İlköğretim Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İlköğretim Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  1. Bu programa bir bilim dalında dört yıllık bir lisans programını başarı ile tamamlamış olanlar başvurabilirler. 2. Adaylarda, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün yüksek lisans programlarına başvuru koşulları aranır. 3. Giriş sınavları Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen koşullara göre Anabilim Dalı tarafından yapılır. 4. Öğretmenlik deneyimine sahip olma ve ilköğretim bölümü mezunu olma tercih nedenidir. 5. Programa kabul edilen öğrencilere gerekli görüldüğü taktirde bilimsel hazırlık amacıyla en az 12 kredilik ders aldırılabilir.
 • Program tanımları
  İlköğretim Yüksek Lisans Programı’nın amacı öğrencilerin seçtikleri uzmanlık alanında kuramsal bilgi, beceri ve kavrayışlarını en üst düzeye çıkararak onları alanlarının birer uzmanı hâline getirmektir. İlköğretim yüksek lisans programı tezli bir programdır.

  Mezuniyet Koşulları
  1. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin hükümleri uygulanır.
  2. Programa kabul edilen öğrenciler en az 24 kredilik ders ve kredisiz seminer dersini almak  ve başarıyla tamamlamak zorundadırlar.
  3. Öğrencilerin, Anabilim Dalı tarafından atanan bir danışmanın yönetiminde bir yüksek lisans tezi hazırlayıp tez sınavında başarılı olmaları gerekir.

  Bilimsel Hazırlık Dersleri


  İÖB 501 Eğitim Felsefesi
  Eğitim ve felsefenin alanları. Felsefi akımlar. Eğitim akımları. Eğitim akımlarına göre hedefler, davranışlar, içerik, eğitim ve sınama durumları. Türk eğitim sisteminin dayandığı felsefeler.

  İÖB 503 Gelişim Psikolojisi
  İlköğretim çocuklarının bedensel, duygusal, bilişsel gelişimi;bunlarla ilgili kuramları, öğrenme-öğretme süreçlerini ve ilkelerini inceleme.

  İÖB 505 Öğrenme ve Öğretme Süreçleri
  Öğrenme-öğretmeyle ilgili kavramlar, ilkeler, kuramlar, çağdaş yaklaşımları inceleme. Bunların her bir disiplin için eğitim ortamında nasıl kullanılacağını  planlama.

  İÖB  507 Öğrenme ve Öğretme Süreçlerini Alana Uygulama
  Öğrenme ve öğretme strateji, kuram, yöntem, teknik ve taktiklerinin bir alanın (Türkçe, hayat ve sosyal bilgiler, matematik, fen bilgisi, güzel sanatlar, beden eğitimi vb.) değişik konularında nasıl kullanılacağını belirleyip uygulama.

  İÖB 509 Ders Kitapları ve Ders Kitapları İnceleme
  Ders kitaplarında bulunması gerekli özelikler. Bu özeliklere göre ders kitaplarını nasıl değerlendirilir? İlerlemiş ülkelerde ders kitapları örnekleri ve bunların ölçütlere göre irdelenmesi. Ülkemizde  ilköğretimdeki ders kitapları ve bunların ölçütlere göre incelenmesi.

  İÖB 511 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
  Ölçme ve değerlendirmeyle ilgili temel kavramlar, sınıflamalar,formüller ve ilkeler. Bir alanda ölçme aracı hazırlama uygulama,değerlendirme ve geliştirme.

  İÖB 513 İstatistiğe Giriş
  İstatistiksel kavramlar, sınıflamalar ve ilkeler. temel istatistiksel teknikler ve bunların eğitimde kullanılması.

  İÖB 515 Bilim Tarihi
  Bilimin neliği ve tarihsel gelişimi. bilimsel buluşlar, icatlar ve tanınmış bilim adamları.Türk Bilim Tarihi ve bilimsel gelişme. Bugünkü durum.

  İOB  517 Bilimsel Araştırmaya Giriş


  DERS İÇERİKLERİ

  İÖB 600 Özel Konular
  Yüksek lisans tez çalışmaları sırasıyla yapıp sunma. Ölçme aracını hazırlama, verileri toplama, analiz etme, yorum ve önerilerini yazma. Tezi tamamlama

  İÖB 601 İlköğretimde Türkçe Programı Hazırlama ve Uygulama
  İlköğretimde Türkçe öğretiminin (1924, 1926, 1932, 1938, 1948, 1962, 1968, 1996,2004) amacı, program içeriği, kullanılan yöntem ve teknikler, ders araç gereçleri, çocuk edebiyatından seçme örnekler.Taslak bir program hazırlayıp uygulama. 

  İÖB 602 İlköğretimde Türkçe Programını Değerlendirme
  İlköğretimin değişik sınıfları için taslak olarak hazırlayıp uyguladığı Türkçe programını, program değerlendirme yaklaşımlarına göre değerlendirme.

  İÖB 603 İlköğretimde Hayat ve Sosyal Bilgiler Programı Hazırlama ve Uygulama
  Türkiye’deki hayat ve sosyal bilgiler programlarını Osmanlı dönemi, (1924, 1926, 1932, 1938, 1948, 1962, 1968, 1996,2004) inceleme. İlköğretimde Hayat ve Sosyal bilgiler öğretiminin amacı, program içeriği, kullanılan yöntem ve teknikler, ders araç gereçleri. Bir ünite için taslak bir program hazırlayıp uygulama .

  İÖB 604 İlköğretimde Hayat ve Sosyal Bilgiler Programını Değerlendirme
  İlköğretimin değişik sınıfları için taslak olarak hazırlayıp uyguladığı Hayat ve sosyal bilgiler programlarını, program değerlendirme yaklaşımlarına göre değerlendirme.

  İÖB 605 İlköğretimde Matematik Programı Hazırlama ve Uygulama
  Türkiye’deki matematik programlarını inceleme Osmanlı dönemi, (1924, 1926, 1932, 1938, 1948, 1962, 1968, 1996, 2004). İlköğretimde matematik öğretiminin amacı, program içeriği, kullanılan yöntem ve teknikler, ders araç gereçleri. Bir ünite için taslak bir program hazırlayıp uygulama .

  İÖB 606 İlköğretimde Matematik Programını Değerlendirme
  İlköğretimin değişik sınıfları için taslak olarak hazırlayıp uyguladığı matematik programlarını, program değerlendirme yaklaşımlarına göre değerlendirme.

  İÖB 607 İlköğretimde Fen Bilgisi Programı Hazırlama ve Uygulama
  Türkiye’deki fen bilgisi programlarını inceleme (Osmanlı dönemi,1924,1926,1932,1938, 1948,1962, 1968, 1996,2004). İlköğretimde fen bilgisi öğretiminin amacı, program içeriği, kullanılan yöntem ve teknikler, ders araç gereçleri. Bir ünite için taslak bir program hazırlayıp uygulama .

  İÖB 608 İlköğretimde Fen Bilgisi Programını Değerlendirme
  İlköğretimin değişik sınıfları için taslak olarak hazırlayıp uyguladığı fen bilgisi programlarını, program değerlendirme yaklaşımlarına göre değerlendirme.

  İÖB 609 İlk Okuma-Yazma Programı Hazırlama ve Uygulama
  Türkiye’deki ilkokuma-yazma programlarını inceleme (Osmanlı dönemi, 1924, 1926, 1932, 1938, 1948, 1962, 1968, 1996, 2004). İlköğretimde ilkokuma-yazma öğretiminin amacı, program içeriği, kullanılan yöntem ve teknikler, ders araç gereçleri. Bir ünite için taslak bir program hazırlayıp uygulama .

  İÖB 610 İlk Okuma-Yazma Programını Değerlendirme
  Taslak olarak hazırlayıp uyguladığı ilk okuma-yazma programını, program değerlendirme yaklaşımlarına göre değerlendirme.

  İÖB 611 Program Geliştirme ve Değerlendirme
  Eğitim, sistem yaklaşımı. Program ve öğeleri. Taksonomik yaklaşımlar. Hedef-davranış, içerik, eğitim ve sınama durumu yazma. Program değerlendirme  yaklaşımları.

  İÖB 612 Bilgisayar Destekli Eğitim
  Bilgisayar destekli eğitimle ilgili kavramalar, ilkeler. Bilgisayar destekli eğitimin dünyada ve Türkiye’deki gelişimi. Bilgisayar destekli eğitim çalışma ve uygulamaları. Bir ünitenin bilgisayar destekli eğitim programının hazırlanıp uygulanması.

  İÖB 613 Matematiğin Tarihi Gelişimi ve Felsefesi
  Matematikteki tarihsel gelişmeler. Büyük matematikçiler ve katkıları.Matematik anlayışında temele alınan felsefeler ve bunların tarihi gelişimi.

  İÖB 614 Ölçek Geliştirme ve Değerlendirme
  Ölçek geliştirme ve değerlendirmede kavramlar, ilkeler ve yöntemler. Bir alanda ölçek geliştirme, uygulama ve değerlendirme.

  İÖB 615   Eğitim İstatistiği
  İstatistik tekniklerin araştırmanın özeliklerine göre belirlenmesi ve uygulanması. Bilgisayar programlarından yararlanarak istatistik işlemleri yapma.

  İÖB 616 İlköğretimde Sınıf Yönetimi
  Sınıf yönetimi yaklaşımının incelenmesi,sınıf yönetiminde temel eğilimler, öğrenmeleri artırıcı pratik teknikler, sınıf düzenlemeleri.

  İÖB 617 İlköğretimde Kalite Yönetimi
  Kalite kavramı. Toplam kalite yönetiminin araç ve teknikleri. Toplam kalite yönetiminin uygulama stratejileri. Uygulamaların başarı düzeyinin değerlendirilmesi.

  İÖB 618 İlköğretimde Ölçme Değerlendirme Teknikleri ve Uygulamaları
  Bir disiplin (hayat-sosyal bilgiler, matematik, Türkçe, fen bilgisi, müzik, resim, beden eğitimi vb.) için ölçme araçları hazırlama, uygulama, değerlendirip geliştirme.

  İÖB 619 Bilim Felsefesinin Temelleri
  Bilim, bilimin doğası, bilgi, bilimsel bilgi,bilimsel düşünme ve yöntemler. Felsefi akımlar ve bilim arasındaki ilişkiler. Bilgi felsefelerine göre bilimsel bilginin özelikleri. Bilim eğitiminin felsefi temelleri.Karşılaşılan sorunlar ve felsefi akımlara göre çözüm önerileri. 

  İÖB 620 Araştırma Tekniklerine Giriş
  Araştırmada temel kavramlar, araştırma yöntemlerini inceleme. Evren, örneklem, bilgi toplama tekniklerini belirleme. Verilerin analizi, yorumlayıp değerlendirmesini yapma. Araştırma önerisi ve rapor hazırlama.

  İÖB 622 Seminer
  Sorumlu öğretim üyesince belirlenen bir konuda gerekli çalışmaları yapıp sunma.
   

İlköğretim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |