Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Kadir Has Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  *Elektronik veya Bilgisayar Mühendisliği lisans diploma veya mezuniyet belgesi (noter onaylı örneği)1 *Not çizelgesi (transcript) belgesi veya onaylı sureti *İkametgah senedi *Nüfus cüzdanı (noter onaylı örneği) *Dört adet fotoğraf *Askerlik durum belgesi (erkek öğrenciler için) *ALES sınav sonuç belgesi veya onaylı sureti (en az 55 puan) *İki adet referans mektubu *İngilizce bilgisini gösterir belge2 *Başvuru bilgi formu (başvuru sırasında verilecek)1 Mezun olma aşamasındaki adayların bu belge yerine 'not çizelgesi' belgesini getirmeleri yeterli olacaktır.2 ÜDS: 70, TOEFL (eski): 550, TOEFL (yeni): 210, IELTS: 7.
 • Program tanımları
  ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI


  DERS İÇERİKLERİ  EE-501 Probability & Stochastic Processes (3credits) Discrete and continuous random variables, Probability density and distribution functions, Mean (expectation), variance and higher degree moments. Gaussian (Normal), Poisson, and other important probability distributions, Law of Large Numbers and Central Limit Theorem in probability, Characterizations of stochastic processes, Wide-sense stationary random processes. Autocorrelation and power spectral densities, Gauss Markov and White Gaussian Processes, Random signals and linear systems, Band-limited random signals and sampling process.

  EE-501 Olasılık ve Rastlantısal Süreçler  (3 kredi)
  Ayrık ve sürekli rastlantısal değişkenler. Olasık yoğunluk  ve dağılım fonksiyonları.  Ortalama. varyans ve yüksek dereceden momentler. Gauss (Normal), Poisson ve diğer önemli olasılık dağılımları. Büyük sayılar yasası ve Merkezi limit teoremi. Rastlantısal süreçler, Geniş anlamda duran süreçler,  Autocorrelasyon  ve Güç yoğuluk spectral fonksiyonları.  Gauss, Gauss Markov  ve Beyaz Gauss süreçleri. Ratlantısal süreçlerin  doğrusal sistemlerden geçişi.  Bandı sınırlı süreçler ve örnekleme

  EE-502 Linear Systems (3 credits)
  Mathematical background: normed linear spaces and  transformations, Convergence, basic systems concept, state space representatioins and input-output representations of systems, time-invariant and time-varying systems, Controlability and observability concepts and stability concepts, Realizability problem, Eigenvalue placement with output and state feedback process. Observable design.

   

  EE-502 Lineer Sistemler (3 kredi)
  Matematik önbilgileri: doğrusal uzaylar, doğrusal dönüşümler, normlu doğrusal uzaylar, yakınsama. Temel sistem kavramları, durum uzayı ve girdi-çıktı gösterimi. Zamanda değişen ve zamanda değişmeyen doğrusal sistemler. Denetlenebilirlik, gözlenebilirlik ve kararlılık tanımları. Gerçeklenme, en küçük mertebeden gerçeklenme problemi ve yöntemleri. Çıktı ve durum geri beslemesi ile özdeğer yerleştirmesi. Gözlemci tasarımı.

  EE-503 Information Theory and Coding (3 credits)
  Information measure, entropy, joint and conditional entropies, Source coding techniques,  Instanteneously and uniquely decodable codes, Noiseless coding theorem, Huffman codes and  Lempel-Jiv algorithm. Discrete channel models, Discrete memoryless channel models, Channel capacity, ve computations of channel capacity, Decoding methods, Optimum and maximum-likelihood decoding techniques, Error correcting codes, Linear block coding, Hamming codes, cyclic codes,  BCH codes, convolutional codes, encoder and decoder design,

  EE-503 Bilişim Kuramı ve Kodlama (3 kredi)      
  Bilgi (enformasyon) ölçüsü, entropinin özellikleri, ortak ve koşullu entropi. Kaynak kodlama tekniği: Tek çözülebilir ve anında çözülebilir kodlar,  gürültüsüz kodlama teoremi, Huffman kodları, Lempel-Ziv Algoritması. Ayrık kanal modelleri: Ayrık belleksiz kanallar, kanal sığası ve hesaplama yöntemleri. Kod çözme işlemi: optimum ve en büyük olabilirlikli kod çözme. Kanal kodlama tekniği. Hata düzeltme kodlaması: Doğrusal blok kodlar, üreteç ve eşlik kontrol matrisleri, hata belirteci. Hamming kodları, çevrimsel kodlar, BCH kodları, katlamalı kodlar, özellikleri, kodlayıc ve kod çözücü  yapıları. 

  EE 504 Digital Communications (3 credits)
  Band-pass signal and system representations, Complex envelope and signal space concepts, Gram-Schmid orthogonalization method, correlator and matched filter receiver designs, Bit error rate computations,  minimum energy signals, rectangular,  biorthogonal signals,  Time-frequency-space dimension relationship, channel capacity theorem, digital modulation techniques,  ASK, PSK, QAM  type of modulation techniques, trellis-coded-modulation, system performance evaluations.

  EE-504 Sayısal İletişim (3 kredi)
  Band geçiren sinyal ve sistemlerin gösterilimleri, karmaşık zarf kavramı, Sinyal Uzayı Kavramı:  Gram-Schmidt dikleştirme yöntemi, sinyal vektörlerinin yeniden elde edilmesi, ilişki ve uyumlu süzgeçli alıcı tasarımı, hata olasılığının hesabı, minimum enerjili sinyaller, dikdörtgen, ortogonal, biortogonal yapıda sinyal kümeleri, hata olasılığı için birleşim üst sınırı. Mesaj dizileri için verimli sinyalleşme: Zaman - band genişliği ' boyut ilişkisi, verimli sinyal seçimi, kanal sığası teoremi, sinyal uzayında band verimlilikli kodlama teknikleri: Kodlamalı modülasyon , kafes kodlar, özellikleri, tasarım ölçütleri, başarım analizleri.

  EE-505 Wireless Communications (3 credits)
  Wireless communication systems, Cellular communication topics, Cellular traffic computations, Review of digital communications, Modelling of wireless channels, Simulation techniques for wireless communication  systems, Digital communication over fading channels, Diversity techniques for fading channels, Orthogonal Frequency  Division Multiplexing (OFDM), Multiple access techniques for wireless communications: FDMA, TDMA, CDMA.

  Telsiz İletişim
  Telsiz iletişim sistemleri. Hücresel iletişim kavramları. Hücresel trafik hesapları, Sayısal iletişimin gözden geçirilmesi. Telsiz kanallarının modellenmesi. Telsiz iletişim sistemleri için benzetim teknikleri. Sönümlü kanallar üzerinden sayısal iletişim. Sönümlü kanallar için çeşitleme teknikleri. Dikgen frekans Bölmeli  çoğullama (OFDM).  Telsiz iletişiminde çoklu erişim teknikleri: FDMA, TDMA, CDMA.

  EE-506 Wireless Networks (3 credits)
  Wireless Transmission Fundamentals, Switching Techniques: Circuit Switching, Packet Switching, ATM, Multiuser Systems and Multiple Access Techniques, Cellular Networks, GSM, OFDM, CDMA structures, Wireless Local Area Networks, WiFi, Wimax IEEE802 standards, Bluetooth, Zigbee, Wireless Sensor Networks, Wireless Access Protocol.

  EE-506 Kablosuz Şebekeler (3 kredi)
  Kablosuz iletişim temelleri, Switching teknikleri: Devre Switching, Paket Switching, ATM, Çok kullanıcılı sistemler ve Multiple Access teknikleri, Hücresel şebekeler, GSM, OFDM, CDMA yapıları, Kablosuz LAN'lar, WiFi, Wimax IEEE802 standardları, Bluetooth, Zigbee, Kablosuz sensör şebekeleri, Kablosuz Access Protokolü.

  EE-507 Statistical Signal Processing (3 credits)
  Introduction to estimation, Methods for parameter estimation, Least square, maximum likelihood and moment methods, Estimation of random parameters, Kalman filtering and filter design, Monte Carlo methods, Applications of estimation techniques in digital communications.

  EE-507 İstatistiksel Sinyal İşleme (3 kredi)
  Kestiriciler ve özellikleri. Parametre kestirimi için yöntemler: En küşük kareler, enbüyük olabilirlik ve momentler yöntemleri, Ratlantısal parametrelerin kestirimi. Kalman süzgeçleri ile sıralı ve özyineli kestirim. Monte Carlo yöntemleri. Kestirim tekniklerinin  sayısal iletişimde uygulamaları.

  EE-508 Advanced Signal Processing Techniques (3 credits)

  EE-508 İleri Sinyal İşleme Teknikleri (3 kredi)

  EE-550-559 Special Topics in Electronics Engineering (I-IX) (3 credits)
  Study of special topics chosen among the recent technological or theoretical developments in electronics engineering.

  EE-550-559 Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular (I-IX) (3 kredi)      
  Elektronik mühendisliği alanındaki güncel teknolojik ya da kuramsal gelişmeler arasından seçilmiş özel konuların çalışılması.

  IE-501 Management of Technology & Innovation (3 credits)     
  The enhancement of economic prosperity for countries, industries and business depends upon the effective management of technology. In this course technology regarded as a means of creating economic wealth as well as its importances in ensuring competitiveness in the global economy. Students are expected to learn the optimum means of planning, creating, application and control of technology.

  IE-501 Teknolojinin Yönetimi ve İnovasyonu (3 kredi)
  Ülkelerin, endüstrilerin ve işletmelerin ekonomik kalkınması teknolojinin etkin yönetimine bağlıdır. Derste teknoloji hem ekonomik refah yaratmanın hem de rekabette başarının aracı olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda teknolojinin planlanması, yaratılması, uygulanması ve uygulama kontrolü ile ilgili alanlardaki konular işlenecektir.

  IE-502 Project Management (3 credits)
  This course is designed to teach students the basic principles of good project management. Students will learn how to identify and schedule project resources, create project flow charts, and produce critical path planning and evaluation reports. Important issues of staff selection and team management are also covered. These learning objectives are reinforced by a course project that allows the student to apply the principles and use the tools they learned.

  IE-502 Proje Yönetimi (3 kredi)
  Bu ders öğrencilere iyi bir proje planlamanın temel prensiblerini öğretmek için tasarlanmıştır. Öğrenciler proje kaynaklarını nasıl tanımlayacaklarını ve çizelgeleyeceklerini, proje akış diyagramklarını nasıl oluşturcaklarını, kritik yolu nasıl bulacaklarını ve değerlendirme raporlarını nasıl hazırlayacaklarını öğreneceklerdir. Eleman seçimi ve takım yönetimi gibi önemli konularada değinilecektir. Öğrencilere ayrıca öğrendiklerini pekiştirmek amacı ile bir proje verilecektir.  

  EE-599 Master Thesis (3 credits)
  Preparation of a M.S. thesis by students of the M.S. program under the guidance of an academic advisor.

  EE-599 Yüksek Lisans Tezi (3 kredi)             
  Tezli yüksek lisans programındaki öğrenciler tarafından akademik  danışmanları gözetimin-de bir Yüksek Lisans Tezi'nin hazırlanması.

Elektrik elektronik mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |