Home > Yüksek Lisans Programları > Bilgisayar Bilimleri ve Bilişim Teknolojileri > Etimesgut > Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Yüksek Lisans Programı - Etimesgut - Ankara

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Başkent Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Etimesgut - Ankara

 • Program tanımları

  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanı, son yıllarda çok popüler olan ve teknolojik gelişmelere paralel olarak pek çok  iş alanında insan gücüne ihtiyaç duyan bir alandır. Günümüzde bilgisayar, öğretim ve teknoloji kavramları bir arada düşünüldüğünde, akla uzaktan öğretim ve e-öğrenme gibi konularda pek çok kurumun ve Teknokent’in yürüttüğü projeler ve uygulamalar gelmektedir.
  Eğitimde insan gücü profilinin değiştiğini, gerek yöntem ve kuramların uygulanmasında, gerekse kuramların pratiğe dökülmesinde farklı donanımlara sahip bireylerin yetiştirilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu konuda hem dünya çapında, hem de ülkemizde eğitimin etkililiğini arttırmak ve öğretim teknolojilerini eğitim süreçleri ile bütünleştirmek amacıyla kapsamlı araştırmalara gereksinim duyulmaktadır. Öğretim teknolojilerinin etkili kullanımı konusunda değişik alanlarda varolan uygulamaları analiz edebilecek, farklı alanlarla ilişkilendirerek disiplinler arası çalışmalar yürütecek, mevcut uygulamaları üst düzeylere taşıyacak ve dünyada bu konuda yapılan çalışmaları özümseyerek ülkemize uygun modeller ve çözümler geliştirebilecek bilim insanları yetiştirmek gerekmektedir.

  Diğer yandan, teknolojinin eğitim-öğretim süreçlerinde kullanılması demek, bu süreçlerin her adımında işe koşulması anlamına geldiğinden, eğitim yönetimi, ölçme-değerlendirme ve tüm farklı alanların öğretimi, bilgi ve iletişim teknolojileri desteği ile yürütülebilir. Teknolojinin gelişme hızı göz önüne alındığında tüm bu süreçlerde bilgi ve iletişim teknolojilerinin vazgeçilmez bir bileşen olduğu çok açıktır.

  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojilerini kullanarak eğitimi  güçlendirme amacıyla bir araya gelen ve ilişikteki ders programı taslağında isimleri belirtilen üniversitemiz öğretim üyeleri ve yetişmekte olan genç akademisyenler, yukarıda kısaca değinilen konuları derinlemesine tartışmış ve sonuçta Eğitim  Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı bir Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Yüksek Lisans programının oluşturulmasının gerek bilimsel gerekse toplumsal bakımdan üniversitemize ve ülkemize büyük yararlar sağlayacağı sonucuna varmıştır.

  Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesindeki bu konuya yönelik bilimsel ve pratik birikimin bir yüksek lisans programı aracılığı ile yaygın bir kesime aktarılmasının ülkemizde eğitimin kalitesinin artırılmasına önemli bir katkı sağlayacağı yönünde ortak bir görüş oluşmuştur. Programın başlıca hedefleri arasında aşağıda belirtilen öncelikler yer almaktadır.
  1. Birinci olarak ülkemizde eğitim sorunlarına çözüm getirebilecek, yeni modeller geliştirebilecek bilimsel ve pratik birikimin oluşmasına katkı sağlayacaktır. Bu konuda düşünen, sorgulayan, yaratıcı ve problem çözme becerilerine sahip bireylerin yetişmesinin yanı sıra, yaşam boyu öğrenmeyi toplumda her kesime kabul ettirebilecek ve ulaştırabilecek gelişmiş insan gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunacaktır.
  2. Programın bir diğer hedefi öğretim teknolojileri alanında hâlihazırda oldukça yetersiz bir düzeyde kalan araştırma kapasitesini ve çeşitliliğini arttırmaktır. Üniversitemizde farklı disiplinlerde çalışmalarını yürüten araştırmacılar, eksikliği duyulan konularda araştırmalar yaparak özgün verilere dayalı araştırma sonuçlarını kamuoyuna duyuracaktır.
  3. Program üniversitemizde disiplinler arası çalışmaların geliştirilmesi ve disiplinler arası araştırma kapasitesinin arttırılmasına önemli katkılarda bulunacaktır.
  4. Program’da yer alan dersler kuramsal yaklaşımların yanı sıra geliştirme ve uygulama olanağı sağlayacağından, öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin uygulamalı çalışma yürütme bilgi ve deneyimlerinin artırılmasına yardımcı olacaktır.
  5. Programın bir başka önemli hedefi yurtdışında öğretim teknolojilerine yönelik eğitim ve araştırma merkezleri ile kısa dönemli öğretim üyesi ve öğrenci değişimleri çerçevesinde işbirliği geliştirmek, bu kuruluşlar ile ortak eğitim modülleri oluşturmak ve birlikte karşılaştırmalı araştırmalar yapmaktır

  Tüm bu nedenlerden dolayı, farklı alanlarda çalışan lisans mezunları kendilerini öğretim teknolojilerinin kullanımı ve uygulanması konusunda yetiştirmek isteyebilir. Önerilen bu program, isteyen bireylere bu olanağı sunacaktır.

   
  BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  Ders İçerikleri

  BÖTE 511   Eğitimde İstatistiksel Yöntemler                                        2-2-3
  Temel istatistiksel kavram ve yöntemlerin tanıtımı, eğitim araştırmalarını yürütmek ve analizleri gerçekleştirmek için gerekli veri toplama, kodlama, örnekleme, veriyi organize etme, karşılaştırma, yordama ve ilişkilendirme gibi istatistiksel yöntemlerin öğretimi

  BÖTE 523 Uzaktan Eğitim: Kuramdan Uygulamaya                                  2-2-3
  Uzaktan eğitim kavramı, tarihçesi ve bu süreçteki dönüşümleri, dünyada ve Türkiye’deki başlıca uzaktan eğitim uygulamaları, kullanılan teknolojiler, öğrenci ve eğitici rolleri, öğretim tasarımı,   değerlendirme yöntemleri, uzaktan eğitimin geleceği

  BÖTE 525 Öğrenme Nesneleri                                                        2-2-3
  Öğrenme nesnelerinin tanımı, öğretim tasarımında öğrenme nesnelerinin yeri, öğrenme nesnelerinin sınıflandırılması, öğrenme nesnelerinin üst verisine yönelik   uluslararası standartlar, eğitim ontolojileri ile öğrenme nesnelerinin ilişkisi, öğrenme nesneleri havuzu tasarımı ve geliştirilmesi, öğrenme nesnelerinin yeniden kullanılabilir ve öğrenme/öğretme sürecinde öğrenci özelliklerine göre uyarlanabilir olmasında ontoloji ve semantik web kavramlarının önemi

  BÖTE 527 Öğretim Teknolojilerinde Liderlik ve Planlama                           2-2-3
  Liderlik ve teknolojik liderlik kavramları, teknoloji liderinin rolleri, teknoloji politikaları ve planlaması için gerekenler, formatör öğretmenlerin ve bilgisayar öğretmenlerinin teknolojik liderlikteki rollerinin irdelenmesi

  BÖTE 541 Teknolojinin Eğitim Programı ile Bütünleşmesi                            2-2-3
  Teknoloji entegrasyonu ile ilgili kuramlar, ülkemizde bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitime entegrasyonunda yaşanan süreçler ve sorunlar, sürecin eğitim programı, insan gücü, yönetim, denetim ve alt yapı boyutları ile ele alınması

  BÖTE 543 Çoklu ortam için Öğretim Tasarımı                                       2-2-3
  Problem/ihtiyaç analizi, görev/iş/amaç analizi ve öğrenenlerin analizi, eğitsel hedeflerin belirlenmesi, analizler ve hedefler doğrultusunda öğretim stratejilerin geliştirilmesi, materyal seçimi ve geliştirilmesi, değerlendirme ve uygulama süreçleri

  BÖTE 545 Çoklu ortam Uygulamaları                                                2-2-3
  Öğretimi teknoloji ile desteklemek amacıyla işitsel ve görsel materyal (animasyon, ses, video vb.) hazırlama, tasarlama ve geliştirme, başlıca çoklu ortam geliştirme araçlarının tanıtımı ve kullanımı, çoklu ortam ürünlerinin değerlendirilmesi

  BÖTE 521 Araştırma Yöntemleri                                                    2-2-3
  Araştırma sürecinde kullanılan nitel ve nicel araştırma yöntemleri, araştırma kısımları, bu kısımlar arasındaki ilişki, başlıca veri toplama araçları, başlıca istatistiksel analiz teknikleri, araştırma raporlarının ve makalelerinin değerlendirilmesi, araştırma önerisi yapılması

  BÖTE 512 İleri Düzey İstatistik                                                     2-2-3
  Eğitim araştırmalarını yürütmek ve detaylı analizleri gerçekleştirmek için gerekli ileri düzey istatistiksel yöntemlerin öğrenilmesi. Frekans dağılımları, korelasyon kavram, varyans ve kovaryans analizlerinin özellikleri, doğrulayıcı, açıklayıcı faktör analizlerinin yapısal etlik modelleme yönteminde kullanılması

  BÖTE 514 Nitel Araştırma Yöntemleri                                              2-2-3
  Nitel araştırmanın önemi, eğitim alanında nitel araştırmanın yeri, araştırma sürecinde nitel araştırma yöntemleri kullanılarak veri toplama, analiz etme, değerlendirme, araştırma önerisi hazırlama

  BÖTE 516 Karma Eğitim için Öğretim Yöntem ve Teknikleri                        2-2-3
  Yüz-yüze ve çevrimiçi ortamlarda etkili öğretim sağlamak amacıyla kullanılabilecek yöntem ve tekniklere ilişkin araştırma sonuçlarının incelenmesi, teknoloji destekli uygulama önerilerinin geliştirilmesi

  BÖTE 522 E-Öğrenme ve Uygulamaları                                             2-2-3
  E-öğrenme kavramı, kullanılan teknolojiler, etkileşimli öğretim uygulamaları tasarlama ve geliştirme, değerlendirme yöntemleri, e-öğrenmede öğrenme yönetim sistemlerinin rolü, e-öğrenmede uluslararası standartlar

  BÖTE 526 Yapay Zeka ve Uygulamaları                                             2-2-3
  Problem çözme teknikleri, önermeler mantığı ve birinci derece yüklem mantığının söz dizimi, anlam bilgisi ve ispat teorisi, orta ölçekli yapay zeka tabanlı programların kullanımı

  BÖTE 540 Teknoloji Destekli Alan Öğretimi                                        2-2-3
  Söz konusu alanda teknolojiyi etkili bir şekilde kullanmak amacıyla öğrenme ve öğretim kuramlarından yararlanmak, araştırma yapmak, örnek uygulamaları incelemek ve öneriler geliştirmek

  BÖTE 542 Teknoloji Destekli Ölçme-Değerlendirme                                2-2-3
  Teknoloji destekli ölçme değerlendirmenin eğitimin etkililiğini artırmadaki önemi, bilgisayar destekli yazılımları kullanarak test ve sınav hazırlama, soru bankası oluşturma, değerlendirme amaçlı rapor yaratma,

  BÖTE 544 Öğretim Amaçlı Mesaj Tasarımı                                         2-2-3
  Öğretimsel mesaj tasarımı ilkeleri (motivasyon, bellek, algı, kavram öğrenme, vb.), teknikleri ve analizi; temel araştırmalar; basılı ve elektronik materyallerde uygulanma yöntemleri

  BÖTE 546 Türkiye’nin Eğitim Sorunları ve Öneriler                                2-2-3
  Türk eğitim sisteminin örgütsel ve yönetimsel sorunları, sistemde meydana gelen değişmeler, bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkili kullanılmasına yönelik çözüm önerileri, gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri doğrultusunda öneriler

  BÖTE 599 Yüksek Lisans Tezi                                                       0-2-0
  Yüksek lisans programını tamamlayabilmeleri için öğrencinin tez danışmanı gözetiminde yürüttüğü araştırma ve geliştirme çalışmaları

  BÖTE 500 Seminer                                                                   0-2-0
  Öğretim teknolojisi alanında yapılan çalışmaların, alandaki gelişmelerin, var olan sorunların ve çözüm önerilerinin güncel bir bakış açısıyla sunulması ve tartışılması


Bilgisayar Bilimleri ve Bilişim Teknolojileri ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |