Home > Yüksek Lisans Programları > Bilgisayar Bilimleri ve Bilişim Teknolojileri > Çankaya > Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Çankaya Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Bölüm Tanıtımı

  Bilgi Teknolojileri sadece tezsiz program sunmaktadır. Programın amacı öğrencilere yüksek kaliteli Bilgi Teknolojileri yetileri kazandırmaktır. Program Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Bölümlerinden mezun olan öğrenciler hariç diğer tüm bölüm öğrencilerine açıktır ve herhangi bir bilgisayar bilgisine ve geçmişine sahip olmayı gerektirmemektedir. Programda yer alan dersler bilgisayar mühendisliği ve işletme bölümlerinden seçilmiştir.

  Dersler her dönemde başlanılabilecek şekilde ayarlanmıştır. İlk yılın sonunda öğrenciler bilgisayar mühendisliği ve işletme konularında temel bilgileri almış olurlar. Son sene ise bu bilgilerin iş yaşamında kullanımıyla ilgili çalışmalar yapılmaktadır.

  Eğitim Programı

  Zorunlu Dersler
  CENG 530     Bilgisayarın Temelleri     (3-0-3)
  CENG 531     Bilgi Teknolojisi     (3-0-3)
  CENG 532     Bilgisayar Sistemleri     (3-0-3)
  CENG 533     Programlama ve Problem Çözme     (3-0-3)
  CENG 590     Yüksek Lisans Semineri     Kredisiz
  CENG 534     Çoklu Ortam ve İnternet     (3-0-3)
  CENG 535     Veritabanı Yönetimi     (3-0-3)

  Seçmeli Dersler
  Seçmeli 1 (MAN)
  Seçmeli 2 (MAN)
  Seçmeli 3 (MAN)
  Seçmeli 4 (CENG ya da MAN)

  CENG 501     İletim Sistemleri     (3-0-3)
  CENG 502     Bilgisayar Ağları ve Haberleşme     (3-0-3)
  MAN 503       İşletme Yönetimi: İlkeler ve Sistemler     (3-0-3)
  MAN 505       İşletme Kararlarında Muhasebe     (3-0-3)
  MAN 515       Üretim ve Faaliyet Yönetimi     (3-0-3)
  MAN 532       İşletmecilikte Öngörü     (3-0-3)
  MAN 536       Yönetim Bilimi     (3-0-3)

  Yukarıdaki seçmeli derslere ek olarak Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerimizin programında olan diğer Ana Bilim Dalı Başkanlıklarının Yüksek Lisans programlarından da öğrencinin danışmanı ve Ana Bilim Dalı Başkanının onayı ile dersler alınabilir. Bunlar seçmeli ders olarak sayılacaktır.

  Ders İçerikleri

  CENG 501 İşletim Sistemleri (3-0-3)
  Eşzamanlı programlamanın temelleri;UNIX ağırlıklı, çok görevli işletim sistemleri; ortak dışlama problemi ve kritik alanlar; semaforlar; ADA randevusu; taşıyıcılar; UNIX yapısı.

  CENG 502 Bilgisayar Ağları Ve Haberleşme (3-0-3)
  Veri haberleşmesinin temelleri, bilgisayar ağları, ISO/OSI temel referans modeli, yönlendirme, akış kontrolu, tıkanıklık kontrolu, TCP/IP protokolleri, veri yolları, internet, üst seviye protokoller.

  CENG 530 Bilgisayarın Temelleri (3-0-3)
  Bilgisayarın parçaları, veri akışı, soyutlama seviyesi, sayı sistemleri, işletim sistemleri, ofis araçları, mantık, kapılar, hesap tablosu, veritabanı, internet.

  CENG 531 Bilgi Teknolojisi (3-0-3)
  Bilgi sistemlerine giriş: organizasyonda bilgi sistemleri, bilgi sistemleri soruşturması ve analizi, bir organizasyonun bilgi teknolojisi politikası. Bilgi teknolojisi mimarisi: veri iletişimi ve ağ haberleşmesi. İnternet, İntranet ve web tabanlı sistemler. Bilgi işleme ihtiyaçları. Firmaların kaynak yönetimi(ERM):İş hayatında bilgi teknolojisi.

  CENG 532 Bilgisayar Sistemleri (3-0-3)
  Firma kaynak planlaması(ERP) uygulamaları: ERP ye giriş(SAP, Oracle, ASP). Sistem dizaynı ve uygulaması: dağıtık sistemler ve istemci/sunucu mimarisi, merkezi çıktı havuzu. Sistem bakımı: bakım planı, yedekleme ve kesintisiz güç sistemleri, güncelleme, güvenlik.

  CENG 533 Programlama ve Problem Çözme (3-0-3)
  C dilinde proramlama.Yapısal problemlerin çözümü, sonuç algoritmalarının tasarımı ve yukarıdan aşağıya analizi.Kontrol yapıları, ver, tipleri, giriş çıkış formatı, program yapıları, fonksiyonlar,tekrarlama, dosyalar, göstericiler ve dinamik veri yapıları.

  CENG 534 Çoklu Ortam ve İnternet (3-0-3)
  Çoklu Ortam Sistemleri için Mimariler, Dijital Ses, Görüntü Teknolojisi ve Görüntü Sıkıştırma. Bilgisayar Grafik Bilimi, Çoklu Ortam Bilgi Sistemleri, Çoklu Ortam İletişim Sistemleri. İnternet'in yapısı. İnternet'te veri depolama ve veriye ulaşma yöntemleri.

  CENG 535 Veritabanı Yönetimi (3-0-3)
  Veritabanlarına giriş, veri depolama ve alıp getirme sorunları, veri tanımlama, ilişkisel veritabanı yönetimi, Tablolar, Aramalar, İlişkiler. Varlık-ilişki modelleri, sıralı arama diline giriş (SQL), Görsel ortamda arama yazma, gömülü SQL, Visual Basic ve MS Access ile veritabanı programlama.

  CENG 590 Y. Lisans Semineri (kredisiz)
  Öğrenciler araştırma projeleri konusunda bir rapor hazırlayıp seminer verirler.

  MAN 503 İşletme Yönetimi: İlkeler ve Sistemler (3-0-3)
  Yönetimde temel kavramlar ve yönetim felsefesi; motivasyon teori ve teknikleri, yönetim tarzları, yönetim düşünce ekolleri, bilimsel yönetim, karar verme, sorumluluklar ve denetime açık olma; kontrol mekanizması; şirket kültürü, yönetim sistemleri, analizler, tasarım ve uygulama, karşılaştırmalı yönetim düşünceleri; Türkiye'deki durum.

  MAN 505 İşletme Kararlarında Muhasebe (3-0-3)
  Karar vermede muhasebe ilkeleri ve süreçleri; defter tutma, çift kayıtlı defter tutma işlemleri, yevmiye defteri tutma, defteri kebir hesapları, finansal tablolar ve raporlar,sürekli ve periyodik envanter metodları, denkleştirme, mizan bilançoları, mizan sonrası bilançolar, bilanço, gelir beyanı hazırlıkları ve analizleri, finans ve oran analizleri; yönetim muhasebesine genel bakış; maliyet sistemleri, ABC ve diğer maliyetleme metodları, tam maliyet, marjinal maliyet, standart maliyet, sorumluluk muhasebesi; sermaye bütçelemesi, programlama.

  MAN 515 Üretim ve Faaliyet Yönetimi (3-0-3) (3-0-3)
  Yerli ve global üretim ve faaliyetler işlevi;üretim sistemleri ve şekilleri; mal, hizmet ve fikir üretimleri, faaliyet tasarımı, plan, politikaları ve kontrolü; talep öngörüsü, kapasite planlaması; malzeme yönetimine genel bakış; envanter kontrolü, JIT, toplam kalite kontrolü araçları ve yönetimi; tesis yerleşimi, düzeni, planlanması; yenilik ve teknolojik gelişmelerin tasarım ve yönetimi; yöntem çalışmaları; zaman ve hareket analizleri, iş tasarımı, iş ölçümü ve ücretler.

  MAN 532 İşletmecilikte Öngörü (3-0-3)
  Zaman serileri; regresyon modelleri ile öngörü, durağan zaman-serisi modelleri, işletme zaman serilerinin modellenmesi: trend ve hareketlilik, trend ve birim kök testleri, çok denklemli zaman serisi modelleri.

  MAN 536 Yönetim Bilimi (3-0-3)
  Yönetim biliminin tarihsel perspektifi; yöneylem araştırması; problem çözme, durağan ve ardışık karar verme; bilimsel metod; doğrusal programlama formülasyonu ve doğrusal programlama probleminin çözümü, grafiksel, cebirsel, simpleks metodlar, ikililik, parametrik analiz ve duyarlılık analizleri; ulaştırma, atama problemleri ve çözümleri; şebeke analizleri; tam sayılı programlama, doğrusal olmayan programlama, dinamik programlama; kuyruk ve envanter modelleri; Markov süreci; benzetimler; işletme uygulamaları.

Bilgisayar Bilimleri ve Bilişim Teknolojileri ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |