Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Kadir Has Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  Programın Amacı


  Günümüzde teknolojik ve endüstriyel gelişim doğal olarak enerji ve hammadde gibi temel kaynaklara olan bağlılığı arttırmıştır ve gittikçe azalan bu kaynakların en verimli şekilde kullanabilmesi oldukça önemli olmaya başlamıştır. Bu koşullar altında sürekli gelişen ve değişen iş ve çalışma koşulları sözkonusu olduğunda endüstri mühendisleri kıt kaynakları yönetebilmek, alternatif üretim politikalarını önerebilmek ve projelerde disiplinlerarası koordinasyonu sağlayabilmek gibi hususlarda ön plana çıkmaktadırlar.

  Endüstri Mühendisliği insan, makina, malzeme ve benzeri elemanlardan oluşan; sanayi ve hizmet sektöründeki sistemlerin incelenmesi, planlaması, örgütlenmesi, yürütülmesi, denetlenmesi ve geliştirilmesi için; sistem, model ve yöntem geliştirerek sorunları önlemeye ve çözmeye dayalı bir mühendislik dalıdır.

  Bunun içindir ki önerilen Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin üretim ve/veya hizmet kuruluşlarının tasarlanması ve analizi için ihtiyaç duyacakları becerileri kazandırmak amacıyla oluşturulmuştur. Bu program endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırmalarının teorik, teknik ve uygulamalı yönlerini öğrenciye öğretecektir. Temel araştırma alanları, üretim planlaması ve envanter kontrolu, imalat otomasyonu, imalat sistemlerinin tasarımı ve analizi, maliyet yönetimi, yöneylem araştırması, karar analizi, kalite yönetimi ve insan faktörleri mühendisliğidir.

  Kadir Has Üniversitesi olarak amacımız, hızla gelişen ve değişen bir dünyada zaten az olan kaynaklarımızı daha verimli kullanmak için nitelikli eleman yetiştirmek ve her türlü güncel teknik ve yöntemleri öğrencilerimize öğretmektir. Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programına sadece Endüstri Mühendisliği lisans programından mezun olan öğrenciler değil, diğer mühendislik alanlarından lisans derecesine sahip öğrenciler de kabul edilmekte ve ilgili alanda uzman olarak yetiştirilmektedir.

  Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin üretim ve/veya hizmet kuruluşlarında kıt kaynakları en verimli ve üretken şekilde kullanarak en fazla çıktı elde etmek amacı ile gerekli olan sistemlerin tasarlanması, planlanması ve analizi için ihtiyaç duyacakları becerileri kazandırmak amacıyla oluşturulmuştur. İlgili bilim dalları, yöneylem araştırması, üretim planlama ve kontrolü, kalite kontrol, kalite yönetimi, ergonomi, envanter yönetimi, maliyet yönetimi, tesis tasarım ve planlama ve sistem analizi gibi konulardır.


  Program - Genel Bilgiler
  • Tüm dersler 3 kredilik, Yüksek Lisans Tezi ise 6 krediliktir. Yüksek Lisans tezi yazmak mecburidir.
  • Tüm dersler İngilizce'dir.
  • Yüksek Lisans dersleri mecburi ve seçmeli olarak ikiye ayrılır.
  • Yüksek Lisans Derecesi alabilmek için, 21 ders kredisi ve 6 tez kredisi olarak toplam 27 kredi gerekir.
  • Ders kredilerinin 9'u mecburi, 12'si ise seçmeli derslerden toplanır.
  • Mezun olabilmek için en düşük toplam genel not ortalaması 3.0/4.0 olmalıdır.
  • Seçmeli derslerin açılabilmesi kaynakların uyuşumuna göre her sömestr farklılıklar gösterebilir.
  • Yeterli Endüstri Mühendisliği temeli olmayan ya da Endüstri Mühendisliğinden lisans derecesi olmayanlar programa kabul edilirse, öğrencinin  durumuna  göre, yüksek lisans programı koordinatörü önerisi ile, Endüstri Mühendisliği lisans programından en az iki ders almak zorundadırlar. Bu derslerin kredileri yüksek lisans derecesine sayılmaz.
  • Program koordinatörü onayı ile, diğer üniversitelerin benzer yüksek lisans programlarından en fazla iki ders alınabilir. Bu derslerin kredileri KHÜ yüksek lisans kredisi olarak sayılır.
  • Yüksek Lisans dersi

  ZORUNLU DERSLER
  Engineering Optimization and Applications
  Advanced Topics in Quality Control
  Advanced Production Planning & Control
  Seminar
  Master s Thesis


  SEÇİMLİ DERSLER

  Management of Technology and Innovation
  Engineering Project Management
  Financial Management
  Logistics and Supply Chain Management
  Human Factors Engineering
  TQM and Quality Systems
  Human Resources Management
  Lean Manufacturing
  Seçimli Dersler Kredi Sayısı (4 ders)

  Zorunlu Dersler

  IE 503 Mühendislikte Optimizasyon ve Uygulamaları (3 kredi)
  Bu kursta doğrusal, tam sayılı programlama ve şebeke optimizasyon problemleri-nin nasıl formüle edileceği ve çözüleceği ele alınmaktadır. Kurs konuları ise doğrusal ve tam sayılı programlama modelleri, simpleks algoritması, dualite, dal sınır algoritması, taşıma, atama ve ara merkezli taşıma problemleri, şebeke akış problemleridir (en kısa yol, maksimum akış, CPM, PERT, minimum maliyet şebeke akışı vb.).

  IE 504 Kalite Kontrolde İleri Konular (3 kredi)

  Kontrol kartlarının analizi ve uygulanması, ileri istatiksel süreç kontrol (SPC) yöntemleri, kabul örneklemesi, özelliklerle örnekleme, tek, çift, sıralı ve çoklu örnekleme planları, standart örnekleme planları, değişkenlerle kabul örneklemesi, bayesian kabul örneklemesi, kabul örneklemesinde ileri teknikler ve uygulamaları, kalite göçerimi fonksiyonu (QFD), hata modları ve etki analizi (FMEA), 6-sigma yaklaşımı, proses yeterlilik analizleri, deneysel tasarım ve uygulamaları, Taguchi nin kayıp fonksiyonu, üstel olarak ağırlıklandırılmış hareketli ortalama-ların (EWMA) kullanımı ve diğer zaman serileri yöntemleri.

  IE 505 İleri Üretim Planlama ve Kontrol (3 kredi)
  Bu kurs ileri seviyede üretim planlama ve kontrol sistemlerinin tasarımında ve yönetimini için önemli olan konuları kapsar. Özellikle imalat sistemleri sözkonusu olduğunda sistemlerin analizi ve tasarımı için farklı yöntemler mevcuttur. Bu kurs kapsamındaki konular ise talep tahmini, ana ve master planlama, kapasite planlama ve yönetimi, envanter ve yeniden yerine koyma sistemleri, MRP/MRPII, JIT ve OPT/TOC sistemlerin tasarımı ve iyileştirilmesidir. Bu kurs aynı zamanda karmaşık imalat sistemleri için uygun olan sistem analiz ve tasarım yöntemlerinin nasıl seçilmesi gerektiğini de gösterecektir. 

  IE 600 Seminer (0 kredi)
  Öğrenciler tez çalışması ile birlikte tez konuları ile ilgili olarak bir seminerler dizisi alacaklardır.

  IE 599 Yüksek Lisans Tezi (6 kredi)
  Tezli yüksek lisans programındaki öğrenciler tarafından akademik  danışmanları gözetiminde bir Yüksek Lisans Tezi nin hazırlanması.

   Seçimli Dersler

  IE 501 Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi (3 kredi)   
  Ülkelerin, endüstrilerin ve işletmelerin ekonomik kalkınması teknolojinin etkin yönetimine bağlıdır. Derste teknoloji hem ekonomik refah yaratmanın hem de rekabette başarının aracı olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda teknolojinin planlanması, yaratılması, uygulanması ve uygulama kontrolü ile ilgili alanlardaki konular işlenecektir.

  IE 502 Mühendislik Projeleri Yönetimi (3 kredi)
  Bu kursun amacı öğrencilere iyi bir proje yönetiminin temel prensiblerini öğretmektir. Öğrenciler proje kaynaklarını nasıl tanımlayıp çizelgeleyeceklerini, proje akış diyagramlarını nasıl oluşturup kritik yol hesabı yapacaklarını ve değerlendirme raporlarını nasıl oluşturacaklarını öğrenirler. Ayrıca, eleman seçimi ve takım yönetimi gibi önemli konuları da göreceklerdir. 

  IE 505 Finansal Yönetim (3 kredi)
  Finans bir disiplin olarak her biri kendi alanında spesifik olan bir çok alana ayrılır. Bu kursun ana amacı özellikle finansal yönetime ait temel teorileri, fikirleri, süreçleri ve teknikleri tanıtmaktır. Bu kurs aynı zamanda yatırım, finans, dağıtım kararları ve bu gibi kararlarla ilgili olarak risk yönetimi yolu ile nasıl değer yaratılabileceğini de göstermektedir.

  IE 506 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi (3 kredi)
  Bu kurs lojistik kavramı ve lojistik yönetimi, stratejik lojistik yönetimi, uluslararası lojistik, lojistikte kalite, lojistik maliyetler, lojistik sistemlerin analizi ve tasarımı tedarik zinciri kavramı, tedarik zincirinde karmaşıklık, tedarik zinciri yönetimi, tedarik zinciri stratejileri, tedarik zinciri yönetiminde organizasyon, performans yönetimi ve kıyaslama, ağ tasarımı gibi konuları içermektedir.

  IE 508 İnsan Faktörleri Mühendisliği (3 kredi)
  İnsan faktörleri mühendisliği insan davranışları, yetenekleri, sınırları ve diğer karekteristikleri ile ilgilidir. Araçların, sistemlerin tasarımında ve görevleri yerine getirirken üretken, emniyetli, rahat ve etkin insan kullanımı için bilginin keşfi ve uygulaması ile ilgilidir. Bu kurs aynı zamanda mühendislik tasarım ve geliştirme-deki insan davranışları ve bilişsel prensibler üzerindeki bilginin anlaşılmasını ve uygulanması üzerine de eğilir.

  IE 509 TKY ve Kalite Sistemleri (3 kredi)
  Toplam Kalitenin Yönetimi nin tanımı ve temel unsurları, tarihsel gelişimi, kalite ve kültür, TKY ile ilgili temel kavramlar, kaliteyi etkileyen etmenler, sanayide kalite, TKY nde planlama, kalite planlama teknikleri, kalite sisteminin kurulması, kalite örgüt yapısı, TKY nde kontrol, kalite maliyetleri.

  IE 510 İnsan Kaynakları Yönetimi (3 kredi)
  Dersin amacı, öğrencilerin insan kaynakları yönetiminin ne olduğunu bilmeleri, insan kaynakları yönetiminin unusurlarını tartışmalarını, iş analizleri, tanımları, insan kaynakları planlaması, işe alma, performans değerlendirme, eğitme ve geliştirme, ücret yönetimi, kariyer yönetimi, disiplin süreçlerini öğrenmelerini sağlamaktır.

  IE 511 Yalın Üretim (3 kredi)
  Yalın üretim kavramına giriş, Japon yönetim anlayışı ve gelişimi, yalın üretim felsefesi, yalın üretim araç ve teknikleri, tam zamanında üretim ve kanban, grup teknolojisi ve hücresel imalat ve toplam verimli bakım.
   

Endüstri mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |