Home > Yüksek Lisans Programları > Hukuk (Türler) > Etimesgut > Avrupa Toplulukları Hukuku Yüksek Lisans Programı - Etimesgut - Ankara

Avrupa Toplulukları Hukuku Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Başkent Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Avrupa Toplulukları Hukuku Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Etimesgut - Ankara

 • Program tanımları
  Avrupa Toplulukları Hukuku Yüksek Lisans Programı’nda Topluluk hukukunun genel kuramları açıklanarak, ekonomik ve mali sektörü ilgilendiren Topluluk Mevzuatı ve Topluluk Hukuku’nun temelini oluşturan ilkeler ve bu doğrultudaki önemli Topluluk Politikaları ele alınmıştır. Tam üyeliğe aday ülke olan Türkiye’de Topluluk Mevzuatı’na uyum çalışmaları sürerken, Topluluk Hukuku konusunda eğitimli hukukçu yetiştirilmesine yönelik bir program hazırlanmasına özen gösterilmiştir.

  DERS PROGRAMI

  I SINIF


  Birinci Yarıyıl

  Avrupa Toplulukları Kurumsal Hukuku          
  Ekonomik ve Mali Bütünleşme Kuramları
  Siyasi Bütünleşme Kuramları
  Seminer – Milletlerarası Ticari Tahkim I        

  İkinci Yarıyıl
  Avrupa Toplulukları’nda Rekabet Hukuku
  Avrupa Toplulukları Sermaye Piyasası Mevzuatı
  Avrupa Toplulukları’nda Banka ve Sigorta Hukuku
  Seminer - Milletlerarası Ticari Tahkim II

  II. SINIF
     
  Üçüncü Yarıyıl

  Avrupa Toplulukları’nda Çevre Hukuku
  Avrupa Toplulukları’nda Fikri Mülkiyet
  Avrupa Toplulukları’nda İşçilerin, Malların, Sermayenin,  Hizmetlerin Serbest Dolaşımı
  TEZ

  Dördüncü Yarıyıl
  TEZ

  DERS İÇERİKLERİ

  HUK 501 Avrupa Toplulukları Kurumsal Hukuku
  Bu derste Avrupa Toplulukları Hukuku’nun uluslar-üstü niteliği ve temel özellikleri, Topluluk hukukunun birincil ve ikincil kaynakları, Topluluğun hukuk yaratma yetkisi, Topluluk organları ve fonksiyonları, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı ve İlk Derece Mahkemesinin yargılama yetkisine giren dava çeşitleri ele alınacaktır. Ayrıca, Avrupa Topluluğu Türkiye ilişkilerinin hukuki temelleri açıklanacaktır.

  HUK 503 Ekonomik ve Mali Bütünleşme Kuramları
  Uluslararası ekonomik bütünleşmeler; Avrupa’da ekonomik bütünleşmeler, Amerika’da ekonomik bütünleşmeler, Afrika ve Orta Doğu’da ekonomik bütünleşmeler, Asya’daki ekonomik bütünleşmeler, diğer ekonomik bütünleşmeler. Uluslararası Mali İlişkiler; Uluslararası Para Sistemi, Avrupa Para Sistemi, Uluslararası Para Fonu, Uluslararası Kredi Piyasaları, Dünya Bankası ve Para Fonu. Yeni Dünya Ekonomisi’nde doğru uluslararası bütünleşme ve küreselleşme tartışmaları konuları ele alınacaktır.

  HUK 505 Siyasî Bütünleşme Kuramları
  “Bütünleşme” sosyolojik bir kavramdır. Aynı hedef için biraraya gelme; aynı örgütte toplanma anlamına gelir. “Siyasal Bütünleşme” ise birey ile devlet örgütü arasındaki mesafeyi kısaltmak, bireyi yönetime daha fazla sokmak demektir. Siyasal partiler, sivil toplum kuruluşları bu amacı gerçekleştirmekte en önemli araçlardır. Dersimizde konunun kuramsal gelişimi üzerinde durulacaktır.

  HUK 502 Avrupa Toplulukları’nda Rekabet Hukuku

  AB’nin kurucu anlaşmalarında, ikincil kaynaklarında kapsamlı olarak düzenlenen, Adalet Divanı kararlarının önemli bir bölümünün konusunu oluşturan, ortak pazarda rekabet sisteminin dengeli ve yeknesak bir biçimde uygulanmasını sağlayıcı düzenlemeler ve kararlar, hukukumuz açısından da öncelikli bir örnek olması nedeniyle programda yerini almıştır.

  HUK 504 Avrupa Toplulukları Sermaye Piyasası Mevzuatı

  Avrupa Toplulukları’nda sermaye piyasası (AB sermaye piyasası araçları, faaliyetleri, aracı ve yardımcı kurumları, denetlenmesi) ile ilgili düzenlemeler, bu düzenlemelerin temel ilke ve esasları, Türk mevzuatının mevcut durumu ile karşılaştırılması ve uyumu konuları ele alınacaktır.

  HUK 506 Avrupa Toplulukları’nda Banka ve Sigorta Hukuku
  Kredi kurumlarının faaliyet göstereceği ortak bir pazarın kurulmasına, bu alandaki yerleşme ve hizmet sunma serbestileri üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması, elektronik ödemeler, kredi kurumlarının yapısı ve borç ödeme gücü, yıllık hesapları, tüketici kredileri, ipotek kredisi gibi konulardaki direktifler incelenerek; Türk mevzuatı ile karşılaştırılmaktadır.

  Sigorta sektörü açısından yerleşme ve hizmet sunma serbestisinin gerçekleşmesi amacıyla çıkarılan direktiflerin, tazminat ve hayat sigortaları bakımından taşıdığı özellikler, Adalet Divanı kararları da göz önüne alınarak değerlendirilmektedir. Sigorta murakabe hukuku ve motorlu taşıt malî sorumluluk sigortası konularında getirilen ve ülkemiz açısından büyük önem taşıyan sistem, incelenme kapsamı içerisindedir.         

  HUK 507 Avrupa Toplulukları’nda İşçilerin, Malların, Sermayenin, Hizmetlerin Serbest Dolaşımı  (Yerleşme Hakkı Dahil)

  Gümrük birliği, ortak ticaret politikaları, ithalatta ve ihracatta miktar kısıtlamaları, devlet tekelleri, vatandaşlığa dayanan ayrımcılık yasağı, emeğin serbest dolaşımının kapsamı ve istisnaları, sosyal güvenlik, yerleşme serbestisi (gerçek ve tüzel kişiler için) ve istisnaları, hizmetlerin serbest dolaşımı ve istisnaları, diplomaların karşılıklı tanınması, sermayenin serbest dolaşımı kapsamında kısıtlamaların kaldırılması ve ödeme serbestisi ile istisnaları ele alınmaktadır. Her bir özgürlük konusundaki kurucu antlaşma hükümleri ve ikincil normlar ile bu konulardaki Avrupa Toplulukları Adalet Divanı kararları incelenecektir.

  HUK 509 Avrupa Toplulukları’nda Çevre Hukuku
  AB, üye devletlerdeki çevre standartlarını ve uygulamalarını ortak bir düzeye yükselten, çoğu kez de, belli bir yönergenin çıkarıldığı tarihte en ileri durumda olan devletin ölçümlerinin hareket noktası olarak alındığı, 30 yıllık bir yasama geçmişine sahiptir. Özellikle 1987 yılından bu yana, çevre, AB Anlaşmasında önemli bir yere sahiptir. AB çevre mevzuatının büyük bir bölümü üye devletler tarafından uygulanması ve uygulatılması gereken yönergeler biçiminde olduğundan, uygulamaları ve yaptırımları, geniş ölçüde ulusal yasalara ve yönetimlere bağlıdır. Gerekenin yapılmaması durumunda Adalet Divanı’nda, ilgili üye devletler aleyhine dava açılabilmektedir. AB’de Çevre Hukuku dersinde, öncelikle Birliğin çevre politikaları, çevre hukukuna ilişkin ilkeleri, çevre mevzuatı, hukukî yaptırımlar ve sorumluluklar incelenecektir.
   

Hukuk (Türler) ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |