Fotoğraf Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Dokuz Eylül Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Fotoğraf Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Narlıdere - İzmir

 • Program tanımları
  GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

  FOTOĞRAF ANASANAT DALI

  YÜKSEKLİSANS PROGRAMI

  I.YARIYIL

  FTG 511 Avantgarde Akımlar ve Fotoğraf I 3 0

  Seçmeli Dersler

  FTG 501 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Fotoğraf 3 0
  FTG 507 Modern Basın Fotoğrafçılığı Tarihi 3 0
  FTG 509 XIX.Yüzyıl Fotoğraf Estetiği I 3 0
  GRA 535 Temel Sanat Kavramları (İng) 3 0
  SSA 529 La Theorie De Simulation (Fran.) 3 0
  FTG 521 Landscape Fotografı I 2 4
  FTG 513 Toplumsal Değişme ve Fot. San.I 3 0
  FTG 515 Fotoğraf ve Diğer Sanatlar I 3 0
  FTG 517 Sanatta Yaratıcı Süreç ve Fot.I 3 0
  FTG 523 İleri Karanlıkoda Uygulamaları I 2 4
  FTG 525 İleri Stüdyo Uygulamaları I 2 4
  FTG 527 İleri Dijital Fotoğraf Uygulamaları I 2 4
  FTG 529 Cityscape (Kent) Fotoğraf I 2 4
  FTG 531 Belgesel Fotoğraf.Teknik.ve Projelen.I 2 4

  II.YARIYIL

  FTG 512 Avantgarde Akımlar ve Fotoğraf II 3 0
  FTG 596 Seminer 0 2
  FTG 598 Uzmanlık Alanı Dersi 2 0
  FTG 599 Tez - -

  Seçmeli Dersler

  FTG 520 Türkiye’de Fotoğraf ve Kurumsallaşma 3 0
  FTG 508 Türk Basın Fotoğrafçılığı Tarihi 3 0
  FTG 510 XIX.Yüzyıl Fotoğraf Estetiği II 3 0
  FTG 522 Landscape Fotografı II 2 4
  FTG 514 Toplumsal Değişme ve Fot. San.II 3 0
  FTG 516 Fotoğraf ve Diğer Sanatlar II 3 0
  FTG 518 Sanatta Yaratıcı Süreç ve Fot.II 3 0
  FTG 524 İleri Karanlıkoda Uygulamaları II 2 4
  FTG 526 İleri Stüdyo Uygulamaları II 2 4
  FTG 528 İleri Dijital Fotoğraf Uygulamaları II 2 4
  FTG 529 Cityscape (Kent) Fotoğraf II 2 4
  FTG 531 Belgesel Fotoğraf.Teknik.ve Projelen.II 2 4


  FOTOĞRAF ANASANAT DALI

  YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  DERS İÇERİKLERİ

  FTG 511 AVANTGERDE AKIMLAR VE FOTOĞRAF I.
  XX.Yüzyılın başlangıcında Fütürizm, Vortisizm, Dadaizm, Sürrealizm gibi avantgarde akımların ortaya çıkışı, manifestoları, temsilcileri incelenerek fotoğraf sanatı ile bağlantıları araştırılacak ve fotoğraf örnekleri çözümlenecektir.

  FTG 512 AVANTGARDE AKIMLAR VE FOTOĞRAF II.
  Pop-Art, Neo-Dada, Fluxus gibi avantgarde içerikli akımların ortaya çıkışı, gelişmeleri, bu bağlamda fotoğrafın yeri ve önemi tartışılarak, örneklerle çözümlenecektir.

  FTG 501 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE FOTOĞRAF
  Fotoğraf tıptanarkeolojiye, mühendislikten ziraate kadar pek çok bilim dalı için önemli bir araştırma aracı ve kaynağıdır. Bu derste tarihsel açıdan fotoğrafın bilimsel çalışmalarda kullanılması, işlev ve etkileri, fotoğrafın bu bağlamda anlam ve önemi irdelenecektir.

  FTG 507 MODERN BASIN FOTOĞRAFÇILIĞI TARİHİ
  Weimar Cumhuriyeti’nin siyasal ve kültürel yapısı incelenerek,modern fotojournalizmin doğuşu çözümlenecek, temsilcilerinin çalışmaları incelenerek günümüze etkileri tartışılacaktır.

  FTG 509 XIX.YÜZYIL FOTOĞRAF ESTETİĞİ I.
  XIX. Yüzyıl fotoğrafın bulunuşu ile birlikte farklılaşan dönemin estetik anlayışı irdelenecek, Naturalizm, Realizm, Romantizim, Empresyonizm akımları ile fotoğrafik yaratıcılığın sanatsal ilişkileri tartışılacak ve örneklerle çözümlemeler yapılacaktır.

  FTG 521 LANDSCAPE FOTOĞRAFI 1
  Manzara fotoğrafının doğuşu, gelişim ve klasikleşme süreci incelenecek ve günümüz sanat ortamındaki konumu irdelenecektir.

  FTG 513 TOPLUMSAL DEĞİŞME VE FOTOĞRAF SANATI 1.
  Fotoğrafik vizyonun işlevselliği ve nedenselliğinin tanımlanmasında toplumsal değişme belirleyici bir rol oynamaktadır. Fotoğrafın ortaya çıkışından günümüze bu ilişkinin açıklanabilmesi için, belirli dönemler ve çalışma örnekleri seçilerek çözümlemeler yapılacaktır.

  FTG 515 FOTOĞRAF DİĞER SANATLAR 1.
  Bir teknik, bir sanat, bir sanat nesnesi ve bir tema olarak fotoğrafın diğer sanatlarla olan ilişkisi dönemler ve örnekler bağlamında çözümlenecektir.

  FTG 520 TÜRKİYE’DE FOTOĞRAF VE KURUMSALLAŞMA
  Türkiye’de fotoğraf faaliyeti ve sanatı bağlamında mevcut eğitim kurumları, meslek odaları, dernekler, kulüpler gibi kurumlar, oluşmaları, işlevleri, aralarındaki ilişkiler, ülkemiz fotoğraf sanatına etkileri açısından incelenecektir.

  FTG 517 SANATTA YARATICI SÜREÇ VE FOTOĞRAF I.
  Sanatsal yaratma salt kişinin öznel ve bireysel yanını içeren tekil bir olgu olmanın yanı sıra toplumsal olguyu da içinde taşır.Yaratma sürecinin fotoğraf sanatı içerisindeki dinamikleri örnekleri ile irdelenecektir.

  FTG 508 TÜRK BASIN FOTOĞRAFÇILIĞI TARİHİ
  XX. Yüzyılın başlarından itibaren ülkemizde modern basın fotoğrafçılığının kuruluşu, gelişimi, önemli temsilcileri ve çağdaş Türk Basını’nın oluşumuna etkileri incelenerek, kitle iletişiminde fotoğrafın kullanımı, örneklerle ve eleştirel bir bakış açısıyla irdelenecektir.

  FTG 510 XIX.YÜZYIL FOTOĞRAF ESTETİĞİ II.
  XIX. Yüzyıl fotoğrafın bulunuşu ile birlikte farklılaşan dönemin estetik anlayışı irdelenecek, Naturalizm, Realizm, Romantizim, Empresyonizm akımları ile fotoğrafik yaratıcılığın sanatsal ilişkileri tartışılacak ve örneklerle çözümlemeler yapılacaktır

  FTG 514 TOPLUMSAL DEĞİŞME VE FOTOĞRAF SANATI II.
  Türk toplumsal, siyasal kültürel vb., yapı değişimleri ve fotoğrafımızdaki yansımaları örneklerle irdelenecektir.

  FTG 516 FOTOĞRAF DİĞER SANATLAR II.
  Bir teknik, bir sanat, bir sanat nesnesi ve bir tema olarak fotoğrafın diğer sanatlarla olan ilişkisi dönemler ve örnekler bağlamında çözümlenecektir.

  FTG 522 LANDSCAPE FOTOĞRAFI II.
  Kuramsal alt yapı ışığında teknik ve estetik uygulamalar gerçekleştirilecektir.

  FTG 518 SANATTA YARATICI SÜREÇ VE FOTOĞRAF II.
  Sanatsal yaratma salt kişinin öznel ve bireysel yanını içeren tekil bir olgu olmanın yanı sıra
  toplumsal olguyu da içinde taşır.Yaratma sürecinin fotoğraf sanatı içerisindeki dinamikleri örnekleri ile irdelenecektir.

  SSA 529 LA TEORİE DE SİMULATION (FR.)
  Une nouvella theorie creé par Jean Baudrillard. Elle englobe l’ensemble de la vie sociale.Elle se base essentiellemnet sur les medis et leur foctionnement au sein de la societe contemporaine.

  GRA 535 TEMEL SANAT KAVRAMLARI (İNG.)
  Günümüzde, küreselleşme süreci içinde görsel sanatlara özgü temel kavramlar ele alınıp irdelenmekte ve birer anahtar sözcük niteliği taşıyan kavramların değişen sosyo-ekonomik koşullar içinde yeniden konumlanmalarına ilişkin tanımlar önerilmektedir.

  FTG 523 İLERİ KARANLIK ODA UYGULAMALARI I
  Hazırlanacak bir projeye temel oluşturacak teknik ve estetik verilerin hazırlanması. Saptanacak konunun fotoğraf tekniği açısından değerlendirilmesi. Tasarımda uygulanacak tekniklere ilişkin kaynakların taranması. Projede uygulanabilecek tekniklerin irdelenmesi. Baskı ve baskı sonrasında uygulanabilecek teknikler. Karanlık oda uygulaması ve proje sunumu.

  FTG 524 İLERİ KARANLIKODA UYGULAMALARI II
  Alternatif fotoğraf teknikleri uygulaması . Önerilecek projede uygulanabilecek tekniklerin irdelenmesi. Karanlık odada baskı ve baskı sonrasında uygulanabilecek teknikler. Karanlık oda uygulaması ve proje sunumu.

  FTG 525 İLERİ STÜDYO UYGULAMALARI I
  Stüdyo, reklam ve tanıtım fotoğrafçılığı konusunda araştırma yapılması. Stüdyo ekipmanlarının belirlenerek önerilecek proje tasarımının yapılması. Projenin stüdyo, iç ve dış mekanda uygulanması.

  FTG 526 İLERİ STÜDYO UYGULAMALARI II
  Önerilecek proje tasarımlarının tartışılması ve stüdyo ekipmanlarının kullanılarak uygulanması. Öğrencilerin bireysel ve özgün proje üretiminin ve yaratıcılıklarının stüdyo ortamında değerlendirilmesi.

  FTG 529 CITISCAPE (KENT) FOTOĞRAFI I
  Fotoğrafın icadından itibaren varolan kent fotoğrafları, süreç içerisinde ortaya çıkan sanat akımları ile görsel ve içerik çeşitliliği kazanarak, günümüzün yetkin fotoğrafik ifade biçimlerinden biri haline gelmiştir. Ders kapsamında, sanatsal boyutu farklı bakış açıları ile incelenecektir.

  FTG 530 CITISCAPE (KENT) FOTOĞRAFI II
  Ders kapsamında, bu farklı bakış açıları geliştirilen projelerle uygulanacaktır.

  FTG 527 İLERİ DİJİTAL FOTOĞRAF UYGULAMALARI I
  Dijital fotoğraf teknikleri seçilecek projeler çerçevesinde uygulama ortamına taşınacaktır. Dersin öncelikle uygulama alanı olarak moda sektörü düşünülmektedir. Bu anlamda moda’ya ait tasarımların(tekstil,mücevher v.s) dijital ortamda teknik estetik dönüşümlerle stil sorunu haline getirilmesi projeler çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Dersin fiziksel alt yapısında Tekstil Bölümünün tasarımlarının bölümler arası işbirliği çerçevesinde kullanılması düşünülmektedir.

  FTG 528 İLERİ DİJİTAL FOTOĞRAF UYGULAMALARI II
  Dijital fotoğraf teknikleri seçilecek projeler çerçevesinde uygulama ortamına taşınacaktır. Dersin öncelikle uygulama alanı olarak moda sektörü düşünülmektedir. Bu anlamda moda’ya ait tasarımların(tekstil,mücevher v.s) dijital ortamda teknik estetik dönüşümlerle stil sorunu haline getirilmesi projeler çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Dersin fiziksel alt yapısında Tekstil Bölümünün tasarımlarının bölümler arası işbirliği çerçevesinde kullanılması düşünülmektedir.

  FTG 531 BELGESEL FOTOGRAF TEKNİKLERİ VE PROJELENDİRME 1
  Toplumsal hafıza boşluklarının doldurulmasının, kültürel sürekliliğinin sağlanmasının, kendini yeniden üretebilmenin, tüm zamanlara tanıklığın, hayata bilgi ve yaratıcılıkla müdahale etmenin bir tür ve yaklaşım biçimi olarak belgesel fotoğrafın tarihsel süreçten bugüne teknik ve estetik yapılanması, amacı, işlevselliği teorik ve uygulamalı olarak incelenecektir.

  FTG 532 BELGESEL FOTOGRAF TEKNİKLERİ VE PROJELENDİRME II
  Sosyal, politik, kültürel, bilimsel,doğa vb. belgesel modelleri irdelenecek ve proje önerileri uygulanacaktır.

Fotoğrafçılık ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |