Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Yeditepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Program tanımları
  EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ
   
  Eğitim Yönetimi ve Denetimi yüksek lisans programının temel amacı, eğitim sistemimizde yer alan yönetici ve öğretmenlerimiz ile kurumların eğitim birimlerinde görevli eğitim uzmanlarının bu alanda ihtiyaç duyacağı güncel bilgi ve beceriler ile çağdaş uygulamaları tanıtmak; ve görevlerini yaparken bunlardan nasıl yararlanacakları konusunda kendilerine gerekli rehberlik hizmetlerini sunmaktır. 2006–2007 eğitim-öğretim yılı başından itibaren tezli ve tezsiz programlar şeklinde yeniden düzenlenen programın ana boyutları Türk eğitim sistemi ve öğretmen yetiştirme düzenlemeleri, temel yönetici becerileri, mesleki gelişim ve okul iyileştirme yöntemleri, AB sürecinde yer alan eğitim programları, program ve öğretmen değerlendirme teknikleri ile fakülte ve okul akreditasyon süreçleri olarak belirlenmiştir. Bunlara ilaveten geniş bir yelpazeye yayılan ve eğitim yöneticilerinin her yönüyle gelişimlerine katkıda bulunacağı düşünülen seçmeli dersler grubu programın diğer bir önemli boyutunu oluşturmaktadır.


  TEZLİ PROGRAM  (8 Zorunlu / 3 Seçmeli)

  Zorunlu Dersler

  Eğitimde Araştırma Yöntem ve Teknikleri*
  Eğitim İstatistiği*
  Eğitim Yönetimine Giriş
  Türk Eğitim Sistemi ve İşleyişi
  Eğitim Örgütlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi
  Seminer: Öğretmen Değerlendirmesi
  Öğretmen Eğitimi
  Eğitim Örgütlerinde Liderlik

  *Bu dersleri tezsiz programdaki öğrenciler seçmeli olarak alabileceklerdir.
   
  TEZSİZ PROGRAM  (8 Zorunlu / 4 Seçmeli)

  Zorunlu Dersler

  Eğitim Yönetimine Giriş
  Türk Eğitim Sistemi ve İşleyişi
  Eğitim Örgütlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi
  Seminer: Öğretmen Değerlendirmesi
  Öğretmen Eğitimi
  Eğitim Örgütlerinde Liderlik
  Eğitim Örgütlerinde Mesleki Gelişim**
  Okul İyileştirme ve Geliştirme Stratejileri**

  **Bu dersleri tezli programdaki öğrenciler seçmeli olarak alabileceklerdir.
   
  Seçmeli Dersler

  Eğitimin Temelleri
  Okul Çevre İlişkileri
  Karşılaştırmalı Eğitim
  Eğitim Programı Geliştirme ve Uygulamaları
  Eğitim Ekonomisi ve Planlaması
  Eğitim Örgütlerinde Stratejik Plan Geliştirme ve Uygulamaları
  Kamu Yönetimi
  Bilgi Yönetimi
  Okul Yöneticiliği
  AB Sürecinde Eğitim
  Eğitimde Akreditasyon
  Düşünme Becerileri Eğitimi

  Bilimsel Hazırlık Dersleri***


  Öğretmenlik Mesleğine Giriş
  Gelişim ve Öğrenme
  Öğretimde Planlama ve Değerlendirme
  Sınıf Yönetimi

  ***Bilimsel hazırlık derslerini Eğitim Fakültesi mezunu veya Öğretmenlik Formasyonu olmayan öğrenciler alır.

  DERS İÇERİKLERİ

  EYD 504 Eğitim Yönetimine Giriş
  İktisadi düşünce tarihi içinde eğitim, eğitim talebi ve genel özellikleri, eğitim hizmeti arzının genel özellikleri, eğitim tüketim ve yatırım özelliği, eğitim yatırımlarının iktisadi katkısı ve ölçülmesi, eğitim hizmetlerinin finansmanı, kaynak dağılımı ve eğitim hizmeti, eğitim harcamalarını ve maliyet fayda analizi, eğitim ve iktisadi kalkınma, Türkiye’de eğitim ve iktisadi kalkınma.

  EYD 505 Türk Eğitim Sistemi ve İşleyişi
  Sistem ve eğitim sistemi kavramı, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerindeki eğitim sistemi ve bir kurum olarak eğitim teşkilatının gelişimi, Türk eğitim sisteminin amaçları ve ilkeleri, yönetim ve öğretim sistemleri. Türk eğitim sistemiyle ilgili sorunlar ve çözüm yaklaşımları. Eğitim sisteminin etkililiği ve verimliliği.

  EYD 507 Eğitim Hukuku ve Denetimi
  Hukukun temel kavramları ışığında, Türk eğitim sistemini ilgilendiren hukuksal metinlerin incelenmesi, tartışılması, disiplin ve hazırlık soruşturmalarının dayanakları, yöntemleri, uygulama özellikleri. Türkiye’de eğitim yönetiminin ve denetiminin yapısı. Bir sistem olarak okul. Personel hizmetleri; atama ve nakiller, adaylık işlemleri, özlük hakları, sicil ve disiplin işleri. Öğrenci hizmetleri; kayıtlar, devamın izlenmesi, nakiller, sağlık ve güvenlik önlemleri, sınavlar, mezuniyet ve diploma işlemleri.

  EYD 508 Okul Yöneticiliği
  Yöneticiliğin temel kavramları. Okulun öğretim hizmetlerinin üretiminin akçalı planlarının hazırlanması. Personelin özlük haklarının gerektirdiği ödemeler. Birlik, dernek, kooperatif, bağış, katkı vb. finans kaynaklarının mevzuatı. Okul gelirlerinin korunması ve yönetimi. Özel öğretim kurumlarında yöneticiliğin boyutları.

  EYD 509 Eğitim Örgütlerinde İnsan Kaynaklarının Yönetimi
  İnsan kaynağına felsefi yaklaşım, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetimi, aile desteği ve kalıtım, akademik kalite, öğrenciler öğretmenler. Personel yönetiminin işlevleri, çözümleme-belirleme, danışmanlık, seçme, geliştirme, bütünleştirme, koruma, ödeme, ayırma. Türkiye’de insan kaynaklarının yönetimi, Türkiye’de personel yönetiminin genel nitelikleri, uygulama ve çağdaş personel yönetim, personel yöneticileri.

  EYD 511 Seminer: Öğretmen Değerlendirmesi

  Seminer programına genel bakış, öğretmen değerlendirmesinin tanımı, öğretmen değerlendirmesi ile ilgili makale incelemesi ve eğitim araştırmalarına katkıları, sistem analizi, değerlendirme süreçleri, öğretmen teftişi, rehberlik, kontrol, inceleme, araştırma, soruşturma yönü, öğretmen değerlendirmesinin amaç, yapı, süreç ve iklim boyutlarında analizi ile ilgili yapılan her tür çalışmanın incelenip, tartışılarak değerlendirilmesi.

  EYD 516 Eğitimde Araştırma Yöntem ve Teknikleri
  Bilimsel bilgi ve bilimsel araştırma, haber, bilgi, bilginin kaynağı, bilim, bilim türleri, bilimsel bilgi ve özellikleri. Bilgi toplamada kaynak türleri ve kullanımı. Kaynak yazma, kaynak gösterme. Araştırma, bilimsel araştırma türleri, bilimsel yöntem ve aşamaları, bilimsel tutum ve davranışlar. Problem, kaynakları, seçimi, tanımlanması, değişkenler ve türleri, problem cümlesi (amaç), alt problemler (soru cümlesi) ve denence oluşturma. Araştırmanın önemi, sayıltı, sınırlılıklar ve tanımlar.

  EYD 517 Eğitim Örgütlerinde Liderlik
  Yönetim ve liderlik, liderlik kuramları, okul yönetiminde liderlik ve lider olarak okul yöneticisi, eğitimsel liderlik yaklaşımlarının okul yönetimine yansıması, etkili okulun özellikleri ve öğretimsel liderlik, okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik davranışları konularından oluşmaktadır.

  EYD 520 Eğitimin Temelleri
  Eğitimin temel kavramları, bir bilim olarak eğitimin temelleri (felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik), eğitimin tarihsel gelişimi, eğitim bilimlerinde yöntem, eğitimin işlevleri, eğitim bilimleri bakış açısıyla toplumsal değişme ve yenileşme, eğitim alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

  EYD 521 Karşılaştırmalı Eğitim
  Farklı ülkelerdeki eğitim sistemlerinin karşılaştırılması. Eğitim uygulamacılarının farklı yaklaşımlarının, gelişmelerin ve problemlerin karşılaştırılması: amaç, yöntem ve eğilimler. Eleştirel yaklaşım, post-yapısalcılık, post-modernizm, çevreci ve feminist yaklaşımlar. Ders içeriklerinin ve kitaplarının; öğretmenlerin; okul binalarının karşılaştırılması. Eğitimde literatürün taraması ve karşılaştırılması. Eğitimde cinsiyet; eğitim ve kalkınma; eğitimde eşitlik; eğitimde çok kültürlülük tartışmaları; eğitimde değişim ve reform; eğitimin finansmanı, planlanması, özelleşmesi, eğitim politikaları, uygulamaları, yaygın eğitim, yüksek eğitim, eğitim teknolojisi, eğitim dili ve dil öğretimi vb. konularda ulusal ve uluslararası karşılaştırmalar.

  EYD 525 Eğitim İstatistiği
  Temel kavramlar, ölçek ve türleri, doğrusal korelasyon; anlamı, hesaplanması ve yorumlanması. Regresyon ve kestirme. Bazı korelasyon teknikleri; sıralama farkı korelasyon katsayısı, nokta çift serili ve çift serili korelasyon katsayısı, tetrakorik korelasyon katsayısı, pay katsayısı, kontincensi katsayısı, kısmi ve çoklu korelasyon katsayıları. Örnekleme kuramı. Aritmetik ortalama ve diğer istatistiklerin manidarlığı. İki aritmetik ortalama arasındaki farkın manidarlığı. Kay-kare testi. Varyans analizi. Bu konulara ilişkin örnek durumlar üzerinde istatistik paket programlarının bilgisayar uygulamaları.

  EYD 531 Okul-Çevre İlişkileri
  Okul Çevresi: Sosyal, ekonomik, politik çevre özellikleri; Pazarlama: Pazarlama kuramı, Pazarlama planları, Eylem planları ve değerlendirme; Halkla ilişkiler: İletişim kuramları, İletişim araçları, Medya, Grup süreçleri, Kitle iletişim araçlarının eğitim üzerindeki etkileri, Çatışma, Problem çözme, Politik kuramlar; Okul-Çevre İlişkileri Programlarını Örgütleme: Toplumun gücü, Okul-aile ilişkileri, Okul–iş yaşam ilişkileri, Öğretmenin toplumsal rolleri.

  EYD 533 Eğitim Programı Geliştirme ve Uygulamaları
  Program Ve İlgili Temel Kavramlar, Program Geliştirmede Yaklaşımlar, Program Geliştirmenin Aşamaları, Program Değerlendirme, İlgili Alanda Geliştirilmiş Programların Değerlendirilmesi, İlgili Alanda Bir Taslak Programı Geliştirme Çalışmaları.

  EYD 535 AB Sürecinde Eğitim
  AB sürecinde eğitim kurumlarımızın içinde yer alacağı eğitim programlarının tanıtımı. Bu programlarda eğitim kurumlarımızın hangi etkinliklerde yer alabileceği, başvuru koşul ve süreçleri.

  EYD 547 Kamu Yönetimi
  Öğrenciye kamu yönetiminin temel kavramlarını vermeyi amaçlamaktadır. Kamu yönetimi kavramı ( kamu yönetimi ve özel yönetim arasındaki ayrım, kamu yönetimi ile ilişkili bilimler); Devlet sistemleri (devlet kavramı ve unsurları; devlet kuramları; devletin işlevleri; kamu hizmeti ve ilkeleri); Yönetim sistemleri (merkezi ve yerel yönetimler); Kamu yönetiminin örgütsel yapısı (bürokrasi, hiyerarşi).

  EYD 559 Eğitim Ekonomisi Ve Planlaması
  Eğitimin ekonomik ve toplumsal kalkınma üzerindeki etkileri. Eğitim ve ekonomik büyüme, verimlilik, maliyet-etkililik analizi ve kadınların eğitimi. Eğitimde maliyet ve harcamalar, eğitimin finansmanı ve kalkınma, eğitim planlamasının demografik yönleri. Türkiye'de eğitim planlamasının yönetimi.

  EYD 569 Eğitim Örgütlerinde Mesleki Gelişim
  Eğitim örgütlerinde görevli tüm akademik ve idari personelin mesleki gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi yöntemleri, mesleki gelişim programlarının geliştirilmesi, uygulaması ve değerlendirilmesi. Programda hedeflenen davranış ve usul değişikliklerinin uygulamada gerçekleştirildiğinin izlenmesi.

  EYD 570 Okul İyileştirme ve Geliştirme Stratejileri
  Örgüt geliştirmenin ilke ve yöntemleri. Örgüt geliştirme model ve süreçleri, okul geliştirmenin eğitimsel değişmedeki önemi. Okul geliştirme sürecinde yer alan eğitimcilerin ve eğitimci olmayanların rolleri. Okul geliştirme modelleri. Okul geliştirmede ekip kurma teknikleri. Okul geliştirmede insan kaynağının hazırlanması.

  EYD 574 Eğitim Örgütlerinde Stratejik Plan Geliştirme ve Uygulamaları
  Stratejik planın amacı, aşamaları ve hazırlanması. Eğitim örgütlerinde stratejik plan uygulaması. Bu kapsamda, swot analizi yapma be performans kriterleri geliştirme teknikleri.

  EYD 577 Eğitimde Akreditasyon
  Akreditasyonun genel tanımı, türleri, faydaları ve safhaları. Eğitim bazında akreditasyon uygulamaları. Yurtiçi ve yurtdışından örnekler. Öğretmen yetiştiren kurumlar için geliştirilmiş akreditasyon modelleri. Okul akreditasyonu.

  EYD 578 Öğretmen Eğitimi
  Dünyada ve Türkiye’de yetiştirmenin tarihsel gelişimi. Öğretmen eğitiminde yeralması gereken boyutlar ve bunların öncelikleri. Türkiye’de öğretmen eğitimi konusunda gerçekleştirilen düzenlemeler.


Eğitim Yönetimi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |