Felsefe ve Din Bilimleri Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Felsefe ve Din Bilimleri Doktora Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • PROGRAMIN ADI
          FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
   
  • PROGRAMIN TÜRÜ         
       
        DOKTORA  
   
  • PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
             
              Bilim Dalı Başkanı          :      ---
              Anabilim Dalı Başkanı   :      Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZ
   
  • PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU BÖLÜM VE FAKÜLTE  
   
              FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / İLAHİYAT FAKÜLTESİ
   
              Bölüm Başkanı                 :    Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZ
              Fakülte Dekanı                 :    Prof. Dr. Fahri KAYADİBİ
   
   
  • OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ
   
   
  1.       DİN EĞİTİMİNİN PRENSİPLERİ

  Ders İçeriği:

  ·          İslam Din Eğitiminin Prensipleri:
  ·          Sevgi
  ·          Irsiyet
  ·          Çevre
  ·          Ceza  
  ·          Ödül
  ·          Yer Değiştime
   
  2.       DİN-BİLİM İLİŞKİSİ

   
  Ders İçeriği:
  • Din ve bilim arasındaki ilişkinin tarihi
  • Din ve bilim çatışır mı?
  • Din ve bilim ayrıştırlabilir mi?
  • Din ve bilim ilikisi
  • Tamamlayıcılık sorunu
  • Doğal teoloji
  • Big bang ve yaratma
  • Yaratma ve evrim
  • Vahiy ve evrim
  • Teoloji ve sosyal bilimler
   
  3.       DİYALOG VE DİNLER ARASI İLİŞKİLER

  Ders İçeriği:  ·          Çeşitli Dinlerde Hakikat Doktrini
  ·          Dinler için Öteki Olma
  ·          Şiddet, Çatışma ve Dini Grup ve Doktrinler
  ·          Diyalogun Neliği
  ·          Dinlerarası Diyalogun Kapsamı ve Gücü
  ·          Diyalog ve Dünya Barışı
  ·          Dünyanın Her Yerinde Diyalogla İlgili Faaliyetlerin Analizi
  ·          Küreselleşme ve Diyalog Çabaları
  ·          Diyaloga Dayalı Kilise ve Misyon Faaliyetleri
  ·          Diyaloga Kur'ani Yaklaşım
  ·          Diyalogun Nasıllığı
   
   
  4.       GENOSTİSİZM VE GENOSTİK DİNLER

  Ders İçeriği:

  ·          Gnostisizme Giriş
  ·          Gnosis
  ·          Hermetik gelenek ve Hermetizm
  ·          Gnostik Kurgu ve Sembolizm
  ·          Gnostik Metafizik ve Kozmosu Anlamlandırma
  ·          Mandaenler ve Mani Gnostisizmi
  ·          Yahudilik ve Hıristiyanlıkta Gnostik Gelenekler
  ·          Gnostik Antropoloji
  ·          Gnostik mitoloji
  ·          İslami Gnostisizm
   
  5.       TANRI VE FELSEFE
     
   Ders İçeriği:
  • Antik filozoflarda Tanrı kavramı
  • Ortaçağ İslam Filozofalrında Tanrı
  • Ortaçağ Hıristiyan Filozofalrında Tanrı
  • Modern Filozofalrında Tanrı
  • Teizm
  • Deizm
  • Panteizm
  • Panenteizm
  • Ateizm
  • Agnostisizm
  • Tanrı hakkında çağdaş tartışmalar

  6.       DİNSEL TECRÜBE VE MİSTİSİZM

  Ders İçeriği:
  • Dinsel tecrübe türleri
  • Duygu olarak dinsel tecrübe
  • Algısal dneyim olarak dinsel tecrübe
  • Dinsel tecrübe ve doğaüstü açıklamlar
  • Yorum ve tecrübe
  • Arguing from experience
  • Tecrübeyle bilmek
  • Dinsel ve mistik tecrübenin açıklanması
  • Tecrübe yorum ve rasyonel inanç
  • Tecrübe ve bilim
  • Dini ve mistik tecrübe için ortak bir nokta varmı
   
  7.       METİNLERLE İSLAM FELSEFESİ (KLASİK ÖNEM)

  Ders İçeriği:
  • İlk Filozof Üzerine (El-Kindi)
  •  "İdeal Devlet Vatandaşlarının Düşünceleri'ne Dair Bazı Pasajlar (El-Farabi)
  •   "Metafiziğe" Dair Bazı Pasajlar (İbni Sina)
  •   Felsefe ve Din Arasındaki Uyum Üzerine (İbni Rüşd)
  •   İşari Felsefeye Dair Bazı Pasajlar (Sühreverdi)
   
  8.       FELSEFİ HERMENÖTİK

  Ders İçeriği
  • Hermönetik tarihi
  • Hermönetiğin anlam ve kapsamı
  • Romantik hermönetik ve Schleiermacher
  • Historisizm problemi
  • Dilthey and Hermönetic
  • Heidegger: varoluş yorumu olarak hermönetik
  • Gaddamer and Hermönetik
  • Yorum problemi
   
  9.       CUMHURİYET DÖNEMİ DİN EĞİTİMİ TARİHİ

   Ders İçeriği
  • Cumhuriyet Döneminde Eğitim Düzenlemeleri  
  • Tevhid-i Tedrisat Kanunu
  • İmam-Hatip Okulları
  • Resmi Okullarda Din Derslerinin Başlaması
  • İlkokullar
  • Kolej ve Orta Okullar
  • Üniversiteler
  • 12 Eylül 1990 sonrası Din Eğitimi
   
  10.   DİN PSİKOLOJİSİNDE İMAN VE İNKAR SORUNU

  Ders İçeriği:
  ·          Din ve temel karakteristikleri
  ·          Din psiklojisi açısından din
  ·          İnsanın gelişim dönemleri ve dini ve ahlaki karakteristiklerin bu dönemlerde ortaya çıkış
  ·          Dini zorunluluk kavramı
  ·          Dini tecrübe
  ·          İman ve İnkar (inançsızlık)
  ·          İslami kültürde ihtida
  ·          Batı dinlerinde ihtida
  • İman ve inkara götüren faktörler
  • Gençlikte kimlik ve din
  • Ergenlikte şüphe ve tereddüt
   
  11.   MİTOLOJİ

  Ders İçeriği:
  ·          Mitolojiye Giriş
  ·          Mit, Tarihi Olaylar, Öyküler ve Efsaneler
  ·          Mitlerin Fonksiyonları
  ·          Kozmogoni ve Teogoni Mitosları
  ·          Kutsal Köken Mitosu
  ·          Ayin Mitosları
  ·          Mitoslar ve Hierofani
  ·          Mit ve Tarih
  ·          Mitosları Anlamlandırma Teknikleri
   
  12.   İSLAM FELSEFESİ TARİH YAZIMI

  Ders İçeriği:
  • Modern zamanlardaki İslam felsefesi çalışmalarına genel bir giriş
  • İslam felsefesine farklı yaklaşımlar
  • Oryantalistik İslam felsefesi tarih yazımı
  • Mistik İslam felsefesi tarih yazımı
  • Politik İslam felsefesi tarih yazımı
  • Theolojik İslam felsefesi tarih yazımı
   
  13.   DİNLERDE KURTULUŞ ÖĞRETİSİ VE ESKATOLOJİ

  Ders İçeriği:
  ·          Soteriolojiye Giriş
  ·          Tanrı Merkezli ve Kilise Merkezli Kurtuluş Doktrinleri
  ·          Kurtuluş Yolları
  ·          Kurtuluşun Amaçları
  ·          Ahiret Dönemi Doktrini
  ·          Messianizm ve Binyılcılık
  ·          Zamanın Sonu Düşüncesi
  ·          Ölüm ve Ölüm Sonrası
  ·          Yargı Günü
  ·          Cennet Cehennem
  ·          Reinkarnasyon Doktrini
  ·          Dharma ve Nirvana Doktrini
   
  14.   KUTSAL KİTAPLAR

  Ders İçeriği:
  ·          Bir Metin Olarak Kutsal Kitap
  ·          Kitab-ı Mukaddes
  ·          Kur'an
  ·          Çeşitli Gnostik Geleneklerin Kutsal Kitapları; Mandaen ve Mani Kaynakları
  ·          Kutsal Kitaplar ve Din Dili
  ·          Metaforik İfade
  ·          Kutsal Kitaplarda Mitolojik Materyaller
  ·          Edebi ve Tarihi kritik Metotları
   
  15.   KÖTÜLÜK VE TEODİSE

  Ders İçeriği:
  • Kötülük sorunu ve bazı terimler
  • Kötülük türleri
  • Ahlaki kötülük
  • Acı ve acı çekme
  • Kötülük problemi tüleri
  • Augustinyen teodise türü
  • Optimist teodise
  • Irenaeuscu teodise
  • Kur'an-i teodise
  • İslam felsefesinde teodise
  • İslam teolojisinde teodise
  • Günümüzde eodise
   
  16.   DİNSEL ÇOĞULCULUK

  Ders İçeriği:
  • Dinsel çeşitlilik
  • Dışlayıcılık
  • Kapsayıcılık
  • Çoğulculuk
  • Dinleri değrlendirmede ölçüt sorunu
  • Kur'an'da diğer dinler
  • Gelenekte diğer dinler
  • Dinsel çoğulcuğn islami versiyonu
  • İslam felsfesinde çoğulculuk
  • İslam teolojisinde çoğulculuk
  • İslam mistisizminde çoğulculuk
   
  17.   ÖLÜM VE ÖLÜMSÜZLÜK

  Ders İçeriği:
  • Ölümden sonraki yaşam hakkındaki görüşler
  • Yeniden dirilme
  • Yeniden yaratma
  • Bedensel olarak yaşama
  • Ölümden sonraki yaşam için gerekçeler
  • Tecrübi deliller
  • Ölüm öncesi tecrübeler
  • Felsefi deliller
  • Ahaki deliller
  • Dinsel deliller
  • Ölümden sonraki yaşamın istenilebilirliği
   
  18.   KLASİK MANTIK

  Ders İçeriği:
  • Mantığın tarifi ve tarihi
  • Kavram ve çeşitli kavramlar
  • Kategorileir
  • Tanım ve tasvir
  • Önermeler
  • Kıyas
  • Kıysa türleri
  • Kıyasın türleri
  • Endüksiyon
  • Analoji
  • Be mantık sanatı
  • Mantıkta kavram ve çeşitli kavramlar
   
  19.   İBN SİNA'DA METAFİZİK

  Ders İçeriği:
  • İbn Sina'nın Metafizik Anlayışı
  • Metafiziğin Anlamı
  • Metafiziğin Muhtevası
  • Metafiziğin Amacı
  • Zorunlu ve Mümkün Varlık
  • Zorunlu Varlığın Varlığının Kanıtı
  • Zorunlu Varlığın Özellikleri
  • İbn Sina'nın Sudur Kavramı
  • Nedensellik Teorisi
  • Tanrı ve Dünya
   
  20.   METİNLERLE İSLAM FELSEFESİ (MODERN DÖNEM)

  Ders İçeriği:
  • Urvetu'l-vuska'nın   bazı bölümleri (Cemaleddin Afgani)
  • İslamda Dini Düşüncenin Yeniden Oluşturulması (Muhammed İkbal)
  • Vahdet Teolojisi'nin bazı bölümleri (Muhammed Abduh)
  • Bilgi ve Kutsal'ın bazı bölümleri (Seyyid Hüseyin Nasr)
  Et-Turas ve't-tecdid'in bazı bölümleri (Hasan Hanefi
   
  21.   İSLAM VE BATI EĞİTİM FELSEFESİ

  Ders İçeriği:
  • İlkel Kültürlerde Eğitim  
  • Plato'nun Felsefesinde Eğitim
  • J.J. Rousseau'nun Felsefesinde Eğitim
  • Bertrand Russel'ın Felsefesinde Eğitim
  • Bazı İdeolojilerin Eğitime Has Görüşleri:
  ·          İdealizm

Felsefe ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |