Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Kadir Has Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  * Elektronik veya Bilgisayar Mühendisliği lisans diploma veya mezuniyet belgesi (noter onaylı örneği)1 * Not çizelgesi (transcript) belgesi veya onaylı sureti * İkametgah senedi * Nüfus cüzdanı (noter onaylı örneği) * Dört adet fotoğraf * Askerlik durum belgesi (erkek öğrenciler için) * ALES sınav sonuç belgesi veya onaylı sureti (en az 55 puan) * İki adet referans mektubu * İngilizce bilgisini gösterir belge2 * Başvuru bilgi formu (başvuru sırasında verilecek)1 Mezun olma aşamasındaki adayların bu belge yerine 'not çizelgesi' belgesini getirmeleri yeterli olacaktır.2 ÜDS: 70, TOEFL (eski): 550, TOEFL (yeni): 210, IELTS: 7.
 • Program tanımları
  Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, günümüzde büyük önem kazanan Yazılım Mühendisliği ve İletişim Teknolojilerindeki uygulamalara ağırlık veren konuları içermektedir.

  Program - Genel Bilgiler  

      * Tüm dersler 3 kredilik, Yüksek Lisans Tezi ise 6 krediliktir. Yüksek Lisans tezi yazmak mecburidir.
      * Tüm dersler İngilizce'dir.
      * Yüksek Lisans dersleri mecburi ve seçmeli olarak ikiye ayrılır.
      * Yüksek Lisans Derecesi alabilmek için, 21 ders kredisi ve 6 tez kredisi olarak toplam 27 kredi gerekir.
      * Ders kredilerinin 9'u mecburi, 12'si ise seçmeli derslerden toplanır.
      * Mezun olabilmek için en düşük toplam genel not ortalaması 3.0/4.0 olmalıdır.
      * Seçmeli derslerin açılabilmesi kaynakların uyuşumuna göre her sömestr farklılıklar gösterebilir.
      * Yeterli bilgisayar temeli olmayanlar ya da Bilgisayar Bilimleri/Mühendisliğinden lisans derecesi olmayanlar programa kabul edilebilirse, öğrencinin  durumuna  göre, yüksek lisans programı koordinatörü önerisi ile, bilgisayar mühendisliği lisans programından en az iki ders almak zorundadırlar. Bu derslerin kredileri yüksek lisans derecesine sayılmaz.
      * Program koordinatörü onayı ile, diğer üniversitelerin benzer yüksek lisans programlarından en fazla iki ders alınabilir. Bu derslerin kredileri KHÜ yüksek lisans kredisi olarak sayılır.
      * Yüksek Lisans dersleri genellikle hafta içi günleri saat 17:00-20:00 arası KHÜ Cibali Ana Kampüsünde yapılır.

  DERS İÇERİKLERİ

  CE-501 Advanced Software Engineering (3 credits)
  New paradigms in software specification and design. Short review of UML. Object-oriented Design. Software validation and verification. Software Patterns. Pattern-oriented Design. Component-based software engineering. Component-oriented design. Software Frameworks. Software Architectures. Architectural patterns. Lectures, two exams, student presentations, large team software project development.

  CE-501 İleri Yazılım Mühendisliği (3 kredi)
  Yazılım spesifikasyonu ve tasarımında yeni yaklaşımlar, UML'e kısa bakış, Nesneye yönelik tasarım, Yazılım geçerliliği ve verifikasyonu, Yazılım örnekleri, Örnek bazlı tasarım, Bileşen bazlı yazılım mühendisliği, Bileşen bazlı tasarım, Yazılım altyapıları, Yazılım mimarileri, Mimari örnekler, Dersler, 2 sınav, öğrenci sunumları, geniş takım yazılım proje geliştirme.

  CE-502 Software Architecture of Web Services (3 credits)
  Web services in enterprise applications; XML; SOAP; WSDL; UDDI; implementation of web services; advanced topics (conversations, transactions, security, QoS, mobile and wireless services, services management) in web services. 

  CE-502 Web Servisleri için Yazılım Mimarisi (3 credits)
  Kurum uygulamalarında web servisleri: XML, SOAP, WSDL, UDDI, web servislerinin kurulumu ve web servislerinde ileri konular (conversations, transactions, emniyet, QoS, mobil ve kablosuz servisler, servis yönetimi).

  CE-503 Programming Languages (3 credits)
  Comparison of high-level programming languages in terms of syntax, semantics, pragmatics, parameter passing, abstract data types and object representation. Selection, use and implementation of appropriate language(s) for given problem domains.

  CE-503 Programlama Dilleri (3 kredi)
  Yüksek düzeyli programlama dillerinin komut yazımı, semantiği ve pragmatiği açısından karşılaştırılması, parametre aktarma, veri tipleri ve nesne gösterimi. Verilen probleme gore uygun dilin/dillerin seçilmesi, kullanımı ve programlama.

  CE-505 Distributed Operating Systems (3 credits)
  Review of central operating systems concepts. Process management and cooperation. Process and thread scheduling. Deadlocks. Central and distributed memory file systems. I/O systems. Protection and security concepts and mechanisms.

  CE-505 Dağıtılmış İşletim Sistemleri (3 kredi)
  Merkezi işletim sistemleri kavramlarının gözden geçirilmesi. Süreç yönetimi ve işbirliği. Süreç ve 'thread' zamanlaması. Kilitlenmeler. Merkezi ve dağıtılmış bellek dosya sistemleri. Giriş/Çıkış sistemleri. Koruma ve güvenlik kavramları ve mekanizmaları.

  CE-507 Computer Networks (3 credits)
  Review of basic networking principles. Packet versus circuit switching. Mechanisms of TCP/IP protocol suite. Connection management, end-to-end reliable data transfer, sliding window protocol, flow control and congestion control. Routing algorithms. Quality of service. Application layer protocols.

  CE-507 Bilgisayar Ağları (3 kredi)
  Temel bilgisayar ağı kavramlarının tekrarı. Paket anahtarlamaya karşılık devre anahtarlama. TCP/IP protokolünün çalışma mekanizması. Bağlantı yönetimi, uçtan uca güvenilir veri transferi, kayan pencere protokolü, akış kontrolü ve tıkanıklık kontrolü. Yönlendirme algoritmaları. Servis kalitesi. Uygulama katmanı protokolleri.

   CE-509 Algorithms Design and Analysis (3 credits)
  Review of basic algorithms, measures of complexity and asymptotic notations. Searching, sorting and selection algorithms for lists, trees and graphs. Heuristic algorithms and traveling salesman; bin-packing and knapsack problems. NP-completeness.

  CE-509 Algoritma Tasarımı ve Analizi (3 kredi)
  Temel algoritmaların tekrarı, karmaşıklık ölçütleri ve asimptotik notasyonlar. Listelerde, ağaçlarda ve graflarda (çizgelerde) arama, sıralama ve seçme algoritmaları. Heuristic algoritmalar ve 'traveling salesman'; 'bin-packing' ve 'knapsack' problemleri. 'NP-completeness'.

  CE-511 Neural Networks and Fuzzy Systems (3 credits)
  Introduction to neural networks and fuzzy logic. Neural learning paradigms. Multilayer perceptrons and backpropagation. Basic functions software architecture of neural networks. Fuzzy systems and neuro-fuzzy systems.

  CE-511 Yapay Sinir Ağları ve Bulanık Sistemler (3 kredi)
  Yapay sinir ağlarına ve bulanık mantığa giriş. Yapay sinir ağlarının öğrenme paradigması. Çok katmanlı perceptronlar and geriye yayınım (backpropagation). Yapay sinir ağlarının yazılım mimarilerinin temel işlevleri. Karma sistemler (Bulanık sistemler ve yapay sinir ağları-bulanık sistemler).

  CE-513 Artificial Intelligence (3 credits)
  Introduction to AI. Introduction to LISP. Knowledge representation and reasoning. Search algorithms: depth-first, breath-first, heuristic, optimal. Game trees. Learning. Expert systems. Introduction to neural networks.

  CE-513 Yapay Zeka (3 kredi)
  Yapay zekaya giriş. LISP'e giriş. Bilginin gösterilimi ve sebeplendirme. Arama algoritmaları: depth-first, breath-first, heuristic, optimal. Oyun teorisi. Öğrenme. Uzman sistemler. Yapay sinir ağlarına giriş.

  CE-602 Software Architecture and Design (3 credits)
  Current trends and paradigm shifts in software engineering. Distributed software design. Design patterns and pattern-based design principles. Distributed software architectures. Class project based on student teams.

  CE-602 Yazılım Mimarisi ve Tasarım (3 kredi)
  Yazılım Mühendisliğinde mevcut yönelimler ve paradigmalar. Dağıtılmış Yazılım Tasarımı. Tasarım paternleri ve patern tabanlı tasarım ilkeleri. Dağıtılmış yazılım mimarileri. Takım çalışması şeklinde projeler verilecektir.

  CE-604 Design of Real-Time Software Systems (3 credits)
  Properties of real-time systems. Concurrent and dynamic object modeling. Objects representing finite-state machines and state charts. Distributed software architectures for real-time systems. Class projects, based on student teams, attempting to design concurrent, distributed real-time applications.

  CE-604 Gerçek Zamanlı Yazılım Sistemlerinin Tasarımı (3 kredi)
  Gerçek-zamanlı sistemlerin özellikleri. Eş zamanlı ve dinamik nesne modelleme. Sonlu durum makinalarını temsil eden nesneler ve durum diyagramları. Gerçek-zamanlı sistemler için dağıtılmış yazılım mimarileri, Takım çalışmasına dayalı, eş zamanlı, dağıtılmış gerçek-zamanlı uygulamaları tasarlamaya yönelik projeler verilecektir.

  CE-611 Advanced Software Design (3 credits)
  Software architecture and design review. Component-based software engineering. Mobile software agents. Managing distributed software. J2EE, DCOM software platforms. Development of large-scale component-based software application.

  CE-611 Gelişmiş Yazılım Tasarımı (3 kredi)
  Yazılım mimarisi ve tasarım tekrarı. Bileşen tabanlı yazılım mühendisliği. Mobil yazılım ajanları. Dağıtılmış yazılımların yönetimi. J2EE, DCOM yazılım platformları. Geniş ölçekli bileşen tabanlı yazılım uygulamalarının geliştirilmesi.

  CE-613 Software Quality Assurance (3 credits)
  Principles of software validation and verification. Walkthrough and review techniques. Software project, configuration and risk management. Software reliability, availability and fault tolerance measures. Software engineering ethics.

  CE-613 Yazılımda Kalite (3 credits)
  Yazılım onaylama (validation) ve doğrulama (verification). Adım adım ilerleme (Walkthrough) ve gözden geçirme (review) teknikleri. Yazılım proje, konfigürasyon ve risk yönetimi. Yazılım güvenilirliği, elde edilebilmesi ve hata tolerans ölçütleri. Yazılım mühendisliği etiği.

  CE-614 Advanced Topics in Software Engineering (3 credits)
  An emerging new topic or technology or paradigm changes may be introduced, along with series of advanced journal or conference research papers. Research seminar environment.

   CE-614 Yazılım Mühendisliğinde İleri Konular (3 credits)
  İleri dergi ve konferans makaleleri vasıtasıyla, yeni gelişen konu veya teknoloji veya paradigma değişimleri tanıtılacaktır.  Araştırma seminerleri.

  CE-599 Master's Thesis (6 credits)
  Preparation of a M.S. thesis by students of the M.S. program under the guidance of an academic advisor.

  CE-599 Yüksek Lisans Tezi
  Tezli yüksek lisans programındaki öğrenciler tarafından akademik  danışmanları gözetimin-de bir Yüksek Lisans Tezi'nin hazırlanması.

  CE-600 Directed Research (3 credits)

  EE-503 Information Theory and Coding (3 credits)
  Information measure, entropy, joint and conditional entropies, Source coding techniques,  Instanteneously and uniquely decodable codes, Noiseless coding theorem, Huffman codes and  Lempel-Jiv algorithm. Discrete channel models, Discrete memoryless channel models, Channel capacity, ve computations of channel capacity, Decoding methods, Optimum and maximum-likelihood decoding techniques, Error correcting codes, Linear block coding, Hamming codes, cyclic codes,  BCH codes, convolutional codes, encoder and decoder design,

  EE-503 Bilişim Kuramı ve Kodlama (3 kredi)      
  Bilgi (enformasyon) ölçüsü, entropinin özellikleri, ortak ve koşullu entropi. Kaynak kodlama tekniği: Tek çözülebilir ve anında çözülebilir kodlar,  gürültüsüz kodlama teoremi, Huffman kodları, Lempel-Ziv Algoritması. Ayrık kanal modelleri: Ayrık belleksiz kanallar, kanal sığası ve hesaplama yöntemleri. Kod çözme işlemi: optimum ve en büyük olabilirlikli kod çözme. Kanal kodlama tekniği. Hata düzeltme kodlaması: Doğrusal blok kodlar, üreteç ve eşlik kontrol matrisleri, hata belirteci. Hamming kodları, çevrimsel kodlar, BCH kodları, katlamalı kodlar, özellikleri, kodlayıc ve kod çözücü  yapıları.    

  EE-506 Wireless Networks (3 credits)
  Wireless Transmission Fundamentals, Switching Techniques: Circuit Switching, Packet Switching, ATM, Multiuser Systems and Multiple Access Techniques, Cellular Networks, GSM, OFDM, CDMA structures, Wireless Local Area Networks, WiFi, Wimax IEEE802 standards, Bluetooth, Zigbee, Wireless Sensor Networks, Wireless Access Protocol.

  EE-506 Kablosuz Şebekeler (3 kredi)
  Kablosuz iletişim temelleri, Switching teknikleri: Devre Switching, Paket Switching, ATM, Çok kullanıcılı sistemler ve Multiple Access teknikleri, Hücresel şebekeler, GSM, OFDM, CDMA yapıları, Kablosuz LAN'lar, WiFi, Wimax IEEE802 standardları, Bluetooth, Zigbee, Kablosuz sensör şebekeleri, Kablosuz Access Protokolü.

  MA-502 Applied Probability and Stochastic Modeling (3 credits)
  Probability measures. Random variables and distributions. Generating functions. Recurrent events and Bernoulli trials. Stochastic processes and Markov chains. Queueing systems for Poisson and non-Poisson arrivals and exponential and non-exponential service processes. Computer networking and performance evaluation applications.

  MA-502 Uygulamalı Olasılık ve Stokastik Modelleme (3 kredi)
  Olasılık. Rastgele değişkenler ve dağılım. Genelleştirilmiş fonksiyonlar. Rekürans olaylar ve Bernoulli bağıntısı. Stokastik süreçler ve Markov zinciri. Poisson and Poisson olmayan aralıklar için sıralama sistemleri, üstel ve üstel olmayan işlemler. Bilgisayar ağları ve performans değerlendirme uygulamaları.

  IE 501 Management of Technology & Innovation (3 credits)        
  The enhancement of economic prosperity for countries, industries and business depends upon the effective management of technology. In this course technology regarded as a means of creating economic wealth as well as its importances in ensuring competitiveness in the global economy. Students are expected to learn the optimum means of planning, creating, application and control of technology.

  IE 501 Teknolojinin Yönetimi ve İnovasyonu (3 kredi)          
  Ülkelerin, endüstrilerin ve işletmelerin ekonomik kalkınması teknolojinin etkin yönetimine bağlıdır. Derste teknoloji hem ekonomik refah yaratmanın hem de rekabette başarının aracı olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda teknolojinin planlanması, yaratılması, uygulanması ve uygulama kontrolü ile ilgili alanlardaki konular işlenecektir.

  IE 502 Project Management (3 credits) 
  This course is designed to teach students the basic principles of good project management. Students will learn how to identify and schedule project resources, create project flow charts, and produce critical path planning and evaluation reports. Important issues of staff selection and team management are also covered. These learning objectives are reinforced by a course project that allows the student to apply the principles and use the tools they learned.

  IE 502 Proje Yönetimi (3 kredi)
  Bu ders öğrencilere iyi bir proje planlamanın temel prensiblerini öğretmek için tasarlanmıştır. Öğrenciler proje kaynaklarını nasıl tanımlayacaklarını ve çizelgeleyeceklerini, proje akış diyagramklarını nasıl oluşturcaklarını, kritik yolu nasıl bulacaklarını ve değerlendirme raporlarını nasıl hazırlayacaklarını öğreneceklerdir. Eleman seçimi ve takım yönetimi gibi önemli konularada değinilecektir. Öğrencilere ayrıca öğrendiklerini pekiştirmek amacı ile bir proje verilecektir.  

Mühendislik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |