Ekonomi ve Finans Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Boğaziçi Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Ekonomi ve Finans Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Program tanımları
  Globalleşme sürecinin yaşandığı ve rekabetin gittikçe arttığı günümüz dünyasında, hem finans hem de endüstri sektöründe karmaşık ekonomik süreçleri anlayabilecek ve değerlendirebilecek profesyonellere duyulan ihtiyaç, geçmişle karşılaştırıldığında çok daha büyük boyutlara gelmiştir. Bu ihtiyaç, bir yandan Avrupa Birliği’ne katılma hazırlığı içindeyken bir yandan da finansal pazarlarda dünya ekonomisiyle entegre olabilmek için köklü bir yeniden yapılanma sürecine girmiş olan Türkiye için çok daha büyüktür.  
    
  Bu gerçekler gözönüne alınarak, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü, rekabetçi finansal ve endüstriyel çevreye nitelikli insanlar hazırlamak ve aynı zamanda doktora için öğrenci yetiştirmek amacıyla, yeni bir ‘master’ programı, Ekonomi ve Finans İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, geliştirmiştir.


  Titizlikle seçilmiş örneklerle desteklenmiş olarak program, şirket finansmanı, portföy yönetimi, finansal risk analizi, mikroekonomi ve açık ekonomi makroiktisadı konularında sağlam bir temel sunmakta;  ekonometri gibi sayısal tekniklerin hem teorik düzeyde hem uygulama alanında tartışılmasına imkan vermektedir. Ekonomik analiz, finans ve sayısal teknikler alanlarındaki zorunlu dersler bu amaca yönelik olarak oluşturulmuştur. Bankacılık, portföy yönetimi, stratejik karar verme gibi ekonomik ve finansal konularda uzmanlaşma imkanı vermesi hedeflenen seçmeli dersler ise, uygulama ağırlıklı olarak ve ekonomi ve finans dünyasının duayenleri ve uzmanlarına danışılarak tasarlanmıştır. Bütün bunlara ek olarak, öğrencilerin yaz döneminde bir proje yazmaları gerekmektedir.

  Matematik, hukuk ve muhasebe alanlarında, yoğunlaştırılmış ön hazırlık dersleri sunulacaktır.

  Öğretim kadrosunun temelini, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyeleri oluşturmakla beraber, sektörün önde gelen uzmanları ve ziyaretçi akademisyenler de programda görev almaktadırlar. Programın öğretim dili İngilizce'dir.


  DERS LİSTESİ

  Zorunlu Dersler

  EF 501 Mikroekonomi
  EF 502 Finansal Piyasalar
  EF 503 Açık Ekonomi Makroiktisadı
  EF 505 Finans Teorisi
  EF 506 Şirket Finansmanı
  EF 507 Ekonomi ve Finans İçin Kantitatif Metotlar
  EF 508 Makro ve Finans Ekonometrisi

  Seçmeli Dersler

  EF 550 Ekonomi ve Finans İçin Karar Alma Modelleri
  EF 551 Finansal Aracılar
  EF 552 Uluslararası Finansal Piyasalar
  EF 553 Finansal Piyasalar İç Endüstriyel Organizasyon
  EF 554 Finans Piyasalarında Rekabet ve Regülasyon
  EF 555 Değerleme ve Menkul Kıymet Analizi
  EF 556 Portöy Yönetimi
  EF 557 Finansal Risk Analizi ve Yönetimi
  EF 558 Türev Enstrümanlar
  EF 559 Bilanço Yönetimi
  EF 560 Banka Yönetimi
  EF 561 Para Politikası ve Merkez Bankacılığı

  Yönlendirilmiş Okuma Dersleri
  EF 581-583 Finansal Piyasaların Yapısı Üzerine
  Yönlendirilmiş Okumalar

  Dönem Projesi Dersi
  EF 591 Dönem Projesi
   

  DERS İÇERİKLERİ


  Zorunlu Dersler

  EF 501 Mikroekonomi (3+0+0) 3
  Tam bilgi ve belirsizlik durumları altında tüketici ve firma davranışları; tam
  ve eksik piyasalarda genel denge analizi; oyun kuramının temelleri;
  asimetrik bilgi ekonomisi.

  EF 502 Finansal Piyasalar (3+0+0) 3
  Ulusal ve uluslararası finansal piyasalar; bankacılık sektörü, para piyasaları,
  hisse senedi piyasaları; tahvil piyasaları, vadeli menkul değerler ve opsiyon
  piyasaları, sigorta piyasaları, döviz piyasaları ve uluslararası menkul kıymet
  piyasalarının yapısı, düzenlenmesi ve denetimi.

  EF 503 Açık Ekonomi Makroekonomisi (3+0+0) 3
  Uluslararası ticaretin temel kuramları; ticaret politikası araçları; sabit ve
  serbest döviz kuru modelleri; uluslararası para sistemi; uluslararası sermaye
  piyasaları; yükselen finansal piyasalar; sermaye akımları ve finansal krizler.

  EF 505 Finans Teorisi (3+0+0) 3
  Statik ve dinamik finans kuramı; risk ve arbitraj, portföy analizi, varlık
  fiyatlandırma modelleri, dinamik finans modelleri ve türev enstrümanlarının
  fiyatlandırılması.

  EF 506 Şirket Finansmanı (3+0+0) 3

  Şirket finansmanının esasları; yatırım kararlarının analizi; sermaye
  bütçelendirmesi ve risk; sermaye finansmanının araçları; temettü politikaları,
  borçlanma politikaları ve sermaye yapısı; finansal edim analizi; finansal
  planlama; birleşme ve devralmalar; uluslararası finansal yönetim.

  EF 507 Ekonomi ve Finans İçin Kantitatif Metotlar (3+0+0) 3
  Ekonomik ve finansal analiz için temel nicel yöntemler; fark ve türevsel
  denklemler; statik ve dinamik eniyileme; lineer cebirin temel araçları;
  istatistiksel analizin esasları; istatistiksel çıkarsama.

  EF 508 Makro ve Finans Ekonometrisi (3+0+0) 3

  Temel ekonometrik teknikler; makroekonomi ve finans için zaman serileri
  ekonometrisi; makro ve finansal modellerde beklentilerin analizi; şartlı
  varyans modelleri; gerçek ortamsal modeller için ekonometri.
   
  Seçmeli Dersler

  EF 550 Ekonomi ve Finans İçin Karar Alma Modelleri (3+0+0) 3

  Stratejik karar alma esasları ve uygulamaları; tam ve eksik bilgi altında statik
  ve dinamik oyunlar analizi; ekonomi ve finanstan uygulamalar; piyasa
  oyunları ve stratejik alım-satım, pazarlık, sözleşme, teklif verme ve
  müzayede, ağ modelleri.

  EF 551 Finansal Aracılar (3+0+0) 3

  Finansal aracıların (bankalar, komisyoncular, yatırım fonları, emeklilik
  fonları) analizi; finansal aracıların düzenlenmesi; borçların yeniden pazarlığı
  ve asimetrik bilgi altında iflas çözümleme süreçleri.

  EF 552 Uluslararası Finansal Piyasalar (3+0+0) 3
  Finansal piyasaların küreselleşmesi; tarihsel bir açıdan Avrupa ve ABD
  bankacılığı; küresel borç ve hisse senedi piyasalarının yapısı; Avrupa Para
  Birliği ve finansal piyasalar ü;zerindeki etkileri; yükselen finansal piyasalar;
  küresel finansal sistemde düzenleme konuları.

  EF 553 Finansal Piyasalar İçin Endüstriyel Organizasyon (3+0+0) 3
  Finansal piyasaların analizi için sanayi yapılanma modelleri; tam rekabet,
  potansiyel rekabet tehditi altındaki piyasalar, tekeller, tekelci rekabet, az
  kurumlu rekabet; yer seçim modelleri; yoğunlaşma oranları; birleşme ve
  devralmaların analizi; bilgi teknolojisi ve yeni finansal ürünlerin finansal
  piyasaların yapısı üzerindeki etkileri; finansal piyasaların yapısına dair
  görgül çalışmalar ve vaka incelemeleri.

  EF 554 Finans Piyasalarında Rekabet ve Regülasyon (3+0+0) 3
  Rekabet ve denetim politikalarının finansal piyasalar üzerindeki ekonomik
  etkileri; finansal piyasalarda kartelleşme, dikey kısıtlar ve rekabet dışı
  birleşmelere karşı politikalar; finansal piyasaların düzenlenmesi ile ilgili
  iktisadi ve kurumsal konular; rekabet ve denetim politikalarının görgül
  olarak değerlendirilmesi.

  EF 555 Değerleme ve Menkul Kıymet Analizi (3+0+0) 3
  Menkul kıymet analizi ve değerlemesine dair teori ve uygulamalar; menkul
  kıymet değerlemesi için finansal analiz; menkul kıymet fiyatlarının
  belirlenmesi; temel ve teknik analiz; finansal analize dayanan al-sat strateji
  getirilerinin görgül olarak değerlendirilmesi.

  EF 556 Portföy Yönetimi (3+0+0) 3
  Portföy risk yönetimi; çeşitlendirme stratejileri; işlem masrafları ve al-sat
  stratejileri; portföy edim ölçülmesi; uluslararası yatırımcılar için para
  yönetimi.

  EF 557 Finansal Risk Analizi ve Yönetimi (3+0+0) 3
  Finansal risk değerlendirmesi analizi; sabit getirili ve türev araçlar için risk
  ölçümü; kredi riski modellemesi; risk ayarlı sermaye dağıtım modelleri,
  sistematik ve likidite risk modellemeleri.

  EF 558 Türev Enstrümanlar (3+0+0) 3
  Türev menkul kıymetlerini al-sat stratejilerinin analizi; vadeli menkul
  kıymetler, opsiyonlar, takaslar, türev enstrümanlarının vadeli satışı; türev
  enstrümanları riskinin ölçülmesi ve fiyatlandırılması için teknikler; yeni
  finansal menkul kıymet tasarımı.

  EF 559 Bilanço Yönetimi (3+0+0) 3
  Faiz haddi riskinin ölçülmesi ve yönetimi; finansal riski ölçme teknikleri;
  riskli değer, regresyon ölçümleri; türev enstrümanların bilanço yönetiminde
  kullanımı; opsiyonlar, faiz hadli vadeli sözleşmeler, takaslar, “hedging”.

  EF 560 Banka Yönetimi (3+0+0) 3
  Ticari bankalar ağırlıklı olarak mevduata yönelik finansal aracıların
  yönetimi; banka denetimi, likidite ve rezerv durumu yönetimi, borç;
  fiyatlandırması ve analizi, yatırım portföyü problemleri.

  EF 561 Para Politikası ve Merkez Bankacılığı (3+0+0) 3
  Merkez Bankaları tarafından uygulanan para politikalarının hedef ve araçları;
  fiyat istikrarı ve eniyi enflasyon oranı; açık piyasa işlemleri; kamu borç
  yönetimi; sermaye hesabı dönüşebilirliğinin sonuçları.
   
  Yönlendirilmiş Okuma Dersleri

  EF 581-583 Finansal Piyasaların Yapısı Üzerine Yönlendirilmiş
  Okumalar (0+4+0) NC

  Değişik ülkelerdeki değişik finansal piyasalar üzerine yönlendirilmiş
  okumalar; öğrencilerin ilgilendikleri özel konularda danışman gözetiminde
  yapacakları bireysel araştırmalar.

  Dönem Projesi Dersi

  EF 591 Dönem Projesi (0+2+0) NC
  Öğrencinin ilgi alanı kapsamında seçeceği ve danışman öğretim üyesi
  tarafından onaylanmış bir konu üzerinde yapacağı araştırma ve sunacağı
  yazılı rapor.
   Finans ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |