Home > Yüksek Lisans Programları > Hukuk (Türler) > Etimesgut > Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı - Etimesgut - Ankara

Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Başkent Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Etimesgut - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Hukuk Fakültesi Ekonomi ve İşletme Bölümü Mühendislik ve Diğer Fakülte Mezunları başvurabilir.
 • Program tanımları
  EKONOMİ HUKUKU YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  Ekonomi Hukuku yüksek lisans programında hukukçular, işletmeciler, iktisatçılar ve mühendisler gibi uygulamaya yönelik meslek mensuplarının mesleklerinin icrasında yardımcı olacağı düşünülen, daha çok uygulamaya yönelik güncel konularda bilgilendirmeleri amaçlanmaktadır.

  DERS PROGRAMI

  Tezsiz

  1. Yarıyıl(zorunlu ders haricinde 2 ders seçilecek)
  Ders Kodu     Ders Adı    
  HUK 537     İşletme Hukuku (Hukukçu Olmayanlar İçin)1     3 0 3
  HUK 551     Hukukçular İçin İktisat, İşletme ve Finans2     3 0 3
  HUK 575     Türkiye Ekonomisi     3 0 3
  İŞLE 545     Kurumsal Yönetim     3 0 3
  HUK 553     Güncel Sözleşmeler     3 0 3
  HUK 557     Antitröst Ekonomisi     3 0 3
  HUK 559     Haksız Rekabet Hukuku     3 0 3
  HUK 555     Fikri Mülkiyet Hakların Korunmasına İlişkin Yöntemler ve Uygulama Örnekleri I     3 0 3
  HUK 542     Sigorta Sözleşmeleri Hukukundaki Güncel Gelişmeler     3 0 3

  2. Yarıyıl(3 ders seçilecek)
  Ders Kodu     Ders Adı    
  HUK 556     Enerji Hukuku     3 0 3
  HUK 554     Rekabet Hukuku     3 0 3
  HUK 558     Fikri Mülkiyet Hakların Korunmasına İlişkin Yöntemler ve Uygulama Örnekleri II
  HUK 528     Sermaye Piyasasının Kavram ve Kurumları     3 0 3
  HUK 574     İdari Uyuşmazlıklar ve İdari Yargı     3 0 3
  HUK 524     Vergi Hukuku     3 0 3
  HUK 560     Türk İş Hukukunun Güncel Sorunları     3 0 3
  HUK 578     Adli Yazışma     3 0 3
  HUK 562     Ekonomik Suçlar     3 0 3
  1 Hukukçu olmayanlar için zorunlu derstir.
  2 Hukukçular için zorunlu derstir.
  3 Huk 555 bu dersin önkoşuludur.

  3. Yarıyıl(3 ders seçilecek)
  Ders Kodu     Ders Adı    
  HUK 563     Muhasebe Hukuku     3 0 3
  HUK 561     Tahkim ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri     3 0 3
  HUK 527     Avrupa Ekonomi Hukuku     3 0 3
  HUK 535     Ekonomik ve Hukuki Açıdan Birleşme ve Devralmalar     3 0 3
  HUK 565     Telekom Hukuku ve Telekom Piyasasının Düzenlenmesi     3 0 3
  HUK 567     Mali Analiz     3 0 3
  HUK 531     Franchise Sözleşmeleri     3 0 3
  HUK 533     Banka Hukuku     3 0 3
  HUK 569     Sosyal ve Ekonomik Hak ve Özgürlükler     3 0 3

  4. Yarıyıl(1 ders seçilecek)

  Ders Kodu     Ders Adı    
  HUK 566     Teminat Hukuku     3 0 3
  HUK 526     Tüketici Hukuku     3 0 3
  HUK 552     Uluslararası Enerji Hukuku     3 0 3
  HUK 580     Bankacılık Düzenlemesi     3 0 3
  HUK 582     Türk Vergi Hukuku     3 0 3
  HUK 570     Enerji Piyasasının Düzenlenmesi     3 0 3
  HUK 546     İhale Hukuku     3 0 3
  HUK 515     Yatırım Ortaklıkları ve Yatırım Fonları     3 0 3
  HUK 572     Anonim ve Limited Şirketler Hukukunda Güncel Gelişmeler     3 0 3
  HUK 584     Proje      

  DERS İÇERİKLERİ


  EKONOMİ HUKUKU

  HUK 507 İşletme Hukuku (Hukukçu Olmayanlar İçin) [1]
  Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku ve Ticaret Hukukunun ekonomist ve işletmeciler için gerekli olan ve uygulamaya dönük konuları anlatılacaktır.

  HUK 551 Hukukçular İçin İktisat, İşletme ve Finans [2]
  Arz ve talep; firmanın maliyet ve getirileri; çeşitli piyasalarda firma davranışı; doğal tekel; işletmenini temel işlevleri; işletmede karar verme yöntemleri: paranın zaman değeri, yatırım ölçütleri; risk, getiri ve sermayenin fırsat maliyeti; belirsizlik altında karar; işletmelerin borç ve temettü politikaları incelenecektir.

  HUK 575 Türkiye Ekonomisi
  Türkiye ekonomisinin bulunduğu aşama ve hedefleri değerlendirilecektir.

  İŞLE 545 Corporate Governance (Kurumsal Yönetim)
  Tarihçe, kavram, unsurları ve işlevi; karşılaştırmalı olarak Türk hukukundaki durum: Özellikle uluslararası alandaki çalışmalar ile AB, ABD, İngiltere ve Almanya’daki sistemler ve düzenlemeler, Türk hukukundaki çalışmalar ve düzenlemeler anlatılacaktır.

  HUK 553 Güncel Sözleşmeler
  Güncel ekonomik faaliyetlerin ortaya çıkardığı tek satıcılık, leasing, barter, finansal kiralama gibi sözleşmeler anlatılacaktır.

  HUK 554 Antitröst Ekonomisi
  Rekabet ekonomisi ve rekabet hukuku açısından işletmeler arası anlaşmalar sonucunda ortaya çıkacak piyasa ekonomisine ilişkin olumsuzlukların değerlendirilmesi yapılacaktır.

  HUK 574 Haksız Rekabet Hukuku
  Haksız rekabetin Türk, AB, İsviçre ve Alman hukukunda düzenlenişi; diğer hukuk dalları, özellikle rekabet ve fikrî mülkiyet hukuku ile ilişkisi; dürüstlük kuralı, iltibas, ticaret sırlarını ele geçirme, iş koşullarına uymama, aldatıcı ve karşılaştırmalı reklâmlar ile televizyon ve ürün reklâmları, sponsorluk; haksız rekabet ve tüketici hukukunda müeyyideler ile özdenetim anlatılacaktır.

  HUK 555 Fikrî Mülkiyet Hakların Korunmasına İlişkin Yöntemler ve Uygulama Örnekleri I [3]
  Fikrî ve özellikle sınaî hakların hukukî korunmasına ilişkin ulusal ve uluslararası uygulamalar açıklanacaktır.

  HUK 542 Sigorta Sözleşmeleri Hukukundaki Güncel Gelişmeler
  Türk Ticaret Kanunu’nun beşinci kitabını oluşturan, sigorta sözleşmesi ile ilgili kuralların yeniden, hatta ayrı bir kanun olarak düzenlenmesi uzun süredir gündemdedir. Bu yönde, Adalet Bakanlığı’nın eşgüdümünde yeni bir Türk Ticaret Kanunu Tasarısı (taslağı) hazırlanmıştır. Mevcut kanunun ve tasarının bölümler hâlinde çağdaş gelişmelerin araştırılarak değerlendirilmesi, dersin temel amacıdır. Derste özellikle, konu ile ilgili Avrupa Birliği’ndeki çalışmalar da incelenecektir.

  HUK 556 Enerji Hukuku
  Enerji sağlama sözleşmeleri bağlamında enerji alanında ortaya çıkan hukukî çekişmelerin genel esaslar çerçevesinde incelenmesi üzerinde durulacak ve enerji sağlama sözleşmelerinin borçlar teorisindeki yeri incelenecektir.

  HUK 557 Rekabet Hukuku
  Rekabet hukukunun Türk hukuk sistemindeki yeri; AB-Türkiye ilişkisinin Türk rekabet hukukuna etkileri; AB rekabet hukuku; Türk rekabet hukuku: Rekabeti sınırlayıcı anlaşma, karar ve uyumlu eylemler, muafiyet sistemi, hâkim durumun kötüye kullanma, yoğunlaşma ve müeyyideler anlatılacaktır.

  HUK 558 Fikrî Mülkiyet Hakların Korunmasına İlişkin Yöntemler ve Uygulama Örnekleri II [4]

  Fikrî ve özellikle sınaî hakların ulusal ve uluslararası platformda korunması esas ve usulleri incelenecektir.
  HUK 528 Sermaye Piyasasının Kavram ve Kurumları
  Tasarrufların menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarına yatırılarak, halkın ekonomik kalkınmaya daha etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlayan, sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını, tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını düzenleyen ve denetleyen kuralların bütününü inceleyen, gerek özel, gerekse kamu hukuku karakterli bir hukuk dalı incelenecektir.

  HUK 559 İdari Uyuşmazlıklar ve İdari Yargı
  İdari mahkemeler, idari yargı yetkisinin kapsam ve sınırları, idari davalar, özel idari usullerin idari yargı denetimine etkileri özellikli idari uyuşmazlıklar ve yargılama usulleri uygulamalı olarak incelenecektir.

  HUK 525 Vergi Hukuku
  Vergi hukukunun genel esasları; vergilendirme esas ve usulleri ve uygulama analizi incelenecektir.

  HUK 560 Türk İş Hukukunun Güncel Sorunları
  İş hukukunda esneklik, atipik iş sözleşmeleri, asıl işveren-alt işveren ilişkisi, geçici iş ilişkisi, iş güvencesi, işçinin feshe karşı korunması, kıdem tazminatı ve kıdem tazminatı fonu anlatılacaktır.

  HUK 561 Legal Writing (Adlî Yazışma)
  Hukuk ve ceza mahkemelerinde uygulanan usul hükümleri çerçevesinde adlî yazışma metinleri konusunda bilgiler anlatılacaktır.

  HUK 562 Ekonomik Suçlar
  Türk Ceza Kanununda ticari hayatla ilgili suçlar ve özellikle Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankalar Kanunu gibi özel kanunlarda ekonomik hayatı düzenleyen suçlar anlatılacaktır.

  HUK 563 Muhasebe Hukuku
  Muhasebe standartları konusunda bilgi verilmek suretiyle muhasebeleştirmede önem taşıyan hukukî esaslar anlatılacaktır.

  HUK 546 Tahkim ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri
  Başta ticarî uyuşmazlıklar olmak üzere, tüketici, banka, sigorta, inşaat, iş ve ceza uyuşmazlıklarının çözümünde başvurulan müzakere, uzlaştırma ve tahkim gibi yöntemlerden oluşan alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının (Alternative Dispute Resolution Processes) tanımı, faydaları, amaçları, tarihçesi, mukayeseli hukuktaki gelişimi, genel özellikleri, müzakere hünerleri ışığında uygulaması, sözleşmelere koyulan ADR şartları, Avrupa Birliği Müktesebatında ADR’ye ilişkin olarak yapılan düzenlemeler ve Türk hukukunda uzlaştırmayı düzenleyen hükümler incelenecektir.

  HUK 526 Tüketici Hukuku
  AB hukukunda tüketici haklarının düzenlenişi; Gümrük Birliği’nde tüketici; Türk hukukunda tüketici haklarının düzenlenişi: İlgili kanun ve yönetmelikler, kuruluşlar, tüketici kavramı ve müeyyideler; tüketici sözleşmeleri; reklâm hukuku

  HUK 535 Ekonomik ve Hukukî Açıdan Birleşme ve Devralmalar
  Birleşme ve devralmaların ekonomik ve mali analizi ile sonuçları; birleşme ve devralma sayılan haller; rekabet hukuku açısından birleşme ve devralmaların denetlenmesi, Rekabet Kurulu incelemesi ve izin süreci; Rekabet Kurulu ve Danıştay’ın ilgili kararlarının değerlendirilmesi yapılacaktır.

  HUK 565 Telekom Hukuku ve Telekom Piyasasının Düzenlenmesi
  AB’deki düzenlemelerle karşılaştırmalı olarak Türk hukukundaki telekomünikasyon alanındaki düzenlemeler; Telekomünikasyon Üst Kurulu, Kurul yetkileri ve uygulamada karşılaşılan sorunlar; telekomünikasyon hizmetlerinin özelleştirilmesi ve özel kişilere devri yöntemleri, telekomünikasyon hizmetlerinin türleri ve temel ilke ve kurallar,uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları ele alınacaktır.

  HUK 566 Mali Analiz
  Finansman tablolarının analiz esasları incelenecektir.

  HUK 531 Franchise Sözleşmeleri
  Franchising kavramı ve avantajları; franchise sözleşmesinin tanımı ve unsurları; franchise sözleşmesinde tarafların sisteme ve sistemin korunmasına ilişkin hak ve borçları; sözleşmesinin sona ermesi ve tarafların sözleşme sonrası hak ve borçları incelenecektir.

  HUK 533 Banka Hukuku
  Bankalar Kanunu açısından bankacılık işlemleri ve bankacılıkta geçerli temel prensipler anlatılacaktır.

  HUK 552 Sosyal ve Ekonomik Hak ve Özgürlükler
  Sosyal ve ekonomik hak ve özgürlükler 1982 Anayasasının İkinci Kısmın Üçüncü bölümünde yer almaktadır. İlk kez 1961 anayasasıyla anayasa hukukumuzun bir parçası haline gelen sosyal hak ve özgürlükler bazı açılardan diğer hak ve özgürlüklerden farklıdır. Sosyal ve ekonomik hakların niteliği, bu hakların nasıl sınıflandırılabileceği ve sınırlanabilecekleri, devletin olumlu edim gerektiren ve olumsuz edim gerektiren haklar karşısındaki durumu ve Anayasanın 65. maddesinin nasıl yorumlanacağı bu derste incelenecek konular arasındadır.

  HUK 567 Teminat Hukuku
  Borçlar hukukunda geçerli genel teminat prensipleri incelendikten sonra, özellikle bankalarca alınan teminatlar anlatılacaktır.

  HUK 527 Avrupa Ekonomi Hukuku
  AB Hukukuna Giriş: Kurumsal ve maddî hukuk ayırımı; Tek Pazar, AB-Türkiye ilişkileri de dahil olmak üzere Gümrük Birliği’nde temel serbestiler: Malların, kişilerin (emeğin), hizmetin ve sermayenin serbest dolaşımı ile yerleşim yeri serbestisi; AB rekabet hukuku; AB düzeyinde yapılan uyumlaştırma alanları: ticarî işletme, şirketler, fikrî mülkiyet, reklâm hukuku vd. anlatılacaktır.

  HUK 563 Uluslararası Enerji Hukuku
  Enerji hukukunun uluslararası boyutu, esasları ve temel ilkeleri incelenecektir.

  HUK 569 Bankacılık Düzenlemesi
  Bankaların denetimi ve BDDK görev ve yetkileri incelenecektir.

  HUK 525 Türk Vergi Hukuku
  Türk vergi sistemi incelendikten sonra, vergi mevzuat ve uygulamaları ele alınacaktır.

  HUK 570 Enerji Piyasasının Düzenlenmesi
  Enerji piyasasının denetim ve düzenlenmesi esasları anlatılacaktır.

  HUK 571 İhale Hukuku
  Kamu ihale usulü; ihale süreci ve ihaleye ilişkin temel ilkeler; ihale usulleri, ihalenin sonuçlanması ve sözleşme yapılması, kamu ihale sözleşmeleri; kamu ihale kurumu ve kurulu incelenecektir.

  HUK 515 Yatırım Ortaklıkları ve Yatırım Fonları
  Yatırım ortaklıkları ve yatırım fonlarının kuruluşu ve yönetimi, bu ortaklıkların işletebilecekleri portföyün konusu ve niteliği, Sermaye Piyasası Kurulu denetimi ele alınacaktır.

  HUK 572 Anonim ve Limited Şirketler Hukukunda Güncel Gelişmeler
  Bu alana ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu Tasarısında getirilen yenilikler Avrupa Birliği, Almanya ve İsviçre hukukları ile karşılaştırmalı olarak incelenecektir

  [1] Hukukçu olmayanlar için zorunlu derstir.
  [2] Hukukçular için zorunlu derstir.
  [3] Bu ders ikinci yarıyılda okutulacak Fikrî Mülkiyet Hakların Korunmasına İlişkin Yöntemler ve Uygulama Örnekleri II ile bağlantılıdır.
  [4] Bu ders birinci yarıyılda okutulacak Fikrî Mülkiyet Hakların Korunmasına İlişkin Yöntemler ve Uygulama Örnekleri I ile bağlantılıd

Hukuk (Türler) ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |