Home > MBA > İşletme > Çankaya > İşletme Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

İşletme Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İşletme Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Programa dört yıllık üniversite ve yüksekokul mezunlarının başvuruları kabul edilmektedir. Giriş sınavları sözlü olarak yapılacaktır. Adayların LES/ALES ve Yabancı dil sınavlarından Sosyal Bilimler Enstitüsü minimum başvuru koşullarını sağlamaları gerekmektedir. Yapılacak değerlendirme sonucunda, adaylar ağırlıklandırılmış puanlarına göre sıralanacak ve kontenjanın en çok iki katına kadar aday mülakata çağırılacaktır. Farklı disiplinlerden gelen adaylara göre tasarlanan programda ayrıca bilimsel hazırlık gereksinimi bulunmamaktadır.
 • Program tanımları
  Mezuniyet Koşulları

  Tezsiz programa kaydolan öğrencilerin toplam 48 kredilik ders yükünü en fazla 6 dönemlik (3 yıl) bir süre içinde bitirmesi gerekmektedir.

  Eski programda herhangi bir dersten kalan öğrenci, tümüyle yeni programa geçildiğinde bölüm akademik kurulunca belirlenen eşdeğerlik listesine göre kaldığı dersin eşdeğerini alabilecektir. 
  GBA 601 Araştırma Yöntemleri, GBA 610 Makroiktisat, GBA 613 Seçmeli Konular (İşletmeciler için AB Hukuku) dersleri programdan tamamen kaldırılmıştır ve benzeri bir ders yeni programda bulunmamaktadır. Eski programda bu dersten kalıp afla dönen öğrenci olması durumunda, öğrenci seçmeli bir dersi alıp başarısız olan bir öğrenci muamelesi görecek ve daha önce almadığı herhangi bir dersi bu dersin yerine alarak eşdeğer saydırabilecektir.

  DERS LİSTESİ

  First Year Fall

      * MAN605 - Organizational Behaviour
        Credit: 3, ECTS Credit: 6, Course Type: Must
        (Course Detail)

      * MAN661 - Introduction to Business
        Credit: 3, ECTS Credit: 6, Course Type: Must
        (Course Detail)

      * MAN663 - Basic Economics
        Credit: 3, ECTS Credit: 6, Course Type: Must
        (Course Detail)

      * MAN665 - Quantitive Methods
        Credit: 3, ECTS Credit: 6, Course Type: Must
        (Course Detail)

      * MAN667 - Financial Accounting
        Credit: 3, ECTS Credit: 6, Course Type: Must
        (Course Detail)

  MBA :: First Year Spring

      * MAN620 - Financial Management
        Credit: 3, ECTS Credit: 6, Course Type: Must
        (Course Detail)

      * MAN646 - Management Information Systems
        Credit: 3, ECTS Credit: 6, Course Type: Must
        (Course Detail)

      * MAN662 - Organization Theory and Strategy
        Credit: 3, ECTS Credit: 6, Course Type: Must
        (Course Detail)

      * MAN666 - Decision Analysis
        Credit: 3, ECTS Credit: 6, Course Type: Must
        (Course Detail)

      * MAN668 - Marketing I
        Credit: 3, ECTS Credit: 6, Course Type: Must
        (Course Detail)

  MBA :: Second Year Fall

      * MAN671 - Business Law
        Credit: 3, ECTS Credit: 6, Course Type: Must
        (Course Detail)

      * MAN673 - Human Resources Management
        Credit: 3, ECTS Credit: 6, Course Type: Must
        (Course Detail)

      * MAN675 - Financial Analysis
        Credit: 3, ECTS Credit: 6, Course Type: Must
        (Course Detail)

      * MAN677 - Marketing II
        Credit: 3, ECTS Credit: 6, Course Type: Must
        (Course Detail)

      * MAN679 - Operations Management
        Credit: 3, ECTS Credit: 6, Course Type: Must
        (Course Detail)

      * MAN697 - Term Project
        Credit: 3, ECTS Credit: 6, Course Type: Must
        (Course Detail)

  DERS İÇERİKLERİ

  MAN 605 Örgütsel Davranış
  Bu dersin amacı çalışanların kişiliklerinin örgütteki davranışlarına etkisini, kişilik gelişim aşamalarını, tutumun bileşenlerini tanımlamak; tutum ile davranış arasındaki ilişkiyi açıklamak; iş tatmini ve örgütsel bağlılık gibi tutumları ve bu tutumların örgüt için önemini açıklamak; öğrenme teorilerini ve yönetimde öğrenmeyi yorumlayarak algılamanın örgütteki rolünü ve algılamayı etkileyen faktörleri açıklamak; bireysel ve grup olarak karar verme yaklaşımları, grup ile takımlar arasındaki farklılıkları, grup gelişim aşamalarını açıklamak; örgütlerde iletişim, iletişim süreçleri, motivasyon kuramlarını ve uygulamalarını, güç ve politika arasındaki farkı ve liderlik yaklaşımlarını açıklamak ve yorumlamak; çatışmaya neden olan etmenleri ve çatışma yönetimini, iş stresinin sebep ve sonuçlarını açıklayarak işletmelerin örgütsel davranış uygulamalarını değerlendirmek ve çözümler önermektir.

  MAN 620 Finansal Yönetim
  Bu dersin temel amacı öğrencileri finansal yönetim konuları ile tanıştırmaktır. Dersin içeriğini kurumsal yönetim, vekalet teorisi, modern portföy teorisi, sermaye varlıklarını fiyatlama modeli, arbitraj fiyatlama teorisi, etkin piyasalar teorisi, değerleme torileri, temettü teorileri, vade yapısı teorileri, sermaye maliyeti, sermaye yapısı teorileri, ileri vadeli yatırım araçları ve binomial opsiyon modeli oluşturmaktadır.

  MAN 646 Yönetim Bilişim Sistemleri
  Bu dersin amacı yönetim bilişim sistemlerinin veritabanı yaklaşımı ile öğretilmesidir. Dersin içeriğini yönetim bilişim sistemleri kavramları, veritabanı, veritabanı yazılımları, ilişkisel veritabanları, tablolar ve alanlar, SQL, Ms Access ve  MySQL oluşturmaktadır.

  MAN 661 Genel İşletme
  Dersin amacı örgütlerin kuruluşu, yapısı ve yönetim fonksiyonları konularında hem klasik hem de modern yaklaşımları bir arada sunarak işletmecilikle ilgili temel bilgileri açıklamaktır. Ders içeriğini oluşturan temel konular işletmelerin kuruluşu, yönetim, planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon, iletişim ve karar verme gibi konulardır.

  MAN 662 Örgüt Teorisi ve Strateji
  Dersin temel amacı öğrencileri örgüsel kavramları anlama ve günümüzün zorlu iş dünyasında elde ettikleri yönetsel bilgiyi belirli örgütsel bağlamlarda uygun ve verimli bir şekilde uygulama yeteneği ile donatmaktır. Bu ders klasik örgüt teorisi, neoklasik teori, sistem ve organik teoriler, durumsallık teorisi, ekonomik örgüt teorileri, örgütlerde güç ve siyaset, örgütsel kültür, kurumsal teori, kaynak bağımlılığı teorisi, nüfus ekolojisi, network  teorisi, gibi örgütsel teori ve  yaklaşımları kapsamaktadır. Bu teorik altyapı yanında, örgütsel  tasarım ve örgüt yapısı, örgütsel karar verme, örgütsel değişim ve uyum, örgütsel tasarım ve stratejinin uyumlaştırılması gibi örgütlerin yönetiminde işe yarar ve uygulanabilir bilgi birikiminini sağlayacak konular yer alacaktır. 

  MAN 663 Genel Ekonomi
  Bu dersin amacı bir işletme yüksek lisans öğrencisine sahip olması gereken temel mikro ve makro ekonomi bilgisinin verilmesidir. Arz ve talep, arz ve talep esneklikleri, tam rekabet piyasasında denge, tüketici davranışları, farksızlık eğrileri, üretim maliyetleri, tam rekabet, monopol, tekelci rekabet, oligopol, genel denge yaklaşımı, iktisadi büyüme ve gayri safi yurtiçi hasılanın ölçülmesi bu dersin konuları arasında yer almaktadır. 

  MAN 665 Sayısal Yöntemler
  Dersin amacı öğrencilere bilgisayar destekli yöneylem araştırması modellerinin geliştirilip, işletmelerin üretim, finans, pazarlama gibi alanlarında uygulanması konusunda teorik ve uygulama örnekleri vermektir. Ders süresince başarılı yöneylem araştırması uygulama makaleleri tartışılır. Dersin içeriğini oluşturan temel konular doğrusal programlama, doğrusal olmayan programlama, stok modelleri, kuyruk modelleri, simülasyonla modelleme gibi konulardır.

  MAN 666 Karar Analizi
  Dersin amacı bilgisayar destekli karar verme modellerinin geliştirilip, işletmelerin üretim, finans, pazarlama gibi alanlarında uygulanması konusunda teorik ve uygulama örnekleri vermektir. Ders süresince başarılı Karar Kuramı makaleleri tartışılır. Dersin içeriğini oluşturan temel kavramlar belirsizlik altında karar verme, karar ağaçları, çok amaçlı karar verme, analitik hiyerarşi süreci,
  Electre metodu, Topsis metodu, hedef programlama, UTADİS metodu gibi konulardır.

  MAN 667 Finansal Muhasebe
  Bu dersin amacı muhasebenin temel kavramları, temel finansal tabloların düzenlenmesi ve yorumlanması hakkında genel bir bilgi vermek ve muhasebe konularının finansman alanı ile bağlantısını kurmaktır. Derste muhasebenin temel kavramları, muhasebe uygulamaları, finansal tablolar ve muhasebe standartları gibi konular ele alınmaktadır.

  MAN 668 Pazarlama I
  Bu dersin amacı öğrencilere pazarlama konusunda temel bilgiler ve uygulama örnekleri vermektir. Bu dersi alan öğrencilerin pazarlamada problem kurma, çevresel etkenler ve pazarlama etiği, stratejik pazarlama planlaması ve tahmini, pazarlama araştırması ve pazarlama bilgi sistemleri, tüketici satın alma davranışı, örgütsel satın alma davranışı, pazar bölümlendirme konularında teorik ve pratik bilgiler kazanmaları beklenmektedir.

  MAN 671 İşletme Hukuku
  Bu ders bitiminde öğrenci ticari işletme hukukunun kaynaklarını ve temel kavramlarını öğrenecek; ticari işletme, tacir, ticaret ünvanı, işletme kavramlarını, ticaret ünvanının ve işletme adının  Türk hukukunda korunmasınına ilişkin temel prensipleri öğrenecek; tacir sıfatının iktisabı, tacir sıfatına bağlanan hüküm ve neticeleri kavrayacak; Türk hukukunda marka hakkının korunmasına dair temel bilgilere vakıf olacak ve haksız rekabet hukuku ile buna dayanan davalarla ilgili genel bilgiye sahip olacaktır.

  MAN 673 İnsan Kaynakları Yönetimi
  Dersin amacı insan kaynakları yönetiminin anlamını, önemini, süreçlerini, kullanılan teknikleri ve hiyerarşik ilişkileri açıklamaktır. Ders içeriğini iş analizleri, işe alma, oryantasyon, personel değerlendirmesi, kariyer planlaması, ücretleme, işçi sağlığı ve iş güvenliği gibi konular oluşturmaktadır. 

  MAN 675 Finansal Analiz
  Bu dersin amacı iktisadi analizlerin finansal alanda kullanımını öğretmektir. Ders içeriğini oluşturan temel konular çok değişkenli doğrusal ve doğrusal olmayan modeler, model belirleme problemi, çoklu bağlantı problemi, otokorelasyon, gecikmeli modeller, çoklu denklem modelleri ve uygulama metodları ve iktisadi model uygulamalarıdır.

  MAN 677 Pazarlama II
  Bu dersin amacı öğrencilere pazarlama stratejileri ve yönetimi hakkında temel bilgileri, literatürdeki gelişmeleri ve uygulamaya yönelik örnekleri vermektir. Bu dersi alan öğrenciden ürün stratejisi, fiyat belirlenmesi, fiyat yönetimi ve saptanması, pazarlama kanalları, fiziksel dağıtım, tutundurma stratejileri ve süreçleri, reklam, satış arttırıcı çabalar ve halkla ilişkiler, kişisel satış, uluslararası pazarlama ve pazarlama araştırması konularında teorik ve pratik beceriler kazanmış olması beklenir.

  MAN 679 Üretim Yönetimi
  Dersin amacı üretim fonksiyonunun işletme içindeki öneminin vurgulanarak üretim kapsamında yer alan temel konuların ele alınmasıdır. Dersin içeriğini oluşturan temel konular süreç yönetimi, kapasite planlama, malzeme yönetimi, kuruluş yeri seçimi, üretim planlaması ve kalite gibi hususlardır.

  MAN 697 Dönem Projesi

İşletme ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |