Felsefe ve Din Bilimleri Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Felsefe ve Din Bilimleri Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • PROGRAMIN ADI
              FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
   
  • PROGRAMIN TÜRÜ         
       YÜKSEK LİSANS  
   
  • PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ   
        Bilim Dalı Başkanı          :    ---
        Anabilim Dalı Başkanı   :    Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZ
   
  • PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU BÖLÜM VE FAKÜLTE  
       FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / İLAHİYAT FAKÜLTESİ
   
        Bölüm Başkanı                 :    Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZ
        Fakülte Dekanı                 :    Prof. Dr. Fahri KAYADİBİ
   
  • OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ
   
  1.       DİN FENOMENOLOJİSİ

  Ders İçeriği:
  ·          Din Tipolojisi
  ·          Kutsal ve Kutsal Dışı
  ·          Mana, Tabu ve Totem
  ·          Dini Mekânlar, Zaman ve Kişiler
  ·          İnisiasyon Ayinleri
  ·          Temizlenme Ayinleri
  ·          Metafiziki Kavramlar ve Değerler
  ·          Asketizm
  ·          Kadın
  ·          Dini Önderler, Peygamberler ve Rahipler
  ·          Dua
  ·          Kurban ve Hac
   
  2.       MEŞAİLİKTE FELSEFE-DİN İLİŞKİSİ

  Ders İçeriği:
  • Felsefe ve Din Arasındaki İlişkiya Dair Probleme Genel Giriş
  •   Problemin İslami Düşüncede Ortaya Çıkışı
  •   Meşşai Felsefede Akıl ve Vahiy Konsepti
  •   Meşşai Felsefede Felsefe ve Dinin Doğası
  •   Felsefe ve Dinin Ana Konusu
  •   Felsefe ve Dinin Amacı
  •   Felsefi ve Dini Gerçekliğin Konsepti
  •   Felsefi ve Dini Bilgi
  •   Felsefe ve Din Arasındaki Uyum
  •   Din Dili ve Te'vil
   
  3.       HIRİSTİYAN TARİHİ VE TEOLOJİSİ

  Ders İçeriği:
  ·          Hıristiyanlığın Tarihsel Arka Planı
  ·          İsa ve Onun Mesajı/İncil
  ·          Aziz Pavlus
  ·          İncil Geleneği ve Apokrif Kaynaklar
  ·          Kilise Babaları ve Patristik Teoloji
  ·          Ekümenik Konsiller Süreci
  ·          Hıristiyan mezphepleşmesi
  ·          Reformasyon
  ·          Kutsal Teslis
  ·          Mesih ve Kurtuluş Doktrini
  ·          Kristolojik Argümanlar
  ·          Asli Günah
  ·          Mesih'in İkinci Gelişi (Parousia) ve Eskatolojik Beklentiler
   
  4.       DİNLER TARİHİNDE YÖNTEM TARTIŞMALARI

  Ders İçeriği:
  ·          Savunmalar (Apolojiler) ve Savunmacı Metot
  ·          Tarihi Metot ve İndirgemecilik
  ·          Fenomenolojik Metot
  ·          Dinler Tarihinde Yeni Perspektifler
   
  5.       ÇAĞDAŞ TÜRK DİN FELSEFESİ
  Ders İçeriği:
  •   Orta çağ Türk din felsefesi
  •   20. yy.'ın başında Türk din felsefesi
  •   20. yy.'ın ortasında Türk din felsefesi (M.Ş. Tunç)
  •   20. yy.'ın sonlarında Türk din felsefesi (M. Aydın ve diğerleri)
  •   Şuanki Türk din felsefesi
  •   İman ve akıl
  •   Tanrının varlığının delilleri
  •   Tanrının sıfaalrı ve din dili
  •   Kötülük problemi
  •   Ölümden sonraki yaşam
  •   Bilim ve din
  •   Din ve ahlak
  6.       ÇAĞDAŞ BATI DİN FELSEFESİ

  Ders İçeriği:
  •   İman ve akıl
  •   Tanrının varlığının delilleri
  •   Tanrının sıfaalrı ve din dili
  •   Kötülük problemi
  •   Ölümden sonraki yaşam
  •   Bilim ve din
  •   Din ve ahlak
  •   Richard Swinburne
  •   John Hick
  •   Keith Ward
  •   Alvin Plantinga
   
  7.       DİN FELSEFESİNİN TEMEL KAVRAMLARI

  Ders İçeriği:
  • Teizm
  • Deizm
  • Panteizm
  • Panenteizm
  • Rasyonalizm
  • Eleştirel akılcılık
  • Fideizm
  • dışlayıcılık
  • kapsayıcılık
  • çoğulculuk
  • ölümsüzlük
  • ölüm önesi tecrübe
   
  8.       İSLAM FELSEFESİNİN TEMEL KAVRAMLARI

  Ders İçeriği
  •   Öz ve varoluş
  •   Zorunlu ve mümkün varlık
  •   Cevher ve araz
  •   Madde ve Form
  •   Gerçeklik
  •   İnanç
  •   Bilgi
  •   Doğruluk
  •   Kanıtlama
  •   İnsan edimleri
  •   Mutluluk
   
  9.       FARABİ MANTIĞINA GİRİŞ

  Ders İçeriği
  •   Mantığın anlamı ve diğer bilimlerle ilişkisi
  •   Mantığın felsefedeki önemi
  •   Kavram ve önermeler
  •   Tanım
  •   Akıl yürütmenin farklı biçimleri
  •   Kıyas
  •   Dedüksiyon
  •   Edüksiyon
  •   Gerçeklik
  •   Geçerlilik
   
  10.   DİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİNİN YÖNTEMLERİ

  Ders İçeriği:
  • Duyguların Eğitimi
  • Zihnin Eğitimi  
  • İradenin Eğitimi  
  • Din Eğitiminde İletişim
  • Genel ve Özel Metodlar  
   
  11.   DİN VE AHLAK GELİŞİMİ TEORİLERİ

  Ders İçeriği:
  • Gelişim ve gelişim kavramları
  • Gelişim faktörleri
  • Duyguların gelişimi
  • Dini duyguların uyanış ve gelişimi
  • Somut süreçler dönemi
  • Ahlaki gelişim teorileri
  • Soyut süreçler dönemi
   
  12.   OSMANLI ÖNCESİ EĞİTİM TARİHİ

  Ders İçeriği:
  • Hz. Peygamber döneminde eğitim ve öğretim etkinlikleri
  • Emeviler, Abbasiler ve Seçuklular döneminde eğitim ve öğretim
  • Türk eğitim tarihine kısa bir giriş
  • Yaygın eğitim kurumları
  • Örgün eğitim kurumları
  • Eğitim ve öğretimi etkileyen dini, politik ve felsefi hareketler.
   
  13.   DİN EPİSTEMOLOJİSİ

  Ders İçeriği:
  • Akılcılık
  • Katı akılcılık
  • Eleştirel akılcılık
  • Fideizm
  • Ölçülü fideizm
  • Empirisizm ve dini tecrübe
  • Sezgicilik
  • Vahiy
   
  14.   BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

  Ders İçeriği:
  • Sosyal Bilimler Yöntemlerini Kullanmak
  • Metodlar Arasındaki Farklılıklar
  • Genel ve Özel Metodlar
  • Veri Toplanması ve Hesaplanması
  • Verinin doğrulanması
  • Verinin Yorumlanması
  • Yazım Teknikleri
  • Metodoloji Problemleri
   
  15.   ANADOLU DİNLERİ

  Ders İçeriği:
  ·          Anadolu'nun Antik Dinleri
  ·          Hititler ve Sümerler
  ·          Ana Tanrıça Kibele'nin Antik Kültleri
  ·          Harranlılar
  ·          Anadolu Sır Dinleri
  ·          Anadolu'daki Hıristiyan Mezhepler
  ·          Anadolu Yahudileri
  ·          Yezidiler
  ·          Anadolu'da İslam'ın Sünni ve Alevi Kolları
   
  16.   YENİ DİNİ AKIMLAR

  Ders İçeriği:
  ·          Messianizm ve Binyılcılık
  ·          Senkretizm ve Eklektisizm
  ·          Yehova Şahitleri
  ·          Mormonlar
  ·          Sayentoloji Kilise
  ·          Satanizm
  ·          Neopagan hareketler
  ·          Hare Krishna
  ·          Sipiritualizm
  ·          Bahailik ve Bahaî
  ·          Ahmedilik
   
  17.   YAHUDİLİĞİN TARİHİ VE TEOLOJİSİ

  Ders İçeriği:

  ·          Patriarklar Dönemi
  ·          İsrailoğulları Tarihi
  ·          Musa, Davut ve İsrail Krallığı
  ·          Ezra ve Reformları
  ·          Yunan ve Roma Hâkimiyeti Süreci
  ·          Ortaçağda Yahudilik
  ·          Yahudi Aydınlanması
  ·          Sion İdeali ve Sionizm
  ·          Yahudi Mezhepleri
  ·          Mistik Hareketler
  ·          Çağdağ Yahudilik
  ·          Yehova ve Monoteizm
  ·          Etnosentrizm
  ·          Mesih Doktrini
  ·          Tapınağın merkezi Rolü
  ·          Ölüm ve Ölüm Ötesi İnancı
  ·          Modern İsrail ve Yahudilik
   
  18.   DİN AHLAK İLİŞKİSİ

  Ders İçeriği:
  • Dinsel etiğin doğruluk kaynağı
  • Dinsel etik doğrunun otoriter temeli
  • Dinsel olarak temellendirilmiş etik doğrunun elde edilmesi
  • Dinsel olarak temellendirilmiş etiğin önemi
  • İlahi emir etiği
  • Dini bir zorunluluk olarak etik
  • Dinde kapsanmış olarak etik
  • Dinsiz ahlakın saçmalığı
  • Dine karşıt olarak ahlak
   
  19.   DİN FELSEFESİNİN TEMEL PROBLEMLERİ

  Ders İçeriği:
  • İman ve akıl
  • Tanrının varlığının delilleri
  • Mantıksal kötülük problemi
  • Delilsel kötülük problemi
  • Varoluşsal kötülük problemi
  • Özgür irade savunusu
  • Ruh-yapımı teodisesi
  • Doğal yasa teodisesi
  • Ölümsüzlük
  • Yeniden yaratılma ve yeniden diriliş
   
  20.   GÜNÜMÜZ FELSEFİ AKIMLARI

  Ders İçeriği:
  • Egzistansiyalizm
  • Felsefi Antropoloji
  • Hermenötik
  • Analitik felsefe
  • Mantıkal pozitivizm
  • Bilim felsefesi
  • Frankfurt okulu
  • Yapısalcılık
  • Post- Yapısalcılık
  • Postmodern felsefe
   
  21.   İBN SİNA'DA BİLGİ TEORİSİ
        (    )
  Ders İçeriği:
  • İbn Sina'nın Ruh Teorisi
  • İnsan Ruhu ve   Özellikleri  
  • Akıl Kavramı
  • Zihinsel   Kavrayış ve Dereceleri
  • Duygusal Kavrayış
  • Tümellerin Kavranışı
  • Aktif Akıl ve Bilgi
  • Aktif Akıl ile Birleşme
  • Muhakeme ve Hads
  • Bilginin Farklı Formları
  • Nebevi Bilgi
  •   Bilgi ve Mutluluk
   
  22.   TÜRKİYE'DE İSLAM FELSEFESİNİN ALGILANMASI

  Ders İçeriği:

Felsefe ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |