Eğitimde Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Eğitimde Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Günümüzde hem bilgi kapsamı, hem de teknolojik gelişmeler büyük bir hızla değişmekte ve yayılmaktadır. Bu oluşumlar, doğal olarak öğrenme-öğretme biçimlerini etkilemektedir. Öğretim materyallerinin hazırlanmasından sunuş ve değerlendirme sürecine kadar teknolojinin, özellikle bilişim teknolojilerinin vazgeçilmezliği eğitimcileri yeni kuramlar ve uygulama yollarının arayışına yönlendirmiş ve yeni bilim dalları olarak, oluşturulmaya başlanmıştır. Çoklu-ortam teknolojileri ve web teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte bu durum daha da gelişmiş ve giderek önem kazanmıştır. Ayrıca, Türkiye, ilk ve orta dereceli okullarında bilgisayar ve internete dayalı eğitimin uygulanması açısından büyük bir hedef belirlemiştir. Öte yandan Yüksek Öğretim Kurumu üniversitelerde internete dayalı eğitim konusunda yayınladığı bir yönetmelikle de bu konuda önemli adımlardan birini atmıştır. Özel sektör ise eğitimde içerik sağlama ve bu içeriğin bilgisayar ve internet ortamlarında gösterimi konusunda büyük yatırımlara girmektedir.

  Gerek Dünyada gerekse Türkiye'de git gide önemini artıran çoklu ortam ve uzaktan eğitim alanında yetişmiş insan gücüne gereksinim kendini hissettirmektedir. Bu nedenle, Eğitimde Bilişim Teknolojileri adı altında ikinci öğretimde bir tezsiz yüksek lisans programının açılması gerekmektedir.
   

  Toplam Kredi Sayısı ve Dersler

  Hazırlık Dersleri:
  BBS514     Yapısal Programlama     (3 0 3)
  BEB531     Teknoloji Destekli Eğitimin Temelleri     (3 0 3)
  BEB532     Öğretim Tasarımı, Geliştirme ve Değerlendirme     (3 0 3)

  Temel Dersler

  Anabilim Dalının aşağıdaki Temel Derslerden programa kayıtlı her öğrenci için belirlediği 6 ders zorunlu olarak alınacaktır
  BEB661     Okulda Teknoloji Kullanımı ve Yayılımı     (3 0 3)
  BEB662     Eğitim ve Eğitim Teknolojisinin Temelleri     (3 0 3)
  BEB663     Öğrenim Yönetim Sistemleri     (3 0 3)
  BEB664     E-Öğrenmede Ders Tasarımı     (3 0 3)
  BEB665     Teknoloji Destekli Öğrenme Ortamları     (3 0 3)
  BEB666     Öğretimde Çoklu Ortam Tasarımı     (3 0 3)
  BBS516     Veri Yapıları ve Algoritmalar     (3 0 3)
  BBS632     Veri Tabanı Sistemleri     (3 0 3)
  BBS633     Sistem Çözümleme ve Modelleme     (3 0 3)
  BBS634     Bilişim Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri     (3 0 3)
  BBS635     İnternet Teknolojileri ve Uygulamaları     (3 0 3)
  BBS636     WEB Tasarımı     (3 0 3)

  Seçmeli Dersler

  Temel Dersler içinde Anabilim Dalının belirledikleri dışında kalan derslerden açılmış olanlardan ya da aşağıdaki derslerden seçilir
  BEB671     Öğretim Teknolojilerinde Araştırma Yöntemleri     (3 0 3)
  BEB672     Eğitimde Internet Uygulamaları     (3 0 3)
  BEB673     Öğrenme Nesneleri     (3 0 3)
  BEB674     Yetişkin Eğitimi ve Bilişim     (3 0 3)

  Öğrenciler mezuniyetleri için gereken toplam krediyi tamamlamak üzere yeterince derse kaydolmak zorundadırlar. Bilişim Enstitüsünün öteki eğitim programlarında tanımlı olan dersler de hem kayıtlı olunan ve hem de dersi açan anabilim dallarınca uygun bulması durumunda seçmeli ders olarak alınabilir.

  Programa Kayıtlı Aktif Derslerin Listesi
  Program Adı :     Eğitimde Bilişim Teknolojileri Y.L.2.Ögr.
  BEB661     Okulda Teknoloji Kullanımı ve Yayılımı    
  Bilişim teknolojilerinin eğitim yönetimi ve öğretim süreçlerine yansıması; okullarda bilişim teknolojilerinin kullanım amaçları ve alanları; teknolojinin okul sistemine entegrasyon süreci, entegrasyon sürecinin okul kültürüne etkisi, teknolojik yayılım ile ilgili kuram ve modeller

  BEB662     Eğitim ve Eğitim Teknolojisinin Temelleri    
  Teknolojinin evrimi, eğitim kavramı, eğitim-toplum-ekonomi ve teknolojisi ilişkisi, eğitim ve bilişim ilişkisi, bir alan olarak eğitim teknolojisi, eğitim teknolojisi ile ilgili kuram, kavram ve ilkeler, eğitim teknolojisinin tarihsel gelişimi, teknolojik bölünme, eğitim teknolojisinin geleceği

  BEB663     Öğrenim Yönetim Sistemleri    
  Öğrenim Yönetim Sistemi'nin (ÖYS) özellikleri, Kullanıcı ara yüzü, kayıt, kullanıcı işlevleri, sınav, raporlama, güvenlik, ek kaynaklara erişim, geleneksel ortamlarda eğitim yönetimi ve ÖYS, ÖYS'lerin bilgi yönetimindeki rolleri ÖYS'leriyle ilgili çeşitli standartlar (SCORM v.b.) ve bunların önemi, geleceğin öğrenme yönetim sistemleri.

  BEB664     E-Öğrenmede Ders Tasarımı    
  Ders tasarımında uyulacak temel ilkeler, elektronik ortamda tasarımın temel özellikleri. Öğretim tasarımı ile ilgili temel kavramlar, öğretim ihtiyacının belirlenmesi, öğrenenin özellikleri, bireysel farklılıklar, iş analizi, etkileşimin önemi, çoklu gösterimler, tasarım yapacak ekibin yapısı, ekip üyelerinin özellikleri ve sorumlulukları. Tasarımda gerekli yazılım ve donanım.

  BEB665     Teknoloji Destekli Öğrenme Ortamları    
  Öğrenme ortamlarında teknoloji kullanımının değişik yolları, yüz-yüze eğitimde teknoloji tasarımı, karma ( harmanlanmış) öğrenmenin tasarımı ve gerçekleştirimi, eş zamanlı ve eş zamanlı olmayan öğrenme ortamlarının avantaj ve dezavantajları, öğrenen ve öğretenin teknoloji destekli öğrenme ortamlarındaki rolü ve sorumlulukları

  BEB666     Öğretimde Çoklu Ortam Tasarımı    
  Öğretimsel sistemlerini geliştirme süreci, öğrenme etkinliklerinin sınıflandırılması, öğretim yaklaşımlarının seçimi ve prototiplerin geliştirilmesi. Davranışçı, Bilişsel ve Yapılandırmacı kuramlar ve bunların çoklu ve hiper ortam tasarımına uygulamaları

  BEB671     Öğretim Teknolojilerinde Araştırma Yöntemleri    
  Öğretim teknolojileri ile ilgili temel kavramlar ve ilkeler, araştırma problemi, etik ve araştırma, değişkenler ve hipotezler, literatür taraması, örnekleme, veri toplama ve ölçekler, geçerlik ve güvenirlik, iç - geçerlik, öğretim teknolojilerinde kullanılan araştırma teknikleri, bir araştırma önerisi hazırlama

  BEB672     Eğitimde Internet Uygulamaları    
  Internet ile ilgili temel kavramlar, iletişim ve bilgi kaynağı olarak Internet, Internet'in eğitimde kullanım amaçları, Internet'in öğretim sürecinde kullanımı, Internet ortamında eğitim projeleri, yayım okul web sayfaları, e-portallar, Internetin öğretim programlarıyla bütünleştirilmesi, Internet etiği (Netiquette)

  BEB673     Öğrenme Nesneleri    
  Öğrenme nesnelerinin tanımı, çoklu gösterim biçimleri, öğretim tasarımında öğrenme nesnelerinin yeri, öğrenme nesnelerinin sınıflandırılması, öğrenme nesnelerinin üst veri standartları, öğrenme nesneleri tasarımı ve standartlar

  BEB674     Yetişkin Eğitimi ve Bilişim    
  Yetişkinler psikolojisi, yetişkinlerde öğrenme, yetişkinlerin yeniliklere karşı olan tutumları, değişime karşı direniş, bu direnişlerin saptanması, yetişkin eğitiminde ilkeler, yetişkinler için bilişim, bilişim ile ilgili eğitim programları planlama, tasarlama ve yürütme.

  BEB691     Seminer    
  Öğrenci danışmanı ile birlikte seçeceği bir konuda yaptığı çalışmayı dönem sonunda bir jüri önünde savunacaktır.

  BEB695     Bitirme Projesi    
  Bir dönemlik proje çalışması. Çalışma sonuçları bir rapor halinde sunulacaktır.


   

Bilişim teknolojileri ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |