Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı - Kadıköy - İstanbul - Yeditepe Üniversitesi - I539

Home>Yüksek Lisans Programları>Eğitim Yönetimi>Kadıköy>Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı - Kadıköy - İstanbul
 
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı
Metod: Kurumda
Yerleşim yeri:
Program ücreti: İsteğe Bağlı
Sponsor Linkler
Loading...

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir
Yeditepe Üniversitesi

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı - Kadıköy - İstanbul

Ad
Soyad
E-posta adresi
Telefon Numarası
Yerleşim Yeri
Cep telefonu numarası
Yorumlar/ Sorular
* Zorunlu Alanlar

Telefon ya da e-posta yoluyla ücretsiz bilgi almak istiyorum.

İlgili Kurum’dan bir yetkili en kısa zamanda konuyla ilgili daha çok bilgi vermek amacıyla sizinle iletişime geçecek.
Eğer Educaedu Business S.L.’nin kullanım koşulları ve gizlilik politikasını kabul ediyorsanız, bu seçeneği seçiniz.
Lütfen her alanı doğru bir şekilde doldurunuz
Bu sayfayı paylaş - Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programları:
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı - Kadıköy - İstanbul Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı - Kadıköy - İstanbul
Program Tanımları:
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ
 
Eğitim Yönetimi ve Denetimi yüksek lisans programının temel amacı, eğitim sistemimizde yer alan yönetici ve öğretmenlerimiz ile kurumların eğitim birimlerinde görevli eğitim uzmanlarının bu alanda ihtiyaç duyacağı güncel bilgi ve beceriler ile çağdaş uygulamaları tanıtmak; ve görevlerini yaparken bunlardan nasıl yararlanacakları konusunda kendilerine gerekli rehberlik hizmetlerini sunmaktır. 2006–2007 eğitim-öğretim yılı başından itibaren tezli ve tezsiz programlar şeklinde yeniden düzenlenen programın ana boyutları Türk eğitim sistemi ve öğretmen yetiştirme düzenlemeleri, temel yönetici becerileri, mesleki gelişim ve okul iyileştirme yöntemleri, AB sürecinde yer alan eğitim programları, program ve öğretmen değerlendirme teknikleri ile fakülte ve okul akreditasyon süreçleri olarak belirlenmiştir. Bunlara ilaveten geniş bir yelpazeye yayılan ve eğitim yöneticilerinin her yönüyle gelişimlerine katkıda bulunacağı düşünülen seçmeli dersler grubu programın diğer bir önemli boyutunu oluşturmaktadır.


TEZLİ PROGRAM  (8 Zorunlu / 3 Seçmeli)

Zorunlu Dersler

Eğitimde Araştırma Yöntem ve Teknikleri*
Eğitim İstatistiği*
Eğitim Yönetimine Giriş
Türk Eğitim Sistemi ve İşleyişi
Eğitim Örgütlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi
Seminer: Öğretmen Değerlendirmesi
Öğretmen Eğitimi
Eğitim Örgütlerinde Liderlik

*Bu dersleri tezsiz programdaki öğrenciler seçmeli olarak alabileceklerdir.
 
TEZSİZ PROGRAM  (8 Zorunlu / 4 Seçmeli)

Zorunlu Dersler

Eğitim Yönetimine Giriş
Türk Eğitim Sistemi ve İşleyişi
Eğitim Örgütlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi
Seminer: Öğretmen Değerlendirmesi
Öğretmen Eğitimi
Eğitim Örgütlerinde Liderlik
Eğitim Örgütlerinde Mesleki Gelişim**
Okul İyileştirme ve Geliştirme Stratejileri**

**Bu dersleri tezli programdaki öğrenciler seçmeli olarak alabileceklerdir.
 
Seçmeli Dersler

Eğitimin Temelleri
Okul Çevre İlişkileri
Karşılaştırmalı Eğitim
Eğitim Programı Geliştirme ve Uygulamaları
Eğitim Ekonomisi ve Planlaması
Eğitim Örgütlerinde Stratejik Plan Geliştirme ve Uygulamaları
Kamu Yönetimi
Bilgi Yönetimi
Okul Yöneticiliği
AB Sürecinde Eğitim
Eğitimde Akreditasyon
Düşünme Becerileri Eğitimi

Bilimsel Hazırlık Dersleri***


Öğretmenlik Mesleğine Giriş
Gelişim ve Öğrenme
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme
Sınıf Yönetimi

***Bilimsel hazırlık derslerini Eğitim Fakültesi mezunu veya Öğretmenlik Formasyonu olmayan öğrenciler alır.

DERS İÇERİKLERİ

EYD 504 Eğitim Yönetimine Giriş
İktisadi düşünce tarihi içinde eğitim, eğitim talebi ve genel özellikleri, eğitim hizmeti arzının genel özellikleri, eğitim tüketim ve yatırım özelliği, eğitim yatırımlarının iktisadi katkısı ve ölçülmesi, eğitim hizmetlerinin finansmanı, kaynak dağılımı ve eğitim hizmeti, eğitim harcamalarını ve maliyet fayda analizi, eğitim ve iktisadi kalkınma, Türkiye’de eğitim ve iktisadi kalkınma.

EYD 505 Türk Eğitim Sistemi ve İşleyişi
Sistem ve eğitim sistemi kavramı, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerindeki eğitim sistemi ve bir kurum olarak eğitim teşkilatının gelişimi, Türk eğitim sisteminin amaçları ve ilkeleri, yönetim ve öğretim sistemleri. Türk eğitim sistemiyle ilgili sorunlar ve çözüm yaklaşımları. Eğitim sisteminin etkililiği ve verimliliği.

EYD 507 Eğitim Hukuku ve Denetimi
Hukukun temel kavramları ışığında, Türk eğitim sistemini ilgilendiren hukuksal metinlerin incelenmesi, tartışılması, disiplin ve hazırlık soruşturmalarının dayanakları, yöntemleri, uygulama özellikleri. Türkiye’de eğitim yönetiminin ve denetiminin yapısı. Bir sistem olarak okul. Personel hizmetleri; atama ve nakiller, adaylık işlemleri, özlük hakları, sicil ve disiplin işleri. Öğrenci hizmetleri; kayıtlar, devamın izlenmesi, nakiller, sağlık ve güvenlik önlemleri, sınavlar, mezuniyet ve diploma işlemleri.

EYD 508 Okul Yöneticiliği
Yöneticiliğin temel kavramları. Okulun öğretim hizmetlerinin üretiminin akçalı planlarının hazırlanması. Personelin özlük haklarının gerektirdiği ödemeler. Birlik, dernek, kooperatif, bağış, katkı vb. finans kaynaklarının mevzuatı. Okul gelirlerinin korunması ve yönetimi. Özel öğretim kurumlarında yöneticiliğin boyutları.

EYD 509 Eğitim Örgütlerinde İnsan Kaynaklarının Yönetimi
İnsan kaynağına felsefi yaklaşım, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetimi, aile desteği ve kalıtım, akademik kalite, öğrenciler öğretmenler. Personel yönetiminin işlevleri, çözümleme-belirleme, danışmanlık, seçme, geliştirme, bütünleştirme, koruma, ödeme, ayırma. Türkiye’de insan kaynaklarının yönetimi, Türkiye’de personel yönetiminin genel nitelikleri, uygulama ve çağdaş personel yönetim, personel yöneticileri.

EYD 511 Seminer: Öğretmen Değerlendirmesi

Seminer programına genel bakış, öğretmen değerlendirmesinin tanımı, öğretmen değerlendirmesi ile ilgili makale incelemesi ve eğitim araştırmalarına katkıları, sistem analizi, değerlendirme süreçleri, öğretmen teftişi, rehberlik, kontrol, inceleme, araştırma, soruşturma yönü, öğretmen değerlendirmesinin amaç, yapı, süreç ve iklim boyutlarında analizi ile ilgili yapılan her tür çalışmanın incelenip, tartışılarak değerlendirilmesi.

EYD 516 Eğitimde Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Bilimsel bilgi ve bilimsel araştırma, haber, bilgi, bilginin kaynağı, bilim, bilim türleri, bilimsel bilgi ve özellikleri. Bilgi toplamada kaynak türleri ve kullanımı. Kaynak yazma, kaynak gösterme. Araştırma, bilimsel araştırma türleri, bilimsel yöntem ve aşamaları, bilimsel tutum ve davranışlar. Problem, kaynakları, seçimi, tanımlanması, değişkenler ve türleri, problem cümlesi (amaç), alt problemler (soru cümlesi) ve denence oluşturma. Araştırmanın önemi, sayıltı, sınırlılıklar ve tanımlar.

EYD 517 Eğitim Örgütlerinde Liderlik
Yönetim ve liderlik, liderlik kuramları, okul yönetiminde liderlik ve lider olarak okul yöneticisi, eğitimsel liderlik yaklaşımlarının okul yönetimine yansıması, etkili okulun özellikleri ve öğretimsel liderlik, okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik davranışları konularından oluşmaktadır.

EYD 520 Eğitimin Temelleri
Eğitimin temel kavramları, bir bilim olarak eğitimin temelleri (felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik), eğitimin tarihsel gelişimi, eğitim bilimlerinde yöntem, eğitimin işlevleri, eğitim bilimleri bakış açısıyla toplumsal değişme ve yenileşme, eğitim alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

EYD 521 Karşılaştırmalı Eğitim
Farklı ülkelerdeki eğitim sistemlerinin karşılaştırılması. Eğitim uygulamacılarının farklı yaklaşımlarının, gelişmelerin ve problemlerin karşılaştırılması: amaç, yöntem ve eğilimler. Eleştirel yaklaşım, post-yapısalcılık, post-modernizm, çevreci ve feminist yaklaşımlar. Ders içeriklerinin ve kitaplarının; öğretmenlerin; okul binalarının karşılaştırılması. Eğitimde literatürün taraması ve karşılaştırılması. Eğitimde cinsiyet; eğitim ve kalkınma; eğitimde eşitlik; eğitimde çok kültürlülük tartışmaları; eğitimde değişim ve reform; eğitimin finansmanı, planlanması, özelleşmesi, eğitim politikaları, uygulamaları, yaygın eğitim, yüksek eğitim, eğitim teknolojisi, eğitim dili ve dil öğretimi vb. konularda ulusal ve uluslararası karşılaştırmalar.

EYD 525 Eğitim İstatistiği
Temel kavramlar, ölçek ve türleri, doğrusal korelasyon; anlamı, hesaplanması ve yorumlanması. Regresyon ve kestirme. Bazı korelasyon teknikleri; sıralama farkı korelasyon katsayısı, nokta çift serili ve çift serili korelasyon katsayısı, tetrakorik korelasyon katsayısı, pay katsayısı, kontincensi katsayısı, kısmi ve çoklu korelasyon katsayıları. Örnekleme kuramı. Aritmetik ortalama ve diğer istatistiklerin manidarlığı. İki aritmetik ortalama arasındaki farkın manidarlığı. Kay-kare testi. Varyans analizi. Bu konulara ilişkin örnek durumlar üzerinde istatistik paket programlarının bilgisayar uygulamaları.

EYD 531 Okul-Çevre İlişkileri
Okul Çevresi: Sosyal, ekonomik, politik çevre özellikleri; Pazarlama: Pazarlama kuramı, Pazarlama planları, Eylem planları ve değerlendirme; Halkla ilişkiler: İletişim kuramları, İletişim araçları, Medya, Grup süreçleri, Kitle iletişim araçlarının eğitim üzerindeki etkileri, Çatışma, Problem çözme, Politik kuramlar; Okul-Çevre İlişkileri Programlarını Örgütleme: Toplumun gücü, Okul-aile ilişkileri, Okul–iş yaşam ilişkileri, Öğretmenin toplumsal rolleri.

EYD 533 Eğitim Programı Geliştirme ve Uygulamaları
Program Ve İlgili Temel Kavramlar, Program Geliştirmede Yaklaşımlar, Program Geliştirmenin Aşamaları, Program Değerlendirme, İlgili Alanda Geliştirilmiş Programların Değerlendirilmesi, İlgili Alanda Bir Taslak Programı Geliştirme Çalışmaları.

EYD 535 AB Sürecinde Eğitim
AB sürecinde eğitim kurumlarımızın içinde yer alacağı eğitim programlarının tanıtımı. Bu programlarda eğitim kurumlarımızın hangi etkinliklerde yer alabileceği, başvuru koşul ve süreçleri.

EYD 547 Kamu Yönetimi
Öğrenciye kamu yönetiminin temel kavramlarını vermeyi amaçlamaktadır. Kamu yönetimi kavramı ( kamu yönetimi ve özel yönetim arasındaki ayrım, kamu yönetimi ile ilişkili bilimler); Devlet sistemleri (devlet kavramı ve unsurları; devlet kuramları; devletin işlevleri; kamu hizmeti ve ilkeleri); Yönetim sistemleri (merkezi ve yerel yönetimler); Kamu yönetiminin örgütsel yapısı (bürokrasi, hiyerarşi).

EYD 559 Eğitim Ekonomisi Ve Planlaması
Eğitimin ekonomik ve toplumsal kalkınma üzerindeki etkileri. Eğitim ve ekonomik büyüme, verimlilik, maliyet-etkililik analizi ve kadınların eğitimi. Eğitimde maliyet ve harcamalar, eğitimin finansmanı ve kalkınma, eğitim planlamasının demografik yönleri. Türkiye'de eğitim planlamasının yönetimi.

EYD 569 Eğitim Örgütlerinde Mesleki Gelişim
Eğitim örgütlerinde görevli tüm akademik ve idari personelin mesleki gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi yöntemleri, mesleki gelişim programlarının geliştirilmesi, uygulaması ve değerlendirilmesi. Programda hedeflenen davranış ve usul değişikliklerinin uygulamada gerçekleştirildiğinin izlenmesi.

EYD 570 Okul İyileştirme ve Geliştirme Stratejileri
Örgüt geliştirmenin ilke ve yöntemleri. Örgüt geliştirme model ve süreçleri, okul geliştirmenin eğitimsel değişmedeki önemi. Okul geliştirme sürecinde yer alan eğitimcilerin ve eğitimci olmayanların rolleri. Okul geliştirme modelleri. Okul geliştirmede ekip kurma teknikleri. Okul geliştirmede insan kaynağının hazırlanması.

EYD 574 Eğitim Örgütlerinde Stratejik Plan Geliştirme ve Uygulamaları
Stratejik planın amacı, aşamaları ve hazırlanması. Eğitim örgütlerinde stratejik plan uygulaması. Bu kapsamda, swot analizi yapma be performans kriterleri geliştirme teknikleri.

EYD 577 Eğitimde Akreditasyon
Akreditasyonun genel tanımı, türleri, faydaları ve safhaları. Eğitim bazında akreditasyon uygulamaları. Yurtiçi ve yurtdışından örnekler. Öğretmen yetiştiren kurumlar için geliştirilmiş akreditasyon modelleri. Okul akreditasyonu.

EYD 578 Öğretmen Eğitimi
Dünyada ve Türkiye’de yetiştirmenin tarihsel gelişimi. Öğretmen eğitiminde yeralması gereken boyutlar ve bunların öncelikleri. Türkiye’de öğretmen eğitimi konusunda gerçekleştirilen düzenlemeler.


Eğitim Yönetimi ile ilgili diğer programlar: