Home > Doktora Programları > İşletme > Çankaya > İşletme Doktora Programı - Çankaya - Ankara

İşletme Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İşletme Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Programa lisans ve yüksek lisans derecelerinin en az birisini İşletme bölümlerinden almış adaylar kabul edilmektedir. Programa başvuru ve girişte yabancı dil yeterlilik koşulları için Üniversitemiz SBE minimum koşulları aranır. Programa başvuru ve girişte adayların LES sınavından en az 55 veya ALES sınavından en az 70 almaları gerekmektedir.
 • Program tanımları
  Genel İlkeler

  1) Öğrencilerin iki akademik yıllık süre içinde toplam 36 kredilik ders almaları gerekmektedir. Derslerin tamamlanmasını takiben doktora öğrencileri bilimde yeterlilik sınavına alınacaklardır. Bu sınavda da başarı gösteren öğrenciler doktora tezi hazırlama aşamasına gelecekler ve kendilerine doktora tez danışmanı ve tez izleme komitesi atanacaktır.

  2) Programda dört dönemde üçer ders olmak üzere toplam 12 ders yer almaktadır.

  3) MAN 701 Araştırma Yöntemleri dersi tüm alanlar için ortak zorunlu derstir. Bunun dışındaki tüm dersler seçmeli ders niteliğindedir.

  4) Öğrenciler programa başladıkları ilk güz döneminde zorunlu olan MAN 701 Araştırma Yöntemleri dersine ek olarak bir seçmeli dersi kendi alanlarındaki dersler arasından danışman öğretim üyesinin yönlendirmesi ile seçeceklerdir. Bu dönemin diğer seçmeli dersini ise danışman öğretim üyesinin yönlendirmesi ile kendi alan grubu derslerinden ya da İşletme anabilim dalındaki diğer alan gruplarının derslerinden seçebilirler.

  5) İlk dönemden sonraki üç dönemde ise iki seçmeli dersi kendi alanlarındaki dersler arasından danışman öğretim üyesinin yönlendirmesi ile seçeceklerdir. Diğer seçmeli dersi ise danışman öğretim üyesinin yönlendirmesi ile kendi alan grubu derslerinden ya da İşletme anabilim dalındaki diğer alan gruplarının derslerinden seçebilirler.

  6) Herhangi bir seçmeli dersi alıp başarısız olan bir öğrenci izleyen dönemlerde o ders açılırsa aynı dersi almalıdır. Öğrencinin başarısız olduğu dersin izleyen dönemlerde açılmaması durumunda, danışman öğretim üyesinin onayı ile bir diğer seçmeli ders yüklenebilir.

  7) Önerilen program kabul edildiği dönemden sonra doktoraya başlayacak öğrencilere uygulanacaktır. Dolayısıyla program kabul edildiğinde eski programa başlamış olan öğrenciler eski programa devam edeceklerdir. Böylece doğabilecek potansiyel problemlerin önüne geçilmiş olacaktır.

  8) Şu anda yürütülen doktora programlarıyla için eski programın GBA olan kodu MAN olarak değiştirilecektir.

  9) Seçmeli derslerin öğrenci kontenjanları ve herhangi bir derse aşırı talep olması durumunda derse kabul kriterleri her yıl bölüm akademik kurulu tarafından belirlenecektir. Ancak akademik kurulda aksi belirtilmedikçe derse kabulde başvuru sırası gözönünde bulundurulacaktır.

  10) Eski programda herhangi bir dersten kalan öğrenci, tümüyle yeni programa geçildiğinde bölüm akademik kurulunca belirlenen eşdeğerlik listesine göre kaldığı dersin eşdeğerini alabilecektir.

  11) GBA 707 Yönetsel Karar Verme, GBA 712 Girişimcilik II, GBA 716 Finansman Semineri, GBA 743
  Sorumluluk Muhasebesi, GBA 744 Muhasebenin Dış Denetim Teori ve Uygulamaları, GBA 750 Finansman Semineri, GBA 755 İşletme Sermayesi Yönetimi, GBA 758 Firma Değerlemesi, GBA 762 Sistem Analizi, GBA 763 Kuyruk Modelleri, GBA 764 Simülasyon, GBA 781 İşletmeler ve Vergilendirme dersleri programdan tamamen kaldırılmıştır ve benzeri bir ders yeni program önerisinde bulunmamaktadır. Eski programda bu dersten kalıp afla dönen öğrenci olması durumunda, öğrenci seçmeli bir dersi alıp başarısız olan bir öğrenci muamelesi görecek ve daha önce almadığı herhangi bir dersi bu dersin yerine alarak eşdeğer saydırabilecektir.

  12) Derslerini başarıyla tamamlayan ve doktora yeterlilik sınavında başarılı olan  öğrenciler Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans-Doktora Yönetmeliğine uygun olarak tez çalışmalarına başlayıp tamamlamakla yükümlüdürler.

  Mezuniyet Koşulları
  İşletme doktora programına kabul edilen öğrencilerin, gerektiğinde uygulanacak olan bir yıllık bilimsel hazırlık programından sonra iki akademik yıllık süre içerisinde 36 kredi-saatlik ders toplamını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. derslerin tamamlanmasını takiben doktora öğrencileri bilimde yeterlilik sınavına alınacaklardır. Bu sınavda da başarı gösteren öğrenciler, doktora tezi hazırlama aşamasına gelecekler ve kendilerine doktora tez danışmanı ve tez izleme komitesi atanacaktır. Adayın 4 dönem içinde tezini tamamlaması ve tez savunma sınavına girip başarılı olması gerekmektedir.

  DERS İÇERİKLERİ

  MAN 700 ÖZEL KONULAR

  MAN 701 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I
  Dersin temel amacı sorun tanımlama; hipotez kurma; örnekleme; işletmecilikte araştırma tasarımı; veri toplama ve veri toplama stratejileri; geçerlik, güvenirlik ve diğer ölçüm problemleri; veri değerlendirme; işletmecilik araştırmalarında kullanılan özel yöntem ve teknikler; araştırmacı deontolojisi ve uygulamalar konusunda öğrencileri uygulama yapacak düzeye getirmektir.

  MAN 702 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II
  Dersin temel amacı nitel verinin sınıflandırılması ve analizi; örnek olay, betimsel ve içerik analizleri; örneklem kuramı; parametrik olmayan analizler; t-testleri; ANOVA ve MANOVA; regresyon ve çoklu regresyon modelleri; çoklu diskriminant analizi; korelasyon ve kanonik korelasyon analizi; faktör analizi; sınıflandırma analizi; çok boyutlu ölçeklendirme ve yapısal eşitlik modelleri gibi konuların tartışılması ve kavranmasıdır.

  MAN 703 ORGANİZASYON VE YÖNETSEL DAVRANIŞ
  Bu dersin sonunda öğrenci insan yaşamındaki değişimi ve endüstri devriminin sebeplerini, çağdaş yönetiminin dayandığı temelleri açıklayabilecek, genel sistem teorisini, bu teorinin modern yönetim anlayışı ile ilişkisini ve sosyo-teknik sistemleri tanımlayabilecek, örgütün içinde bulunduğu çevrenin özelliklerini ve bu çevrenin örgüte etkilerini tartışabilecek, yönetimdeki durumsal yaklaşımı tanımlayabilecek, örgütsel teorinin tarihini, etkililik ve etkenlik kavramlarını açıklayabilecektir.

  MAN 704 GİRİŞİMCİLİK
  Bu dersin amacı öğrencilere girişimciliğin doğası, yaratıcılık ve yenilikçilik, girişimcinin özellikleri, işletmelerde girişimciliğin gelişmesi, çevresel değerlendirmeler, yeni bir yatırıma hazırlanma, yeni yatırımın değerlendirilmesi, etkili bir işletme planı geliştirme, yeni bir yatırıma ilişkin yasal konular ve pazarlama konuları, girişimcilerin sermaye birikim kaynakları, girişimsel gelişmenin yönetimi, yeni bir işletmenin satın alınması, uluslararası gelişme ve girişimcilik, girişimciler için ahlaki ve sosyal sorunlar konusunda teorik bilgiler vermektir.

  MAN 705 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
  Bu dersin amacı insan kaynakları yönetimi ve uygulamaları ile ilgili literatürü incelemektir. Dersin içeriğini insan kaynakları yönetiminin önemi ve amaçları, insan kaynakları yönetimini etkileyen içsel ve dışsal faktörler, insan kaynakları planlaması, iş analizi ve çıktıları, eleman seçme süreci, oryantasyon ve eğitim, performans değerlendirme süreci, ödül sistemleri, ücretlendirme ve iş değerlendirme, kariyer planlama ve disiplin konuları oluşturmaktadır.

  MAN 706 YÖNETİM VE MOTİVASYON TEORİLERİ
  Bu dersin amacı öğrencilere motivasyon konusunda teorik bilgiler vermek ve motivasyon konusunda bir alan araştırması yapmalarını sağlayarak uygulamada tecrübe kazandırmaktır. Derste motivasyon kavramı, motivasyonda kapsam teorileri, motivasyonda süreç teorileri ve motivasyon teknikleri ele alınmaktadır.

  MAN 707 STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİM
  Örgütsel stratejilerin incelendiği sentez ağırlıklı olan bu derste hem teorik hem de uygulama ile ilgili konular yer almaktadır. Ağırlıklı olarak senaryolar, ürün portföyleri, değişimin dengelenmesi, uygulama ve değerlendirme yaklaşımları gibi stratejik araçların tartışılmasına yer verilmektedir. Küreselleşen iş dünyasında karşılaşılan kültürel, etik, politik ve mevzuata ilişkin konular ile başarılı stratejik değişimin sağlanabilmesi için liderliğin önemi değerlendirilmektedir. 

  MAN 708 İŞ VE MESLEK AHLAKI
  Dersin temel amacı iş ve meslek ahlakının teorik çerçevesini çizdikten sonra konunun iş disiplini ve gelişmekte olan pazar ekonomilerinde iş ahlakının işletme içi ve işletme dışı bir faktör olarak örgütsel etkililik ve verimlilik açısından önemini vurgulamaktır. Konunun Türk kültüründe girişimcilikle de bağlantısı kurularak ve öğrencilerin etkin katılımıyla konu mümkün olduğu kadar ampirik düzeyde incelenecektir. Ders şu konuları kapsayacaktır: İş ahlakının tanımı, amacı ve gereği; ahlak teorileri; kapitalizm; girişimcilik zihniyeti ve iş ahlakı; iş ahlakı ve Türk kültürü; iş ahlakının örgütsel etkililiğe katkısı; iş ahlakı ve girişimcilik; firma ve sorumluluğu; tüketici hakları; pazarlamada ahlaki problemler; iş dünyası ve çevrecilik; küreselleşme ve iş ahlakı.

  MAN 709 İŞLETMELERDE İLETİŞİM
  Dersin amacı iletişim ve örgütlerde iletişim kavramlarını inceleyip, örgütsel amaçlara ulaşabilmek için iletişimin önemini ortaya koymaktır. Dersin içeriğini oluşturan temel kavramlar iletişim ve örgütsel iletişim ile işletmelerde yazılı, sözlü ve sözsüz iletişim gibi konulardır.

  MAN 710 YÖNETSEL LİDERLİK
  Bu dersin amacı öğrencilere liderlik konusunda teorik bilgiler vermek ve liderlik konusunda bir alan araştırması yapmalarını sağlayarak uygulamada tecrübe kazandırmaktır. Derste üzerinde durulan konular liderlik kavramı, güç kavramı, belirli özelliklere sahip olma kuramı, davranışsal kuramlar ve liderlik kuramında son gelişmelerdir.

  MAN 711 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
  Dersin amacı öğrencilere sistem analizi sürecinin işletmelerin üretim, finans, pazarlama gibi alanlarında uygulanması konusunda teorik ve uygulama örnekleri vermektir. Dersin içeriğini oluşturan temel konular sistem geliştirme yaklaşımları, ön araştırma yöntemleri, sistem analizi, sistem tasarımı, sistemin çalıştırılması ve işletmecilikteki uygulamalardır.

  MAN 712 YÖNETİMDE GÜNCEL SORUNLAR
  İşletme ve sistem yaklaşımı, endüstri devrimi, karar vermede katılım ve yetkilendirme, aile işletmeleri, değişim ve değişime direnç, örgütsel gelişim, ulusal kültür, örgütsel kültür ve örgütsel iklim, öğrenen örgütler, 6 Sigma, duygusal zeka, iş yerinde cinsel taciz, işyerinde cinsiyet farklılıkları, cam tavan ve yıldırma bu ders çerçevesinde ele alınan temel konular arasındadır.

  MAN 713 FİNANSMAN TEORİLERİ
  Bu dersin amacı öğrencilere temel finansman teorilerini öğretmektir. Dersin içeriğini vekalet teorisi, modern portföy teorisi, sermaye varlıklarını fiyatlama modeli, arbitraj fiyatlama teorisi, etkin piyasalar teorisi, değerleme torileri, temettü teorileri, vade yapısı teorileri, sermaye maliyeti, sermaye yapısı teorileri, Dow teorisi, Fisher modeli, binomial opsiyon modeli ve futures teorileri oluşturmaktadır.

  MAN 714 MUHASEBE TEORİLERİ
  Dersin amacı modern muhasebe teorilerinin gelişimini vurgulamaktır. Konular gelirin ölçülmesi  ve değerlendirilmesi, piyasa etkinliği, standart oluşturma ve muhasebe araştırmalarını içermektedir   Dersin sonunda öğrenci problemi tanımlayabilecek, problem çözme yeteneğinin geliştirebilecek, çeşitli muhasebe paradigmalarını muhasebeye uygulayabilecek, literatür araştırması yapabilecek, yöntem geliştirebilecek, mevcut araştırmaları tartışabilecek ve makale yazabilecektir.

  MAN 715 ULUSLARARASI FİNANSMAN
  Bu dersin amacı uluslararsı finansman literatürünü tanıtmaktır. Bilimsel makaleler çerçevesinde öğrencilerin uluslararası finansman konularında üst düzeyde bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır. Öte yandan teorilerin uygulanması da öğretilecektir. Dersin içeriğini uluslararası finansal yönetim konularının ileri literatür incelemesi, uluslararası ekonomik ortamda faaliyet gösteren bir günümüz işletmesinde uluslararası finansal yönetim tekniklerinin uygulanması, döviz kuru davranışlarının kısa ve uzun vadede incelenmesi ve firma değerinin döviz kuru hedging işleminin yapıldığı ve yapılmadığı koşullarında karşılaştırılması, eurobond ve yurtdışı borçlanma piyasaları, entegre olmuş sermaye piyasalarında sermayenin maliyeti konusu oluşturmaktadır.

  MAN 716 EKONOMETRİ
  Bu dersin amacı bir doktora öğrencisinin ampirik bir çalışmada uygulaması gereken regresyon analizinin öğretilmesidir. Dolayısıyla iktisadi ve finansal analizlerin dayalı olduğu temel istatistiki bilgiler de öğretilecektir. Eğer öğrenciler halihazırda söz konusu temel bilgilere sahiplerse istatistik konularının revizyonu ekonometrinin temelinin anlaşılmasında yardımcı olacaktır. Çok değişkenli doğrusal ve doğrusal olmayan modeler, model belirleme problemi, çoklu bağlantı problemi, otokorelasyon, gecikmeli modeler, çoklu denklem modelleri ve uygulama metodları, iktisadi model uygulamaları temel olarak bu ders kapsamında ele alınacak konulardır.

  MAN 717 ÇAĞDAŞ MUHASEBE SORUNLARI
  Bu dersin amacı muhasebe teori ve uygulamalarını esas alarak proje hazırlamaktır. Öğrenci makale okuyabilecek ve araştırma yapabilecektir. Haftalık olarak seçilmiş konulardaki makaleler ve yöntemleri inceleyecek, haftalık sunum ve tartışmalar yapabilecektir.

  MAN 718 UYGULAMALI FİNANSAL ARAŞTIRMALAR
  Bu dersin hazırlanmasındaki temel hedef öğrencilerin finansal bir araştırma yapabilme konusundaki temel unsurları kavramalarını sağlamaktır. Bu dersin yoğunlaştığı temel alan finansal yönetim teorisindeki güncel gelişmelerin ışığında  uzmanlaşmış finansman alanlarındaki teorik ve uygulamalı yaklaşımlar, çeşitli modellerin değerlendirilmesi, güncel trendler ve sorunlardır. Nihai olarak, bu dersin amacı öğrencinin finansman alanında makale yazabilme yeteneğinin geliştirilmesi ve teşvik edilmesidir.

  MAN 720 FİNANSAL RAPORLAMA ANALİZİ
  Bu  dersin amacı finansal raporlama içeriği ve muhasebe politikalarının seçimi ile ilgili bilgiler vermek; finansal raporların faydası, analizi ve karar verme sürecindeki önemini ortaya koymak; muhasebe teori ve uygulamalarını esas alarak proje hazırlamaktır. Öğrenci makale okuyabilecek, araştırma yapabilecek, haftalık olarak seçilmiş konulardaki makaleler ve yöntemleri inceleyecek, haftalık sunum ve tartışmalar yapabilecektir. Dersin sonunda makale yazabilecek durumda olabilecektir.

  MAN 721 SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MUHASEBE UYGULAMALARI
  Dersin amacı sermaye piyasası düzenlemelerini ve sermaye piyasası raporlarındaki muhasebe yaklaşımlarını öğretmektir. Dersin içeriğini oluşturan temel kavramlar sermaye piyasası kanunu, mali tablolara ilişkin genel ilkeler ve mali tabloların sunumu, nakit akım tablosu, hasılat ve stoklar, maddi ve maddi olmayan varlıklar, varlıklarda değer düşüklüğü, borçlanma maliyetleri ve finansal araçlar, kur değişiminin etkileri, yüksek enflasyon dönemlerinde mali tabloların düzeltilmesi, bilanço tarihinden sonrakı olaylar, karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar, muhasebe politikaları ve muhasebe tahminlerindeki değişiklikler gibi hususlardır. 

  MAN 722 DAĞITIM KANALLARI
  Bu ders dağıtım kanalı yönetimini gerçekleştirmeyi ve strateji geliştirmeyi sağlar. Dersin amacı öğrencilere dağıtım kanalları konusunda teorik ve pratik bilgiler vermektir. Bu çerçevede bu derste dağıtımın doğası, kanal yönetimi etkileyen faktörler, kanal yönetimin pazarlamadaki rolü, dağıtım kanalı sistemi, dağıtım kanalı stratejileri, stratejinin seçimi, uygulanması ve denetlenmesi, Türkiye’de dağıtım kanalları ve e-dağıtım kanalları gibi konular ele alınacaktır.

  MAN 723 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
  Dersin temel amacı öğrencilere tüketici davranışı konusunda temel bilgiler ve uygulama örnekleri vermektir. Bu kapsamda çevrenin bireye etkisi, bireysel farklılılar, bağlılık ve motivasyon, tutum, ekonomik faktörler, davranışsal farklılıklar (kişilik, yaşam biçimi, öğrenme) ve tüketici karar süreci (ihtiyaçlarını belirleme ve araştırma, alternatifleri belirleme ve değerlendirme, satın alma ve satın alma sonrası duygular) gibi konular incelenecektir.

  MAN 724 TUTUNDURMA STRATEJİLERİ
  Bu dersin amacı öğrencilere tutundurma stratejileri ile ilgili ayrıntılı bilgileri vermektir. Dersin içeriğini tutundurmaya giriş, reklam, halkla ilişkiler, satış çabaları, kişisel satış, pazarlama iletişimi, tutundurma yönetimi, strateji ve sistem geliştirme, tutundurma stratejilerini uygulama ve kontrol oluşturmaktadır.

  MAN 725 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI
  Bu dersin amacı öğrencilere pazarlama araştırmaları hakkında teorik ve pratik bilgiler vermektir. Bu dersi başarı ile bitiren bir öğrenci problem tanımlama, model kurma, veri toplama, veri değerlendirme gibi konuları ekonomik ve sosyal pazarlama araştırmalarında uygulayabilir.

  MAN 726 ULUSLARARASI PAZARLAMA
  Bu dersin amacı öğrenciye uluslararası pazarlama yönetimi hakkında derinlemesine teorik bilgiler vermek ve öğrencinin ulusal ve uluslararası işlemlerde etkili olan faktörleri belirleyebilmesini sağlamaktır. Dersin başarı ile tamamlanabilmesi için yoğun literatür taraması yapılması ve araştırmada bulunan faktörlerin analiz edilebilmesi gereklidir. Dersin sonunda her öğrencinin uluslararası pazarlama konusunda bir araştırma yapması beklenmektedir.

  MAN 727 STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ
  Bu derste marka gelişim aşamaları, marka sadakati, marka sermayesi ölçümü, marka stratejileri ele alındıktan sonra, öğrencilerin literatür taraması yaparak bir araştırma önerisi vermeleri sağlanacaktır.

  MAN 728 ENDÜSTRİYEL PAZARLAMA
  Bu dersin amacı öğrenciye endüstriyel pazarlama yönetimi hakkında derinlemesine teorik bilgiler vermek ve öğrencinin örgütlerarası pazarlama işlemlerinde etkili olan faktörleri belirleyebilmesini sağlamaktır. Dersin başarı ile tamalanabilmesi için yoğun literatür taraması yapılması ve araştırmada bulunan faktörlerin analiz edilebilmesi gereklidir. Dersin sonunda her öğrencinin endüstriyel pazarlama konusunda bir araştırma yapması beklenmektedir.

  MAN 729 HİZMET PAZARLAMASI
  Bu dersin amacı öğrencilere bir ürün olarak hizmet, hizmet pazarlaması ve hizmet stratejileri hakkında temel bilgiler vermek, sektöre yönelik örnekleri ve literatürdeki gelişmeleri tartışmaktır. Derste hizmetin özellikleri, mal pazarlamasından farkları, hizmet pazarlaması karması gibi konular üzerinde durulacaktır. 

  MAN 730 PAZARLAMA STRATEJİLERİ YÖNETİMİ
  Dersin temel amacı öğrencilere pazarlama stratejileri ve yönetimi hakkında temel bilgiler vermek, literatürdeki gelişmeleri ve uygulamalara yönelik örnekleri tartışmaktır. Derste ele alınacak konular pazar odaklılık, pazarlama yönetimi ve pazarlama planı, hedef pazar analizi, rekabet stratejileri, pazarın karlılık ve verimlilik analizi, ürün geliştirme programları, fiyatlama ve reklam programları, satış geliştirme ve doğrudan satış, dağıtım kanalları, satış personelinin yönetimi, pazarlama ve satış programlarının yönetimi gibi konulardır.

  MAN 731 HALKLA İLİŞKİLER
  Bu ders öğrencilerin çağdaş halkla ilişkilerin temellerini öğrenmesini sağlamayı amaçlamaktadır. İşletme yönetiminin halkla ilişkilerdeki önemi, stratejik halkla ilişkiler yönetimi, halkla ilişkiler uzmanlığı, kriz yönetimi ve halkla ilişkiler, problem yönetimi ve halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve problem yönetimi, toplumla iletişim, müşteri ilişkileri, kar amacı gütmeyen organizasyonlar, medya ve halkla ilişkiler gibi konular bu ders kapsamında ele alınacaktır.

  MAN 732 SATIŞ YÖNETİMİ
  Dersin temel amacı, öğrencilere satış yönetimi konusunda temel bilgiler vermek, literatürdeki gelişmeleri ve uygulamalara yönelik örnekleri tartışmaktır. Derste satın alma ve satış süreci, müşteri ilişkileri yönetimi, kişisel özellikler ve satış yeteneği, satış programı ve satış programını uygulama süreci, satış personelinin performansı, satış personelinin eğitimi ve motivasyon programlarının geliştirilmesi gibi konular ele alınacaktır.

  MAN 733 ÜRETİM PLANLAMA: MODEL KURMA
  Bu dersin amacı doktora tezi yazma aşamasına yaklaşmış öğrencilere, doktora tezlerinin hazırlanmasında kullanabilecekleri veya uygulayabilecekleri modellerin hazırlanması ve geliştirilmesine ilişkin bilgiler vermek ve uygulamalar yaptırmaktır.

  MAN 734 STOK YÖNETİMİ
  Dersin amacı öğrencilere stok yönetimi ve kontrolü konusundaki güncel yaklaşımların verilmesi ve ders sonunda öğrencilerin stok sistemlerinin modellenmesi ve analizi konusunda gerekli temel bilgilere sahip olmasının sağlanmasıdır. Dersin içeriğini oluşturan konular temel stok kavramları; stok modellerinin sınıflandırılması; ABC stok sınıflandırma sistemi; EOQ modeli ve varyasyonları; risk altında tek dönemlik stok problemi; belirsiz talep altında EOQ; WagnerWhitin algoritması; stok politikaları: (R,Q), (R,S), (s,S), (s,Q); stok kontrolünde sezgisel yaklaşımlar: SilverMeal, PPB, LUC; çok aşamalı stok sistemleri; stok kontrolünde yeni eğilimler gibi konulardır.

  MAN 735 STOKASTİK SÜREÇLER ANALİZİ
  Bu dersin amacı stokastik süreçlerin modellenmesi ve analizi konusunda temel bilginin sağlanması ve bu modellerin işletmelerin üretim, finans, pazarlama gibi çeşitli alanlarında uygulanması konusunda teorik ve uygulama örneklerinin verilmesidir. Dersin bir diğer amacı da öğrencilerin stokastik süreçlerin bilgisayar destekli olarak modellenmesi konusunda bilgilendirilmesidir. Dersin içeriğini oluşturan konular stokastik süreçlere giriş, birinci ve yüksek mertebeden stokastik süreçler ve özellikleri, Markov tipi süreçler, Poisson ve ilgili tip süreçler, Browngil hareketler, durağan süreçlerin özellikleri, stokastik diferansiyel denklemler, zaman serileri analizi, otoregresif ve benzeri modeller, stokastik sürecin yönlendirilmesi ve optimal durdurulması, dinamik stokastik optimizasyon ve bilgisayarda stokastik işlemler gibi konulardır.

  MAN 736 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
  Bu dersin amacı işletmelere önemli rekabet avantajı sağlayan kalite ve toplam kalite yönetimi konularını örnek olaylara dayandırarak tartışmaktır. Dersin içeriğini oluşturan temel konular toplam kalite yaklaşımları, toplam kalite araçları, kalite maliyetleri, istatistiksel süreç kontrolü ve toplam kalite yönetimi uygulamaları gibi hususlardır.

  MAN 737 MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA
  Dersin amacı öğrencilere bilgisayar destekli matematiksel programlama modellerinin geliştirilip, işletmelerin üretim, finans, pazarlama gibi alanlarında uygulanmaları konusunda teorik ve uygulama örnekleri vermektir. Ders süresince, başarılı matematiksel programlama uygulama makaleleri tartışılır. Dersin içeriğini oluşturan temel konular doğrusal programlama, doğrusal programlama çözüm algoritmaları, duyarlılık analizi, şebeke modelleri ve tamsayı programlama gibi konulardır.

  MAN 738 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI: İLERİ KONULAR
  Dersin amacı öğrencilere bilgisayar destekli yöneylem araştırması modellerinin geliştirilip, işletmelerin üretim, finans, pazarlama gibi alanlarında uygulanması konusunda teorik ve uygulama örnekleri vermektir. Ders süresince başarılı yöneylem araştırması uygulama makaleleri tartışılır. Dersin içeriğini doğrusal olmayan programlama, stok modelleri, kuyruk modelleri ve simülasyonla modelleme gibi konular oluşturmaktadır.

  MAN 740 İLERİ İSTATİSTİK
  Dersin amacı öğrencinin istatistiksel bilgilerini tazelemek, öğrencileri kompleks ve ileri istatistik tekniklerle tanıştırmak ve bilimsel makaleler ve sunumlar ile bu ileri tekniklerin uygulamaları konusunda bilgilendirmektir. Dersin içeriğini oluşturan temel konular tahminleme, rastsal değişken ve dağılımlar, istatistiksel çıkarsama, regresyon ve ANOVA, parametreye bağlı olmayan istatistik uygulamalar, faktör analizi, çok değişkenli regresyon, çok değişkenli diskriminant analizi, lojistik regresyon, MANOVA, MANCOVA, birleşik analiz, küme analizi, yapısal denklem modelleme gibi
  konulardır.

  MAN 741 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
  Dersin amacı öğrencinin tedarik zinciri yönetimi alanında temel kavramları anlayıp kullanabilmesi ve kavramsal bir çerçeve içinde temel teknikleri öğrenip bunları kompleks organizasyonların tedarik zinciri problemlerinin çözümünde uygulayabilmesinin sağlanmasıdır. Dersin içeriğini oluşturan temel konular tedarik zincirlerine giriş, tedarik zincirleri performansı, tedarik zincirleri sürücüleri ve metrikleri, dağıtım şebekelerinin tasarımı, tedarik zincirlerinde şebeke tasarımı, belirsizlik altında şebeke tasarımı, tedarik zincirleri için talep öngörüsü, tedarik zincirleri için bütünleşik planlama, tedarik zincirlerinde arz ve talebin planlanması, tedarik zincirlerinde ölçek ekonomilerinin kullanımı, tedarik zincirlerinde güvenlik stoğu yönetimi, optimal stok seviyelerinin belirlenmesi, tedarik zincirlerinde ulaştırma, fiyat ve hasılat yönetimi, tedarik zincirleri için bilgi sistemleri, tedarik zincirlerinde koordinasyon gibi konulardır.

  MAN 742 HİZMET ÜRETİMİ YÖNETİMİ
  Bu dersin amacı işletmeler arasında hizmet işletmelerinin artan önemi nedeniyle genel üretim yaklaşımlarının hizmet üretiminin özelliklerini yansıtacak şekilde ele alınmasıdır. Dersin içeriğini oluşturan temel konular hizmet üretim stratejileri, hizmet tasarımı, hizmet kalitesi ve hizmet işletmeleri için stok yönetimi gibi hususlardır.

  MAN 743 YÖNETİM BİLİMİNDE SEÇME KONULAR
  Dersin amacı öğrenciye yöneylem araştırmasının organizasyonların karar problemlerinin çözümünde kullanılan ileri tekniklerini öğretmektir. Öğrenci ayrıca bu tekniklerin pratik uygulamasını yapacaktır. Dersin içeriğini doğrusal programlama teorisi, revize edilmiş simpleks algoritması, Karmarkar algoritması, Dantzig-Wolfe dekompozisyon algoritması, Benders dekompozisyon algoritması, veri zarflama analizi, stokastik programlama, kısıt programlama gibi konular oluşturmaktadır.

İşletme ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |