Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Ayazağa Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Program tanımları
  Ders Listesi

  Zorunlu Dersler  

      Ayrık Matematik   
      Paralel Programlama   
      Doğal Dil İşleme   
      Distributed Operating Systems
      Image Analysis
      Performance Analysis of Computer Networks   
      Advanced Artificial Intelligence
      Machine Learnin
      Seminer   
      Uzmanlık Alan Dersi   
      Olasılık Kuramı ve Rastlantı Süreçleri
      Two - Dimensional Digital Filters   
      Bilgisayar Ağları Temel Protokolleri
      Microprocessor Based Digital System Design
      Data Compression
      Seminer
      Uzmanlık Alan Dersi   

  Seçmeli Dersler

      Bilgi Sistemlerinin Analizi ve Tasarımı
      Interconnection Protocols   
      E-Commerce
      Neural Networks and Fuzzy Logic
      Wireless Network Protocols
      Nature-Inspired Computing
      Computer Vision   
      High Capacity Computer Networks
      Bilgisayar Ağlarında Güvenlik
      Bilgisayarla Grafikte İleri Konular
      Expert Systems   
      Wireless Network Protocols
      Cryptograph

  Ders İçerikleri

  Zorunlu Dersler

  Ayrık Matematik
  Tamsayılar sistemi: Peano aksiyomları. Noether sırası. Tümevarım ilkesi. Bölünebilirlik. Asallar. Göreli asallık. ?mod? kongrüans bağıntısı. Fermat ve Çinli kalanlar teoremi. Genel permütasyon ve kombinezonlar. Stirling sayıları. Üreteç fonksiyonlar: Rekürans bağıntıları ve çözüm yöntemleri. Cebirsel yapılar: Gruplar. Yapı benzerlikleri. Grup kodları. Polya sayma yöntemi. Halkalar. Galois cisimleri. Çevrimli kodlar.

  Paralel Programlama
  Paralel programlamanın tanıtımı ve uygulama alanları. Paralel programlamaya ilişkin problemler: senkronizasyon, haberleşme, kritik bolumler. Senkronizasyon mekanizmaları: semaforlar, monitörler ve diğerleri. Gerçekleme yolları ve uygulamaları. Mesaj aktarımına dayalı haberleşme ilkelleri. Buluşma (rendez-vous) yapısı. Paralel programlama dilleri: CSP, Occam ve Ada. Klasik paralel algoritma örneklerinin tasarımı ve incelenmesi.

  Doğal Dil İşleme
  Doğal dil işleme uygulamalarının genel tanıtımı. Gramerler ve parçalama. Morfolojik işleme. Anlamsal gösterimler, mantık formları, bağıntılar ve durumlar. Özellikler ve birleştirilmiş gramerler. Fonksiyonel sözlüksel gramer. Anlatım yapısı, bağlamı ve referansı. Metin üretimi. Anlatım işaretleme ve analizi. Sözlüksel veritabanı oluşturma. Anlam belirsizliğinin çözümü. Etkin parçalama. İstatistiksel yaklaşımlar ve makine öğrenimi. Bilgisayar destekli öğretim. Veritabanları ve işletim sistemleri için doğal dil arayüzleri. Bilgi erişimi. Makine çevirisi.

  Dağıtılmış İşletim Sistemleri
  Dağıtılmış sistemlere giriş, dağıtılmış sistemlerde haberleşme, istekçi-hizmetli modeli, uzaktan yordam çağırma, dağıtılmış sistemlerde senkronizasyon, saat senkronizasyonu, dağıtılmış sistemlerde karşılıklı dışlama, Lamport algoritması, Ricart ve Agrawala algoritması, Goscinski dağıtılmış senkronizasyon algoritmaları, dağıtılmış sistem modelleri, adlandırma hizmetleri, adlar, güzergahlar, adresler, dağıtılmış sistemlerde süreç yönetimi, süreçler üzerinde uzaktan işlemler, süreçlerin göç ettirilmesi, Demos/MP de süreç göç ettirme mekanizması özkaynak atama, özkaynak yöneticileri, yük paylaşma algoritmaları, yük dengeleme algoritmaları, ömek dağıtılmış işletim sistemleri.

  Görüntü Analizi
  Giriş, görüntü iyileştirme; kontrast ve dinamik sınır değişimi, yumuşatma; görüntü onarma; gürültü ve bulanıklaşmanın azaltılması; görüntü kodlama; nicemleme, kayıpsız kodlama yöntemleri, Huffman kodlama, öngörüsel kodlama, kayıplı kodlama yöntemleri: dönüşüm kodlama, karma dönüşüm kodlama, çerçeve arası kodlama, modele dayalı kodlama, piramit kodlama, görüntü ayrıştırma: eşikleme, ayrıt saptama, ayrıt bağlama, bölgelere ayırma, projeksiyonlardan görüntü kurma, Fourier-dilim teoremi, filtrelenip geri yansıtma yöntemi, cebirsel görüntü kurma. İkili görüntü işleme ve paralel algoritmalar; görüntü tanıma: Fourier tanımlayıcıları, momentler, geometrik tanımlayıcılar, Hough dönüşümü. Model uydurma.

  Bilgisayar Ağlarının Başarım Analizi
  Stokastik süreçlere giriş.Gecikme modelleri. Little Teoremi. M/M/1, M/M/m, M/M/-, M/M/m/m sistemleri. Kleinrock?ın bağımsızlık yaklaşımı. Kuyruk ağları. Bilgisayar benzetimi. Ağ benzetim ortamları (ns-Network Simulator). LAN?larda başarım analizi. MAN ve WAN?larda başarım analizi. Ağların çizge olarak modellenmesi: Kapsayan ağaç algoritmaları, en kısa yol algoritmaları.

  İleri Yapay Zeka
  Giriş. Programlama Dilleri. Bilgi gösterimi: Üretim kuralları, içerme hiyerarşileri, önermesel ve yargısal hesap, çıkarım kuralları, çerçeveler, anlamsal ağlar, kısıtlamalar ve dizgesel yaklaşımlar. Arama: Hipotez ve test etme, derinlik öncelikli arama, genişlik öncelikli arama, sezgisel arama, optimal arama, oyun ağaçlan ve dönüşümlü arama, minimaks arama, alpha-beta indirgeme. Öğrenme: betimleme ağaçları, yapay sinir ağlan, Perseptronlar, genetik algoritmalar. Uzman sistemler, robotlar, bilgisayarla görü, doğal dil işleme, konuşma tanıma.

  Makine Öğrenmesi

  Giriş, Matematiksel Önbilgiler; Örnek-Temelli Öğrenme; Yapay Sinir Ağları; Karar Ağaçları ile Öğrenme; Bayes Öğrenmesi; Öğrenme Teorisi; Destek Vektör Sistemleri; Düzenlileştirme Yöntemleri; Destek-Tekrarlı Öğrenme; Öğrenme Algoritmalarının Değerlendirilmesi, Karşılaştırılması ve Birlikte Kullanılması; Evrimsel Algoritmalar; Çözümlemeli Öğrenme; Çözümlemeli ve Tümevarımsal Öğrenmenin Birlikte Kullanılması; Güncel Uygulamalar: Yüz Tanıma, Müzik Tür ve Bestecisi Tanıma, v.b.

  Seminer
  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Olasılık Kuramı ve Rastlantı Süreçleri
  Giriş: Rastlantı değişkenleri, olasılık dağılımları ve yoğunlukları, çok boyutlu rastlantı değişkenleri, rastlantı değişkenlerinin fonksiyonları, koşullu dağılımlar, beklenen değer ve momentler, çeşitli dağılım fonksiyonları. Moment üreten fonksiyonlar, karakteristik fonksiyonlar, büyük sayılar yasası ve merkezi limit kuramı. Rastlantı süreçleri, sınıflandırılması, temel tanımlar, durağan süreçler ve ergodiklik kavramı. Markov, Poisson, Wiener süreçleri. Raslantısal türev ve integral. Güç spektrumu kavramları.

  İki Boyutlu Sayısal Süzgeçler
  Temel kavramlar: 2-D ayrık işaretler ve bir sistem olarak 2-D süzgeç. Durum uzayı modelleri: Givone-Roesser modeli. Gözlenebilirlik ve denetlenebilirlik. Gerçekleme. Dönüşüm yöntemleri: 2-D z ve Fourier dönüşümleri. Örnekleme süreci. z-dönüşüm uygulaması: Transfer fonksiyonu. Frekans ve durum uzayı domeninde kararlılık analizi. 2-D Lyapunov kararlılık kuramı. 2-D yinelenemez süzgeçlerin özellikleri. Fourier dizi tabanlı tasarım. Yinelenemez ve yinelenebilir süzgeçler için yaklaşıklık Hirano ve Aggarwal yöntemi. Çevrimsel simetrik süzgeç tasarımı. Önceden belirlenmiş gereksinimleri sağlayan süzgeçlerin tasarımı. McClellan dönüşümü. Yinelenebilir süzgeçlerin doğrudan ve dolaylı gerçeklenmesi. 2-D DFT hesaplaması. Sistolik uyarlama. İmge iyileştirmede 2-D süzgeç uygulaması. Sismik işaret işlemede doğrusal 2-D süzgeç uygulamaları

  Bilgisayar Ağları Temel Protokolleri

  Katmanlı ağ mimarisi: Başvuru modeli. Hizmete erişim noktaları ve arayüzler. Bağlantılı ve bağlantısız hizmetler. Yol atama ve Yönlendirme: Optimallik ilkesi, en kısa yol bulma. Taşkın yöntemi. Uzaklık vektörü ve bağ durumu algoritmaları. Akış ve tıkanıklık denetimi: Kredili ve eşikli akış düzenleme. Trafik şekillendirme. Tıkanıklık önleme. Ağların birlikte hizmet vermeleri: Köprüler, yönlendirici geçitler, tünelleme. Internet te yönlendirme: Internet protokolleri IPv4 ve IPv6. OSPF (Open Shortest Path First) ve BG (Border Gateway) protokolleri. Hizmet kalitesinin arttırılması: Çok protokollü etiket anahtarlaması. Tümleştirilmiş hizmetler. Kaynak ayırma protokolü. Ayrıştırılmış hizmetler. Bir noktadan çok noktaya yayın yönlendirmesi. Uçtan uca ulaşım: Ulaşım hizmetleri. Bağlantı yönetimi ve akış denetimi. TCP (Transmission Control Protocol). Gerçek zamanlı uçtan uca ulaşım protokolü. Çoğulortam oturum denetimi protokolü, H323.

  Mikroişlemci Temelli Sayısal Dizge Tasarımı
  Güncel mikroişlemci ve mikrobilgisayarlar: 8, 16 ve 32 bit mikroişlemciler. Donanım tasarım aşamaları: Beklentiler, gereksinimler, öntasarım, sınama, üretime hazırlama, güvenilirlik, sağlamlık. Yazılım tasarım aşamaları: Beklentiler, gereksinimler, tasarım, sınama, koruma, güvenilirlik, sağlamlaştırma. Adanmış bilgisayar dizgelerinin tasarım örnekleri. Paralel ve çok işlemcili dizge tasarımı.

  Veri Sıkıştırma
  Veri sıkıştırma ve kaynak kodlamaya giriş. Blok kodlama. Huffman ve aritmetik kodlama. Sözcük tabanlı kodlama. Sayıl nicemleme. Vektör nicemleme. Öngörücü kodlama. Dönüşüm, altbant ve dalgacık tabanlı kodlama. Görüntü, ses, video ve bilgisayar grafiği sıkıştırma yöntemlerinin sınıf içi sunumları.

  Seminer
  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  U
  zmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Seçmeli Dersler

  Bilgi Sistemlerinin Analizi ve Tasarımı

  Sistem analizi ve tasarımı kavramı. Yapısal analiz ve tasarım teknikleri: Sistem geliştirme süreci, mantıksal ve fiziksel modelleme, akış diyagramı. Sistem özeliklerinin tanımlanması. İş planı. Konu hakkında genel bilgilerin derlenmesi. Mevcut işletmenin anlaşılması. Bilgi Teknolojisi (BT) ile çalışacak sistemden beklentiler. Yeni sistemin tasarımı. Olurluk incelemesi. BT sisteminin getirilerinin değerlendirilmesi. Uygulama: Başlangıç sorunlarının giderilmesi.

  Arabağlaşım Protokolleri
  Akıllı dizge kavramı. Akıllı dizgeler arası bağlaşım yapıları ve standartları: Telli ve telsiz arabağlaşım protokolleri. Dizgeler arası yeni kuşak yerel telsiz arabağlaşım protokolleri: Bluetooth, IEEE802.11, Hyperlan. Kart teknolojisindeki yeni gelişmeler: Akıllı kartlar, şifreli kartlar, yaklaşımlı kartlar. Çoklu mikrodenetleyicili dağılmış dizgeleri için arabağlantı devreleri tasarımı ve tümleştirme.

  E-Ticaret
  Giriş: E-ticaret, ticaret örnekleri, temel kavramlar. Bilgiye erişim araçları: hizmetler, içerik, erişim aracı seçimi. E-ticaret ağları. Hizmet ve uygulama yerleri. İletişim altyapısı. Teknoloji altyapısı. Ödeme altyapısı. Sistem güvenliği: Hizmetler ve teknolojiler, gizlilik, erişim, ulaşma ve ağ güvenliği. E-iş için veri saklama teknolojileri. Business to Business (B2B) uygulamaları

  Sinir Ağları ve Bulanık Mantık
  Bulanık sistemler: bulanık sistemlerin temelleri; bulanık ölçütler; bulanık mantık ve yaklaşık uslamlama; bulanıklık kuramının uygulamaları. Yapay sinir ağları: radyal tabanlı işlev ağları; uyarlanabilir yapılı sinir ağları; Sinir ağ uygulamaları. Tümleşik bulanık-sinir sistemleri: Bulanık sistemlerin ve sinir ağlarının tümleştirilmesi; sinir ağlarına dayalı bulanık sistemler; bulanık mantık temelli sinir ağ modelleri; uygulamalar

  Telsiz Ağ Protokolleri
  Telsiz ağların temelleri. Telsiz ağlarda gezginlik yönetimi, ad hoc ağlar ve yol atama algoritmaları. Gezgin Internet protokolleri. Yeni nesil telsiz ağlarda gezginlik yönetimi ve çoğulortam desteği. Yeni nesil telsiz ağlarda yönlendirme protokolleri. Yeni nesil telsiz ağ protokolleri

  Doğadan Esinli Hesaplama
  Doğadan esinli hesaplama tekniklerine giriş; Klasik sezgisel arama ve eniyileme yaklaşımları; Tavlama benzetimi; Yasaklı arama; Yapay sinir ağları; Evrimsel algoritmalar: genetik algoritmalar, evrimsel stratejiler, genetik programlama; Karınca kolonisi eniyilemesi; Arı topluluğu zekası; Yapay bağışıklık sistemi; Melez sistemler; Yapay yaşam; Çoklu-etmen sistemleri.

  Bilgisayarla Görü

  Bilgisayarla görüye giriş, Görüntü oluşumu, Görüntünün modellenmesi, Görüntü elde etme düzenleri, alt düzey görü problemleri: yumuşatma, ayrıt saptama, ayrıt bağlama, çok ölçekli yaklaşımlar, orta düzey görü problemleri: yüzey kurma, tonlamadan, hareketten ve stereo görüntülerden şekil elde etme. Erim görüntüleri, yüksek düzey görü problemleri: modele dayalı görü, anlamsal ağlar, genelleştirilmiş silindirler ve Hough dönüşümü.

  Yüksek Kapasiteli Bilgisayar Ağları
  Asenkron Aktarım Moduna (ATM) giriş. Geniş Bandlı Tümleşik Hizmetler Sayısal Şebekesi (B-ISDN) protokol referans modeli. ATM fiziksel katmanı. ATM katmanı. ATM uyum katmanı. ATM anahtarlama: Tek seviyeli anahtarlama, çok seviyeli anahtarlama. ATM servis kategorileri. ATM trafik kontrolü. Bağlantı kabul kontrolü. Tıkanıklık kontrolü. Trafik şekillendirme. Servis kalitesi. İşaretleşme. Asenkron Aktarım Modu (WDM) yönlendirme. Optik anahtarlama.
  anahtarlama: Tek seviyeli anahtarlama, çok seviyeli anahtarlama. ATM servis kategorileri. ATM trafik kontrolü. Bağlantı kabul kontrolü. Tıkanıklık kontrolü. Trafik şekillendirme. Servis kalitesi. İşaretleşme. Asenkron Aktarım Modu (WDM) yönlendirme. Optik anahtarlama.

  Bilgisayar Ağlarında Güvenlik

  Kriptografi teknikleri. Kullanıcı asıllama ve yetkilendirme. Paket süzgeçleri. Vekil sunucular ve güvenlik duvarları. Uygulama geçitleri. Internet katmanı güvenlik protokolleri. Ulaşım katmanı güvenlik protokolleri. Uygulama katmanı güvenlik protokolleri. Sanal özel ağlara giriş. Tünel açma. Sanal özel ağların yönetimi. Sistemlere yetkisiz girişlerin sezilmesi ve savunma. Taşınabilir kod ve etmen tabanlı sistemler. Stratejik güvenlik mekanizmaları.

  Bilgisayarla Grafikte İleri Konular

  Giriş. Temel kavramlar. Grafik ilkelleri. OpenGL ve OpenGL çağrıları (örnek programlar ile komut kümesinin analizi). GLUT (örnek programlar ile komut kümesinin analizi). Uzayda nokta, çizgi ve çokgen. Dönüşümler (iki boyutlu ve üç boyutlu). Doğru çizim algoritmaları. Daire çizim algoritması. Görüntü üetme, Projeksiyonlar (ortografik, perspektif). Aydınlatma (diffuse, specular, ambient). Doku kaplama, OpenGL?de font oluşturma, Hareketli görüntü üretme ve animasyon., OpenGL ile uygulama geliştirme.

  Uzman Sistemler
  Temel kavramlar: çıkarsama makinesi, bilgi tabanı, bilgi edinimi, bilgi temsili ve kontrolü, otomatik uslamlama, belirsizlik gösterimi, pratik problem çözme. Uzman sistemlerin kuram ve uygulamasının gelişimi. Bilinen uzman sistem örnekleri. Uzman sistem tasarımı için yazılım araçları ve mimarileri. Bir uzman sistem tasarımı.

  Telsiz Ağ Protokolleri
  Telsiz ağların temelleri. Telsiz ağlarda gezginlik yönetimi, ad hoc ağlar ve yol atama algoritmaları. Gezgin Internet protokolleri. Yeni nesil telsiz ağlarda gezginlik yönetimi ve çoğulortam desteği. Yeni nesil telsiz ağlarda yönlendirme protokolleri. Yeni nesil telsiz ağ protokolleri

  Kriptografi
  Giriş, gereksinimler, tarihçe. Klasik yöntemler. Simetrik algoritmalar ve Data Encryption Standard (DES). Bilginin kuramsal analizi. Sayı kuramından seçme konular ve modern yöntemlerdeki uygulamaları. Asimetrik algoritmalar: Rivest, Shamir, Adleman algoritması (RSA), El Gamal algoritması, anahtar dağıtımı sayısal imza, Digital Signature Standard (DSS), protokoller.

Mühendislik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |