İşletme Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Boğaziçi Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İşletme Doktora Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Program tanımları
  İşletme Bölümü Doktora Programı

  PhD Programın amacı, adayları öncelikle akademik kurumlarda eğitim ve araştırma konumlarına hazırlamaktır. Program, öğrencinin kendisinin seçmiş olduğu çalışma alanında sağlam, kuramsal birikimin yanı sıra, akademik araştırmaların yürütülmesinde yetkinlik kazandırır. Program Finans, Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon alanlarında olmak üzere üç dalda sunulur.

  Doktora programı; 9 dersin, yazılı ve sözlü yeterlilik sınavlarının, doktora tezi ve tezin sözlü savunmasının başarılı bir şekilde tamamlanmasını kapsamaktadır. Tüm doktora öğrencilerinin iki adet doktora düzeyinde Araştırma Yöntemleri dersini başarıyla tamamlamaları zorunludur. Bu derslere ek olarak öğrencilerin kendi uzmanlık alanları ile ilgili üç zorunlu ders, bir yönlendirilmiş okuma dersi ve üç adet de doktora düzeyinde seçmeli ders almaları gerekmektedir.


  Ders Programları 

  PAZARLAMA

  1. Yıl
  1.Dönem
  AD 600 Araştırma Yöntemleri I
  AD 640 Pazarlama Kuramı
  ---   --- EC/AD (Finans) Seçmeli

  2.Dönem
  AD 601 Araştırma Yöntemleri II
  AD 644 Pazarlama Biliminde Strateji ve Yönetim
  ---   --- PSY/SOC/PHIL/POLS Seçmeli
     
  2. Yıl
  3.Dönem
  AD 643 Tüketici Davranışları Kuramı
  ---   --- AD (Yön. ve Org.) Seçmeli

  4.Dönem

  AD 691-695 Pazarlama Kuramında Yönlendirilmiş Okumalar

  FİNANS

  1. Yıl
  1.Dönem
  AD 600 Araştırma Yöntemleri I   
  AD 613 Finansal Pazarlar ve Kurumlar Kuramı
  --- --- EC/AD (Finans) Seçmeli

  2.Dönem
  AD 601 Araştırma Yöntemleri II
  AD 614 Corporate Finance
  --- --- PSY/SOC/PHIL/POLS Seçmeli
   
  2. Yıl
  3.Dönem
  AD 615 Finansal Yönetimde Uygulamalı Araştırmalar
  --- --- AD/EC Seçmeli

  4.Dönem
  AD 680-684 Finans Kuramında Yönlendirilmiş Okumalar

  YÖNETİM ve ORGANİZASYON

  1. Yıl
  1.Dönem
  AD 600 Araştırma Yöntemleri I   
  AD 620 Yönetimle İlgili Düşüncelerin Tarihçesi
  AD 627 Örgüt Kuramı

  2.Dönem

  AD 601 Araştırma Yöntemleri II   
  AD 626 Örgütlerde Davranış: Yaşam ve Deneyimler
  --- --- Seçmeli**

  2. Yıl
  3.Dönem
  -- --  Seçmeli**
  --  --  Seçmeli**

  4.Dönem
  AD 685-689 Yönetim ve Örgütler Kuramında Yönlendirilmiş Okumalar

  * Yazılı ve Sözlü sınavları başarıyla geçen öğrenciler "AD 790 Doktora Tezi" dersine kayıt yaptıracaklardır.

  ** 3 dersten en az biri İşletme Bölümü tarafından verilmek zorundadır.

  DERS İÇERİKLERİ

  AD 600 Research Methods I

  (4+0+0) 4

  (Araştırma Yöntemleri I)
  Uygulamalı sosyal bilimler araştırmalarının temelinin araştırma süreçleri üzerine yoğunlaşarak irdelenmesi; kuram oluşturulması ve varsayım geliştirilmesi; odak grup görüşmeleri de dahil araştırma tasarımında temel tercihler, örnek olay incelemesi, etnografya, anket araştırmaları ve denemeler; örnekleme tasarımı; ölçüm ve araç tasarımı; ölçümde güvenilirlik ve geçerlilik, açıklayıcı ve onaylayıcı faktör analizi.

  AD 601 Research Methods II


  (4+0+0) 4

  (Araştırma Yöntemleri II)

  Çok değişkenli çözümleme tekniklerinin incelenmesi ve model inşası ile onaylama üzerinde durularak her bir tekniğin uygun düştüğü araştırma problemlerinin irdelenmesi; çoklu regresyon, çok değişkenli varyans çözümlemesi, geleneksel korelasyon, küme çözümlemesi, birleşik çözümleme, çok boyutlu ölçeklendirme, nedensel yol çözümlemesi ve yapısal denklem modellemesi.

  AD 606 Game Theory and Managerial Economics


  (4+0+0) 4

  (Oyun Teorisi ve Yönetim Ekonomisi)

  Bireysel oyunlar, çözüm kavramları, varlık, eşsizlik; eksik bilgiye dayalı oyunlar; oligopolistik etkileşimde rekabetçi strateji tercihlerini içeren uygulamalari, açık arttırma ve eşit koşullarda farklı fiyat uygulanması vb; takım oyunları ve çözüm kavramları; masraf tevzii, istikrarlı fiyat uygulamaları, eşitlikçi devir politikası vb.

  AD 611 Accounting Theory

  (4+0+0) 4

  (Muhasebe Kuramı)

  Bir muhasebe kuramı oluşturulmasını destekleyecek geleneksel ve çağdaş yaklaşımların ayrıntılı incelenmesi; finansal muhasebenin hedefleri, muhasebe kuramının yapısı; cari değerler muhasebesi, genel fiyatlar seviyesi muhasebesi; alternatif varlık değerlemesi ve gelir belirleme modelleri; muhasebenin gelecekteki kapsamı.

  AD 612 Theory of Finance

  (4+0+0) 4

  (Finans Kuramları)

  Kurumsal finansman, finans piyasaları, araçlar ve kurumlar, yatırım, portföy analizi ve uluslararası finans alanında çeşitli konuların irdelenmesi ve çözümlenmesi; Türkiye ortamında çağdaş kuramın sınanması; değişkenlerin davranışını anlamak ve strateji oluşturmak için finansal modeller geliştirmek.

  AD 613 Theory of Financial Markets and Instruments

  (4+0+0) 4

  (Finansal Pazarlar ve Araçlar Kuramı)

  Yatırımcılar tarafından alınan portföy kararları modelleri ve sermaye piyasalarında menkul kıymet fiyatlandırması; belirsizlik ortamında seçim yapma kuramı; menkul değer fiyatlarının stokastik nitelikleri, portföy kuramı, varlık fiyatlandırma modelleri, dönemsel yapı modelleri ve türev menkul değerlerin fiyatlandırması.

  AD 614 Corporate Finance

  (4+0+0) 4

  (Kurumsal Finans)

  Kurumsal finans kuramının içerdiği çeşitli konuları derinlemesine inceleyerek çzellikle uluslararası ortamlarda finansal karar verme ilkeleri üzerinde odaklaşma. Firma değerlemesi, işletme sermayesi yönetimi, finansal analiz, yatırım kararları, sermaye yapısı kuramı, temsilcilik sorunları, finansal sorunlar ve işletmenin yeniden yapılanması konularına uluslararası bir bakış açısı. Finans kuramı, muhasebe ve ekonomi alanlarında kuvvetli temel birikim gerekli.

  AD 615 Applied Research in Financial Management

  (4+0+0) 4

  (Finansal Yönetimde Uygulamalı Araştırmalar)

  Türkiye'de ve uluslararası sahnede giderek önem kazanan bir araştırma alanı ya da kuramının detaylı incelenmesi; özelleştirme, şirket birleşmeleri ve satın almalar, şirket üzerinde hak kaybı, halka arz, türev ürünleri ve finans piyasalarının gelişimi.

  AD 620 History of Management Thought

  (4+0+0) 4

  (Yönetimle İlgili Düşüncelerin Tarihçesi)

  Yönetim ve örgütler üzerine kuram oluşturmanın temelleri; yönetimsel düşüncenin evrimindeki bağlamsal etkiler; öncü katkıların detaylı tartışılması. Klasik yaklaşımlar: bilimsel yönetim, ilk yönetimsel kuramlar, bürokrasi yaklaşımları. İnsan ilişkileri ve davranışçı bilim yaklaşımları. Örgüt ve karar verme kuramına ilk katkılar; sistemci düşünce ve açık sistem yaklaşımlarının ortaya çıkışı.

  AD 625 Strategic Choice in an International Context

  (4+0+0) 4

  (Uluslararası Ortamda Stratejik Tercihler)

  Pazar seçiminde uluslararası firmaların karşılaştığı sorunlar, pazara giriş şekilleri, uluslararasılaşma süreçleri, müşterek girişim, doğrudan yabancı yatırım ve uluslararası stratejik işbirlikleri.

  AD 626 Organizational Behavior: Life and Experiences

  (4+0+0) 4

  (Örgütlerde Davranış: Yaşam ve Deneyimler)

  Bireylerin ve grupların örgüt içinde davranışları üzerine araştırma ve kuramlar; algı, duygular, güdü, stres, akıl verme, cinsiyet ve kültürel etkiler gibi konular üzerinde yoğunlaşma.

  AD 627 Organization Theory

  (4+0+0) 4

  (Örgüt Kuramı)

  Örgütlerle ilgili kuramsallaştırmanın kapsamı ve temel kaygıları; örgütsel etkililik, örgütler üzerindeki bağlamsal etkiler, yapısal ayarlamalar ve örgütsel süreçlerle ilgili konuların tartışılması; örgüt kuramında önde gelen bakış açıları: olasılık, kaynak bağımlılığı, nüfus ekolojisi, kurumsal, ekonomik, yorumlayıcı, eleştirel ve post-modern yaklaşımlar; süregelen çekişme ve tartışmaların incelenmesi.

  AD 628 Contemporary Organizational Analysis: Actors and Institutions


  (4+0+0) 4

  (Çağdaş Organizasyon Analizi: Aktörler ve Kurumlar)

  Çağdaş ve endüstri devrimi sonrası örgütlerde ihtilaflar ve müzakereler; endüstrinin aktörleri arasındaki ilişkiler, yeni oluşan örgütsel biçim ve eylemleri çözümlemek / anlamak için sembolik-yorumlayıcı ve post-modern bakış açıları; farklı örgütsel ortamlarda bilginin üretimi ve tüketimi.

  Ön koşullar: AD 620 and AD 627.

  AD 640 Marketing Theory

  (4+0+0) 4

  (Pazarlama Kuramı)

  Pazarlamanın tarihçesi ve kapsamı; pazarlama biliminin felsefesi; pazarlama fikrinin geçmişi ve gelişimi; pazarlama ve Türkiye'de sosyal/ekonomik değişimler.

  AD 643 Theory of Consumer Behavior

  (4+0+0) 4

  (Tüketici Davranışları Kuramı)

  Tüketici / pazarlama sorunlarının çözümlenmesi için çok disiplinli alanlar üzerine kuramsal temel bilginin derinlemesine araştırılması, ayrıntılı tüketici davranışı modellerinin ölçümü ve evrimi üzerine farklı bakış açılarının katkıları ve uyarıları; tüketicinin korunması, "yeşil" tüketiciler, sağlık, pazarlama işlemlerinin toplumsal etkileri ve etik faktörler de dahil günümüz tüketici problemleri.

  AD 644 Strategy and Management in Marketing Science

  (4+0+0) 4

  (Pazarlama Biliminde Strateji ve Yönetim)

  Pazarlamada strateji ile yönetimin ardında yatan amaçlar ve felsefenin değerlendirilmesi ve anlaşılması; makro pazarlama alanında stratejik ve yönetimsel anlayış; pazarlama karması yönetim ve stratejisi, dağıtım, tanıtım, hizmet pazarlama, tüketici davranışı ve bu alanlarda daha ileri kuram oluşturma ve yeni fikirlerden yararlanmayı sağlayacak tartışmalar ve değerlendirmeler ışığında uluslararası pazarlama.

  AD 653 Theory of Operations Management

  (4+0+0) 4

  (Yöneylem Yönetimi Kuramları)

  Doğrusal ve tamsayı programlama modelleri; büyük ölçekli problemlerin çözümü, Yöneylem Yönetimi'ndeki son gelişmelerin gözden geçirilmesi.

  AD 680-684 Directed Readings in Finance Theory

  (2+0+4) 4

  (Finans Kuramında Yönlendirilmiş Okumalar)

  Finans kuramında yönlendirilmiş okuma parçaları. Her bir doktora öğrencisinin özel ilgilerine yönelik konularda denetim altında araştırma ve yazma.

  AD 685-689 Directed Readings in Management and Organization


  (2+0+4) 4

  Theory (Yönetim ve Örgütler Kuramında Yönlendirilmiş Okumalar)

  Yönetim ve örgüt kuramında yönlendirilmiş okuma parçaları. Her bir doktora öğrencisinin özel ilgisine yönelik konularda denetim altında araştırma ve yazma.

  Ön koşul: AD 521.

  AD 691-695 Directed Readings in Marketing Theory

  (2+0+4) 4

  (Pazarlama Kuramında Yönlendirilmiş Okumalar)

  Pazarlama kuramında yönlendirilmiş okuma parçaları. Her bir doktora öğrencisinin özel ilgisine yönelik konularda denetim altında araştırma ve yazma.

   
  AD 790 Ph.D. Thesis in Management

   (İşletme Doktora Tezi)

İşletme ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |