen ve araştırmacı ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır.

  Çevirinin farklı alanlarına ve sorunlarına bütüncül bir yaklaşım kazandırmayı hedefleyen, hem uygulamadan hem akademiden çeşitli uzmanların katkılarıyla sürdürülen programımız,  kuramsal modellerle uygulamanın gereklerini birleştirebilecek şekilde hazırlanmıştır.

  Sadece çeviribilim bölümü mezunlarına değil farklı lisans alanlarından ilgililere de açık olan programımızda, tezsiz modülde çeviri uygulamasına yönelik bir eğitim verilerek, çeviri üst-bakışı kazanmış uluslar ve kültürler arası iletişim uzmanı yetiştirmek hedeflenmiştir.

  Tezli programımız, çeviri olgusunun karmaşık doğası hakkında kuramsal ve tarihsel çalışmalar yapmayı, yazılı ve sözlü metinlerin diller, kültürler ve çeşitli uzmanlık alanları arasındaki aktarımında geçirdiği dönüşümleri izlemeyi isteyenlere göre tasarlanmıştır.  Tezsiz ve Tezli Yüksek Lisans Programlarımız aşağıda yer almaktadır. Tüm öğrenciler, birinci dönemde 12 kredilik ortak bir programa alınır. Tezli veya Tezsiz Yüksek Lisans ayrışması, bu dönemden sonra gerçekleşir.

  Tezli programa devam etmek isteyen öğrenciler, ortak programdaki “CEV 503 Çeviribilimsel Yaklaşımlar” ile “CEV 515 Metin Çözümlemesi ve Çeviri” isimli iki baraj dersinden BA (3.50/4.00) notu almak durumundadır.

  Öğrencilerin, Tezli programda toplam 21, Tezsiz programda ise toplam 30 kredi tamamlamaları gerekir. Tezli programda 21 krediyi tamamlayanlar “CEV 571 Tez Çalışması”na, Tezsiz programda 30 krediyi tamamlayanlar ise “CEV 574 Çeviri Projesi”ne kayıt yaptırırlar. Her iki programdan mezun olabilmek için, genel not ortalamasının 3.00/4.00 olması gerekir.


  TEZSİZ PROGRAM

  Birinci Yıl


  Güz Dönemi

  Çeviribilimsel Yaklaşımlar    
  Metin Çözümlemesi ve Çeviri
  Kültürlerarası Diyalog ve Çeviri    
  Özel Alan Çevirisi I    

  Bahar Dönemi
  Çeviri ve Çeviri Kuramlarının Tarihi
  Özel Alanlar Açısından Dilbilim    
  Çeviri Dünyasında Yaklaşımlar    
  Özel Alan Çevirisi II

  İkinci Yıl

  Güz Dönemi
  Çeviri Değerlendirme ve Yönetimi    
  Avrupa Birliği ve Çeviri              

  Bahar Dönemi
  Çeviri Projesi      


  TEZLİ PROGRAM

  Birinci Yıl


  Güz Dönemi
  Çeviribilimsel Yaklaşımlar
  Metin Çözümlemesi ve Çeviri
  Kültürlerarası Diyalog ve Çeviri    
  Özel Alan Çevirisi I

  Bahar Dönemi
  Çeviri ve Çeviri Kuramlarının Tarihi
  Özel Alanlar Açısından Dilbilim    
  Çeviribilimde Araştırma Yöntemleri                       

  İkinci Yıl
  Güz - Bahar Dönemi

  Ders İçerikleri

  CEV 503 Çeviribilimsel Yaklaşımlar (3 0 3)
  Çeviri olgusuna günümüz çeviribilimi penceresinden nasıl bakıldığının ortaya konması, bu çerçevede çeviribilimin hem bilim öncesi ve bilim dışı yaklaşımlara göre hem de dilbilim, edebiyatbilim gibi yakın bilim dallarına göre çeviriye yaklaşımda nasıl bir farklılık sergilediğinin ele alınması. Tamamlayıcı olarak çeviribilim içindeki yaklaşımların nasıl farklılaşabildiğinin örneklenmesi. 

  CEV 515 Metin Çözümlemesi ve Çeviri (3 0 3)

  Metin olgusunun ve metinler üzerinden iletişim olgusunun temel nitelikleri ve uygulamaları üzerinde durulması. Çeviri bağlamında metinlere pratik biçimde nasıl yaklaşılabileceğinin, metinlerin farklı unsurları ve yöntem olanakları bakımdan uygulamalı olarak işlenmesi. Dersin amacı çeviri yapmak değil, çeviriyi rahat ve özgüvenle yapacak altyapının oluşturulmasıdır. 

  CEV 543 Kültürlerarası Diyalog ve Çeviri (3 0 3)

  Çevirinin belli koşullar altında üretilmiş ve alımlanmış olan ve belli özellikler taşıyan metinlerin farklı bir kültürel bağlama, farklı üretim ve alımlama koşullarının işlediği bir bağlama taşınması olduğu esasından yola çıkarak, çeviride kültürel arka planların ve kültürler arası ilişkilerin irdelenmesi. 

  CEV 517 Özel Alan Çevirisi I (3 0 3)
  Çevirmen adaylarında en az bir özel alan bilgisi varsayılır. Farklı özel alanlardan sözlü ya da yazılı metin örnekleriyle çeviri amaçlı metin çözümlemesinin yapılması, metin türleri farkındalığının arttırılması, sözlükçe ve terminoloji yönetiminin tartışılması. Dersin amacı özel alan perspektifiyle ilgili alanın gelenek ve beklentisi doğrultusunda işlevsel çeviri metinlerin üretilmesi, öğrenciye üst bakış ve yöntemsel yaklaşımın kazandırılmasıdır. 

  CEV 526 Çeviri ve Çeviri Kuramlarının Tarihi (3 0 3)

  Batı-odaklı çeviri tarihindeki temel figürler ve kuramsal yaklaşımların, çeviri kavramlarının 20. yüzyıla kadar art süremli bir şekilde ele alınması. Çeviribilimde tarih metodolojisiyle ilgili temel bir bilgi birikiminin edinilmesi.  

  CEV 532 Özel Alanlar Açısından Dilbilim (3 0 3)

  Dil, metin ve konu bakımından farklılık gösteren alanların dil ve iletişim yapılarıyla birbirinden nasıl ayırdedilebileceğinin, farklı alanlarda ortak dilsel temellerin neler olabileceğinin üzerinde durulması, dilbilimin temel kavram ve yöntemlerine başvurularak dil ve metin olgusu açısından ayrımlar yapabilmenin ve yöntemli düşünmenin teşvik edilmesi.  

  CEV 546 Çeviri Dünyasında Yaklaşımlar (3 0 3)

  Yayın dünyasının ve tercüme bürolarının temsilcilerinin derslerde konuk olarak yer almaları ve farklı metin türlerinin sorunlarıyla farklı bakış açılarının tartışılması, böylece çevirmen adaylarına çeviri dünyasındaki işleyişin tanıtılması. 

  CEV 506 Çeviribilimde Araştırma Yöntemleri (3 0 3)

  Çeviribilimde güncel araştırma alanları ve yöntemlerinin incelenmesi, bir araştırma projesinin biçimlendirilmesi: (i) araştırma konusunun seçimi, (ii) araştırmanın planlanması, (iii) araştırma önerisinin sunulması, (iv) verimli ve etkin araştırma tekniklerinin kullanılması. Çeviribilimde farklı kuramsal/kavramsal yaklaşımların uygun bir araştırma alanı ile bağlantılandırılması. Araştırmanın yazıya geçirilmesindeki temel ilkeler, bibliyografya ve referans gösterme sistemleri. 

  CEV 518 Özel Alan Çevirisi II (3 0 3)

  Özel Alan Çevirisi I dersinde edinilen birikimin öğrencinin kendi özel alanıyla farklı bir alandan seçeceği metinler örneğinde geliştirilmesi. 

  CEV 519 Çeviri Değerlendirme ve Yönetimi (3 0 3)

  Çevirmen adaylarının çeviri süreci içinde bütünsel bir bakış açısıyla hem kendi ürününü hem de geniş çaplı çeviri projelerini değerlendirme ve yönetme becerilerinin geliştirilmesi.

  CEV 545 Avrupa Birliği ve Çeviri (3 0 3)

  Avrupa Birliği'nin kuruluş felsefesi ve arkaplandaki siyasi yapının, kurumlarının, özellikle Avrupa Komisyonu Çeviri Genel Direktörlüğü'nün tanıtılması. Avrupa Birliği'ne girişte ülkenin anadilinden topluluğun resmi dillerine ve bu dillerden anadiline çevrilecek müktesebat, antlaşma metni gibi birincil mevzuat, tasarruf, tüzük ve kararlar gibi ikincil mevzuat ve ilgili metinlerin çeviri perspektifiyle tartışılması. 

  CEV 574 Çeviri Projesi (Tezsiz program öğrencileri)

  Bütünlüklü bir metnin bir danışmanın gözetiminde çevrilmesi, çeviri amaçlı metin çözümlemesi, çeviri süreci ve karşılaşılan sorunları açıklayan bir yazı, teknik terimlerin yer aldığı bir sözlük ve kaynakçanın hazırlanması. 

  CEV 571 Tez Çalışması (Tezli program öğrencileri)

Çeviri ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |