Home > Yüksek Lisans Programları > Bilişim Teknolojileri > Çankaya > Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Gazi Universitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Bilgisayar Sistemleri Eğitimleri, Bilgisayar Eğitimi,Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi,Elektronik Eğitimi,Elektrik Eğitimi,Bilgisayar Mühendisliği,Elektrik-Elektronik ve Endüstri Mühendislikleri, Matematik Eğitimi, İstatistik, Matematik, Diğer Bilişimle İlgili Bölümler(Anabilim Dalı Başkanı Onayıyla)
 • Program tanımları
  BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  ANABİLİM DALI HAKKINDA


  Bilginin etkin ve hızlı bir şekilde gerekli yere iletilmesi anlamına gelen Bilişim Sistemi, ekonomik faaliyet alanlarını değişime uğratan hatta bütünüyle yeni faaliyet alanları ortaya çıkaran teknolojilerdir. Bilişim Sistemlerini de bu teknolojiler arasında sayabiliriz.

  Bilişim Sistemi çeşitli yazarlar tarafından bir çok farklı şekilde tanımlanmıştır. Bunları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür;

  Bilişim Sistemi; temel görevi organizasyondaki karar verme aşamasına kadar bilgiyi düzenlemek, saklamak, işlemek ve toplamak olan parçalar kümesidir” (Karahoca, 1998, s.8).

  Bilişim Sistemi; bilgisayar ve iletişim teknolojisinin, özellikle de iletişimin alt yapısındaki gelişmelerin ortaya çıkardığı, her türlü verinin elde edilmesi, işlenmesi, depolanması ve dağıtılması konusunda yeni ve sürekli gelişmelere neden olan bir teknolojidir” (Uzkesici, 1993, s.10).

  Bilişim Sistemi; verileri toplayan, dönüştüren ve dağıtan donanım, yazılım, insan kaynakları, iletişim ağları ve veri kaynaklarının düzenlenmiş bir toplamıdır (Başoğlu ve Aydın, 1998 İşletmecilik kongresi, s.380).

  Günümüzde bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin süreklilik arz etmesi, toplumsal yapı üzerinde bir takım etkiler ortaya çıkarmıştır. Bu etkiler üç farklı boyutta incelenebilmektedir (Uzkesici, 1993, s.8).

  Yönetim ve karar alma süreçleri üzerindeki etkileri; Buna örnek olarak yönetim bilgi sistemleri , karar destek sistemleri ve uzman sistemler verilebilir.

  Ürünler ve üretim süreci üzerindeki etkileri; Buna örnek olarak otomatik makineler üretimde robotların kullanımı verilebilir.

  Uluslar arası ticaret ve ekonomik ilişkiler üzerinde etkileri; Buna ise örnek olarak çalışma koşulları ve yeni uluslar arası örgütler verilebilir.

  Son olarak Dünya ve Türkiye üzerindeki payı değerlendirildiğinde diğer sektörler arasında önemi daha hızlı artan Bilişim Sektörünün, geleceğin iş kolları arasındaki payının %65-75 oranlarına ulaşacağı tahmin edilebilmektedir.

  Bilişim Sistemlerinin günümüzde hızla geliştiğini fakat bu konuda oluşan kültürün daha yavaş ilerlediğini söyleyen Türk Bilişim Derneği (TBD) İstanbul Şube Başkanı Polat Kutnay'a göre “Günümüzün en etkili silahı olan bilgi ve bilgi teknolojileri ülkemizin her kesiminde hızla gelişmemektedir. TBD'nin temel amacı ülkemizde bilişim kültürünün oluşmasını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda ülkenin çeşitli yerlerine şubeler kurulmalı ve bu şekilde kullanıcılara daha yakın olunmasını sağlamaktır”(Computerworld,1998,s.8).


  BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI DERS PROGRAMI

  BİLGİSAYAR AĞLARI    
  BİLGİSAYAR MİMARİSİ
  VERİ İLETİŞİMİ    
  YAPAY ZEKA    
  NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA    
  VERİ YAPILARI VE ALGORTİMALAR    
  WEB TABANLI EĞİTİM TASARIM VE UYGULAMA İLKELERİ 1    

  DERS İÇERİKLERİ

  BS590 Bilgisayar Programlama 3 (3+0)
  Problem çözme, algoritma geliştirme ve akış diyagramları. Programlamanın temel kavramları.  Değişkenler, veri türleri, atama deyimleri, işlemler, karar verme yapıları, döngüler, fonksiyonlar, parametre aktarım yöntemleri, göstericiler (pointers), tek ve çok boyutlu diziler, string işlemleri. Kullanıcı tanımlı veri türleri, metin ve ikili dosyalar.

  BS591 Nesne Yönelimli Programlama 3 (3+0)
  Nesne yönelimli programlamaya giriş, nesne yönelimli çözümleme ve tasarım, Birleşik Modelleme Dili (UML), nesne yönelimli programlamanın temelleri, tür özelliklerinin devralınması. Değişkenler, Akış Kontrolü, Sınıflar ve Nesneler, Dizinler ve Taşıyıcı Sınıflar, Arayüz Yapıları. Sınıflandırma ve soyutlama. Nesne tanımı ve çok türlü nesneler. Nesne özelliklerinin atanması (encapsulation) ve saklanması. Nesneye dayalı yazılım felsefesi, Nesneye dayalı yazılım geliştirme süreçleri, Nesneye dayalı çözümleme yöntemi ve gösterim sistemi, Nesneye dayalı tasarım yöntemi ve gösterim sistemi. Nesneye dayalı gerçekleştirme ve gösterim sistemi, Nesneye dayalı bir programlama diline giriş.

  BS592 Veri Yapıları ve Algoritmalar 3 (3+0)
  Yığıtlar, kuyruklar, bağlı listeler. Dinamik bellek ayırma. Ağaç yapılar. B-ağaçları ve uygulamaları. Graflar, en kısa yollar, topolojik sıralama. Sıralama ve arama teknikleri ve performans. Statik ve dinamik kırpma (hash) teknikleri. Algoritmalara giriş, algoritma analizi. Sıralama algoritmaları (selection sort, insertion sort, bubble sort, shell sort, merge sort, quick sort, heap sort), doğrusal zamanda sıralama (count sort, radix sort, bucket sort). Dinamik programlama (matrix-chain multiplication, longest common subsequence). Temel graf algoritmaları (BFS, DFS, Topological sort). Greedy algoritmları, minimum spanning trees (kruskal algorithm, prim algorithm), shortest path (bellman-ford algorithm, dijkstra algorithm). Bilgi sıkıştırma (Huffman algorithm).

  BS593 Olasılık ve İstatistik Yöntemler 3 (3+0)

  Olasılık ve istatistik ile ilgili temel kavramlar. Merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri. Örnekleme dağılımları. İstatistik tahmin. İstatistik hipotezler ve hipotez testleri. Regresyon ve korelasyon analizleri. Rassal değişkenler ve özel fonksiyonları. Çok değişkenli dağılımlar ve yoğunlukları. Bağımsız rassal değişkenler. Korelasyon istatistiğinin mühendislik sistemlerine uygulanması.

  BS594 İşletme Yönetimine Giriş 3 (3+0)
  İşletmelere Genel Giriş, İşletmelerin Amaçları ve Türleri, İşletmelerin Temel İşlevleri, İşletme Sistemi, İşletmelerin Kuruluşu ve Hukuki Yapıları, İşletmelerin Birleşmeleri, İşletme Yönetimi, Yönetimin Tarihçesi, Yönetim İşlevleri, Üretim, Pazarlama, Finans, Personel Yönetimi, Halkla İlişkiler, Karar verme.

  BS501 Yazılım Mühendisliği 3 (3+0)

  Yazılım Mühendisliğine giriş. Yazılım Yaşam Döngüsü çerçevesinde yazılım ölçüm, hesaplama ve planlama, yazılım gereksinimleri analiz teknikleri. Yazılım mühendisliği metodolojileri. Sistem mimarisi ve detaylı tasarım, gerçekleştirim, test ve bakım metotları. Yazılımda kalite, Kaliteli yazılım kurulum teknikleri ve prensipleri. Yazılım Standartları.  Bilgisayar destekli yazılım araçları (CASE) teknolojilerinin gözden geçirilmesi. Yazılım Projesi Uygulaması. Uygulamalı dönem ödevi.

  BS502 Nesne Yönelimli Yazılım Geliştirme 3 (3+0)
  Nesne Yönelimli Kavramlar. UML ile Nesne Yönelimli Modelleme. Nesne Yönelimli Gereksinim Analizi. Nesne Yönelimli Tasarım. Nesne Yönelimli Yazılım Testi. UML Tabanlı Yazılım Geliştirme Araçları. Yazılım Geliştirme Süreci. Kod Mühendisliği ve Yazılım Belgeleme.

  BS503 Bilişim Sistemleri ve Bilişim Teknolojileri 3 (3+0)

  Bilişim Sistemleri ve Sayısal Şirketler, Sayısal Şirketlerin Yönetimi, Bilişim Sistemi Türleri, Bilişim Sistemlerin Şirket İçindeki Rolü, Kurumsal Uygulamalarda Bilişim Sistemi Desteği, Çözümleme ve Karar Alma Modelleri, Karmaşık Kararlar ve Uzman Sistemler, Bilişim Teknolojileri, Bilişim Kaynaklarının Yönetimi, Bilişim Sistemlerinin Planlanması, Geliştirilmesi ve Yönetilmesi.

  BS504 Veritabanı Yönetim Sistemleri 3 (3+0)
  Veri tabanı yönetimin sistemlerine giriş. Hiyerarşik, ağ ve ilişkisel veri modelleri. Bağıntı modeli. Bağıntı cebri. Bütünlük. Normalleştirme. SQL sorgulama. Veritabanı tasarımı. Eşzamanlı çalışma. Nesneye dayalı veritabanı. XML veritabanları.

  BS505 Sistem Çözümleme ve Modelleme 3 (3+0)
  Sistem Kavramı. Bilişim Sistemi Çözümleme ve Modelleme. Olurluk Çalışması. Yönetim İşlevi. Veri ve Bilgi Kavramları. Bilgi Gereksinimlerinin Saptanması. Sistem Çözümleme ve Modelleme Araçları. Sistem Modellemede Kullanılan Diller. Bilgisayar Destekli Yazılım Mühendisliği Araçları. Kullanıcı Etkileşiminin Sağlanması. Yazılım Bakımının Önemi.

  BS506 İnternet Teknolojileri ve Uygulamaları 3 (3+0)

  Protokoller, Veri Değişim Formatları ve Metodları. Internet İçin Geliştirilen Uygulamaların Mimarileri ve Bu Mimarilerin Bileşenleri. Internet Uygulamaların Geliştirilmesinde Kullanılan Araçlar. Internet Uygulamalarında Başarım. Güvenlik Konuları. Internette Bilgi Arama Altyapısı ve Araçları. Yaygın Kullanılan İnternet Uygulamaları.

  BS511 Görsel Programlama 3 (3+0)

  Görsel Yazılım Geliştirme Ortamını Kullanarak Etkileşimli Uygulama Geliştirme ve Programlama. Problem Çözme ve Program Tasarımı; Denetim Yapıları; Nesneler ve Etkileşimleri; Kullanıcı Arayüzü Oluşturma; Belgeleme ve Programların Test Edilmesi ve Hata Ayıklanması.

  BS512 Açık Kaynak Kodlama 3 (3+0)
  Açık kaynak kodlama tanımlar. Açık kaynak kod geliştirme. Açık kaynak yazılım olgusu, felsefesi, üstünlükleri ve dezavantajları. Açık sistemler yaratma süreçleri, yazılım uyumluluğu ve parça uyumluluğu sağlamada ortaklaşa yapılan iş ortamları, sistemler arası haberleşme, paylaşımlı ve dağıtılmış veritabanları ve uygulama geliştirme ortamları. Açık kaynak projeler ve genel özellikleri. Açık kaynaklarda güvenlik. Java ve Linux programlama. Uygulama örnekleri.

  BS513 Veri Madenciliği 3 (3+0)
  Veri madenciliğinin tanımı. Veri madenciliği uygulama alanlarına, tekniklerine ve modellerine genel bakış. Veri madenciliği aşamaları: Amacı belirleme, amaca uygun veri kümesi oluşturma (veri seçme), veri ayıklama ve önişleme, veri azaltma ve veri dönüşümü, veri madenciliği öğrenme algoritmasını seçme, model değerlendirme ve bilgi sunumu, bulunan bilginin yorumlanması. Veri Madenciliği öğrenme algoritmalarını inceleme: karar ağaçları, sınıflandırma, eğri uydurma, bağıntı kurma, bellek tabanlı yöntemler, k-komşu algoritması, demetleme, yapay sinir ağları.

  BS514 Yapay Zeka 3 (3+0)

  Zekâ ve yapay zekâ tanımları. Problem çözme teknikleri: durum-uzayı yaklaşımı, problem-indirgeme yaklaşımı, problem modeli, problem sunumu, ayrıntılı arama algoritmaları (breadth-first, depth-first, iterative deepening), buluşsal arama algoritmaları. Oyun teorisi. Bilgi temsili ve nedenleme: önermeler mantığında; sözdizimi, anlambilim ve ispat kuramı (deductive inference), yüklem mantığı, üretim sistemleri, anlambilim ağları ve çerçeveleri. Kural tabanı, uzman sistemler, çıkarsama motoru. Makine öğrenimi: tümevarım,  komutla öğrenme, örneklerle öğrenme, sınıflandırma, açıklama temelli öğrenme, ilişkisel ve sezgisel öğrenme. Yapay zekâ uygulamaları. Dönem ödevi.

  BS515 Gerçek Zamanı Sistem Yazılımları 3 (3+0)
  Gerçek Zamanlı Sistemler. Gerçek Zamanlı İşletim Sistemleri Kavramları: Görev Anahtarlama, Zaman Uyumlama, Veri İletişimi. Gerçek Zamanlı Yazılım Geliştirme Yöntemleri. Gerçek Zamanlı Yazılım Geliştirme Araçları.

  BS516 İşletim Sistemleri 3 (3+0)
  İşletim sistemlerinin temel kavramları, işlem yönetimi, zaman paylaşımlı çalışma, bağlam değiştirme, iplikler (threads), prosesler arası etkileşim ve senkronizasyon, karşılıklı dışlama, semaforlar, klasik proses problemleri, ölümcül kilitlenme, yakalam ve engelleme, iş sıralama algoritmaları, bellek yönetimi, sayfalama, görüntü bellek, dosya sistemi ve yönetimi, Giris/Çıkış birimleri.

  BS517 Bilgisayarlı Grafik 3 (3+0)
  Temel kavramları. Etkileşimli grafik programlamanın temelleri, grafik donanımları, nokta ve satır çizim düzenekleri, 2-B ve 3-B geometri, dönüşümler, eğrilerin ve yüzeylerin temsili, katı cisim modelleme, renklendirme, görünebilir yüzeylerin belirlenmesi ve aydınlatılması, gölgeleme ve ışıklandırma modelleri, renklendirme, saklanmış kenar ve yüzey algoritmaları. Üç boyutlu görüntüleme.  Bilgisayar destekli uygulamalar.

  BS518 Bilişim Sistemlerinin Yazılım ve Donanım Altyapısı 3 (3+0)
  Bilgisayar Mimarilerinin Sınıflandırılması. Donanım Mimarisinin Bileşenleri. Bellek Hiyerarşisi. İletişim Altyapısı. İşletim Sistemleri Kavramları. Veri Tabanı Yönetim Sistemleri. İstemciler ve Sunumcular İçin Sistem Yazılımları.

  BS519 Bulanık Mantık 3 (3+0)
  Bulanık kümeler ve temel bulanık küme işlemleri; bulanık bağıntı ve genişleme prensibi; dilsel değişkenler; bulanık mantık ve yaklaşık muhakeme; bulanık kural tabanı; bulanık karar mekanizması; bulanıklaştırıcı ve netleştiriciler. Lineer olmayan yapılar için bulanık sistemler. Giriş-çıkış veri seti ile bulanık sistem tasarımı.

  BS520 Gerçek Zaman Sistemleri 3 (3+0)
  Gerçek Zamanlı Sistemler. Gerçek Zamanlı İşletim Sistemleri Kavramları: Görev Anahtarlama, Zaman Uyumlama, Veri İletişimi. Gerçek Zamanlı Yazılım Geliştirme Yöntemleri. Gerçek Zamanlı Yazılım Geliştirme Araçları.

  BS521 Yönetim Bilişim Sistemleri 3 (3+0)
  Yönetim Bilişim Sistemlerine (YBS) genel bakış. Bir örgüt geliştirme aracı olarak YBS yaklaşımı. Kavramsal temeller: Bilgi, sistem, planlama, denetim, örgüt ve yönetim kavramları, bilgi işleyici olarak insan, karar alma süreci, seçenekler arasından seçme yöntemleri. YBS’nin yapısı. İşlemler, planlama, denetim, karar alma ve yönetim düzeylerinde YBS desteği, karar-destek sistemleri, bilgi gereksinimlerinin belirlenmesi. Bilişim sistemleri planlama, tasarım, gerçekleştirim ve işletimi.

  BS522 Coğrafi Bilgi Sistemleri 3 (3+0)
  Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve kartografya: Tanımlar, CBS ve kartografya arasındaki ilişkiler, CBS'de görselleştirme aracı olarak haritaların önemi, konumsal veri, CBS'de kartografik yöntemlerin uygulanmasına örnekler. CBS'de harita özellikleri: kartografik yaklaşımlar, CBS'de kartografik iletişim, CBS uygulamalarında kullanılan haritaların işlevleri ve çeşitleri.

  BS523 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği 3 (3+0)
  Ağ Güvenliğine Giriş ve Temel Kavramlar. Risk Değerlendirmesi, Güvenlik Politikası, Tehditlerin Sınıflandırılması. Parolalar, Erişim İzinleri. Şifreleme Teknikleri, Geleneksel Yöntemler, Açık Anahtar Yöntemleri, Asıllama, Sayısal İmza, Protokollar, Şifreleme Yazılımları. Tcp/Ip Protokol ve Hizmetlerinde Güvenlik, Güvenlik Duvarları, Sanal Özel Ağlar. Saldırı Tespit Sistemleri.

  BS524 Çokluortam Sistemleri 3 (3+0)
  Çoklu ortam sistemleri için mimariler, dijital ses, görüntü teknolojisi ve görüntü sıkıştırma. Bilgisayar grafik bilimi, çoklu ortam bilgi sistemleri, çoklu ortam iletişim sistemleri. İnternet'in yapısı. İnternet'te veri depolama ve veriye ulaşma yöntemleri.

  BS525 Bilişim Sistemleri Proje Yönetimi 3 (3+0)
  Proje Yönetimi Bağlamı. Proje Denetimi Bağlamı. Projenin Kavranması. Projenin Planlanması : Risklerin Tanımlanması ve Yönetilmesi, Proje Eylemlerinin Tanımlanması, Bağıntıların Kurulması, Projenin Değerlendirilmesi (Estimating), Programların Hazırlaması, Proje Bütçesinin Hazırlanması. Projenin İşletimi (Running) : Proje Ekibinin Oluşturulması, Gelişmelerin İzlenmesi. Beceri (Skills) Yönetimi.

  BS526 Dağıtık Sistemler 3 (3+0)

  Dağıtık sistemler algoritmaların temeli, problemler, hata toleransı göz önüne alınarak dağıtık uygulamalar tasarlamak ve anlamak için gerekli modeller ve yöntemler. Pratik güncel dağıtık sistem uygulama örnekleri.

  BS527 Veri İletişimi 3 (3+0)
  Veri iletimi, sinyal kodlama teknikleri, sayısal iletişim teknikleri, veri bağlantı kontrolü, çoklama. Geniş alan ağları, devre anahtarlama, paket anahtarlama, yönlendirme. Hücresel kablosuz ağlar.  Yerel ağlar. Yüksek hızlı ağlar. Kablosuz ağlar. Ağlar arası protokoller.

  BS528 Bilgisayar Ağları 3 (3+0)
  Giriş. Bilgisayar ağlarının tasarımı, kurulumu ve performans prensipleri. ISO-OSI başvuru modeli. Fiziksel katman, veri bağı katmanı, ortam erişim alt katmanı, ağ katmanı, ulaşım katmanı, UDP ve TCP/IP protokolleri ve üst katmanlar. Bilgisayar ağ cihazları: köprü, yönlendirici, anahtarlar. Yönlendirme algoritmaları.

  BS529 E-İmza ve Açık Anahtar Altyapısı 3 (3+0)
  E-imza tanımı, bileşenleri, uygulamaları. Güvenlik unsurları: veri bütünlüğü, kimlik doğrulama ve onaylama, inkâr edilmezlik, güvenlik gerekleri ve kullanılan yaklaşımlar. Bilgisayar ve iletişim güvenliği. Standartlar. ISO 27001. Sayısal İmza Algoritmaları. Anahtarlar. Özetleme Algoritmaları. Açık anahtar altyapısı ve bileşenleri. E-imza yazılım ve donanımları. Açık anahtar altyapısı ve donanımları. E-İmza Kanunu. E-imza uygulamaları.

  BS530 Genetik Algoritmalar 3 (3+0)
  Biyolojik yapılara giriş. Genetik algoritmalar: programlama ve makine öğreniminin temelleri. Arama stratejileri. Matematiksel temeller. Öğrenme sistemlerinde rasgelelik. Mikroskobik dinamik sistem modelleri. Şema teorisi, ağaç temelli genetik programlama. Uygulamalar. Dönem ödevi.

  BS531 WEB Tasarımı 3 (3+0)
  HTML: HTML'in Gelişimi ve Diğer Benzer Teknolojilerle İlişkisi, HTML'in 'in Bir İşaretleme Dili Olarak Özellikleri, Temel Etiketler, Biçimlendirme, Bağlar, Çerçeveler, Çizelgeler, Listeler, Formlar, Resimler. Çoklu Ortam İçeriği İle Tasarım: Flash. CSS: CSS'e Giriş, CSS Sözdizimi, CSS İle Biçem Oluşturma. İstemci Taraflı Betik Programlama: Javascript. Sunucu Taraflı Betik Programlama ve Devingen İçerik Yönetimine Giriş. Tarayıcı Bağımsız Web Tasarımı.

  BS532 Gömülü Sistemler 3 (3+0)
  Gömülü sistemlerin temel yapısının öğretilmesi. Gömülü Sistem Problemlerini çözme metotlarının kazandırılması. Gerçek zamanlı işletim sistemleri, mikro kontrol devreleri,  gömülü geliştirme, haberleşme protokolleri, veri elde edimi, sensor sinyal işleme ve kontrol kuramı. Gömülü sistemler için programlama metotları, I2C veriyolu ve uygulamaları. Klavye programlama (Matris, Analog). Yedi Parçalı Gösterge Sürücüleri. Uzaktan kumanda birimleri ve kod çözücüler.

  BS533 Yazılım Mimarileri 3 (3+0)
  Temel Mimari Kavramları. Yüksek Düzeyli Mimari Örüntüleri. Mikro Mimari Örüntüleri. Seçilmiş Örüntüler. Dağıtık Sistem Örüntüleri. Servis Örüntüleri. Başarım ve Güvenilirlilik Örüntüleri. Gerçek Zamanlı Sistem Örüntüleri.

  BS534 Mobil Kablosuz Ağlara Giriş 3 (3+0)
  Kablosuz ve mobil ağların altyapıları. Problem ve çözüm yöntemleri. Kablosuz ortam erişimi. Mimariler ve protokoller. GSM/GPRS, CDMA, 802.11, Bluetooth, 3G, nG, mobil IP, mobil ulaşım katmanı, mobil uygulama geliştirme.

  BS535 Nanoteknolojiler 3 (3+0)

  Akıllı malzemeler, üretim, üretim-süreçleri, nano teknolojiler ve bilgisayar bilimleri. Nano ve mikro elektromekanik yapılar. Nano sistemler için matematiksel modeller. Yapısal tasarım, benzetim ve modelleme. Hamilton ve Lagrance eşitlikleri.

  BS536 Paralel Bilgisayar Mimarileri 3 (3+0)
  Paralel bilgisayarlar. Paralel sanal makineler. Paralel hesaplamalar. Paralel bilgisayar modelleri, süper bilgisayarlar, paylaşımlı hafıza, Dağıtık hafıza, ölçeklenebilir işlemciler. Paralel programlama teknikleri. Paralel programlama, ileti aktarımı ile işleme, ardışık düzenim ile işleme, bellek paylaşımlı işleme, gibi kapsamlı teknikler ve paralel işleme için algoritmalar ve uygulamalar. MPI kullanımı.

  BS537 Algoritma Analizi ve Tasarımı 3 (3+0)
  Algoritma etkinliği. Bilgisayar algoritmalarının analizi. Sınıflandırma, arama, sayfalama ve paralelleme. Matematiksel algoritmaların analizi. Oyun ve bulmaca, ağ algoritmaları ve olasılık algoritmaları analizi. Böl ve yönet ile dönüştür ve yönet yaklaşımları. Temel çizge yapıları, işlevleri ve algoritmaları. Rasgele algoritmalar ve çözümlemeleri. Dinamik programlama algoritmaları.

  BS538 Uzman Sistemler 3 (3+0)
  Temel kavramlar: çıkarsama makinesi, bilgi tabanı, bilgi edinimi, bilgi temsili ve kontrolü, otomatik muhakeme, belirsizlik temsili, pratik problem çözme. Uzman sistemlerinin pratik ve teorisinin gelişimi. Uzman sistem araçları. Bilinen uzman sistem örnekleri. Uzman sistem tasarımı için yazılım araçları ve mimarileri. Uzman sistem tasarım uygulama ödevi.

  BS539 Elektronik Ticaretin Temelleri 3 (3+0)

  Elektronik ticaretin prensipleri. İşlemsel veri hareketi sistemleri. Güvenlik sağlama protokolleri. Güvenli uygulamalar. SIM ve manyetik kartlar. Dağıtık dokümantasyon kontrol sistemleri. Kurumlar arası işlemler. E-ticaret yazılım tasarım, geliştirme ve yönetimi. Heterojen elektronik ticaret işlemleri. Dönem projesi.

  BS540 WEB Tabanlı Teknolojiler 3 (3+0)
  İnternet ve istemci/sunucu teknolojileri. İnternet bilgi sistemleri. Web tarayıcılar ve sunucular. İstemci ve sunucu taraflı diller. Web veritabanları ve XML. Temel internet uygulamaları ve protokolleri: DNS, HTTP, POP3, SMTP, FTP, P2P, IRC vb. Veri ağları.  OSI katmanları. Kablosuz ve hareketli ağlar. Dönem projesi.

  BS517 WEB Tabanlı Eğitim Tasarım ve Uygulama İlkeleri 1 (3+0)
  Web-tabanlı eğitimde kullanılan modellerin incelenmesi ve değerlendirilmesi, web-tabanlı eğitimde uygulanacak temel beceriler ve uygulamaların incelenmesiyle öğretimsel tasarımların geliştirilmesi, etkili web-tabanlı eğitim modellerinin seçilmesi, web-tabanlı eğitimde uygulanan öğrenme ve ölçme-değerlendirme prensiplerinin incelenmesi.

  BS598 Seminer 0 (0+0)

  Bir dönemlik proje çalışması. Çalışma sonuçları bir rapor halinde sunulacaktır.

  BS599 Bitirme Projesi 0 (0+3)
  Öğrenci danışmanı ile birlikte seçeceği bir konuda yaptığı çalışmayı dönem sonunda bir jüri önünde savunacaktır.

Bilişim Teknolojileri ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |