Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Doktora Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Doktora Programı

  Doktora ( Güz )

          
  DUM     602         Denizde Petrol Kirliliği ve Önlenmesi     Maritame Oil Pollution and Prevention
  DUM     603         Seminer     Seminar     -     Prof. Dr. Fevzi ERDOĞMUŞ
  DUM     608         İleri Liman ve Terminal Yönetimi     Advanced Management in Ports And Terminals     
  DUM     610         Ulusal ve Uluslararası Deniz Hukuku     National and International Maritime Law     
              

  Doktora ( Bahar )
          
  DUM     603         Seminer     Seminar     
  DUM     605         Denizde Hava Tahmini     Weather Forecasting on the Sea     
  DUM     607         Lojistik İleri Simülasyon Teknikleri     Advanced Simulation Techniques In Lojistics   
  DUM     611         Çarter Hukuku Analizi     Analysis of Chartering Law     
  DUM     612         Deniz Kazaları ve Hukuki Analizi     Shipping Accidents and Their Legal Analysis     
  DUM     615         Avrupa Birliğinde Deniz Ulaştırma Sistem ve Politikaları     Maritime Transport Systems and Policies in European Union                 

  DERS İÇERİKLERİ


  Deniz Meteorolojisinde Özel Konular
  Special Subject in Ocean Meteorology
  2-0-0
  Güz

  Türkçe İçerik: Okyanus-Atmosfer sisteminin yapısı ve karakteristikleri, okyanuslardaki makro sirkülasyonlar. Deniz üzerindeki rüzgar etkisi. Okyanus-atmosfer arasındaki ısı alış-verişi. Okyanus-atmosfer sisteminin termal davranışı ve iklimsel süreçler.Dönen tropikal fırtınalar.
  İngilizce İçerik: O cean-atmosphere system: its structure and characteristics, macro circulations in the oceans, heat exchange between the oceans and atmosphere, thermal conduct and climatic process between the oceans and atmosphere. Rotating tropical storms. Wind effect on the sea.
            
          
  Personel Yönetimi
  Personal Management
  2-0-0
  Güz

  Türkçe İçerik: Personel planlaması. Personel seçimi ve yerleştirilmesi. Personel eğitimi. İcret yönetimi. İş değerlendirilmesi. Performans değerleme. Kariyer yönetimi. Motivasyon. Şikayetler ve disiplin İş güvenliği
  İngilizce İçerik: Personnel planning, election and emplacement of personnel. personnel training, wage managemen,job assessment, performance assessment, motivation, complaint and discipline, career management, job security.
            
      
  Ulaştırma Yatırım Projesi İleri Yönetimi
  Advanced Management İn Transportation Project And Investement
  3-0-0
  Güz

  Türkçe İçerik: Proje ve proje çeşitleri, proje yönetimi ve çeşitleri. Proje yönetimi için organizasyon. Proje yönetiminde CPM ve PERT metodları, kritik yol hesabı, optimum faaliyet ve proje süresi. Yatırım ve nedenleri. Yatırım planlaması. Ulaştırma sistemlerinde yatırım ve işletme projeleri yapılabilirlik etüdleri. Yatırımların teknik, işletme, finansman, talep yapılabilirlik etüdleri; yatırımların mali ve ekonomik yapılabilirlik etüdleri, yatırım değerlendirmesinde karar verme ölçütleri ve yöntemleri: bugünkü net değer, fayda/maliyet oranı, iç verimlilik oranı, geri ödeme dönemi.
  İngilizce İçerik: Project and project types, project management and types. Organisation for project management. CPM and PERT methods in project management, counting critical route, optimum movement and project time. Investment and its matters. Planning of investment. Fisibility etudes for investment and operational project in transportation systems. Fisibility etudes for Technical, operational, financial and demand Financial and aconomic Fisibility etudes, adjudication methods for investment evaluation : present value, rate of good/cost, internal productivity rate, back paid period.
            
          
  Denizcilikte Yönetim ve Organizasyon
  Management and Organisation in Shipping
  2-0-0
  Güz

  Türkçe İçerik: İşletme kavramı. Ekonomik bir birim olarak işletme. Bir sistem olarak işletme. İşletme alt sistemleri ve birbirleri ile ilişkileri. Yönetim kavramı ve karar alma. Yönetim düşüncesinin gelişimi. Denizcilik işletmelerinde planlama, organizasyon, yürütme, koordinasyon ve kontrol fonksiyonları.
  İngilizce İçerik: Enterprise conception. Enterprise for an economic unit. Enterprise for a system unit.Subsystem of enterprise and each other relation. Management conception and decision making. Management thinking upswing. Plan, organization, exercise, coordination and control function for maritime enterprise.
            
          

  Seminer
  Seminar
  -
  Güz

  Türkçe İçerik: -
  İngilizce İçerik: -
            
          
  Konteynır Terminalleri ve Terminal Operasyonları
  Container Terminals and Terminals Operations
  3-0-0
  Güz

  Türkçe İçerik: Konteynır taşımacılığı ile ilgili kavramlar, konteynır taşımacılığının gelişimi ve konteynır taşımacılığında yeni trendler, intermodal taşımacılık sistemi ve bu sistemde konteynır terminallerinin fonksiyonu, konteynır terminal sistemi ve alt sistemleri, terminalde kullanılan elleçleme araçları ve elleçleme sistemleri, konteynır terminal operasyonları, uzun-orta-kısa dönemli operasyon planlanması; operasyon planlama presedürleri ve karşılaşılan problemler, terminal operasyonlarının planlanmasında kullanılan metotlar ve optimizasyon teknikleri
  İngilizce İçerik: Concepts related to container transportation, development of container transportation and new trends, intermodal transportation system and functions of container terminals in this system, container terminals system and sub-systems, handling equipment used in terminal and handling systems, container terminals operations, long-term, mid-term and short-term operations planning; procedures of operation planning and problems, methods and optimization techniques for operations in container terminals
            
          

  Intermodal Taşımacılık
  Intermodal Freight Transportation
  3-0-0
  Güz

  Türkçe İçerik: İntermodal Taşımacılığın Tanımı, İntermodal Taşımacılık ile ilgili Kavramlar, İntermodal Taşımacılığın Gelişimi; Konteynır Devrimi, Tedarik Zincirinde İntermodal Taşımacılığın Önemi, İntermodal Hareket Çeşitleri; Kargo Hareketleri, Demiryolu ile Yapılan İntermodal Hareketler, Havayolu ile Yapılan İntermodal Hareketler, Denizyolu ile Yapılan İntermodal Hareketler, Kıyılar ve İç Su Yolları ile Yapılan İntermodal Hareketler, Yük Transferi için Kullanılan Araçlar ve İntermodal Terminaller, İntermodal Taşımacılık Dokümanları, Sorumluluklar, İntermodal Taşımacılığın Geleceği.
  İngilizce İçerik: Definition of Intermodalism, Concepts related to Intermodal Freight Transportation, Development of Intermodal Freight Transportation; the Container Revolution, Intermodal Transportation and Supply Chains, Status of Intermodal Freight, Role in Hyper competition of Supply Chains, Types of Intermodal Movements; Cargo Movements, Intermodal Movements by Rail, Intermodal Movements by Air, Intermodal Movements by Ocean, Intermodal Movements by Inland and Coastal Waterways, Intermodal Equipments for Transfer, Intermodal Through Carriage Documents, Liability Rules and Facilitation, Future Course of Intermodality
            
          
  Seminer
  Seminar
  Bahar

  Türkçe İçerik:
  İngilizce İçerik:
            
          

  Osinografide Özel Konular
  Special Topics in Oceanography
  2-0-0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Deniz akıntılarının teorisi, okyanus akıntılarının hesaplanması, termohalin sirkülasyon, akıntı yönü tayini, dalga karekteristikleri. Dalga olarak med-cezir, kısa ve uzun yüzey dalgaları.
  İngilizce İçerik: T heory of the sea current, estimating of the ocean current, current rate and speed determination, wave characteristic. Short and long surface waves.
            
          
  Sayısal Yöntemler
  Numerical Methods
  2-0-0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Regresyon analizi. Lineer İnterpolasyon. Parabolik İnterpolasyon. İkiye bölme metodu ile (bisection-interval halving) bir denklemin köklerinin bulunması. Newton Raphson metodu.Lineer denklem sistemleri. Gauss Eliminasyon metodu.Nümerik yoldan türev hesabı.Nümerik yoldan İntegral hesabı. Trapezmetodu.Euler metodu ile adi diferansiyel denklemlerin çözümü. Range Kutta metodu. Non-Lineer programlama modelleri. Simplex metodu. Gemi makinaları mühendisliği ile ilgili uygulamalar.
  İngilizce İçerik: Regression analysis, linear interpolation, parabolyic interpolation, finding roots of an equation by bisection-interval halving, Newton Raphson method, linear equation systems, Gauss elimination technique, sorting out of basic differantial equations by Euler method, Range Kutta method, non-linear programming models, simplex method, applications on maritime engineering.
            
          
  Denizcilikte Stratejik Yönetim
  Strategic Management in Shippin
  3-0-0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Denizcilik işletmelerinde stratejik yönetim süreci. Denizcilik işletmelerinin misyonu, amaçve stratejileri, bunların belirlenme şekilleri; çevre analizleri, strateji seçimi, strateji uygulamaları ve sonuçların değerlendirilmesi; bu konularla ilgili araştırma, tasarım ve uygulamalar.
  İngilizce İçerik: Processing of strategical management at maritime companies. Mission, goals and strategy of maritime companies. Determination shape of those. Analysis of cycle. Strategic Selection, Strategy applications and evulation of result, researches, designs and applications about related subject.
            
          

  Kuyruk Teorisi UygulamalarI
  Queue Theory Application
  2-0-0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Servis sistemleri ve stokastik süreçler. Kuyruk teorisi temel tanımları ve kabulleri. Olasılık teorisinin temelleri, ilgili olasılık dağılım fonksşyonları: Üssel, Poisson, Erlang... Geliş ve servis yoğunlukları ve olasılıkları. Tek kanallı kuyruk teorisi; Diferansiyel denklem takımı, çözümü ve uygulamaları. Servis hatlarında kuyruk uzunluğu ve bekleme süresi. Optimumu kapasite ve servis hattı problemleri çözümü. Çok kanallı kuyruk teorisi: Diferansiyel denklem takımı çözümü ve uygulamaları. Kuyruk uzunluğu ve bekleme süresi. Optimum kapasite ve servis hattı sayısı problemleri ve çözümleri. Optimum talep planlaması modeli. Artan kuyruk uzunluğu ile hızlanan servis koşullarında kuyruk modeli uygulamaları.
  İngilizce İçerik: Systems of services and stochastic processes. Main definitions of the queuing theory and assumptions. Basis of the probability theory and related probability distribution functions: Exponential, Poisson, Erlang distribution. Appearing and service densities and their probabilities. Unique channel queuing theory. Differential equation sets, their solutions and applications queuing length on the service lines and waiting duration. Solutions of the optimum capacity and number of the service line problems. Model of the optimum demand planning. By residual queuing length, queuing modeling applications in accelerated service conditions.
            
          

  Deniz Ulaştırmasında Proje Değerlendirme Teknikleri
  Project Assessment Techniques in Maritime Transportation
  3-0-0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Deniz ulaştırma sisteminde bileşenlerin tanıtılması. Deniz ulaştırma projesi, yatırım ve işletme maliyetleri. Deniz ulaştırması proje değerlendirme teknikleri; deniz ulaştırma yatırım projesinde güncelleştirme, net bugünkü değer, iç verimlilik oranı, fayda/maliyet analiz, başa baş analizi. Tersane ve liman yeri seçimi teknikleri. Gemi yatırım ve işletme seçenekleri; ikinci el alım-satımı, finansal kiralama kararlarında ekonomik ölçütler. İşletme modelleri performansı ve karlılık analizi. Finansal planlama örnekleri ve uygulamaları. Deniz ulaştırma sektöründe risk yönetimi teknikleri ve ölçütleri.
  İngilizce İçerik: İngilizce İçeriği : Definition of the components of the sea transportation system. Project of maritime transportation, investment and running cost. Project evaluation technique in maritime transport, actuality of maritime transport investment project, net present value, internal rate of return, cost/benefit analysis, break-even analysis. Determine of shipyard and harbour location. Ship investment and management determination, second-hand trade, economical decision criteria on financial leasing, Performance of management model and profitability analysis. Applications and examples of financial planning. Risk management technique and criterion on maritime transportation sector.
            
          
  Limanlarda Verimlilik ve Analizi
  Port Productivity and Analysis
  3-0-0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Verimlilik tanımlamaları, Limanlarda verimliliğin belirlenmesi ve zaman bileşenlerinin tanımlanması, Liman performans kriterlerinin analizinin öğretilmesi, Liman kapasitesini sınırlayan olumsuzlukların belirlenmesi ve kapasite yükseltilmesi, Karşılaştırmalı ölçüm(Benchmarking) yöntemi, türleri ve uygulamaları, Veri zarflama analizi ve limanlara uygulamaları.
  İngilizce İçerik: Definitions of productivity, determination of productivity at the ports and definition at time components. Explanation and analysis of port performance indicators. Determination of the factors restricting the port capacity. The Benchmarking method and its types and applications. Applications of data Envelopment Analysis.
            
          
  Denizde Petrol Kirliliği ve Önlenmesi
  Maritame Oil Pollution and Prevention
  3-0-0
  Güz

  Türkçe İçerik: Petrol türleri ve ürünleri. Denize dökülen petrolün deniz ve çevreye etkileri, petrolün yayılmasının önlenmesi. Kimyasal ve mekanik temizleme yöntemleri. Kıyı şeridinden petrolün uzaklaştırılması. Petrolün denizlerdeki doğal yaşama etkisi. Petrol toplama sistemleri ve güvenlik önlemleri. Petrol atık ve kalıntılarının temizlenmesi ve temizleme maliyetinin hesabı.
  İngilizce İçerik: Fuel types and petroleum products. Poured fuel at sea, its impact on sea and environment, to prevent spreading of fuel. Chemical and mechanical cleaning methods. From shore band estranging. Fuel influence on the sea life. Preventing fuel collection system and safety. Fuel prov and remnant cleaning and cleaning costs.
            
          
  Seminer
  Seminar
  -
  Güz

            
          
  İleri Liman ve Terminal Yönetimi
  Advanced Management in Ports And Terminals
  3-0-0
  Güz

  Türkçe İçerik: Liman yönetim prensipleri. Limanların temel ve ikincil işlevleri. Limanların işletme yönetimi. Limanların işletme şekilleri: kamu, özel, otonom,... İşletme şekillerinin karakteristik özellikleri. Limanların örgütsel yapısı, performansı, ekonomisi. Liman ve terminal ana yapıları, teknolojileri ve işlevleri. Liman ve terminallerin maliyet bileşenleri. Liman yapıları ve teknolojilerinin optimum büyüklükleri. Limanlarda kapasite ve talep planlaması, işletme ve pazarlama planlaması. Liman ve terminallerde demuraj, dispeç ücretleri ile sefer maliyeti ve navlun hesabı.
  İngilizce İçerik: Principles of port and port terminal management . Primary and secondary functions of ports and port terminals. Operational management of ports. Operation type of ports (Public, private,customs, autonomou,free ports)..Characteristic sign of operational type. Organizational structure, performance economics of ports. Port and terminal basic structure, technology and functions. Port and terminal cost Components. Port structure and terminal optimum size. Capacity and demand plans, business and marketing plans of ports. Calculation of handling cost and voyage cost, port demurrage.
            
          

  Ulusal ve Uluslararası Deniz Hukuku
  National and International Maritime Law
  3-0-0
  Güz

  Türkçe İçerik: Türkçe İçeriği : Deniz kamu hukuku, deniz devletler umumi hukuku, deniz idare hukuku, deniz ceza hukuku, deniz usul ve takip hukuku, gemiadamları ile ilgili sosyal güvenlik hukuku, deniz özel hukuku, gemi, kaptan, donatan, deniz ticaret sözleşmeleri, navlun sözleşmeleri, çarterparti, konişmento, deniz kazaları, çatma, kurtarma yardım, müşterek avarya, gemi ve yük alacaklısı hakları, deniz sigortaları, tekne ve makine, (P and I) koruma ve tazminat (kulüp) sigortaları ve diğerleri.
  İngilizce İçerik: Maritime public law, International law of the seas, maritime administrative law, maritime penal/criminal law, procedural law for maritime affairs, maritime social security law for seafarers, shipping law, master, owner, shipping contracts, charterparty, bill of lading, accidents at sea, collision, salvage, general average, lien rights on vessels and cargoes, maritime insurance contracts, hull & machinery, (P & I) Protection and indemnity (club)insurance, and the others..
            

  Seminer
  Seminar
  -
  Bahar
            
          
  Denizde Hava Tahmini
  Weather Forecasting on the Sea
  3-0-0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Atmosferin genel özellikleri. Atmosferin genel sirkülasyonu. Hidrostatik basınç ve uygulamaları. Süreklilik denklemi. Dünya atmosferindeki rüzgarlar. Orta enlem sinoptik hava elemanları ve paternleri. Sıcaklık modelleri. Hava kütleleri ve cepheler. Sinoptik hava analizi. Basınç sistemlerinin düşey yapısı. Sinoptik yer raporlarının analizi. Hava tahmin ilkeleri. Meteorolojik uydulardan resim ve görüntü analizi. Hava tahmin uygulamaları.
  İngilizce İçerik: General atmosphere peculiarities,General circulaion of atmosphere, Hidrostatic pressure and applications, winds in world atmosphere, middle latitude synoptic air elements and patterns, heart models mass and sides, synoptic air analysis, perpendicular edifire of pressure systems,estimated principle of synoptic ground reports, picture and image analysis from metalurgical satellite, weather forecast applications.
            
          
  Lojistik İleri Simülasyon Teknikleri
  Advanced Simulation Techniques In Lojistics
  3-0-0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Karar ortamları ve yaklaşımları. Simülasyon tekniklerinin koşulları. Probabilistik ve stokastik yaklaşımlar. Amaç fonksiyonu simülasyonu. Lojistik işletmelerinde Monte Carlo simülasyonu. Lojistik yönetiminde tedarik, stok, üretim, satış planlaması simülasyon teknikleri. İşletmelerde bakım-onarım tesislerinde kuyruk simülasyonu modelleri ve matematik ifadeleri. Ulaştırma sistemleri yapılabilirlik simülasyon modelleri ve matematik ifadeleri. Acil durum simülasyonu. Limanların yapılabilirlik simülasyon modelleri. İşletme yönetimi. Liman yapıları ve teknolojilerinin optimum büyüklükleri. Limanlarda kapasite ve talep planlaması, işletme ve pazarlama planlaması.
  İngilizce İçerik: Decision ambient and approach.State of simulation technicals. Probabilistic and stokastic approach. Simulation for goal function. Monte Carlo Simulation in company of logistics. Simulation Techniques of supply, inventory, production and sale planning in logistical management. Queue simulation methods for attendance and maintenance on companies. Simulation of urgency situation. Simulation methods for fizibility of seaports.
            
          
  Çarter Hukuku Analizi
  Analysis of Chartering Law
  3-0-0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Türkçe İçeriği: Denizde eşya taşınmasına ilişkin uluslararası ve ulusal düzenlemeler, çarter sözleşmeleri, hukuki esası, uluslararası kullanımdaki çeşitleri "çıplak gemi çarteri", "zaman ve sefer esasıyla çarterler ", masrafların taraflar arasındaki dağılımı, sorumluluğun esası, çarterpartiler" ler, "kararlaştırılan", "benimsenen","önerilen" çarterparti formları, önemli çarterparti klozları.
  İngilizce İçerik: Regulations regarding contracts of carriage of goods by sea, charter contracts, legal espects, types of charter contracts bare boat-demise charter, time charter, voyage - trip and COA charters, distribution of expenses between parties, basis of liability, charterparties, agreed, adopted and recommended forms, important charterparty clauses.
            
          
  Deniz Kazaları ve Hukuki Analizi
  Shipping Accidents and Their Legal Analysis
  3-0-0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Deniz kazalarına ilişkin hukuki düzenlemeler hakkında bilgi, çatma, unsurları, çeşitleri, sorumluluk, kurtarma ve yardım unsurları, kurtarma sözleşmesi formları, Lloyd Open form (LOF) Türk Formu (TOF), 1989 kurtarma konvansiyonundan sonraki gelişmeler "güvenlik ağı" "özel tazminat" uygulamaları, kurtarma ücretinin belirlenmesi, sorumluluk, müşterek avaryanın unsurları çeşitleri, M/A (Müşterek avarya) dispeçi.
  İngilizce İçerik: General information on the international and internal regulations regarding accidents at sea, collisions, elements and types of it, liabilities, salvage, elements of it, forms of salvage contracts, Lloyd's Open Form, (LOF) Turkish Open Form (TOF), recent developments after 1989 Salvage Convention, application of "safety net" and "special compensation", appraisal of salvage revenue and liability, general average, elements, types of it, G/A (general average) adjustment
            
          
  Avrupa Birliğinde Deniz Ulaştırma Sistem ve Politikaları
  Maritime Transport Systems and Policies in European Union
  3-0-0
  Bahar

  Türkçe İçerik: Avrupa birliğinde deniz ulaştırmasının tarihsel gelişimi ve genel durumu, Avrupa birliği'nde deniz ulaştırmasında görev alan kuruluşlar ve fonksiyonları, Avrupa birliği deniz ulaştırmasının yasal mevzuatı, Avrupa birliği'nde deniz ulaştırmasının finansmanı, Avrupa birliğinin Türkiyede Desteklediği programlar, Avrupa birliğinde deniz ulaştırmasının diğer ulaşım sistemleri ile ilişkisi, Türkiye' nin Avrupa birliğine katılım süreci kapsamında desteklenen deniz ulaştırmasıma yönelik politikalar
  İngilizce İçerik: The historical evolution and the general course of maritime transporting in Eropean Union, Corporations responsible for Maritime Transporting in European Union and their functions, the Legislation of maritime transport in European Union, financing of maritime transporting in the Europen Union, in programs that the European Union supports in Turkey, the relationship between financement of maritime and other transporting systems in European Union, the policies supported in the context of participation process into the European Union

Deniz ulaştırma mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |