Fotoğraf Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Fotoğraf Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  FOTOĞRAF PROGRAMI
  Fotoğraf eğitiminin kurumsallaşması, alanında sayısız ilklerde imzası olan Mimar Sinan
  Üniversitesinin bir ürünüdür.

  Amaç: Fotoğrafın, yaygın kullanım olanaklarına okul kalitesini taşımak bilimsel metodlar
  yanında sanatsal boyutunu da irdeleyen bir eğitimle kişiyi gelişmeye dönük araştırmak ve yaratıcı
  yönlerini geliştirmektir.

  Lisans ve Lisansüstü programları ile geleceğin meslek ve sanat adamını yetiştirmeyi
  hedeflemektedir.

  DERS PROGRAMI

  I.Yarı Yıl

  FOTOĞRAF TASARIMI (TANITIM)
  4 Saat/Hafta, T 2, U 2, 3 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Bu derste, üretim-tüketim ilişkisi içinde yer alan fotoğrafın amaca yönelik ve etkin
  kullanımı hakkında öğrenciye bilgi aktarılır. Amaç, ürün-kurum tanıtımı ile sosyal-kültürel
  içerikli konular üzerinde çeşiti anlatım yöntemlerinin ve uygulama tekniklerinin araştırılarak
  yaratıcı düşüncenin geliştirilmesi, özgün tasarım ve uygulamalar yaptırılmasıdır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sömestre başında öğrencinin önerdiği proje çalışmasının aşamaları
  arasınav, projenin tamamlanan ve teslim edilen biçimi dönem sonu uygulama sınavı olarak,
  ayrıca öğrencinin proje konusuna paralel, tez yazım kurallarına uygun hazırladığı metin teori
  sınavı olarak değerlendirilir.

  Önerilen Kaynaklar :
  - STEHLİ, Huntington; Creative Black Book, Black Book Marketing Group, New York
  (1994...).
  - LURZER, Walter; Lürzer's Int'l Archive Ads and Posters worlwide, Lürzer's Archive,
  Salzburg (2000 ...).
  - SCOTT, Alexis; Workbook 22-23 Photography, Scott and Daughters Publishing, İnc, Los
  Angles (2000-2001).
  Dersi Veren : Doç.Nihal KAFALI

  FOTOĞRAF TASARIMI (BELGESEL)
  4 Saat/Hafta T 2, U 2, 3 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik : Bu dersin amacı bir konu başlığı altında öğrencinin kendi mesleki birikimlerini,
  konuya bakışını ve estetik anlayışını ortaya koyan uygulamalar yaptırmak, böylece öğrencinin
  fotografçı kişiliğinin gelişmesini sağlamaktır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Dönem başında belirlenen bir kavram çerçevesinde öğrencinin
  dönem boyunca yaptığı çalışmaların değerlendirmesi biçimindedir.
  Değerlendirme Yöntemleri : Dönem başında belirlenen konularda öğrencinin yaptığı çalıma ve
  işlerin dönem sonunda değerlendirilmesidir.
  Önerilen Kaynaklar :
  - Große Photographen, 1840-1960, Time-Life International (Nederland) B.V., revised 1974
  - Documantary Photographie, Time-Life International (Nederland) B.V., 1973
  Dersi Veren : Yrd.Doç.Çetin ERGAND

  FOTOĞRAF TASARIMI (SANAT)
  4 Saat/Hafta, T 2, U 2, 3 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Ders GÖRMEK ALGILAMAK ve karşı yaratıcılık olarak YORUM üçgeni içinde
  öğrenci ve öğretim elemanı ikililiğinin ortaklaşa belirlediği, aynı zamanda kişisel görüş ve
  anlatımların vurgulandığı proje çalışmalarını kapsar. Bu kapsam, iki farklı anlatım dilini öngörür.
  1. Nesnel gerçeğin vurgulandığı proje çalışmaları
  2. Statik objelerin kullanımı
  3. Figür veya figürlerin kullanımı,
  4. Dinamik objelerin kullanımı
  5. Yukarıdakilerden iki veya üçünün birlikte kullanımı
  6. Soyut kavramlardan yola çıkarak, nesnel gerçeğin aşılacağı proje çalışmaları
  Değerlendirme Yöntemleri : Dönem başında belirlenen proje çalışmasının aşamaları ara sınav,
  projenin bitirilmiş ve teslim edilmiş biçimi ise yarıyıl sonu sınavı olarak değerlendirilir.
  Önerilen Kaynaklar :
  - GOMBRICH, E.H.; Sanatın Öyküsü, RK, 1992.
  - GOMBRICH, E.H.; Sanat ve Yanılsama, RK, 1992.
  - LASZLO, Moholy-Nagy; Malerei-Fotografie-Film, Florian Kupferberg Verlay, Mainz,
  1967.
  - GERNSHEIM, Helmut; Die Fotografie, Verlag Fritz Molden, München, 1971.
  - JAGER, Gottfried; Bildgebende Fotografie, Du Mont Buchverlag, Köln,1988.
  Dersi Veren: Yrd.Doç. Ozan Bilgiseren

  SAYISAL ORTAMDA GÖRÜNTÜ TASARIMI
  4/Saat Hafta, T 2,U 2, 3 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Dijital teknik manuplasyonları, proje çerçevesince; mekan-zaman-anlam
  bütünlüğü doğrultusunda, tasarım amacıyla kullanmak, proje geliştirmek, bilgileri pekiştirerek
  uygulamalar yapmak.
  Değerlendirme Yöntemi: Serbest başlık altında çalışılan proje bütününün notlanması.
  Önerilen Kaynaklar:
  - WEBB, Jeremy, Creative Vision : Digital & Traditional Methods For Inspiring
  Innovative, NewYork 2005
  - FREEMAN, Michael, Digital Photography Special Effects, London 2003
  - BUSSELLE, Michael, Amphoto Book: Creative Digital Photography By Michael
  Busselle, New York 2003
  - HUGGINS, Barry, PROBERT, Ian, Surreal Digital Photography,London 2004
  Dersi Veren: Yrd. Doç. Ozan Bilgiseren

  FOTOĞRAF KORUMA VE RESTORASYON

  2Saat /Hafta, T 2, 2 Kredi,5 AKTS

  Amaç / İçerik: Sanatsal ve belgesel değeri olan fotoğrafların zamana ve dış etkenlere karşı
  korunması, arşivlenmesi öğretildiği gibi,eskiden kalan ve yok olma tehlikesi içinde bulunan
  fotoğrafların restorasyon yöntemleri araştırılacaktır.
  Değerlendirme Yöntemi: Serbest başlık altında çalışılan proje bütününün notlanması.
  Önerilen Kaynaklar:
  - John P. SCHAEFER,Basic Techniques of Photography Book 2
  - Lyle REXER Harry N. Abrams Inc.,Photography’s Antiquarian Avant-Garde.
  - John SZARKOWSKİ, Moma- New York,Looking at Photographs
  - Christian A.PETERSON,w.w.Norton &Company, After The Photo-Secession
  -Joshua P.SMİTH,Smithsonian İnstitution,The Photography of Invention
  Dersi Veren: Doç.Y.Murat Şen

  GÖRSEL ALGILAMA
  2 Saat/Hafta, T2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: dersin ana konusu, görsel algılamanın fotoğrafa yansımasıdır. Görme olayının
  fiziksel ve kültürel boyutu vardır. Görmemizi sağlayan koşullar altında ve fizyolojik bir süreç
  sonucu görürüz ama neyi göreceğimize ve nasıl algılayacağımıza kültürel kimliğimiz karar verir.
  İşte fotğrafı yaratan esas unsur bu kimliktir. Gördüğümüz şeyi algıladığımız biçimde fotğrafa
  nasıl aktarabiliriz? Onun için görmenin, fotğrafla tespit ve yorumlamanın özelliklerini bilmemiz
  gerekir. İşte bu özelikler dersin konusu olmaktadır. Derste görme, görüntünün özellikleri,
  ışık,renk, kontrast, uyum, biçim, detay, dikkat, illüzyon, perspektif, hareket, algılama ve estetikle
  ilgili konular işlenmekte; bu özelliklerin film ve kağıt üzerine nasıl tespit edildği, ne gibi sanatsal
  yorumlar getirdği inclenmektedir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Görme, görüntünün özellikleri, ışık, renk, kontrast, uyum, biçim,
  detay, dikkat illüzyon, perspektif, hareket algılanan konuları ile ilgili teorik ve teknik bilgiler
  yazılı sınavla, uygulamalar ise ödevlerin değerlendirilmesi biçiminde yapılır.
  Önerilen Kaynaklar:
  - K.EHMER, Hermann; Visuvelle Kommunikation, Beitrage zur Krtik ders
  Bewußtseinsindustrie, Verlag M.Du Mont Schauberag, Köln, 6. Auflage 1975
  - BROCKMANN, Josef Müller; A History of Visual Communication, Verlag Arthur Niggli,
  Teufen Switzerland, 1971
  Dersi Veren : Prof.Dr.Reha GÜNAY

  FOTOĞRAFTA SOYUTLAMA
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Bu dersin amacı; öğrenciyi çevresini ve nesneleri soyut olarak algılamaya ve
  yorumlamaya yönlendirmektir. Algılanan nesneler çevre bağlamından çıkarılıp farklı anlamlar
  yüklenecek veya tümüyle soyutlanacaktır. Bunun için fotografik yöntem ve teknikler de
  araştırılıp uygulanacaktır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Değerlendirme uygulama ödevlerinden yapılacaktır.
  Önerilen Kaynaklar :
  - FRIZOT, Michel; A New History of Photography, New York 1996.
  Dersi Veren : Doç.Y.Murat ŞEN

  PROFESYONEL STÜDYO (SEMİNER)
  2 Saat/Hafta, T 2, 0 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Tanıtım fotoğrafı alanında yer almak isteyen öğrencilerimize iş dünyasındaki
  çalışma koşulları, üretici-tüketici, tanıtım ve müşteri ilişkileri hakkında çeşitli bilgiler verilir.
  Değişik konulardaki profesyonel uygulama örnekleri araştırılarak irdelenir, profesyonel tanıtım
  fotoğrafçıları ile iletişim kurmaları sağlanır. Profesyonellerin uygulamalarına ilişkin
  deneyimlerini ve yorumlarını belgeleyerek kendi gözlemlerini ve gereğinde benzeri
  uygulamalarını bir seminer çalışması ile aktarmaları amaçlanır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Dönem başında öğrencinin önerdiği ve onaylanan seminer
  konusunda dönem boyunca süren çalışmalar arasınav notu, seminerin teslim edilen görsel ve
  yazılı metni ise dönem sonu sınav notu olarak değerlendirilir.
  Önerilen Kaynaklar :
  - MARCHESİ, Jost; La Technique Professionnelle de L'Eclairage, Verlag Photography,
  Suisse, 1998.
  - FREEMAN, Michael; Studio Manuel, Amphoto, New York 1998.
  - PERWEİLER, Gary; Les Secrets de la Photographie D'Objets en Studio, Edition VM,
  Paris, 1991.
  Dersi Veren : Doç.Nihal KAFALI

  RESİM-FOTOĞRAF İLİŞKİSİ ( Seminer)
  2 Saat/Hafta, T 2, 0 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: İnsanoğlunun dünyanın farklı yerlerinde başlattıkları süreç binlerce yıllık zamanda
  gelişmiş ve 19.y.y da fotoğrafın bulunmasıyla ivme kazanmıştır.
  Empresyonist ressamlarla başlayan görünenin ele alındığı dönem, Fütüristlerle fotoğrafın
  olanaklarının en üst düzeyde yararlanıldığı döneme,oradan da iç içe veya aynı konularda
  günümüze değin sanat arenasında yerlerini almışlardır.
  Değerlendirme Yöntemi: Resim-fotoğraf ilişkisi başlığı altında çalışılan araştırmanın
  değerlendirilmesi.
  Önerilen Kaynaklar:
  -E.H.GOMBRİCH, Sanat ve Yanılsama
  -Michel LEİRİS,Francis Bacon
  -Jacques MEURİS,Magritte
  -Louis K.MELSEL,Photorealizm Since
  -Kynaston MCSHİNE,Andy Varhol
  Dersi Veren: Prof.Tunç Tüfekçi

  II.Yarı Yıl

  FOTOĞRAF TASARIMI (TANITIM)
  4 Saat/Hafta, T 2, U 2, 3 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Bu derste, üretim-tüketim ilişkisi içinde yer alan fotoğrafın amaca yönelik ve etkin
  kullanımı hakkında öğrenciye bilgi aktarılır. Amaç, ürün-kurum tanıtımı ile sosyal-kültürel
  içerikli konular üzerinde çeşiti anlatım yöntemlerinin ve uygulama tekniklerinin araştırılarak
  yaratıcı düşüncenin geliştirilmesi, özgün tasarım ve uygulamalar yaptırılmasıdır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sömestre başında öğrencinin önerdiği proje çalışmasının aşamaları
  arasınav, projenin tamamlanan ve teslim edilen biçimi dönem sonu uygulama sınavı olarak,
  ayrıca öğrencinin proje konusuna paralel, tez yazım kurallarına uygun hazırladığı metin teori
  sınavı olarak değerlendirilir.
  Önerilen Kaynaklar:
  - STEHLİ, Huntington; Creative Black Book, Black Book Marketing Group, New York
  (1994...).
  - LURZER, Walter; Lürzer's Int'l Archive Ads and Posters worlwide, Lürzer's Archive,
  Salzburg (2000 ...).
  - SCOTT, Alexis; Workbook 22-23 Photography, Scott and Daughters Publishing, İnc, Los
  Angles (2000-2001).
  Dersi Veren : Doç.Nihal KAFALI

  FOTOĞRAF TASARIMI (BELGESEL)
  4 Saat/Hafta T 2, U 2, 3 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik : Bu dersin amacı birkonu başlığı altında öğrencinin kendi mesleki birikimlerini,
  konuya bakışını ve estetik anlayışını ortaya koyan uygulamalar yaptırmak, böylece öğrencinin
  fotografçı kişiliğinin gelişmesini sağlamaktır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Dönem başında belirlenen bir kavram çerçevesinde öğrencinin
  dönem boyunca yaptığı çalışmaların değerlendirmesi biçimindedir.
  Önerilen Kaynaklar :
  - Große Photographen, 1840-1960, Time-Life International (Nederland) B.V., revised 1974
  - Documantary Photographie, Time-Life International (Nederland) B.V., 1973
  Dersi Veren : Yrd.Doç. Çetin ERGAND

  FOTOGRAF TASARIMI (SANAT)
  4 Saat/Hafta, T 2, U 2, 3 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik: Ders GÖRMEK ALGILAMAK ve karşı yaratıcılık olarak YORUM üçgeni içinde
  öğrenci ve öğretim elemanı ikililiğinin ortaklaşa belirlediği, aynı zamanda kişisel görüş ve
  anlatımların vurgulandığı proje çalışmalarını kapsar. Bu kapsam, iki farklı anlatım dilini öngörür.
  7. Nesnel gerçeğin vurgulandığı proje çalışmaları
  8. Statik objelerin kullanımı
  9. Figür veya figürlerin kullanımı,
  10. Dinamik objelerin kullanımı
  11. Yukarıdakilerden iki veya üçünün birlikte kullanımı
  12. Soyut kavramlardan yola çıkarak, nesnel gerçeğin aşılacağı proje çalışmaları
  Değerlendirme Yöntemleri : Dönem başında belirlenen proje çalışmasının aşamaları ara sınav,
  projenin bitirilmiş ve teslim edilmiş biçimi ise yarıyıl sonu sınavı olarak değerlendirilir.
  Önerilen Kaynaklar :
  - GOMBRICH, E.H.; Sanatın Öyküsü, RK, 1992.
  - GOMBRICH, E.H.; Sanat ve Yanılsama, RK, 1992.
  - LASZLO, Moholy-Nagy; Malerei-Fotografie-Film, Florian Kupferberg Verlay, Mainz,
  1967.
  - GERNSHEIM, Helmut; Die Fotografie, Verlag Fritz Molden, München, 1971.
  - JAGER, Gottfried; Bildgebende Fotografie, Du Mont Buchverlag, Köln,1988.
  Dersi Veren : Yrd.Doç. Ozan Bilgiseren

  FOTOĞRAF VE HUKUK
  2Saat /Hafta T 2,2 Kredi 5 AKTS

  Amaç / İçerik : Fotoğrafla ilgili olan mevzuatın tanıtılması,fotoğraf çeken kimsenin hakları
  hakkında bilgi verilmesi, hak sahipliğinin sağladığı hakların öğretilmesidir. Fotoğrafla ilgili
  hukuki düzenlemeler,tek bir kanun içinde bulunmamakta, hukukun farklı alanlarını
  ilgilendirmektedir. Derste,fotoğrafın Fikir ve Sanat Eserlerine göre korunması, Basın Kanunu'nda
  fotoğrafla ilgili hükümlerle nihayet fotoğraflar üzerinde söz konusu olabilecek kişilik hakları
  incelenecektir. Bu konular, uygulamadan seçilmiş mahkeme karar örnekleri ile desteklenecektir.
  Sınav Biçimi ve Başarı Notunun Oluşumu :Yarı yıl içinde yapılacak bir sınav,başarı notunun
  %50'sini teşkil edecektir. Sınavlar,teorik ve uygulama sorularından oluşacaktır.
  Önerilen Kaynaklar:
  - 5846 Sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu
  - 5187 Sayılı Basın Kanunu

  SAYISAL ORTAMDA GÖRÜNTÜ TASARIMI
  4/Saat Hafta, T 2,U 2, 3 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Dijital teknik manuplasyonları, proje çerçevesince; mekan-zaman-anlam
  bütünlüğü doğrultusunda, tasarım amacıyla kullanmak, proje geliştirmek, bilgileri pekiştirerek
  uygulamalar yapmak.
  Değerlendirme Yöntemi: Serbest başlık altında çalışılan proje bütününün notlanması.
  Önerilen Kaynaklar:
  - WEBB, Jeremy, Creative Vision : Digital & Traditional Methods For Inspiring
  Innovative, NewYork 2005
  - FREEMAN, Michael, Digital Photography Special Effects, London 2003
  - BUSSELLE, Michael, Amphoto Book: Creative Digital Photography By Michael
  Busselle, New York 2003
  - HUGGINS, Barry, PROBERT, Ian, Surreal Digital Photography,London 2004
  Dersi Veren: Yrd.Doç. Ozan Bilgiseren

  METODOLOJİ
  2 Saat/ Hafta T 2,2 Kredi,5 AKTS

  Amaç/İçerik: Bu derste, katılımcılar tarafından seçilmiş çalışma alanlarında konunun analitik ve
  metodolojik omurgasını güçlendirmek hedeflenmektedir. Dersin amacı toplumsal araştırmalarla
  ilgilenenlerin yöntemsel düşünce ve analiz becerileri geliştirilmektedir. Derste katılımcıların
  konuları farklı açılardan ele almaları özendirilmektedir. Dersin kapsamında çeşitli araştırma
  metotları çalışılmakta; kapsamlı araştırmalardaki niceliksel tekniklerden, sözlü tarih,
  derinlemesine görüşme, katılımlı gözlem gibi niteliksel yaklaşımlar ve teknikler ele alınmaktadır.
  Ayrıca bu derste katılımcılara, çalışmalarını akademik bir dille yazıya geçirme yeteneği de
  kazandırılmaya çalışılacaktır.
  Dersin İşleniş Yöntemi: Metotla ilgili zorunlu okumalar ve katılımcıların ilgi alanlarına göre
  düzenlenen kaynakçaya ek olarak, fotoğraf, konulu film ve belgesel gibi görsel malzemeler de
  katılımcıların ilgi alanları doğrultusunda sunulmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemi: Her hafta işlenen konuyla ilgili olarak verilecek ödevler öğrencilerin
  arasınav notunu oluşturacaktır. Bu notun, başarı notuna katkısı %40’tır. Yarıyıl sonunda ise bir
  proje ödevi verilecek ve bu ödevden alınacak notun başarı notuna katkısı %60 olacaktır.
  Önerilen Kaynaklar:
  - Caunce, Stephen, Sözlü Tarih ve Yerel Tarihçi. Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 2001.
  - Danacıoğlu,,Esra, Geçmişin İzleri. Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 2001.
  - Erder, Sema, Ümraniye İstanbul’a Bir Kent Kondu. İletişim Yayınları, İstanbul.
  - Gökçe, Birsen, Toplumsal Bilimlerde Araştırma. Savaş Yayınları, Ankara, 1998.
  - Kyvig, David E. – Marty, Myron A., Yanıbaşımızdaki Tarih. Tarih Vakfı Yayınları,
  İstanbul, 2000.
  - Kümbetoğlu, Belkıs, Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma.
  Bağlam Yayınları, İstanbul, 2005.
  - Sencer, Muzaffer, Toplumbilimlerde Yöntem. Beta Basım Yayın, İstanbul, 1989.
  - Thompson, Paul, Geçmişin Sesi. Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul,
  Dersi Veren: Yrd.Doç. Elif YILMAZ

  PANORAMİK FOTOĞRAF
  2/Saat Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS
  Amaç/İçerik: Geleneksel ve sayısal yöntemler kullanarak panoramik fotograf elde edilmesine
  yönelik gerekli donanım ve bilgiyi kazandırarak proje çerçevesince; mekan ve anlam bütünlüğü
  doğrultusunda, tasarım amacıyla kullanarak, proje geliştirmek, bilgileri pekiştirerek uygulamalar
  yapmak.
  Değerlendirme Yöntemi: Serbest başlık altında çalışılan proje bütününün notlanması.
  Önerilen Kaynaklar:
  -MEEHAN Joseph (1990), “Panoramic Photography” , Watson-Guptill Publications, New
  York
  -OETTERMANN Stephan (1997), “The Panorama”, Zone Books, New York
  Dersi Veren: Yrd.Doç. Çetin ERGAND

  GÖRSEL ALGILAMA
  2 Saat/Hafta, T2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: dersin ana konusu, görsel algılamanın fotoğrafa yansımasıdır. Görme olayının
  fiziksel ve kültürel boyutu vardır. Görmemizi sağlayan koşullar altında ve fizyolojik bir süreç
  sonucu görürüz ama neyi göreceğimize ve nasıl algılayacağımıza kültürel kimliğimiz karar verir.
  İşte fotğrafı yaratan esas unsur bu kimliktir. Gördüğümüz şeyi algıladığımız biçimde fotğrafa
  nasıl aktarabiliriz? Onun için görmenin, fotğrafla tespit ve yorumlamanın özelliklerini bilmemiz
  gerekir. İşte bu özelikler dersin konusu olmaktadır. Derste görme, görüntünün özellikleri,
  ışık,renk, kontrast, uyum, biçim, detay, dikkat, illüzyon, perspektif, hareket, algılama ve estetikle
  ilgili konular işlenmekte; bu özelliklerin film ve kağıt üzerine nasıl tespit edildği, ne gibi sanatsal
  yorumlar getirdği inclenmektedir.
  Değerlendirme Yöntemleri: Görme, görüntünün özellikleri, ışık, renk, kontrast, uyum, biçim,
  detay, dikkat illüzyon, perspektif, hareket algılanan konuları ile ilgili teorik ve teknik bilgiler
  yazılı sınavla, uygulamalar ise ödevlerin değerlendirilmesi biçiminde yapılır.
  Önerilen Kaynaklar:
  - K.EHMER, Hermann; Visuvelle Kommunikation, Beitrage zur Krtik ders
  Bewußtseinsindustrie, Verlag M.Du Mont Schauberag, Köln, 6. Auflage 1975
  - BROCKMANN, Josef Müller; A History of Visual Communication, Verlag Arthur Niggli,
  Teufen Switzerland, 1971
  Dersi Veren : Prof.Dr.Reha GÜNAY


  FOTOĞRAFTA SOYUTLAMA
  2 Saat/Hafta, T 2, U 0, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik: Bu dersin amacı; öğrenciyi çevresini ve nesneleri soyut olarak algılamaya ve
  yorumlamaya yönlendirmektir. Algılanan nesneler çevre bağlamından çıkarılıp farklı anlamlar
  yüklenecek veya tümüyle soyutlanacaktır. Bunun için fotografik yöntem ve teknikler de
  araştırılıp uygulanacaktır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Değerlendirme uygulama ödevlerinden yapılacaktır.
  Önerilen Kaynaklar :
  - FRIZOT, Michel; A New History of Photography, New York 1996.
  Dersi Veren : Doç.Y.Murat ŞEN

Fotoğrafçılık ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |