Geomatik Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Kültür Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Geomatik Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Bahçelievler - İstanbul

 • Program tanımları
  Geomatik Yüksek Lisans Programı

  Programlarımızın amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazandırmak ve kaydolduğu bilim dalında uzman olmasını sağlamaktır. Tezli yüksek lisans programı, toplam yirmibir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından; tezsiz yüksek lisans programları, toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on ders ile bir dönem projesi dersinden oluşur. Dersler, üzerinde çalışılacak tez konusuna göre, tez danışmanlarınca belirlenir.
   
  Yüksek lisans programlarına, bir lisans derecesine sahip ve (ALES) Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan alanlar başvurabilir. Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Ancak, ders muafiyeti bulunan veya tezini daha kısa sürede sunabileceği danışmanı tarafından belirlenen öğrenciler için bu süre, üç yarıyıla indirilebilir. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır.

  DERS PROGRAMLARI

  İleri Ölçme
  Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS)
  Boru Hatları Projeleri ve Aplikasyonları          
  Arazi Bilgi Sistemleri
  İleri Ölçme Sistemleri
  Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Dünya Konum Belirleme Sistemlerinin Entegrasyonu
  Kartografya
  En Küçük Kareler Yöntemi İle Dengeleme
  Büyük Yapıların Kontrolü
  Büyük Yapı Projelerinin Aplikasyonu
  Barajlar, Güvenliği ve Kontrolü
  İleri Alet Bilgisi
  İmar ve Kadastro Uygulamaları
  Uzaktan Algılama
  İleri Fotogrametri
  İleri Jeodezi
  İleri Dünya Konum Belirleme Sistemleri
  Uzaktan Algılamada Veri İşleme Yöntemleri Ve Sistemleri
  Dönem Projesi
  Seminer
  Yüksek Lisans Tez Çalışması
  Doktora Tez Çalışması

  DERS İÇERİKLERİ


  FCS001 İleri Ölçme
  Ölçülerdeki hatalar, Elektronik uzunluk ölçümü, İnce nivelman, EDM poligonu, Yer ölçmeleri, Elektronik topoğrafik ölçüm, Elektronik çizim, İnşaat ölçmeleri, Alan-hacim hesapları.
   
  FCS002 Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) 
  Analiz fonksiyonu, Analiz için coğrafik verilerin organizasyonu, Veri katmanları, Kapsanan alanların parçalara ayrılması, ABS’ nin sınıflandırılması, Veri analizi ve bakımı, Format dönüşümleri, Kenarlaştırma, İşlem fonksiyonları, Çizgi koordinat inceltimi, Uygulamalar.
   
  FCS003 Boru Hatları Projeleri ve Aplikasyonları  
  İçme ve sulama suyu projeleri ve aplikasyonları, Kanalizasyon projeleri ve aplikasyonları, Kurutma projeleri ve aplikasyonları, Petrol ve doğalgaz hatları projeleri ve aplikasyonları.
   
  FCS004 Arazi Bilgi Sistemleri (LIS)  
  Arazi bilgi sistemlerine giriş, Arazi kullanım politikası, Çok amaçlı kadastroda görüşler, Arazi bilgi sistemleri fonksiyonları, gereksinimleri ve veri kalitesi.
   
  FCS005 İleri Ölçme Sistemleri 
  Uzaktan algılama, Coğrafik bilgi sistemine giriş, Fotogrametri, Dünya konum belirleme sistemleri, İnersiyal sistemler (IS), Laser Ranging (LR), Jeodezik uydular, Çok uzun baz enterferometresi (VLBI) ve bunların entegrasyonu.
   
  FCS006 Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Dünya Konum Belirleme Sistemlerinin Entegrasyonu 
  Bilgi sistemleri, Coğrafik bilgi ve arazi bilgi sistemleri, ABS uygulamaları, ABS giriş-çıkış elektronik düzeni, GPS kuramı, GPS uygulamaları, GPS ve bağlantılı teknolojiler, Haritalar ve izdüşümler, ABS veri modelleri, Data-base yönetim sistemleri, GPS teknolojileri ile ABS veri toplanması.
   
  FCS007 Kartografya
  Giriş, İzdüşüm sistemleri, Açı koruyan izdüşümler, Uzaklık koruyan izdüşümler, Koordinat dönüşümleri, UTM projeksiyonu, Pafta bölümlendirilmesi ve adreslenmesi, Pafta altlıkları ve çoğaltma, Sayısal haritalar.
   
  FCS008 En Küçük Kareler Yöntemi İle Dengeleme                                          
  Hatalar, Hata yayılma kanunu, Olasılık, Dağılımlar, En küçük kareler yöntemi ile dengelemenin esasları, Çeşitli dengeleme yöntemleri, Uygulama.
   
  FCS009 Büyük Yapıların Kontrolü 
  Büyük yapılar, Büyük yapıların güvenliği, Büyük yapılardaki önemli kazalar, Yetersizlik nedenleri; temel sorunları, sızıntı, erozyon, sedde hareketi, akışkanlık, malzeme bozulması, tahrip, kayma, depremler, Deformasyon ölçümleri, Fiziksel ölçümler, Kimyasal ölçümler, Geodezik ölçümler, Verilerin değerlendirilmesi ve yorumlanması, Koruma ve geliştirme.
   
  FCS010 Büyük Yapıların Aplikasyonu 
  Okyanus yapıları; jack-up’lar, yarı batık yüzen platformlar, çelik jacked platformlar, ağırlık, beton ve çekme ayaklı platformlar, büyük baraj, gökdelen, büyük açıklıklı köprü, yoğunlaştırma kuleleri projelerinin ölçüm ve aplikasyonları.
   
  FCS011 Barajlar, Güvenliği ve Kontrolü  
  Giriş, Baraj türleri, Yer seçimi, Rezervuar hesabı, Baraj hesapları, Enjeksiyonlar, Malzeme kontrolü, Zemin kontrolü, Yeraltı su seviyesi kontrolü, Güvenlik kontrolleri; Jeodezik ölçümler ve değerlendirilmesi, Fiziksel ölçümler ve değerlendirilmesi.
   
  FCS012 İleri Alet Bilgisi 
  Optik, optik uzunluk ölçme aletleri, İncelikli açı ölçümü ve sistemleri, Açı ölçümünde hatalar ve yaklaşımlar, elektromagnetik dalgalar yardımıyla uzunluk ölçümü, Elektromagnetik dalgaların yayılması, Elektronik ölçü aletleri ve sistemleri, Aletlerin kalibrasyonları.
   
  FCS013 İmar ve Kadastro Uygulamaları 
  İmar uygulama planları, İmar uygulama planlarının aplikasyonları, Yeniden düzenleme, Parsellerin kadastro ölçümleri ve tapu tescilleri, GIS uygulamaları.
   
  FCS014 Uzaktan Algılama 
  Elektromagnetik dalgalar ve özellikleri, Uzaktan algılama (RS) uyduları, Sensörler, RS sistemleri, Antenler, Veri transferi, Yorumlama, Haritalama, Uygulama.
   
  FCS015 İleri Fotogrametri 
  Sayısal kameralar, Sayısal hava fotoğrafları, Havai nirengi, Uçakta GPS, Ortofoto, Görüntü işleme.
   
  FCS016 İleri Jeodezi 
  Geometrik jeodezi, Uydu jeodezisi, Fiziksel jeodezi.
   
  FCS017 İleri Dünya Konum Belirleme Sistemleri
  Jeodezik konum belirleme, Referans istasyonları, Araç izleme, Araç yönetimi
   
  FCS018 Uzaktan Algılamada Veri İşleme Yöntemleri Ve Sistemleri 
  Giriş, Elektromanyetik Enerji- Spektrum, Atmosfer etkisi, Bitki örtüsünün, Suyun, Yüzey cisimlerinin spektral yansıması, Yüzey cisimlerinin mikrodalga bölgesinde davranışı, Elektromanyetik ışınımın algılanması, algılama sistemleri, Elektro optik sistemler, Mikrodalga algılama platformları, Pasif mikrodalga radyometresi; RADAR, LIDAR, Algılama Platformları, Veri değerlendirme, Monospektral veri; Çok spektrumlu veri; Radyometrik düzeltme; Geometrik düzeltme, Arazi kullanımında uzaktan algılama uygulamaları, Jeoloji biliminde, Deniz Bilimlerinde, Çevre Bilimlerinde, Kıyı Alanları Yönetiminde uzaktan algılama uygulamaları, CBS (GIS), KKS (GPS) ve uzaktan algılama entegrasyonu.
   
  FCS101 Dönem Projesi
  Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri tarafından yapılır.
   
  FCS102 Seminer 
   
  FCS103 Yüksek Lisans Tez Çalışması 
  Tezli yüksek lisans proğramı öğrencileri tarafından yapılır.
   

İnşaat mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |