Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Ülkemizde üniversite mezunu teknik personelin yazılım sektöründe çalışanlarının bir kesimi bilgisayar mühendisleri, bir kesimi ise diğer dallardan gelen ve kendini yetiştiren kişilerdir. Diğer dallardan gelen kişilerin çoğu bilişim sistemlerinin geliştirilmesi konusunda biçimsel bir eğitim almamışlardır. Bilgisayar mühendisleri arasında da bu alanda çalışanların sahip olması gereken güncel bilgilere sahip olmayanlar vardır. Bu öngörüler doğrultusunda Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı, dört yıllık lisans diplomasına sahip üniversite mezunlarının, bilişim sistemlerinin çözümlenmesi, tasarımı ve geliştirilmeleri konularında kuramsal ve uygulamalı bilgi edinmelerini, ve bu alanda çalışmak için gerekli temel eğitimi almalarını sağlamaktır.


  Bilimsel Hazırlık Dersleri

  Programın önkoşulu niteliğindeki konular aşağıdakilerdir:
  1. Yapısal programlama
  2. Nesneye Yönelik Programlama
  3. Veri Yapıları ve Algoritmalar
  4. Olasılık ve istatistiksel yöntemler
  5. İşletme yönetiminde temel konular

  Yukarıda sayılan konularda biçimsel bir eğitim almamış öğrencilere uygulanacak hazırlık programında, öğrencilerin alacakları dersler aşağıdakilerdir:
  BBS514    Yapısal Programlama    (3 0 3)
  BBS515    Nesneye Yönelik Programlama    (3 0 3)
  BBS516    Veri Yapıları ve Algoritmalar    (3 0 3)
  BBS535    Olasılık ve İstatistiksel Yöntemler    (3 0 3)
  BBS536    İşletme Yönetimine Giriş    (3 0 3)


  Eğitim Programının Dersleri

  Bilişim Sistemleri tezsiz yüksek lisans derecesini alabilmek için gerekli toplam kredi 30’dur. Eğitim programı süresince her öğrencinin 2’si kredisiz, 10 tanesi de kredili olmak üzere toplam 12 ders alması gerekmektedir. Kredisiz Seminer ve Bitirme Projesi derslerinin, kredili derslerin tamamlanmasına yakın dönemlerde alınması zorunludur.

  Kredisiz Zorunlu Dersler
  BBS691    Seminer    (0 0 0)
  BBS695    Bitirme Projesi    (0 3 0)

  Seçmeli Dersler
  BBS632    Veri Tabanı Sistemleri    (3 0 3)
  BBS633    Sistem Çözümleme ve Modelleme    (3 0 3)
  BBS634    Bilişim Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri    (3 0 3)
  BBS635    İnternet Teknolojileri ve Uygulamaları    (3 0 3)
  BBS651    Yazılım Mühendisliği    (3 0 3)
  BBS652    Yazılım Mimarileri    (3 0 3)
  BBS653    Veri Tabanı Tasarımı ve Yönetimi    (3 0 3)
  BBS654    Veri Ambarı ve Veri Madenciliği    (3 0 3)
  BBS655    Görsel Programlama    (3 0 3)
  BBS656    Nesneye Yönelik Yazılım Geliştirme    (3 0 3)
  BBS636    WEB Tasarımı    (3 0 3)
  BBS671     Gerçek Zamanlı Sistemler için Yazılım Geliştirme    (3 0 3)
  BBS672     Koşut Bilgisayarlar için Yazılım Geliştirme    (3 0 3)
  BBS673     Yönetsel Uygulamalarda Bilişim Desteği    (3 0 3)
  BBS674     Bilişim Sistemi Proje Yönetimi    (3 0 3)
  BBS675     Bilişim Sistemlerinin Donanım ve Yazılım Altyapısı    (3 0 3)
  BBS676     Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları    (3 0 3)
  BBS677     Bilgisayar ve Ağ Güvenliği    (3 0 3)

  Programa Kayıtlı Aktif Derslerin Listesi
  Program Adı :     Bilişim Sistemleri Y.L.2.Ögr.
  Ders Kodu     Ders Adı     Ders İçerik     TPK
  BBS514     Yapısal Programlama    
  Bilgisayar Programlamada Temel Kavramlar. Sorunları Biçimselleştirme ve Adım Adım Çözümleyerek Algoritma Geliştirme, İş Akış Çizgesi Oluşturma. Yapısal Programlama İle İlgili Kavramlar. Veri Türleri ve Değişken Tanımları. Temel Komut Yapıları. Koşul ve Döngü Komutları. İşlev Kavramı. Programlama Dillerinde Tek ve Çok Boyutlu Dizi. Kütük İşlemleri. Göstergeler.

  BBS515     Nesneye Yönelik Programlama    
  Nesneye Yönelik Yaklaşımda Temel Kavramlar. Nesneye Yönelik Bir Programlama Dilinin Öğrenimine Giriş. Sınıf, Nesne, Kalıtım, Çok Biçimlilik, Soyut Sınıf ve Arayüz, Aykırı Durum Kavramları.

  BBS516     Veri Yapıları ve Algoritmalar    
  Özyineli Algoritmalar, Özyineli İlişkiler, Algoritma Analizi Kavramına Giriş. Çok Boyutlu/Üçgen/Kuşak/Seyrek Matris Gerçekleştirimi. Yığıt ve Kuyruk Veri Yapıları, Önişleç/Araişleç/Sonişleç İfadeler. Tek/Çift Bağlaçlı (Döngülü) Listeler. İkili Ağaç, İkili Arama Ağacı, Özyineli ve Yinelemeli İkili Ağaç Dolaşımları, Genelleştirilmiş Listeler, Kılavuzlu İkili Ağaçlar. Yığınlar, Öncelik Kuyrukları, Ayrık Kümeler İçin Veri Yapıları. Seçme, Yerleştirme, Kabarcık, Sayma, Çabuk, Birleşmeli, Yığın, Basamak Sıralama Algoritmaları ve Analizleri. Avl Ağaçları.

  BBS535     Olasılık Kuramı ve İstatistiksel Yöntemler    
  Olasılığın Çeşitli Tanımları. Örneklem Uzayı, Olaylar ve Ollay Uzayları, Olasılık Teoremleri; Koşullu Olasılık, Bağımsızlık, Bayes Teoremi; Raslantı Değişkeni, Kesikli Olasılıkdağılımları, Sürekli Olasılık Fonksiyonları, Dağılım Fonksiyonları; Koşullu Olasılık Fonksiyonları. İstatistiğin Tanımı ve Amacı, Temel Kavramlar, Sıklık (Frekans) Dağılımları ve Grafikler, Merkezi Eğilim Ölçüleri, Değişim Ölçüleri, Nokta Tahmini ve Güven Aralıkları, Hipotez Testleri, Çapraz Tablolar, Ki-Kare Analizi, Regresyon Analizi ve Korelasyon, Tek Yönlü Varyans Analizi.

  BBS536     İşletme Yönetimine Giriş    
  Ekonomik Yaşam ve İşletme, İşletmelerin Amaçları ve Türleri, İşletme Sistemi, İşletmelerin Kuruluşu, İşletmelerin Hukuki Yapıları, İşletmelerin Birleşmeleri, Yönetim, Yönetimin Tarihçesi, Yönetim İşlevleri, İşletmelerin Temel İşlevleri, Üretim, Pazarlama, Finans, Personel Yönetimi, Halkla İlişkiler, Karar verme.

  BBS632     Veri Tabanı Sistemleri    
  Veri Tabanı Sistemlerine Genel Bakış, Varlık-Bağıntı Modeli ve Veri Tabanı Tasarımı, İlişkisel Model, Bütünlük Kısıtlamaları ve Normalizasyon, İlişkisel Cebir ve İlişkisel Hesap, Sql : Standart Veri Tabanı Dili, Nesneye-Yönelik Model, Nesne-İlişkisel Sistemler, Fiziksel Yapılar ve Dizinler.

  BBS633     Sistem Çözümleme ve Modelleme    
  Sistem Kavramı. Bilişim Sistemi Çözümleme ve Modelleme. Olurluk Çalışması. Yönetim İşlevi. Veri ve Bilgi Kavramları. Bilgi Gereksinimlerinin Saptanması. Sistem Çözümleme ve Modelleme Araçları. Sistem Modellemede Kullanılan Diller. Bilgisayar Destekli Yazılım Mühendisliği Araçları. Kullanıcı Etkileşiminin Sağlanması. Yazılım Bakımının Önemi.

  BBS634     Bilişim Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri    
  Bilişim Sistemleri ve Sayısal Şirketler, Sayısal Şirketlerin Yönetimi, Bilişim Sistemi Türleri, Bilişim Sistemlerin Şirket İçindeki Rolü, Kurumsal Uygulamalarda Bilişim Sistemi Desteği, Çözümleme ve Karar Alma Modelleri, Karmaşık Kararlar ve Uzman Sistemler, Bilişim Teknolojileri, Bilişim Kaynaklarının Yönetimi, Bilişim Sistemlerinin Planlanması, Geliştirilmesi ve Yönetilmesi.

  BBS635     Internet Teknolojileri ve Uygulamaları    
  Protokoller, Veri Değişim Formatları ve Metodları. Internet İçin Geliştirilen Uygulamaların Mimarileri ve Bu Mimarilerin Bileşenleri. Internet Uygulamaların Geliştirilmesinde Kullanılan Araçlar. Internet Uygulamalarında Başarım. Güvenlik Konuları. Internette Bilgi Arama Altyapısı ve Araçları. Yaygın Kullanılan İnternet Uygulamaları.

  BBS636     Web Tasarımı    
  Html: Html'in Gelişimi ve Diğer Benzer Teknolojilerle İlişkisi, Html'in Bir İşaretleme Dili Olarak Özellikleri, Temel Etiketler, Biçimlendirme, Bağlar, Çerçeveler, Çizelgeler, Listeler, Formlar, Resimler. Çoklu Ortam İçeriği İle Tasarım: Flash. Css: Css'e Giriş, Css Sözdizimi, Css İle Biçem Oluşturma. İstemci Taraflı Betik Programlama: Javascript. Sunucu Taraflı Betik Programlama ve Devingen İçerik Yönetimine Giriş. Tarayıcı Bağımsız Web Tasarımı.

  BBS651     Yazılım Mühendisliği    
  Yazılım Geliştirme Proje Planı. Yazılım Geliştirme Proje Yönetimi. Yazılım Ölçütleri ve Kestirim Teknikleri. Yazılım Gerçekleştirme ve Belgeleme. Yazılım Sınama. Yazılım Kurumu ve Uygulamaya Geçiş. Yazılım Geliştirme Standartları. Yazılım Kalite Güvencesi. Risk Çözümleme. Yazılım Bakımı. Yapılandırma Yönetimi. BDYM Araçları.

  BBS652     Yazılım Mimarileri    
  Temel Mimari Kavramları. Yüksek Düzeyli Mimari Örüntüleri. Mikro Mimari Örüntüleri. Seçilmiş Örüntüler. Dağıtık Sistem Örüntüleri. Servis Örüntüleri. Başarım ve Güvenilirlilik Örüntüleri. Gerçek Zamanlı Sistem Örüntüleri.

  BBS653     Veri Tabanı Tasarımı ve Yönetimi    
  Veri Tabanının Tasarlanması ve Tanımlanması, Veri Tabanı Erişimlerinin Denetlenmesi : Kullanıcılar, Kullanıcı Hakları ve Roller, Veri Tabanı Sisteminin İzlenmesi, Dağıtılmış Veri Tabanı Sistemleri, Sorgu Eniyileme ve Sorgu İşleme, Hareket İşleme, Birliktelik Denetimi.

  BBS654     Veri Ambarı ve Veri Madenciliği    
  Karar Destek Sistemlerindeki Gelişmeler, Veri Ambarı Çevresi, Veri Ambarı Tasarımı, Veri Ambarı ve Teknoloji, Dağıtılmış Veri Ambarı, Erp ve Veri Ambarı, Veri Madenciliği Metodolojisi, Veri Madenciliği Tekniklerine Genel Bakış, Birleştirme Kuralları, Sınıflandırma ve Öngörü, Küme (Cluster) Çözümleme, Bağ (Link) Çözümleme, Sepet (Basket) Çözümleme.

  BBS655     Görsel Programlama    
  Görsel Yazılım Geliştirme Ortamını Kullanarak Etkileşimli Uygulama Geliştirme ve Programlama. Problem Çözme ve Program Tasarımı; Denetim Yapıları; Nesneler ve Etkileşimleri; Kullanıcı Arayüzü Oluşturma; Belgeleme ve Programların Test Edilmesi ve Hata Ayıklanması.

  BBS656     Nesneye-Yönelik Yazılım Geliştirme    
  Nesneye Yönelik Kavramlar. "Unified Modeling Language" (Uml) ve Nesneye Yönelik Modelleme. Nesneye Yönelik Gereksinim Analizi. Nesneye Yönelik Tasarım. Nesneye Yönelik Yazılım Testi. Uml Tabanlı Yazılım Geliştirme Araçları. Yazılım Geliştirme Süreci. Kod Mühendisliği ve Yazılım Belgeleme.

  BBS671     Gerçek Zamanlı Sistemler için Yazılım Geliştirme    
  Gerçek Zamanlı Sistemler. Gerçek Zamanlı İşletim Sistemleri Kavramları: Görev Anahtarlama, Zaman Uyumlama, Veri İletişimi. Gerçek Zamanlı Yazılım Geliştirme Yöntemleri. Gerçek Zamanlı Yazılım Geliştirme Araçları.

  BBS672     Koşut Bilgisayarlar için Yazılım Geliştirme    
  Koşut Bilgisayar Mimarilerine Giriş. Koşut Bilgisayarlarda Veri İletişimi. Program Geliştirme Süreci. Koşut İşlem Gerektiren Yaygın Sorunlar ve Çözüm Türleri. Koşut Programlama Hata Bulma Yöntemleri. Koşut Programlarda Etkinlik Özleme, Görüntüleme ve Çözümleme Yöntem ve Araçları.

  BBS673     Yönetsel Uygulamalarda Bilişim Sistemi Desteği    
  Stok Denetimi, Üretim, Satış, Tedarik, Sipariş, İnsan Kaynakları, Müşteri İlişkileri, Muhasebe, Finans, Eğitim, Ulaştırma, Sağlık, ..Vb. Yaygın Kullanılan Yönetsel Uygulamalarda Bilişim Desteği.

  BBS674     Bilişim Sistemi Proje Yönetimi    
  Proje Yönetimi Bağlamı. Proje Denetimi Bağlamı. Projenin Kavranması. Projenin Planlanması : Risklerin Tanımlanması ve Yönetilmesi, Proje Eylemlerinin Tanımlanması, Bağıntıların Kurulması, Projenin Değerlendirilmesi (Estimating), Programların Hazırlaması, Proje Bütçesinin Hazırlanması. Projenin İşletimi (Running) : Proje Ekibinin Oluşturulması, Gelişmelerin İzlenmesi. Beceri (Skills) Yönetimi.

  BBS675     Bilişim Sistemlerinin Donanım ve Yazılım Altyapısı    
  Bilgisayar Mimarilerinin Sınıflandırılması. Donanım Mimarisinin Bileşenleri. Bellek Hiyerarşisi. İletişim Altyapısı. İşletim Sistemleri Kavramları. Veri Tabanı Yönetim Sistemleri. İstemciler ve Sunumcular İçin Sistem Yazılımları.

  BBS676     Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları    
  ISO Referans Modeli. TCP/IP, Ağ Türleri ve Topolojileri. Fiziksel Katman: Fiziksel İletişim Ortamları, Modülasyon Yöntemleri. Modemler, Bazı Bağlantı Standartları, Bit, Damga ve Çerçeve Zamanuyumu. Veri Bağlantı Katmanı: Idle Rq, Sürekli Rq Algoritmaları, Kayan Pencere Düzeneği, HDLC ve Türevi Protokollar. Yerel Ağlar, Ethernet ve Token Ring. Geniş Alan Ağları, PPP, ATM ve Frame Relay, Telekomünikasyon Firmalarının Sunduğu Hizmetler ve Standartlar. Veri Aktarımı Temel Kavramları. Bilgisayar Ağlarına Genel Bakış. ISO-OSI Modeli Tanımı. Devre Anahtarlama, Paket Anahtarlama. Ağ Topolojileri. Fiziksel Katman. İletişim Teknikleri. Veri Bağlantı Katmanı, Akış Kontrol ve Hata Düzeltme. Ağ Katmanı. Yerel Alan Ağları. Genel Olarak Kullanılan Bilgisayar Ağlarının Örnekleri ve Protokolları.

  BBS677     Bilgisayar ve Ağ Güvenliği    
  Ağ Güvenliğine Giriş ve Temel Kavramlar. Risk Değerlendirmesi, Güvenlik Politikası, Tehditlerin Sınıflandırılması. Parolalar, Erişim İzinleri. Şifreleme Teknikleri, Geleneksel Yöntemler, Açık Anahtar Yöntemleri, Asıllama, Sayısal İmza, Protokollar, Şifreleme Yazılımları. Tcp/Ip Protokol ve Hizmetlerinde Güvenlik, Güvenlik Duvarları, Sanal Özel Ağlar. Saldırı Tespit Sistemleri.

  BBS691     Seminer    
  Bir dönemlik proje çalışması. Çalışma sonuçları bir rapor halinde sunulacaktır.

  BBS695     Bitirme Projesi    
  Öğrenci danışmanı ile birlikte seçeceği bir konuda yaptığı çalışmayı dönem sonunda bir jüri önünde savunacaktır.


Bilişim teknolojileri ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |